Styret ved NHH

Styret ved NHH

Noregs handelshøgskoles øvste styringsorgan.

Styret har ansvar for strategiutvikling, ressursdisponering og resultatrapportering, og at organisasjonen vert drive effektivt innanfor dei rammene overordna myndigheiter har gjeve.

Styret har 11 faste medlemmer.

  • ekstern styreleiar utpeikt av Kunnskapsdepartementet
  • tre eksterne styremedlemmer utpeikt av Kunnskapsdepartementet
  • fire valde representantar frå NHH sin fagstab, tre fast tilsette og ein mellombels tilsett
  • ein representant for teknisk/administrativt tilsette vald av kollegane
  • to studentrepresentantar valde av studentane

Sjå oversikt over styremedlemmer i perioden 2021 - 2025