Strategi for NHH 2022 - 2025

Strategi for NHH 2022 - 2025

NHHs strategi definerer eksistenserklæring, formål, visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder.

Megatrender som endrer verden rundt oss

I en verden som preges av raske endringer og dyptgripende globale utfordringer, skal NHH vise vei for kunnskaps- og kompetanseutvikling på fagområdene som kjennetegner internasjonale handelshøyskoler. Med basis i vårt nordiske ståsted skal NHH stå for fremtidsoptimisme og lederskap i møte med utfordringer og muligheter.

 • Utdyping

  Utdyping

  De globale endringene kan i stor grad tilskrives effektene av en serie megatrender: Klimaendringer og press på natur og ressurser, stadig raskere teknologisk utvikling, globalisering som endrer karakter samt økende ulikhet og polariserte samfunn. Dette utfordrer etablerte forretningsmodeller og samfunnsinstitusjoner. På NHH utdannes de som skal utvikle, omstille og lede næringsvirksomhet og inneha viktige posisjoner i samfunnet. NHH må derfor innta en frontposisjon i utviklingen av nødvendig kunnskap, ferdigheter og holdninger i møte med disse megatrendene.

  • I takt med at verdens befolkning vokser og blir mer urbanisert og velstående, vil etterspørselen etter mat, vann og energi stige. Jordens naturressurser er begrensede, og det å skulle tilfredsstille menneskers behov for å ha tilgang på energi og mat blir dermed krevende. Økt økonomisk aktivitet og større etterspørsel etter energi er i tillegg fortsatt forbundet med økte klimautslipp. Klimaendringer og press på natur og ressurser fordrer dermed fundamentale tilpasninger for å sikre bærekraftig vekst.
  • Rask teknologisk endring er båret frem av kunstig intelligens, robotisering og maskinlæring samt stadig bedre tilgang til data og rask databehandlingskapasitet. Dagens digitale revolusjon oppleves som grenseløs, og fremvoksende økonomier tar i bruk ny teknologi minst like raskt som de modne økonomiene. Samtidig som nye teknologiske gjennombrudd kan by på store utfordringer, gir de også nye muligheter for dem som klarer å tilpasse seg og utnytte teknologien. Teknologisk endring vil øke effektiviteten, men kan også bidra til økt økonomisk ulikhet og et mer polarisert samfunn.
  • Globaliseringen endrer karakter som følge av ny teknologi. Internett og fremveksten av digitale markedsplasser har bidratt til at verden har blitt mindre. Veien fra en god idé til global virksomhet kan være kort, og nye aktører og nye plattformer kan utfordre de etablerte i langt større grad enn før, uavhengig av geografisk avstand. Selskapers levetid blir stadig kortere. For å forbli konkurransedyktige må derfor virksomheter både i og utenfor Norge hele tiden fornye seg.
  • Covid-19 pandemien er i ferd med å sette varige spor og har påvirket og i mange tilfeller akselerert de ulike megatrendene. Bærekraftsutfordringene, enten det dreier seg om klima og naturressurser eller sosial ulikhet, har blitt enda tydeligere. Ulike former for ny teknologi har fått et bredt fotfeste og langt på vei endret møte- og samarbeidsformer, og veksten i den virtuelle globaliseringen dominerer den fysiske. I tillegg opplever vi høy geopolitisk usikkerhet knyttet til pågående dramatiske konflikter.

  Megatrendene stiller krav til forsknings- og utdanningsinstitusjoner og intensiverer den internasjonale konkurransen mellom dem. Kravet til faglig fornyelse skjerpes og utløser behov for livslang læring. Etablert kunnskap blir raskere utdatert, og utdanningen må derfor også «lære studentene å lære».

  Ved NHH skal all utdanning, forskning og formidling være faglig fundert og relevant for næringslivet og samfunnet ellers. Dette krever kontinuerlig faglig fornyelse i takt med observerte megatrender og nye utviklingstrekk som oppstår. Fremragende studenter og ansatte samt en effektiv, smidig og endringsdyktig organisasjon er en forutsetning for dette.

Eksistenserklæring

NHH skal drive utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet og i aktiv interaksjon med næringslivet og samfunnet forøvrig for å realisere eksistenserklæringen Sammen for bærekraftig verdiskaping.

Formål og visjon

NHH skal være en drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling og utdanne mennesker som bidrar til bærekraftig verdiskapning. NHH skal være en ledende europeisk handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kompetanse.

 • Utdyping av formål og visjon

  Utdyping av formål og visjon

  På NHH skal bærekraftsutfordringene adresseres i vår forskning og formidling, gjennomsyre våre studieprogram og etterleves i driften av vår virksomhet.

  Bærekraftig utvikling kan defineres som en utviklingsbane som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner får dekket sine behov. Bærekraft har således tre gjensidig avhengige komponenter: klima og naturressurser, sosiale forhold og økonomi. Bredden i bærekraftsbegrepet illustreres og detaljeres gjennom FNs 17 globale bærekraftsmål.

  NHHs kjerneaktiviteter skal favne et bredt spekter av temaene som spennes ut av de 17 bærekraftsmålene. Som handelshøyskole skal NHH ha særlig oppmerksomhet rettet mot innovasjon, omstilling og politikk som bidrar til bærekraftig verdiskaping og inkluderende vekst.

  NHH skal være en ledende europeisk handelshøyskole. Vi skal levere utdanning, forskning og formidling på høyt internasjonalt nivå, og vi skal ha unik innsikt om norske og nordiske forhold. Denne ekspertisen skal kombineres med forskningsbasert innsikt av høy internasjonal standard. Vi skal være det foretrukne økonomistudiet i Norge og rekruttere blant de beste studentene i hele Norge og internasjonalt. Vi rekrutterer fremragende ansatte med høye internasjonale ambisjoner. NHH skal kjennetegnes ved korte avstander og tette bånd mellom studenter og ansatte i ulike deler av organisasjonen.

  NHH har et betydelig samfunnsansvar. NHHs utdanningsprogrammer, forskning og formidling skal bidra til myndighetenes sektormål slik som kvalitet og tilgang på utdanning, kompetanse og forskning samt realiseringen av en bærekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon. Våre nasjonale og internasjonale ambisjoner skal være avstemte og gjensidig forsterkende.

  NHH skal være i internasjonal toppklasse på sine prioriterte felt. Det krever systematisk arbeid for kontinuerlig kvalitetsutvikling og faglig fornyelse, evne til å tiltrekke oss fremragende studenter og ansatte, samt utvikling av en smidig, inkluderende, kvalitetsbevisst og handlingsorientert organisasjon. Internasjonalt anerkjente akkrediteringer sikrer en helhetlig og grundig kvalitetsvurdering av høyskolen, og bidrar, sammen med NHHs deltagelse i CEMS-alliansen og ENGAGE.EU nettverket, til å tydeliggjøre NHHs posisjon som en internasjonal og ledende europeisk handelshøyskole.

Verdigrunnlag

Kvalitetskultur, høy etisk standard og innsats for felles mål skal prege all virksomhet ved NHH. Studenter, ansatte og alumni er engasjerte, åpne og ambisiøse, og brenner for å bidra til positiv endring i samfunnet rundt seg. 

 • Utdyping av verdigrunnlag

  Utdyping av verdigrunnlag

  Ved NHH eksisterer det en sterk kvalitetskultur. NHH forventer at all virksomhet har høy kvalitet og at hver enkelt bidrar til dette. Det innebærer at høyskolens forskning, undervisning og formidlingsvirksomhet er relevant og holder et høyt faglig nivå, og at de administrative funksjonene er effektive og preget av høy faglig kompetanse og profesjonalitet.

  Alle på NHH skal bidra til en høy etisk standard. Prinsippet om fri og uavhengig forskning skal ligge til grunn for NHHs virksomhet. Den akademiske friheten skal utøves innenfor etiske rammer og på en måte som tjener fagets, NHHs og samfunnets interesser. Høyskolens organisasjonskultur, lærings- og arbeidsmiljø skal være engasjerende og inkluderende, og organisasjonen skal preges av evne og vilje til å fremme NHHs felles mål og ambisjoner.

  Verdien engasjert handler om å identifisere seg med virksomheten, bidra til et høyt aktivitetsnivå og delta aktivt i fellesskapet, både ved NHH og gjennom positive bidrag til samfunnet rundt oss.

  Verdien åpen gjenspeiler en rekke forhold som kjennetegner NHH-ere:

  • at vi er intellektuelt åpne og nysgjerrige
  • at vi er inkluderende og behandler andre med respekt
  • at vi er internasjonalt orientert
  • at vi verdsetter mangfold
  • at vi har åpen kommunikasjon, internt og eksternt

  Verdien ambisiøs gjenspeiler at den enkelte setter seg høye mål på egne og institusjonens vegne.

HOVEDMÅL

NHH har definert hovedmål og tilhørende delmål på fire felt. 

 • Utdanning

  Utdanning

  Hovedmål

  NHH skal utdanne fremragende økonomer og ledere, med solide analytiske ferdigheter, god teknologiforståelse, bred sosial kompetanse og et sterkt samfunnsengasjement.

  I studieprogrammene for fulltidsstudenter så vel som i etter- og videreutdanningsprogrammene skal NHH utdanne attraktive kandidater til arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt, med kunnskap, ferdigheter og holdninger som bidrar til og setter retning for bærekraftig verdiskaping. Vi skal ha en god læringskultur, forskningsbasert, studentaktiv undervisning og programmer med ambisiøse læringsmål. 

  Delmål 1 Inntakskvalitet og mangfold

  NHH skal tiltrekke seg studenter med sterke faglige resultater og høy motivasjon for læring.

  NHH skal være et attraktivt valg for dyktige studenter. Vi skal tilby det foretrukne økonomistudiet i Norge og rekruttere blant de beste studentene i Norge og internasjonalt.  Vi skal fremme mangfold blant studentene, med vekt på kjønnsbalanse, geografisk tilhørighet, etnisitet og bakgrunn forøvrig, og vi skal arbeide målrettet for å realisere den læring som ligger i å forene studenter og kunnskap fra ulike land og kulturer.

  Studieløpet skal være velorganisert og av høy kvalitet, fra opptaksprosessen, til tiden på NHH og deretter overgangen til alumni. Gjennom å få frem den store bredden og dybden i emnetilbudet og i NHH-kandidatenes mangeartede karriereveier skal vi tiltrekke oss en mangfoldig og motivert søkergruppe.

  Delmål 2 Studiekvalitet og pedagogikk

  NHH skal ha et fremragende læringsmiljø, med en aktiv campus og studentaktiv undervisning.

  Som en ledende europeisk handelshøyskole skal NHHs studieprogram tilby kjernekompetanse i hele bredden av bedrifts- og samfunnsøkonomiske fag og samtidig gi unik kompetanse om den norske og nordiske rammen. NHH skal utdanne kandidater med relevant teoretisk og analytisk kunnskap, og sterke ferdigheter innen problemløsning og kommunikasjon. Studiene skal tydelig reflektere vår eksistenserklæring samt en videre satsing på digitalisering og teknologi og kunnskap om entreprenørskap og innovasjon. Problemstillinger knyttet til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft skal ha en tydelig posisjon i alle programmer. Vi skal utvikle et studieløp på bachelornivå med særlig vektlegging av bærekraft og teknologi, og i universitetsalliansen ENGAGE.EU skal vi utvikle nye innovative studietilbud knyttet til bærekraft og verdiskaping.

  NHH skal ha en mangfoldig, inkluderende og levende campus som fostrer et godt psykososialt læringsmiljø. Vi skal bruke innsikten fra akkrediteringsprosessene aktivt for å utvikle tilbudet til studentene og forbedre kvalitetsarbeidet. Vi skal utnytte de mulighetene som ligger i NHHs svært aktive og engasjerte studentforening (NHHS).

  NHHs studieprogram skal ha variasjon og en god balanse mellom ulike typer fysiske og digitale undervisnings- og vurderingsformer.  Vi skal utvikle tettere bånd mellom studenter og fagstab, og vi skal videreutvikle pedagogikken i studentaktiv retning gjennom å søke om et Senter for fremragende utdanning. Det pedagogiske akademiet, bestående av meritterte undervisere, skal brukes aktivt i utviklingsarbeidet.

  NHH skal opprettholde sin nasjonalt ledende posisjon på studentutveksling og styrke kvaliteten i utvekslingsordningen ytterligere. I samarbeid med våre partnere i CEMS og ENGAGE.EU skal vi utvikle et nyskapende og tverrfaglig internasjonalt utdanningstilbud.

  Delmål 3 Kandidatkvalitet og relevans

  NHH skal uteksaminere kandidater som er foretrukne i det nasjonale arbeidsmarkedet, attraktive i det internasjonale arbeidsmarkedet og som kvalifiserer til topp master- og ph.d.-programmer internasjonalt.

  Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til innovasjon og omstilling som kan bidra til bærekraftig verdiskaping. NHH skal utdanne kandidater med kunnskap, ferdigheter og holdninger som er høyt etterspurt i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. NHH skal videreutvikle et fleksibelt etterutdanningstilbud av høy kvalitet, tilpasset behovene for omstilling og livslang læring.

  Vi skal utdanne økonomer, ledere og fageksperter som vil ha sitt arbeid i alle deler av næringslivet, fra oppstartsselskaper til de største multinasjonale selskaper, på tvers av ulike næringer og i både privat og offentlig sektor samt i frivillige organisasjoner. Gjennom kunnskap, ferdigheter og engasjement skal de utgjøre en positiv forskjell i sine omgivelser.

 • Forskning

  Forskning

  Hovedmål

  NHH skal være en forskningsintensiv handelshøyskole med bidrag på høyt internasjonalt nivå.

  NHHs forskning skal bidra til kompetanse om bærekraftig utvikling i næringslivet og samfunnet som helhet. NHH skal levere internasjonalt anerkjent forskning av høy kvalitet på alle områder som er sentrale for en internasjonal handelshøyskole. NHH skal være en attraktiv arbeidsplass for fremragende forskere.

  Delmål 1 Høy kvalitet

  NHH skal ha et forskningsaktivt fagmiljø som bidrar med forskning av høy kvalitet og har spisskompetanse på internasjonalt toppnivå.

  NHHs forskning skal være preget av åpenhet, integritet, høy kvalitet og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. NHHs forskningsmiljøer skal nå opp i konkurransen om eksternfinansierte midler på anerkjente nasjonale og internasjonale søknadsarenaer. NHH vil videreutvikle spisskompetansen innenfor tema som er sentrale for en internasjonal handelshøyskole, og flere av NHHs ansatte skal publisere på internasjonalt toppnivå. NHH skal ha høy forskningsaktivitet, og alle faglige ansatte forventes regelmessig å publisere forskning av høy kvalitet.

  NHH vil videreutvikle sin senterstruktur for forskning med sikte på å stimulere til at flere faggrupper utvikler spisskompetanse på høyt internasjonalt nivå.

  Delmål 2 Relevans for nærings- og samfunnsliv

  NHH skal med relevant og uavhengig forskning bidra til beslutninger som fremmer innovasjon, bærekraftig verdiskaping og utvikling i bedrifter og samfunnsinstitusjoner.

  Gjennom et bredt fagmiljø skal NHHs forskning bidra til ny innsikt og kunnskap for nærings- og samfunnsliv både i Norge og internasjonalt. NHHs forskning skal bidra til utvikling av beslutningsprosesser og rammebetingelser som gir premisser for en god samfunnsutvikling. NHHs forskning skal også bidra direkte inn mot flere av samfunnsutfordringene som ligger til grunn for FNs bærekraftmål. Gjennom forskning skal NHH bidra til å øke samfunnets kunnskapsberedskap for å møte fremtidens samfunnsutfordringer. NHH vil utvikle sitt forskningssamarbeid i og på tvers av fagområder, med andre forskningsmiljøer og med offentlige og private virksomheter.

  Delmål 3 En solid og etterspurt forskerutdanning

  Ph.d.-utdanningen ved NHH skal holde høy internasjonal kvalitet.

  Ph.d.-utdanningen ved NHH skal tiltrekke seg de beste norske og sterke internasjonale studenter. Forskerutdanningen skal være en integrert del av forskningen ved NHH, med kvalitet på et høyt internasjonalt nivå. Uteksaminerte kandidater skal nå opp i konkurransen om vitenskapelige stillinger ved anerkjente forskningsinstitusjoner, og være etterspurte av kunnskapsintensive virksomheter utenfor akademia.

 • Samspill med nærings- og samfunnsliv

  Samspill med nærings- og samfunnsliv

  Hovedmål

  NHH skal formidle forskningsbasert kunnskap og sette premisser og retning for samfunnsdebatten. NHH skal styrke interaksjon og samarbeid med næringsliv og samfunnsinstitusjoner, og alumninettverket skal styrkes ytterligere.

  NHHs kommunikasjon og samspill med nærings- og samfunnsliv skal favne hele den tematiske bredden som karakteriserer ledende internasjonale handelshøyskoler. Relevans og kompetanse på bærekraftig verdiskaping skal karakterisere NHHs bidrag.  

  Delmål 1 Samarbeid til felles beste

  Ved å være en pådriver for innovasjon, omstilling og bærekraftig utvikling skal NHH være en foretrukket samarbeidspartner for næringsliv og samfunnsinstitusjoner. Samarbeid med relevante eksterne aktører, samt med et vitalt alumninettverk, skal spille en nøkkelrolle i den videre utviklingen av NHH, og skal tilføre våre partnere relevant innsikt av høy kvalitet. Virksomheten ved NHH Executive, NHHs avdeling for etter- og videreutdanning, skal være en katalysator for utviklingen av NHHs partnerskap med bedrifter, offentlige institusjoner og enkeltpersoner med kunnskapsbehov.

  NHHs alumni innehar nøkkelstillinger i samfunnet og fungerer som ambassadører for høyskolen. Ved å bygge enda sterkere relasjoner med våre alumni, skal alumninettverket utvikles videre med sikte på å utnytte dets fulle potensiale som et bindeledd til næringslivet og forvaltningen.

  Delmål 2 Kunnskapsbasert kommunikasjon

  NHHs fagstab skal formidle forskning og fagkompetanse for å bidra med innsikt og styrke samfunnsdebatten gjennom å utfordre og påvirke. Denne formidlingen skal også styrke NHHs synlighet nasjonalt og internasjonalt og dermed spre kunnskap om NHHs profil og aktivitet for hele bredden av målgrupper slik som eksempelvis potensielle og eksisterende studenter, alumni og ulike aktører i nærings- og samfunnslivet.

  Faglig relevans illustreres og styrkes ved at ansatte deltar i ekspertutvalg, styrer og råd. NHHs kommunikasjon skal være uavhengig, åpen og etterrettelig. Kommunikasjon, formidling og samfunnsansvar skal være en integrert del av fagmiljøenes og de ansattes virksomhet. Antall aktive formidlere skal økes.

  Delmål 3 En attraktiv møteplass

  NHH skal være en åpen og tilgjengelig institusjon som vektlegger god kontakt med omverden regionalt, nasjonalt og internasjonalt. NHH skal tilby et variert utvalg av faglige møteplasser som imøtekommer behovene i våre nettverk og blant ulike grupper av interessenter.

  Møteplassene skal ha høy kvalitet og spenne på tvers av høyskolens fag- og aktivitetsområder. De skal stimulere til kreativitet, diskusjon og kunnskapsutveksling mellom forskere, næringslivs- og samfunnsaktører, studenter, alumni og andre interessenter.

 • Organisasjon og ressurser

  Organisasjon og ressurser

  Hovedmål

  NHH skal ha en effektiv, smidig og endringsdyktig organisasjon som tilrettelegger for høy kvalitet og fremragende prestasjoner innenfor utdanning og forskning samt i samspillet med nærings- og samfunnsliv.

  Delmål 1: Menneskelige ressurser i sentrum

  NHH skal rekruttere, utvikle og beholde høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere med solid og relevant kompetanse. NHH skal fremme mangfold langs alle dimensjoner, med særlig vekt på bedret kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger.

  NHH skal være en attraktiv arbeidsplass for mennesker med høy kompetanse. NHH skal tilrettelegge for faglig utvikling hos den enkelte ansatte og stimulere til et positivt kollegialt samarbeid. Systematisk lederutvikling på alle nivåer skal gi en styrket personal-, forsknings- og strategisk ledelse.

  NHH skal rekruttere vitenskapelig ansatte på høyt internasjonalt nivå gjennom et bevisst og målrettet rekrutteringsarbeid. NHH skal føre en aktiv rekrutteringspolitikk som bidrar til en jevnere kjønnsbalanse i vitenskapelig stillinger.

  Delmål 2: Utvikling av organisasjonen

  NHH-kulturen skal fremme et godt arbeidsmiljø og aktivt medborgerskap, der alle deler av NHH arbeider sammen for helheten. NHHs organisasjon skal preges av profesjonalitet, fleksibilitet og effektive arbeidsprosesser samt evne til målrettet samarbeid og samhandling på tvers av enheter og funksjoner.

  NHH skal preges av en kollektiv evne til å fremme felles mål og ambisjoner, og det skal stimuleres til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring. Beslutningsprosesser, utvalg og andre møteplasser skal utformes og videreutvikles for å sikre effektiv organisatorisk forankring og involvering.

  Arbeidsprosesser skal være effektive, rasjonelle og av høy kvalitet i alle ledd. Gjennom digitalisering skal arbeidsprosesser effektiviseres og forbedres, og på den måten også frigjøre ressurser til andre sentrale oppgaver.

  NHHs språkpolitikk skal reflektere en effektiv avveining mellom det norske samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner. Tydelige språkpolitiske retningslinjer skal angi hvordan språkpolitikken implementeres og forvaltes i NHHs kjerneaktiviteter og organisasjon.

  Delmål 3: Robust økonomisk handlingsrom

  NHH skal øke det økonomiske handlingsrommet for å sikre finansiell styrke og stabilitet samt for å skape grunnlag for strategiske satsinger. Handlingsrommet skal økes gjennom økte inntekter fra eksternfinansierte forskningsprosjekter og høyskolens etter- og videreutdanningsvirksomhet.

  Målrettet økonomisk planlegging skal sikre stabile og robuste økonomiske rammer og tilrettelegge for økt økonomisk handlingsrom. NHHs økonomi- og ressursstyring skal være effektiv og pålitelig. Intern ressursfordeling skal være godt forankret i strategien og understøtte realiseringen av NHHs strategiske ambisjoner.

  Delmål 4: Tidsmessig infrastruktur og campusutvikling

  NHHs bygg, eiendom og infrastruktur skal holde en høy standard som bygger opp under ambisjonene om å skape et fremragende arbeids- og læringsmiljø.

  NHHs campus skal være tilpasset studentenes og ansattes behov for plass og muligheter for samhandling. Læringsarealene skal være fleksibelt tilrettelagt for varierende undervisnings- og læringsformer. NHH skal utarbeide en campusutviklingsplan som støtter opp under institusjonens strategiske målsetninger. Utvikling av bygg og tilgjengelige uteområder har høyeste prioritet i planen.

  Det skal etableres en digital infrastruktur som på en effektiv og hensiktsmessig måte støtter opp under faglig og administrativ virksomhet. NHH skal ha en relevant og oppdatert forskningsinfrastruktur som er tilpasset de krav som gjelder for å kunne produsere forskning av høy kvalitet. NHHs virksomhet skal understøtte målet om bærekraftig verdiskaping, og NHH skal ha en bevisst holdning til ansvarlig drift- og forvaltning for å redusere sitt klimaavtrykk. NHHs bærekraftsarbeid skal vektlegge tiltak som er målrettede og forholdsmessige.

STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER

NHH vil i strategiperioden 2022-2025 prioritere tre satsingsområder som spenner over hele virksomheten. Satsingsområdene skal sikre at NHH lever opp til eksistenserklæringen «Sammen for bærekraftig verdiskaping», og de skal bidra til NHHs målsetning om å være en internasjonal, ledende europeisk handelshøyskole med et betydelig samfunnsansvar.  

 • 1. Pådriver for bærekraftig verdiskaping

  1. Pådriver for bærekraftig verdiskaping

  Gjennom forskning, utdanning og samspill med omverdenen skal NHH bidra til bærekraftig verdiskaping i næringsliv og samfunnet som helhet.

  • NHH skal utdanne kandidater med kunnskap og engasjement for bærekraftig verdiskaping. Som handelshøyskole skal NHH ha særlig oppmerksomhet rettet mot innovasjon, omstilling og politikk som bidrar til en bærekraftig fremtid. Kunnskap om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft skal på tydelig vis være integrert i alle studieprogrammene. Satsingen på teknologiforståelse og digitalisering skal videreføres, og en skal utvikle et nytt studieløp på bachelor med særlig vektlegging av bærekraft og teknologi.
  • NHHs forskning skal frembringe kunnskap og innsikt som fremmer beslutningsprosesser og rammebetingelser for bærekraftig verdiskaping i nærings- og samfunnsliv.
  • NHH skal delta aktivt i samfunnsdialogen for å bidra til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk i beslutningsprosesser på alle nivåer for å fremme bærekraftig verdiskapning.
  • Gjennom målrettede tiltak skal NHH utvikle en bærekraftig drift som reduserer virksomhetens klimaavtrykk.
 • 2. Gjennomgripende internasjonalisering

  2. Gjennomgripende internasjonalisering

  NHH skal styrke sine internasjonale relasjoner. Internasjonalisering skal være integrert i all virksomhet. Internasjonalt orienterte miljøer bidrar til mangfold av perspektiver som styrker læring og kunnskapsutvikling.

  • Aktiv deltagelse i internasjonale allianser og nettverk som ENGAGE.EU og CEMS skal bidra til økt faglig samarbeid og interaksjon mellom institusjoner, bedriftspartnere og studenter. Deltagelse i ENGAGE.EU alliansens samarbeid om et innovativt utdanningstilbud og andre utviklingsprosjekter som ledende europeiske handelshøyskoler har felles, prioriteres særlig høyt.
  • NHH skal rekruttere vitenskapelige ansatte og studenter på høyt internasjonalt nivå, og ha et godt integrert fag- og studiemiljø.
  • NHH skal utnytte mulighetene som en internasjonal studentmasse gir for å realisere den læring som ligger i å kombinere studenter og kunnskap fra ulike land og kulturer. Studentene skal oppmuntres til å tilegne seg internasjonal erfaring gjennom utveksling, dobbeltgradsprogrammer og praksis i internasjonale bedrifter og organisasjoner. NHH skal opprettholde sin nasjonalt ledende posisjon på studentutveksling og styrke utvekslingsordningen ytterligere. Studiene ved NHH skal legge et solid grunnlag for internasjonale karrierer, og NHHs studenter skal være etterspurte i internasjonale arbeidsmarkeder.
  • Utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid skal styrke forskningens kvalitet og relevans. NHHs forskning skal ha betydning internasjonalt, og internasjonal forskning skal ha betydning for NHHs forskning.
  • NHH vil vektlegge relevante internasjonale akkrediteringer og rangeringer som gir viktig innsikt i hvordan NHH kan videreutvikle seg som en ledende europeisk handelshøyskole.
 • 3. Engasjement og samarbeid for felles mål

  3. Engasjement og samarbeid for felles mål

  NHHs organisasjonskultur, lærings- og arbeidsmiljø skal være engasjerende og inkluderende, og organisasjonen skal preges av en kollektiv evne og vilje til å jobbe mot felles mål.

  • NHH skal være et stimulerende studiested og en vital arbeidsplass preget av engasjement, mangfold, inkludering og kollegialt samarbeid, med kunnskapsdeling og erfaringsoverføring på tvers av alle enheter.
  • Systematisk lederutvikling skal fremme lederskapet i alle deler av organisasjonen.
  • Sammen med NHHS skal NHH sørge for et aktivt, inkluderende og mangfoldig student- og læringsmiljø, som strekker seg utover auditorier og lesesaler. Læringsmiljøet skal fremme faglig entusiasme og engasjement for samfunnet rundt oss.
  • NHH skal kjennetegnes av tette bånd og korte avstander mellom studenter og ansatte i alle deler av organisasjonen.
  • NHHs ansatte er drevet av faglig engasjement, med et genuint ønske om å utvikle og formidle ny kunnskap og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. NHH skal ha en åpen og inkluderende forskningskultur, og forskningsmiljøene skal delta aktivt i samfunnsdialogen.

Norges handelshøyskoles strategi 2022-2025 (PDF 2,7 mb)