NHH blir kunnskapspartner i Skift

SKift, Geir MIkalsen, Ø Thøgersen
Denne uken signerte NHH en avtale med det næringslivsdrevne klimainitiativet Skift. Administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland (på skjerm), mener det er avgjørende å inkludere både kompetansen i akademia og nye generasjoner av studenter. Skift-direktøren møtte rektor Øystein Thøgersen (til høyre) og NHHs kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen. Foto: Hallvard Lyssand
NHH Av Stina Iren Boge

15. mars 2021 16:37

NHH blir kunnskapspartner i Skift

NHH blir kunnskapspartner i Skift, et næringslivsdrevet klimainitiativ som jobber for at Norge skal nå klimamålene innen 2030.

– NHHs eksistenserklæring er «Sammen for bærekraftig  verdiskaping»og samarbeidet med Skift er i tråd med  denne. Vårt mål er å være en drivkraft for bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen 

 

Bjørndal til teknisk beregningsutvalg for klima

Professor ved Institutt for foretaksøkonomi, Mette Helene Bjørndal, er nytt medlem i teknisk beregningsutvalg for klima.

Eksistenserklæringen fra 2019 er en del av høyskolens strategi, som legger stor vekt på arbeid med bærekraft og omfattende interaksjon med nærings- og samfunnsliv. NHH skal også ta miljøhensyn ved anskaffelser og innkjøp og stiller seg bak Skift sine 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett. 

Sammen for bærekraftig verdiskapning 

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet er å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.  

Thøgersen mener avtalen kan bringe akademia nærmere næringslivet, og på den måten bidra til bærekraftig verdiskapning og grønn konkurransekraft. 

 

Øystein Thøgersen

Skal vurdere hvordan tiltak bør innrettes

Norge står overfor betydelige strukturelle utfordringer i økonomien, knyttet til produktivitet, næringsstruktur, demografi og klima, skriver ekspertutvalget «Norge mot 2025», der NHH-rektor Øystein Thøgersen er medlem.

– Ved NHH er forskning og undervisning innen bærekraft  og klimaøkonomi svært viktig, med initiativ på tvers av institutt, sentre og forskningsområder. Høyskolen dekker en bredde som gjør at vi kan bistå med å løse utfordringer knyttet til bærekraft generelt og spesielt til balansen mellom økonomisk utvikling og miljøpåvirkning, sier NHH-rektoren.  

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift, mener det er avgjørende for organisasjonen å inkludere både den enorme kompetansen til akademia, og også de kommende generasjoner av studenter. 

– Næringslivet trenger å bli utfordret av tankesettet og ideene til den generasjonen som virkelig kommer til å kjenne klimakrisen på kroppen. Vi må kjenne et hastverk som akselererer omstillingen til det tempoet som trengs dersom vi skal nå målene som er satt for 2030 og 2050.

Kompetanse i det grønne skiftet 

 

NHH går i samarbeid med Norsk klimastiftelse

NHH skal bidra til mer faktabasert formidling om klimaendringer og energiomstilling. Nå går høyskolen inn i et samarbeid med Norsk klimastiftelse.

Gjennom avtalen med Skift, vil NHH utforske muligheter for forskningssamarbeid knyttet til bærekraft, også i form av studentdeltakelse og masteroppgaver. Thøgersen vektlegger neste generasjons rolle i den grønne omstillingen, og ønsker at avtalen skal ha en verdi for studentene. 

– På NHH utdanner vi morgendagens ledere, og de kommer til å få en viktig rolle i det grønne skiftet. Ved å legge til rette for et nært samarbeid mellom forskningsmiljøet, næringslivet og studentene, kan vi utvikle den kompetansen som er nødvendig for å skape et bærekraftig næringsliv og samfunn. 

Haugland er enig med Thøgersen, og mener fremtidens arbeidstakere må være nytenkende og evne å utfordre og løsrive seg fra etablert praksis. 

– Vi må tenke nytt rundt hele verdikjeden i så å si alle bedrifter i alle bransjer. Økonomene som utdannes fra NHH må ha denne holdningen, og ta den med seg inn i de beslutningene de skal ta i arbeidslivet, med en selvtillit som lar dem utfordre det etablerte, sier Haugland.

En læringsarena 

Som kunnskapspartner i Skift, bidrar NHH til kunnskapsutvikling for både for Skift og medlemsorganisasjonene. 

Samarbeidet med Skift gir NHH læringsmuligheter og en arena til å formidle ny kunnskap og løsninger til bedrifter som er pådrivere for at Norge skal nå sine klimamål. Siden initiativet kommer fra næringslivet selv, har Skift et momentum som kan få fortgang i omstillingen og styrke internasjonal konkurransekraft, avslutter Thøgersen.  

Climate Futures blir SFI-senter

NORCE får nytt senter for forskningsdrevet innovasjon: Climate Futures skal varsle klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover. NHH og SNF er partnere i den nye SFI-en.

Gunnar S. Eskeland, professor i økonomi ved forskningssenteret Energy, Natural Resources and the Environment (ENE) og Institutt for foretaksøkonomi (NHH), ser  samarbeidet med Skift og medlemsbedriftene som sentralt i den forskning som nå igangsettes rundt miljø- og samfunnsansvar – ESG.   

Spesielt opp mot hvordan eierskap og finans knyttes til samfunnsansvar og energiomstillingen.  

 Hvis verden ser annerledes ut i 2030, så er det gjennom investeringer gjort i mellomtiden. I Skift-samarbeidet vil vi arbeide med nettopp dette. Samarbeidet har allerede resultert i et prosjektforslag til forskningsrådet, og vi forventer å jobbe sammen om flere problemstillinger fremover, sier Eskeland.