Strategi for NHH 2014 - 2017

Strategi for NHH 2014 - 2017

NHHs strategi definerer formål, visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder.

Formål og visjon

NHH skal være en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling og utdanne mennesker for verdiskaping og bærekraftig utvikling. NHH skal være blant de ledende handelshøyskoler i Europa og på internasjonalt toppnivå på utvalgte områder.

 • Utdyping av formål og visjon

  Utdyping av formål og visjon

  NHH er en handelshøyskole som driver utdanning, forskning og formidling på alle nivåer innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Handelshøyskoler kjennetegnes av nærhet til samfunns- og næringsliv. Relevans og flerfaglighet vektlegges både i studieprogrammer, forskning og formidling.

  NHH er gjennom sin tilknytning til CEMS-alliansen blant de beste handelshøyskolene i Europa. NHHs EQUIS- akkreditering gir en helhetlig og grundig vurdering av handelshøyskoler i en internasjonal kontekst. Full, femårs EQUIS-akkreditering er en nødvendig forutsetning for å være blant de ledende handelshøyskoler i Europa.

  Utover dette skal NHH være i internasjonal toppklasse på utvalgte områder. Det krever systematisk arbeid med å identifisere områder som har slikt potensiale og legge til rette for at disse kan utvikles til internasjonalt toppnivå.

Verdigrunnlag

Kvalitet, høy etisk standard og innsats for felles mål preger all virksomhet ved NHH. Studenter, ansatte og andre NHH-ere er engasjerte, åpne og ambisiøse.

 • Utdyping av verdigrunnlag

  Utdyping av verdigrunnlag

  Ved NHH eksisterer det en sterk kvalitetskultur. NHH forventer at all virksomhet fremviser høy kvalitet. Dette innebærer at høyskolens forskning, undervisning og formidlingsvirksomhet holder et høyt faglig nivå, og at det administrative støtteapparatet har høy kompetanse og tilstrekkelig kapasitet.

  Hver enkelt faglig og administrativt ansatt skal gjøre sitt for at etiske vurderinger preger alt vi gjør. Etiske vurderinger er en sentral faktor i beslutningstaking på alle nivåer ved NHH. Prinsippet om fri og uavhengig forskning skal ligge til grunn for NHHs virksomhet. Men den akademiske friheten skal utøves innenfor etiske rammer og på en måte som tjener fagets, NHH-miljøets og samfunnets interesser. Etiske vurderinger og dilemmaer er inkludert i undervisningen på alle nivåer.

  Høyskolens organisasjonskultur og arbeidsmiljø preges av evne og vilje til å fremme NHHs felles mål og ambisjoner. Dette bygger på studenters og ansattes innsats for å fremme fellesskapets interesser.

  NHH-ere er studenter, ansatte og andre som oppfatter seg som en del av fellesskapet ved høyskolen.

  Verdien engasjert handler om å identifisere seg med virksomheten, bidra til et høyt aktivitetsnivå og delta aktivt i fellesskapet.

  Verdien åpen gjenspeiler en rekke forhold som kjennetegner NHH-ere:

  • at man er intellektuelt åpen og nysgjerrig
  • at man er inkluderende
  • at man er internasjonalt orientert
  • at man har åpen kommunikasjon, internt og eksternt

  Verdien ambisiøs gjenspeiler at den enkelte setter seg høye mål på egne og institusjonens vegne.

HOVEDMÅL

NHH har definert hovedmål og tilhørende delmål på fire felt. 

 • Utdanning

  Utdanning

  NHH skal tilby utdanning på høyt internasjonalt nivå.

  Delmål 1: Inntakskvalitet

  Studieprogrammene skal være klare førstevalg innenfor økonomisk-administrative fag og tiltrekke seg de beste norske og høyt kvalifiserte internasjonale studenter.

  Delmål 2: Studiekvalitet

  Undervisningen, studieprogrammene og studiemiljøet ved NHH skal være på høyde med de beste internasjonale studiestedene.

  Delmål 3: Kandidatkvalitet

  NHHs kandidater skal være foretrukne i det nasjonale og attraktive i det internasjonale arbeidsmarkedet.

  NHHs undervisning skal være forskningsbasert og ha ambisiøse læringsmål. Alle kurs skal ha god pedagogisk utforming og gjennomføres på en engasjerende måte med en balanse mellom teori og praktisk anvendelse.

  Pedagogisk utviklingsarbeid vil stå sentralt i årene fremover. Høyskolen vil aktivt bruke benchmarking for å sammenligne seg med og lære av andre anerkjente læresteder. I neste fireårs-periode vil det bli gjennomført helhetlige evalueringer av bachelor-, master- og executive-programmene, og konklusjonene fra evalueringene vil gi viktige innspill til eventuelle strukturelle endringer i programmene.

  NHH-studentene er svært attraktive i det norske arbeidsmarkedet. I fremtiden ønsker NHH å legge forholdene til rette for at en større andel av kandidatene skal velge det internasjonale arbeidsmarkedet. Dette innebærer blant annet å styrke studentenes kommunikasjonskompetanse, gjøre mer bruk av internasjonale gjesteforelesere, etablere tettere kontakt med internasjonale bedrifter, samt å gi studentene relevant karriereveiledning.

  NHH har et av de mest attraktive studiemiljøene i Norge. Studentforeningen og dens aktiviteter er en viktig del av studiemiljøet, og samarbeidet mellom NHH og NHHS må videreutvikles for å styrke dette unike konkurransefortrinnet.

  NHH og NHHS skal arbeide for en bedre inkludering av de internasjonale studentene og et mer internasjonalt studentmiljø. Dette er viktig for å kunne rekruttere flere av de best kvalifiserte studentene i det internasjonale markedet.

 • Forskning

  Forskning

  NHH skal være en internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon med spisskompetanse på internasjonalt toppnivå.

  Delmål 1: Bredde

  NHH skal være det ledende og mest komplette fagmiljøet innenfor økonomisk-administrative fag i Norge.

  Delmål 2: Spissområder

  NHH skal være på internasjonalt toppnivå på utvalgte fagområder.

  Delmål 3: Relevans

  Relevant, nyskapende og uavhengig forskning skal være en bærebjelke i NHHs faglige utvikling.

  Delmål 4: Forskerutdanningen

  Forskerutdanningen skal være en godt integrert del av forskningen ved NHH.

  NHH har som mål å være en internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon. Både faglig bredde og spissing av forskningen er viktige forutsetninger for å nå målet.

  Forskning er en sentral oppgave ved alle institutter, og hvert institutt skal kunne vise til både faglig bredde og utvalgte spissområder. Spisskompetanse kan forekomme så vel hos enkeltforskere og mindre grupper som på utvalgte fagområder. NHH skal ha rammebetingelser for forskning som gjør høyskolen til en attraktiv arbeidsplass for fremragende forskere.

  Antall publikasjonspoeng per faglig tilsatt og andelen tilsatte som bidrar skal økes. Høyskolen ser det samtidig som viktig at ansatte publiserer i topp internasjonale tidsskrifter fordi dette er et allment akseptert mål på kvalitet. Internasjonal spisskompetanse og tematiske satsinger skal befestes gjennom regelmessig publisering i de aller beste tidsskriftene. NHHs publikasjoner skal være på høyde med de beste handelshøyskolene i Norden. Internasjonal benchmarking vil være viktig for å vurdere måloppnåelse.

  Relevant, nyskapende og uavhengig forskning er en forutsetning for fortsatt utvikling av høyskolen og skal danne grunnlag for god forskningsbasert undervisning på alle nivå, samt bidra til ny innsikt for nærings- og samfunnsliv. Sammen med SNF skal NHH drive forskning av høy kvalitet langs hele spekteret fra grunnforskning til anvendt forskning. NHH skal ha et utstrakt samarbeid med internasjonalt ledende forskere og forskningsinstitusjoner. NHH har som mål å øke den eksternfinansierte forskningen, herunder EU-finansiert virksomhet, ved å hevde seg i nasjonal og internasjonal konkurranse om forskningsmidler.

  Undervisningen på NHH er forskningsbasert. Det betyr blant annet at studentene er en ressurs som skal integreres i forskningen. Dette vil samtidig være med på å vekke engasjement for en eventuell fremtidig doktorgrad. Forskerutdanningen skal være en integrert del av forskningen ved NHH, gjennom at doktorgradsstudenter er tilknyttet forskergrupper ved instituttene og samarbeider med andre vitenskapelige ansatte om prosjekter og publikasjoner.

 • Formidling og samfunnskontakt

  Formidling og samfunnskontakt

  NHH skal aktivt formidle forskningsbasert kunnskap.

  Delmål 1: Forskningsformidling

  Formidling av forskning skal styrke samfunnsdebatten og NHHs synlighet nasjonalt og internasjonalt.

  Delmål 2: Kommunikasjon

  NHHs kommunikasjon skal være uavhengig, åpen og etterrettelig.

  Delmål 3: Eksterne relasjoner

  NHH-miljøet skal ha tett og bredt samarbeid med næringsliv og forvaltning.
  NHHs omdømme hviler i første rekke på resultater innenfor forskning og utdanning. Synliggjøring og profilering av forskningen og utdanningen skal bidra til økt kjennskap til og anerkjennelse av høyskolen nasjonalt og internasjonalt.

  NHHs ansatte skal delta i den offentlige debatten, bidra til at forskningsbasert kunnskap blir formidlet til allmennheten og ellers aktivt delta på felt der forskningsbasert kompetanse er etterspurt. Høyskolens posisjon vises og styrkes ved at ansatte deltar i ekspertutvalg, styrer og råd med sin spisskompetanse.

  Prinsippet om fri og uavhengig formidling skal ligge til grunn for høyskolens virksomhet. Åpenhetsprinsippet betyr at NHH skal være en åpen og tilgjengelig institusjon, som legger vekt på god dialog med omverden. Informasjon og formidling fra NHH skal holde et høyt faglig nivå og være korrekt, etterprøvbar og pålitelig.

  Høyskolen skal utvikle samarbeidet med næringsliv og forvaltning, og ønsker å være en foretrukken samarbeidspartner. Et tett og godt samarbeid med næringsliv og forvaltning er viktig for mange av høyskolens kjerneaktiviteter. NHH skal gjennom samarbeid med næringsliv og forvaltning bidra til en god samfunnsutvikling. Samarbeidet skal styrkes ved å satse på flere og bredere avtaler som inkluderer både utdanning, forskning og formidling, både nasjonalt og internasjonalt.

 • Organisasjon og ressurser

  Organisasjon og ressurser

  NHH skal ha en effektiv og målrettet organisasjon som tilrettelegger for kjerneaktivitetene.

  Delmål 1: Menneskelige ressurser

  NHH skal ha høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere i alle deler av organisasjonen og fremme mangfold og likestilling.

  Delmål 2: Organisasjonen

  NHH skal preges av høy kompetanse, effektive arbeidsprosesser og evne og vilje til å fremme NHHs felles mål og ambisjoner.

  Delmål 3: Økonomi

  NHH skal ha budsjett- og økonomisystemer som kombinerer flerårig planlegging med en fleksibilitet som gir rom for omstilling og nyutvikling.

  Delmål 4: Infrastruktur

  NHHs infrastruktur skal holde en standard som bygger opp under institusjonens høye ambisjoner.

  For NHH er det viktig å være en attraktiv arbeidsplass for mennesker med høy kompetanse, både i administrative og faglige stillinger. Høyskolen ønsker et mangfold med hensyn til nasjonalitet, etnisitet og kjønn. Det er særlig viktig for høyskolen å rekruttere vitenskapelige ansatte på høyt internasjonalt nivå og øke andelen kvinner blant de fast vitenskapelige ansatte.

  NHH må ha en langsiktig og helhetlig bemanningsplanlegging ved alle enheter, noe som også innebærer faglig utvikling hos den enkelte ansatte. Det skal legges til rette for et godt arbeidsmiljø med et positivt kollegialt samarbeid.

  NHH skal ha god intern kommunikasjon hvor kommunikasjonsansvar og forventninger til den enkelte student og ansatte er avklart. Høyskolen skal utvikle kommunikasjonsarenaer og samhandling mellom ulike enheter som bidrar til gode arbeidsprosesser og felles mål.

  Arbeidsprosesser må være effektive og rasjonelle og av høy kvalitet i alle ledd. NHH skal ha en administrasjon som i kvalitet og effektivitet er på høyde med de fremste internasjonale institusjonene.

  NHH skal ha et solid økonomisk grunnlag som sikrer nødvendige ressurser til kjerneoppgavene undervisning, forskning og formidling. Langsiktig økonomisk planlegging gir høyskolen stabile og forutsigbare rammer å jobbe ut fra.

  Det må arbeides kontinuerlig med å videreutvikle infrastrukturen, effektivisere ressursbruken i organisasjonen og øke inntektene fra den eksternfinansierte virksomheten.

STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER

Høyskolen har fire satsingsområder i strategiperioden.

 • Internasjonalisering

  Internasjonalisering

  Internasjonalisering skal prege organisasjonen, være integrert i all virksomhet og bidra positivt til NHHs kvalitetsutvikling og internasjonale omdømme.

  NHH skal ha et internasjonalt fag- og studiemiljø med god integrering av internasjonal fagstab og internasjonale studenter.

  Studentene skal oppmuntres til å tilegne seg internasjonal erfaring gjennom utveksling, CEMS-programmet, dobbeltgradsprogrammer og praksis i internasjonale bedrifter. NHH skal også bistå studenter som ønsker en internasjonal karriere.

  Gjennom aktiv medvirkning i CEMS skal NHH bidra til økt faglig samarbeid og interaksjon mellom institusjoner, bedriftspartnere og studenter.

  Internasjonale akkrediteringer og benchmarking vil spille en viktig rolle i videreutviklingen av NHHs internasjonale profil.

 • Studiekvalitet

  Studiekvalitet

  NHH har som mål at undervisningen, studieprogrammene og studiemiljøet skal være på høyde med de beste internasjonale studiestedene.

  Som et ledd i å sikre best mulig studiekvalitet, vil høyskolen benytte benchmarking i større grad enn tidligere. Impulser utenfra må vurderes og bearbeides slik at de kan omsettes til lokale løsninger.

  Pedagogisk utviklingsarbeid vil stå sentralt i årene fremover. I lys av den rivende utviklingen innenfor ny undervisningsteknologi, er det avgjørende å opparbeide kompetanse i bruk av digitale læringsressurser. Det vil legges vekt på å integrere slike ressurser i den pedagogiske praksisen på en hensiktsmessig måte.

 • Spissing av forskningen

  Spissing av forskningen

  Ett av målene for forskningen ved NHH er at høyskolen skal bli internasjonalt ledende på utvalgte fagområder. Det skal jobbes systematisk med å identifisere områder som har slikt potensiale og legges til rette for at disse kan utvikles til internasjonalt toppnivå.

  Med spissområder menes fagområder der NHH kan vise til fremragende forskning internasjonalt.

  Spissområder kan være innenfor et klart avgrenset forskningsfelt eller ha form av tverrfaglige, tematiske satsinger. Det vil være i form av et kompetansesenter eller en gruppe av forskere som vil kunne profilere NHH nasjonalt og internasjonalt.

  De utvalgte områdene kan være på et felt der NHH allerede er i internasjonal toppklasse, et område med et klart potensiale eller et område der NHH mener det er strategisk viktig at man er på topp internasjonalt.

 • Bedriftsrelasjoner og partnerskap

  Bedriftsrelasjoner og partnerskap

  I dialog og samarbeid med eksterne aktører skal NHH bidra til en god samfunnsutvikling.

  Samarbeidet med næringsliv og forvaltning skal styrkes blant annet ved å satse på flere og bredere avtaler som inkluderer både utdanning, forskning og formidling, både nasjonalt og internasjonalt.

  NHH Executive som tar hånd om viktige deler av høyskolens eksterne relasjoner, skal bidra til kompetanseheving i næringsliv og forvaltning, samt bidra til økte eksterne inntekter.

 Last ned NHHs strategidokument for 2014- 2017 (pdf 2 mb)