Slik jobbar vi med berekraft

Slik jobbar vi med berekraft

Berekraft er eit sentralt omgrep i all verksemd ved NHH. Her finn du døme på korleis vi arbeider med temaet i forsking, undervisning, formidling, ulike samarbeid og i den dagelge drifta ved høgskulen.

NHHs strategi slår fast at høgskulen skal vera ei drivkraft for nærings- og samfunnsutviking og utdanna menneske for verdiskaping og berekraftig utvikling. Studentar, tilsette og alumni er engasjerte, opne og ambisiøse og brenn for å bidra til postiv endring i samfunnet.

I 2019 var desse måla formulert i eksistenserklæringa «Saman for berekraftig verdiskaping».

Ambisjonen reflekterer at berekraft – både med omsyn til klima, miljø og ressursforvaltning, og til sosial berekraft som støtter opp om inkluderande vekst og ikkje-polariserte samfunn – lenge har vore prioriterte tema på NHH, og i stadig større grad er integrert i all aktivitet.

Eit konkret døme er at berekraft er teke inn som eit eige læringsmål for alle studieprogramma.

NHHs arbeid på området er forankra i FNs globale berekraftsmål, og særleg til følgjande konkrete mål:

NHH har også slutta seg til Principles for Responsible Management Education (PRME), eit FN-støtta initiativ for å auka medvitet om berekraft ved handelshøgskular og styrka tilbodet til studentane på dette feltet.

Det må rapporterast om tiltak og utvikling annakvart år.

NHH-rapporten til PRME for 2023 (PDF 26 mb)

Les meir om PRME og deira seks hovudprinsipp

Kontakt oss

Har du innspel eller forslag til berekraftsarbeidet ved NHH?

Kontakt Trude Svärd Gudmundset 

Utdanning 500.jpg

Fulltidsprogramma ved NHH

Berekraft er ein del av læringsutbytebeskrivelsar og læringsmål for bachelor- og masterprogramma. Eit stort og stigande utval av emne handlar spesifikt om ulike aspekt ved berekraft.

Nokre døme frå bachelor-nivå:

Master-nivå:

I 2020 hadde over 19% av masteroppgåvene ved NHH tema som omfatta etikk, ansvarlegheit og berekraft, ein oppgong på 9% frå året før.

Saman med CEMS-skulane CBS og Esade har NHH utvikla og er vert for det opne, nettbasert kurset SUSTBUS- Sustainable Business Models. Kurset spring m.a. ut av NHH-masteremnet med same namn og CEMS MIM, og er støtta av Erasmus Plus.

Studenter 500.jpg

Videreutdanning

Livslang læring og ansvarleg leiarskap er sentrale element i NHHs vidareutdanningstilbod hos NHH Executive.

Ei rekkje program, modular og kurs er spesifikt retta mot ansvarleg styring, berekraftige forretningsmodellar o.l.

MBA-spesialiseringa i Seafood Management vart utvikla for å bidra til meir berekraftig innovasjon og for å bidra til å gjera bransjen meir ansvarleg.

Forskning 500.jpg

Forskning

Alle forskingssentra ved NHH arbeider i tråd med FNs berekraftsmål.

Ei rekkje av sentra har klima, miljø, ulikskap og rettferdsspørsmål som kjerne for aktiviteten sin. Her er nokre av dei:

Mange NHH-forskarar er med i regjeringsoppnemnde ekspertutval med tema innan foretningsetikk, ansvarlegheit og berekraft, til dømes:

  • Havbruksskatteutvalget (2019)
  • Klimaomstillingsutvalget (2020)
  • Ekspertgruppe om finansiell klimarisiko (2021).

Stadig fleire doktorgradsavhandlingar tek for seg tema innanfor berekraft i brei forstand. Tre døme:

  • Ranveig Falch: The economics of inequality
  • Grete Helle: Can formal controls stimulate responsible behaviour?
  • Aija Rusina: Tax havens: Heaven or hell?

Les meir om NHH-forsking og berekraft i PRME-rapportens kapittel 4 - Research

Samarbeid 500.jpg

Samarbeid

NHH samarbeider om klima-, miljø- og berekraftsinitiativ med ei rekke aktørar frå næringslivet, det offentlege og akademia. Her er nokre døme.

NHHS Greent team_logo.jpg

NHHS

Noregs handelshøgskoles studentforeining (NHHS) har ei rekkje undergrupper som arbeider med berekrafts- og ansvarlegheitsspørsmål.

  • NHHS Green Team arbeider for å gjera høgskulen og studentforeininga meir miljøvenlege og å spreia kunnskap om berekraft. (Illustrasjonen er Green Teams logo-symbol)
  • NHH Aid er eit studentdrive utviklingsprosjekt som samlar inn pengar til nye skular i Malawi i samarbeid med Unicef.
  • NHHS Energi arbeider med å auke interessa for energisektoren blant studentane. I 2021 arrangerte dei konferanse med hovudtema karbonfangst og -lagring.
  • Næringslivutvalget arrangerer årleg Karriere med mening, der ideelle og humanitære organisasjonar presenterer karrieremogelegheiter for NHH-studentane.

Alumni_500 px.jpg

Alumni

NHH Alumni er eit nettverk for alle som har ein grad frå NHH. Blant medlemstilboda er konferansar, seminar og webinar, og mange av desse handlar om berekraft.

NHH Alumnis nettsider

Internasjonalisering 500.jpg

Formidling

Forskningsmagasinet NHH Bulletin formidlar NHH-forsking gjennom artiklar, video og kronikkar, og har eigne temasider for blant anna:

Forskarane Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen tek opp berekraft frå ei rekkje ulike, næringsorientert perspektiv i podcast-serien Bærekraftseventyret

NHH-professor Thorolf Rafto var djupt engasjert i arbeid med menneskerettar. Saman med Rafto-stiftinga, arrangerer NHH og NHHS konferansen The Rafto Challenge, der store  selskap vert invitert for å diskutera menneskerettsdilemma dei møter i verksemda si.

NHHs Vårkonferanse 2021 tok for seg polarisering og ulikskap og konsekvensar for næringslivet.

Bærekraft 500.jpg

Miljøfyrtårn-sertifisering

Miljøfyrtårn er eit norsk verktøy for sertifisering og miljøleiing som hjelper  offentlege og private verksemder til å heva og dokumentera miljøinnsatsen sin, og få eit konkurransefortrinn via berekraft.

NHH vart miljøfyrtårn-sertifisert hausten 2020. Sertifikatet gjeld for tre år av gangen.

Institusjonen rapporterer på alt frå sjukefråvær og innkjøp til avfallshandtering, klimagassutslepp og energibruk.

Les heile NHHs Klima- og miljørapport 2022 - Miljøfyrtårn

Klima- og miljørapport for 2020 (PDF)

Tilbake til hovudsida for tal og fakta