Strategi for NHH 2018 - 2021

Strategi for NHH 2018 - 2021

NHHs strategi definerer formål, visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder.

Megatrender og endring

I en verden preget av raske endringer skal NHH vise vei for kunnskaps- og kompetanseutvikling på fagområdene som kjennetegner en ledende internasjonal handelshøyskole.

 • Utdyping

  Utdyping

  Endringene kan i stor grad tilskrives de samlede effektene av en serie megatrender: Stadig raskere teknologisk utvikling, globalisering, demografisk endring, samt klimaforandringer og ressursknapphet. Effekten av endringene utfordrer etablerte forretningsmodeller og samfunnsinstitusjoner. På NHH utdannes mennesker som skal utvikle og lede næringsvirksomhet og inneha viktige posisjoner i samfunnet. NHH må derfor innta en frontposisjon i utviklingen av den nødvendige kunnskap og kompetanse i møte med disse megatrendene.

  • Over alt rundt oss ser vi rask og kontinuerlig teknologisk endring. Nye teknologier som kunstig intelligens, roboter og maskinlæring, samt stadig større tilgang til data, virker sammen med andre globale megatrender. Dagens digitale revolusjon er grenseløs, og fremvoksende økonomier tar i bruk ny teknologi minst like raskt som de modne økonomiene. Samtidig som nye teknologiske gjennombrudd kan by på store utfordringer, gir de også muligheter for dem som klarer å tilpasse seg og utnytte den nye teknologien. Teknologisk endring vil øke effektiviteten, men kan også bidra til økt økonomisk ulikhet og et mer polarisert samfunn, med de spenninger det medfører.
  • Globalisering er ikke et nytt fenomen, men ny teknologi har i senere tid både bidratt til og styrket effekten av globalisering. Internett og fremveksten av en stor digital markedsplass har bidratt til at verden har blitt mindre. Veien fra en god idé til en global virksomhet kan være kort, og nye aktører og ny teknologi kan utfordre de etablerte i langt større grad enn før, uavhengig av hvor i verden de måtte befinne seg. Selskapers levetid blir stadig kortere. For å forbli konkurransedyktige må derfor virksomheter både i Norge og globalt hele tiden fornye seg. Globaliseringen bidrar også til at verdens økonomiske tyngdepunkt forflytter seg mot fremvoksende økonomier i Asia og Afrika.
  • I takt med at verdens befolkning vokser, blir mer urbanisert og velstående, vil etterspørselen etter mat, vann og energi stige. Jordens naturressurser er begrensede, og det å skulle tilfredsstille den økte etterspørselen blir dermed krevende. I tillegg er økt økonomisk aktivitet og større etterspørsel etter energi fortsatt forbundet med økte klimautslipp. Ressursknapphet og klimaendringer vil dermed måtte lede til fundamentale tilpasninger i retning av bærekraftig vekst. 

  Megatrendene påvirker også handlingsrommet for forsknings- og utdanningsinstitusjoner og intensiverer den internasjonale konkurransen mellom dem. Kravet til faglig fornyelse skjerpes. Etablert kunnskap blir raskere utdatert, og utdanningen må derfor også «lære studentene å lære» samtidig som behovet for livslang læring ivaretas.

  Ved NHH skal all utdanning, forskning og formidling være preget av faglig substans og relevans for næringslivet og samfunnet forøvrig. Dette krever kontinuerlig faglig fornyelse i takt med observerte megatrender og nye utviklingstrekk som oppstår. Nødvendige premisser er evnen til å tiltrekke seg fremragende studenter og ansatte samt en smidig, inkluderende og handlingsrettet organisasjon.

Formål og visjon

Vårt "mission statement" er Sammen for bærekraftig verdiskaping.

NHH skal være en drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling og utdanne mennesker for verdiskaping og bærekraftig utvikling. NHH skal være en ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse.

 • Utdyping av formål og visjon

  Utdyping av formål og visjon

  NHH driver utdanning, forskning og formidling innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Et sentralt kjennetegn er nær og omfattende interaksjon med næringsliv og samfunnsinstitusjoner. Faglig substans og relevans preger både studieprogrammer, forskning og formidling.

  NHH skal være i internasjonal toppklasse på sitt felt. Det krever systematisk arbeid for kontinuerlig kvalitetsutvikling og faglig fornyelse, evne til å tiltrekke seg fremragende studenter og ansatte, samt utvikling av en smidig, inkluderende og handlingsorientert organisasjon. EQUIS‐ og den pågående AACSB-akkrediteringen sikrer en helhetlig og grundig kvalitetsvurdering av høyskolen i en internasjonal kontekst, og bidrar, sammen med NHHs medlemskap i CEMS-alliansen, til å tydeliggjøre NHHs posisjon som en ledende internasjonal handelshøyskole.
  NHHs virksomhet skal støtte opp om FNs 17 globale bærekraftsmål. Forskning, utdanning og samspill med samfunns- og næringsliv skal bidra til økt innsikt om hvordan målene kan realiseres og til oppmerksomhet om vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige valgene. NHHs særlige fokus inkluderer målene om å:

  • Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle (mål nr. 4)
  • Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle (mål nr. 8)
  • Redusere ulikhet i og mellom land (mål nr. 10)
  • Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre (mål nr. 12)

Verdigrunnlag

Høy kvalitet, solid etisk standard og innsats for felles mål preger all virksomhet ved NHH. Studenter, ansatte og alumni er engasjerte, åpne og ambisiøse, og brenner for å bidra til positiv endring i samfunnet rundt seg.  

 • Utdyping av verdigrunnlag

  Utdyping av verdigrunnlag

  Ved NHH eksisterer det en sterk kvalitetskultur. NHH forventer at all virksomhet fremviser høy kvalitet og at hver enkelt ansatt bidrar til dette. Det innebærer at høyskolens forskning, undervisning og formidlingsvirksomhet er relevant og holder et høyt faglig nivå, og at de administrative funksjonene er effektive og preget av høy kompetanse.

  Hver enkelt faglig og administrativt ansatt skal bidra til at NHH holder en høy etisk standard. Prinsippet om fri og uavhengig forskning skal ligge til grunn for NHHs virksomhet. Den akademiske friheten skal utøves innenfor etiske rammer og på en måte som tjener fagets, NHHs og samfunnets interesser. Høyskolens organisasjonskultur og arbeidsmiljø preges av evne og vilje til å fremme NHHs felles mål og ambisjoner.

  Verdien engasjert handler om å identifisere seg med virksomheten, bidra til et høyt aktivitetsnivå og delta aktivt i fellesskapet, både ved NHH og gjennom positive bidrag til samfunnet rundt oss.

  Verdien åpen gjenspeiler en rekke forhold som kjennetegner NHH-ere:

  • at man er intellektuelt åpen og nysgjerrig
  • at man er inkluderende
  • at man er internasjonalt orientert
  • at man har åpen kommunikasjon, internt og eksternt

  Verdien ambisiøs gjenspeiler at den enkelte setter seg høye mål på egne og institusjonens vegne.

HOVEDMÅL

NHH har definert hovedmål og tilhørende delmål på fire felt. 

 • Utdanning

  Utdanning

  NHH skal utdanne fremragende økonomer og ledere med solide analytiske ferdigheter, god teknologiforståelse og et sterkt engasjement for samfunnet rundt seg.

  Delmål 1: Inntakskvalitet

  NHH skal tiltrekke seg studenter med sterke faglige resultater og høy motivasjon for læring. NHHs studieprogram skal være et klart førstevalg innenfor økonomisk-administrative fag blant norske studenter, og tiltrekke seg høyt kvalifiserte internasjonale studenter. 

  Delmål 2: Studiekvalitet

  NHH skal ha en kultur for kvalitet i utdanningene der administrasjon, fagstab og studenter hele tiden jobber sammen for å forbedre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogrammer og læringsmiljø skal være på høyde med topp internasjonale handelshøyskoler. 

  Delmål 3: Kandidatkvalitet

  NHH skal uteksaminere kandidater som er foretrukne i det nasjonale markedet for økonomer og ledere, og attraktive i det internasjonale arbeidsmarkedet og som kvalifiserer for topp master- og PhD-programmer internasjonalt.

  utdyping

  Våre utdanningsprogrammer på alle nivåer skal utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som gjør kandidatene våre attraktive i arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt, som nyutdannede og senere i karrieren. Undervisningen skal være forskningsbasert, og programmene skal sikre faglig progresjon, ha ambisiøse læringsmål og legge til rette for livslang læring. Våre Executive-programmer skal tilby relevant etterutdanning for økonomer, ledere og andre beslutningstagere i alle faser av karrieren, og aktiviteten på dette området skal vokse for å ivareta samfunnets økende behov for livslang læring.

  Kunnskap/ferdigheter: NHH skal være blant Europas ledende handelshøyskoler og skal tilby kjernekompetanse innenfor de relevante bedrifts- og samfunnsøkonomiske fagene. Dette innebærer å utdanne kandidater med relevant teoretisk og analytisk kompetanse, og sterke ferdigheter innen problemløsning og kommunikasjon. I tillegg skal NHH sikre studentene en bred innføring i digital økonomi og teknologiforståelse både gjennom spesifikke teknologifag og tradisjonelle økonomifag, samt kunnskap om bærekraft, entreprenørskap og innovasjon.

  Generell kompetanse/holdninger: Vi skal utdanne kandidater som er kunnskapsrike, initiativrike og trygge på seg selv, som har evnen til å lære, til å stille gode spørsmål og som søker kreative løsninger på problemer. Våre kandidater skal være engasjerte, inkluderende og ansvarlige, ha ambisjoner om å bidra til positiv endring lokalt og globalt, og de skal kunne samarbeide godt med andre mennesker på tvers av bransjer, kulturer og land.

  Relevans: Utdanningsprogrammene skal balansere teori og analyse med relevant praktisk anvendelse. Dette betyr at problemstillinger, eksempler og case brukt i undervisning skal være relevante og tidsriktige, og at NHH i større grad skal integrere internships i utdanningene. For å sikre kvalitet og relevans, skal NHH kontinuerlig evaluere og justere studieprogrammene i forhold til utviklingen i arbeidsmarkedet og samfunnet generelt. Dette oppnås gjennom at (1) fagstab inspireres av impulser utenfra og at NHH har utstrakt dialog og samarbeid med næringsliv, forvaltning og andre som ansetter og arbeider med NHH-kandidater, og (2) en smidig organisasjon med gode rutiner som gjør at studieprogrammene raskt kan respondere på endringer i samfunnet gjennom kontinuerlige program- og kursinnovasjoner.

  Pedagogikk: NHHs fagstab og administrasjon skal kjenne til og ha kompetanse til å hente ut det beste fra tilgjengelige lærings- og vurderingsformer, og skal ha tilgang til moderne undervisningsteknologi for å få dette til. Pedagogikk skal tilpasses fagenes innhold, skape engasjement og sikre god læring for studentene. For å sikre at utdanningsprogram, kurstilbud, pedagogikk og hvordan dette organiseres og kommuniseres er på nivå med de beste, skal man kontinuerlig og systematisk sammenligne NHH med et utvalg topp internasjonale handelshøyskoler (benchmarking).

  Lærings-/studiemiljø: NHH skal tilrettelegge for et inkluderende og godt fysisk og psykisk læringsmiljø hvor man opptrer respektfullt overfor hverandre. Dette inkluderer et åpent og mangfoldig studiemiljø med stor grad av faglig og sosial samhandling mellom alle studenter uavhengig av bakgrunn. NHH skal også sikre et større mangfold av kandidater med hensyn til kjønn, bakgrunn og nasjonalitet. Dette vil både styrke læringsmiljøet og bidra til et bredere rekrutteringsgrunnlag.

  Internasjonalisering: NHH skal rekruttere flere internasjonale fulltidsstudenter på masternivå og fortsatt være nasjonalt ledende på studentutveksling. I tillegg skal NHH arbeide målrettet med å styrke internasjonalt samarbeid gjennom å skape og videreutvikle allianser med utvalgte internasjonale utdanningspartnere, samt bedrifter, organisasjoner og forvaltning. NHH skal vinne frem i konkurransen om eksterne prosjektmidler i Erasmus+ og nasjonale partnerskapsprogram for å utvikle kvalitet i studieprogrammene.

  Karrieretjenester: NHH skal sikre at studentene har et best mulig grunnlag for å gjøre gode karrierevalg. Mangfoldet av jobbmuligheter for økonomer skal være synlig i studietiden, og studentene skal tilegne seg de nødvendige ferdighetene for å være de foretrukne kandidatene i nasjonale og internasjonale rekrutteringsprosesser.

 • Forskning

  Forskning

  NHH skal være en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med forskning på internasjonalt toppnivå.

  Delmål 1: kvalitet

  NHH skal kjennetegnes ved forskning på internasjonalt toppnivå, og skal øke antall publikasjoner i internasjonale topptidsskrifter og vinne mer ekstern finansiering på anerkjente nasjonale og internasjonale søknadsarenaer.  

  Delmål 2: relevans

  NHH skal ha relevant, nyskapende og uavhengig forskning på de sentrale temaene for en handelshøyskole på topp internasjonalt nivå. NHH skal bringe frem forskningsresultater som skaper verdi og bidrar til bedre beslutninger i bedrifter og samfunnsinstitusjoner. 

  Delmål 3: Forskerutdanningen

  Doktorgradsutdanningen ved NHH skal tiltrekke seg de beste norske og sterke internasjonale studenter. NHH skal uteksaminere flere kandidater som når opp i konkurransen om vitenskapelige stillinger ved anerkjente internasjonale institusjoner.

  Utdyping

  NHH har som mål å være en internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon, og skal være en attraktiv arbeidsplass for fremragende forskere. Alle faglige ansatte skal publisere forskning, og både antall publikasjonspoeng per faglig ansatt og andelen faglig ansatte som publiserer skal økes.

  Flere av NHHs ansatte skal publisere i topp internasjonale tidsskrifter, og NHH skal fortsatt gi insentiver til dette. Spissingsstrategien fra forrige strategiperiode skal videreutvikles for å øke antall forskergrupper som jevnlig publiserer på toppnivå innenfor tema som er sentrale for en internasjonal handelshøyskole. For å sikre ressurser til forskergruppene og NHHs omdømme som en fremragende forskningsinstitusjon, er det nødvendig å hente mer finansiering fra anerkjente internasjonale søknadsarenaer. NHH vil særlig vektlegge søknader om EU-finansiering. Internasjonal benchmarking vil være viktig for å vurdere måloppnåelse.

  Relevant, nyskapende og uavhengig forskning skal bidra til å fremme NHHs rolle som en internasjonalt anerkjent handelshøyskole. Sammen med SNF skal NHH drive forskning av høy kvalitet langs hele spekteret fra grunnforskning til anvendt forskning. Forskningen skal bidra til ny innsikt for nærings- og samfunnsliv både i Norge og internasjonalt. Forskningstemaene skal også speile den løpende utviklingen i nærings- og samfunnsliv og bidra positivt til denne. NHH ser inntekter fra eksterne finansieringskilder som en viktig indikator på slik relevans og skal øke disse.

  Undervisningen på NHH skal være forskningsbasert på alle nivåer og ha et stort overlapp mellom tema i undervisning og forskning. Studentene er en ressurs som skal integreres tettere i forskningen. NHH vil øke ekstern finansiering til undervisningsprosjekter gjennom ordninger som Erasmus+ og vil tilstrebe at slike prosjekter er knyttet opp mot forskning. Flere masterstudenter skal søke seg videre til doktorgradsstudier i Norge og utlandet.

  Forskerutdanningen skal være en integrert del av forskningen ved NHH, og doktorgradsstudentene skal derfor være tilknyttet forskergrupper ved instituttene og samarbeide med andre vitenskapelige ansatte om prosjekter og publikasjoner. NHH skal styrke sin karrierestøtte til doktorgradsstudentene for å bedre deres muligheter til å nå opp i konkurransen om vitenskapelige stillinger ved anerkjente nasjonale og internasjonale institusjoner, samt om fremtredende stillinger i nærings- og samfunnsliv forøvrig.

 • Samspill med nærings- og samfunnsliv

  Samspill med nærings- og samfunnsliv

  NHH skal sette premisser og påvirke retning for samfunnsdebatten på temaer som er relevante for en handelshøyskole på internasjonalt toppnivå. NHH skal aktivt formidle forskningsbasert kunnskap til samfunns‐ og næringsliv og styrke dialog og interaksjon med næringsliv og forvaltning.

  Delmål 1: samarbeid med næringsliv, forvaltning og alumni

  NHH skal være en pådriver for nytenkning og bærekraftig utvikling i næringsliv og forvaltning, og være en foretrukken samarbeidspartner innen forskning og utdanning. Samarbeid med eksterne virksomheter, samt med et vitalt alumninettverk, skal spille en nøkkelrolle i utviklingen av NHH.

  Delmål 2: forskningsKommunikasjon

  Formidling av forskning skal styrke samfunnsdebatten og NHHs synlighet nasjonalt og internasjonalt. NHHs forskere skal kommunisere solid, forskningsbasert innsikt til samfunns‐ og næringsliv og være journalisters førstevalg for økonomisk‐administrativ kunnskap. NHHs kommunikasjon skal være uavhengig, åpen og etterrettelig. 

  Delmål 3: posisjon

  NHH skal styrke sin nasjonale og internasjonale posisjon. NHH vil øke vektleggingen av internasjonale akkrediteringer og plassering på sentrale rangeringer i regi av Financial Times og andre aktører. 

  Delmål 4: Møteplass

  NHH skal være en åpen og tilgjengelig institusjon som har god dialog med omverdenen. NHH skal tilby de beste og mest relevante faglige møteplassene innenfor høyskolens kjerneområder og være et samlingspunkt for kunnskapsdeling.

  Utdyping

  NHH skal være det naturlige kontaktpunktet for dem som ønsker ekspertkunnskap om bedrifts‐ og samfunnsøkonomiske temaer. For å sikre relevans, vil nye partnerskapsmodeller og tettere integrering av forskningssentre, næringsklynger, innovasjonshub’er og andre aktører stå sentralt. NHH‐alumni fyller en rekke nøkkelstillinger i samfunnet og fungerer som ambassadører for høyskolen. NHH skal bygge enda sterkere relasjoner med sine alumni.

  NHHs fagstab skal med faglig tyngde sette premisser, utfordre og påvirke samfunns‐ og næringsliv. Høyskolens posisjon vises og styrkes ved at ansatte deltar i ekspertutvalg, styrer og råd med sin spisskompetanse. Kommunikasjon, formidling og samfunnsansvar skal være en integrert del av fagmiljøenes og de ansattes virksomhet.

  NHHs kommunikasjon skal være nyskapende og konstruktiv. Kvalitet i form av substans og relevans skal stå i sentrum og befeste NHHs rolle som en viktig premissleverandør.

  NHH skal skape møteplasser hvor forskere, næringsliv, forvaltning, tidligere og nåværende studenter møtes og utveksler kunnskap og erfaring. Disse arenaene skal stimulere nytenking, livslang læring og utvidet samarbeid. NHHs tilstedeværelse i Oslo skal videreutvikles.

 • Organisasjon og ressurser

  Organisasjon og ressurser

  NHH skal ha en effektiv, smidig og endringsdyktig organisasjon som tilrettelegger for at NHH skal prestere på internasjonalt toppnivå innenfor utdanning og forskning samt i samspillet med samfunns- og næringsliv.

  Delmål 1: Menneskelige ressurser

  NHH skal rekruttere og beholde høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere med solid og relevant kompetanse i alle deler av organisasjonen. NHH skal fremme mangfold og likestilling med særlig vekt på bedret kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger. 

  Delmål 2: Organisasjonen

  NHHs organisasjon skal preges av høy kompetanse, profesjonalitet, fleksibilitet og effektive arbeidsprosesser, samt evne til målrettet samarbeid og samhandling på tvers av enheter og funksjoner.

  Delmål 3: Økonomi

  NHH skal øke det økonomiske handlingsrommet for å sikre økonomisk styrke og stabilitet, og for å skape grunnlag for strategiske satsinger. Handlingsrommet skal økes gjennom økte inntekter fra eksternfinansiert virksomhet, partnerskap med næringsliv- og samfunnsinstitusjoner samt andre kilder.

  Delmål 4: Infrastruktur

  NHHs infrastruktur skal holde en høy standard som bygger opp under institusjonens ambisjoner. Nødvendig rehabilitering av NHHs eldste bygningsmasse skal legge til rette for et fremragende arbeids- og læringsmiljø.

  Utdyping

  NHH skal være en attraktiv arbeidsplass for mennesker med høy kompetanse. NHH skal tilrettelegge for faglig utvikling hos den enkelte ansatte og stimulere til et godt arbeidsmiljø og positivt kollegialt samarbeid. Behovet for digital kompetanse skal stå sentralt i rekrutteringssammenheng og i medarbeideres videre kompetanseutvikling. NHH skal også tilrettelegge for systematisk lederutvikling på alle nivåer. 

  NHH skal rekruttere vitenskapelig ansatte på høyt internasjonalt nivå gjennom bevisst og målrettet internasjonal rekruttering. Høyskolen skal føre en aktiv rekrutteringspolitikk som bidrar til at flere kvinner ansettes i vitenskapelige stillinger.

  NHH skal ha en administrasjon som i kvalitet og effektivitet er på høyde med de fremste internasjonale institusjonene. Arbeidsprosesser ved NHH skal være effektive, rasjonelle og av høy kvalitet i alle ledd. Gjennom digitalisering skal arbeidsprosesser effektiviseres og forbedres, og på den måten også frigjøre ressurser til andre sentrale oppgaver.

  NHHs organisasjon skal preges av en kollektiv evne til å fremme NHHs felles mål og ambisjoner, og det skal stimuleres til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring. Det skal også tilrettelegges for god intern kommunikasjon hvor ansvar og forventninger til den enkelte er avklart. NHH skal ha en tydelig språkpolitikk som gir en effektiv avveining mellom det norske samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner.

  Målrettet langsiktig økonomisk planlegging skal sikre høyskolen stabile og forutsigbare økonomiske rammer og tilrettelegge for økt økonomisk handlingsrom. Intern ressursfordeling skal være godt forankret i overordnet strategi og direkte understøtte realisering av høyskolens strategiske ambisjoner. Effektiv og pålitelig økonomi- og ressursstyring skal oppnås blant annet gjennom digitalisering, forbedring og standardisering av arbeidsprosesser.

  NHHs kompakte campus skal til enhver tid være tilpasset studentene og ansattes behov for plass og muligheter for samhandling. Læringsarealene skal være fleksibelt tilrettelagt for varierende undervisnings- og læringsformer. Rehabilitering av den eldste bygningsmassen (høyblokken mm.) har høyeste prioritet og vil spille en avgjørende rolle i å etablere en fremtidsrettet bygningsmessig infrastruktur.

  Det tilrettelegges for at forskerne får tilgang til relevant og oppdatert forskningsinfrastruktur som til enhver tid er tilpasset de krav som gjelder for å kunne produsere forskning av høy kvalitet. NHH skal videre ha etablert en robust digital infrastruktur som på en effektiv og hensiktsmessig måte understøtter all faglig og administrativ virksomhet. Høyskolen skal videreutvikle et velfungerende system for informasjonssikkerhet som gir mulighet til å ivareta etiske og juridiske forpliktelser, inkludert personvernet.

STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER

Høyskolen har fem satsingsområder i strategiperioden.

 • Faglig fornyelse og relevans

  Faglig fornyelse og relevans

  Kontinuerlig faglig fornyelse av program, profiler og kurs skal sørge for at uteksaminerte NHH-studenter til enhver tid er relevante i arbeidsmarkedet. Herunder skal alle NHH-studenter få solid teknologiforståelse gjennom både nye kurs og løpende oppdatering av de tradisjonelle handelshøyskolefagene. Dette innebærer at studietilbudet skal utvikles i takt med megatrendene som påvirker Norge og verden. NHH skal i større grad tilby studentene praktisk erfaring som del av utdanningen, blant annet ved å satse på internships i utdanningen.

  • NHH skal systematisk gjennomgå studietilbudet for å sikre relevans.
  • NHH skal utvikle nye teknologirelaterte kurs.
  • NHH skal tilby studentene mer praktisk erfaring som del av utdanningen.
 • Fremragende læringsmiljø og pedagogikk

  Fremragende læringsmiljø og pedagogikk

  NHH skal til enhver tid tilby et læringsmiljø som appellerer til et mangfold av studenter, med hensyn til nasjonalitet, region, samfunnslag, etnisitet, kjønn og interesser, og NHHs fysiske og psykiske studiemiljø skal føles trygt og inkluderende for alle. NHH skal tilby varierte læringsformer tilpasset fagenes innhold som skaper engasjement og sikrer god læring for studentene. Det skal tilrettelegges for at man til enhver tid kan bruke de beste pedagogiske metoder og vurderingsformer. Dette skal reflekteres både i kompetansen hos fagstab og administrasjon, og i form av undervisningsteknologi.

  • På NHH skal alle studenter føle seg trygge og inkluderte.
  • På alle NHHs utdanningsprogrammer skal hvert kjønn ha en andel på minst 40%.
  • NHH skal tilby pedagogiske metoder som skaper engasjement og god læring, blant annet ved å øke andelen kurs med student-sentrert undervisning. Som et resultat skal NHH oppnå høyere skår på Studiebarometerets spørsmål om studentenes eget engasjement og om forventningene de møter til å stille godt forberedt til forelesningene.
  • NHH skal systematisk gjennomgå bruken av vurderingsformer i kurstilbudet for å sikre maksimal læring.
 • Forskning på toppnivå

  Forskning på toppnivå

  NHH skal satse på å øke antall forskergrupper som jevnlig publiserer på toppnivå innenfor tema som er sentrale for en internasjonal handelshøyskole. Det skal jobbes systematisk med å identifisere områder med slikt potensiale og legges til rette for at disse kan nå internasjonalt toppnivå, både med hensyn til publikasjoner og forskningsmidler.

  • NHH skal øke antall publikasjoner på internasjonalt toppnivå.
  • NHH skal få økt uttelling i konkurransen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler.
 • Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert alumniarbeid

  Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert alumniarbeid

  NHH skal satse sterkere på formidling og kommunikasjon og bidra til å sette premisser og påvirke retning for samfunnsdebatten på sentrale fagområder for en internasjonal handelshøyskole. NHH skal revitalisere høyskolens alumniarbeid og tilrettelegge for og bidra til et levende, relevant og handlingskraftig alumninettverk.

  • NHH skal karakteriseres av økt synlighet og konstruktive bidrag i samfunnsdebatten og flere aktive formidlere i faglig stab.
  • NHH skal øke vektleggingen av internasjonale akkrediteringer og plassering på internasjonale rankinger.
  • NHH skal revitalisere sitt alumniarbeid basert på et oppgradert alumnitilbud og etablering av nettverksgrupper og rådgivende alumniutvalg. 
 • Systematisk digitalisering

  Systematisk digitalisering

  Samfunnet digitaliseres og digital teknologi er blitt et viktig og nødvendig virkemiddel for realisering av fremragende utdanning, forskning, formidling og administrasjon. NHH skal derfor satse bredt og systematisk på en digitaliseringsplan der utvikling av digitale løsninger og oppbygging av digital forståelse og kompetanse står sentralt i både administrasjon og fagstab. Digitalisering skal prege studiesituasjonen ved NHH – både i form av digitale tjenester og prosesser og gjennom studieinnholdet.

  • Digitalisering skal integreres i det eksisterende studietilbudet, og det spesifikke studietilbudet knyttet til digitalisering skal videreutvikles.
  • NHH skal bruke digitalisering som et strategisk virkemiddel for å tilrettelegge for forskning og utdanning av høy kvalitet og dermed fremstå som en attraktiv arbeids- og studieplass.
  • NHH skal digitalisere administrative systemer og tjenester for å realisere effektivitetsgevinster og oppnå høyere kvalitet.

NHHs strategi 2018-2021 (PDF 3,2 mb)

NHHs strategi 2018-2021. Illustrasjon