Honorar for styreverv ved NHH

Honorar for styreverv ved NHH

Det vert betalt honorar for styreverv ved NHH.

Styreleiar har ei årleg grunngodtgjersle på kr 119200 og får eit honorar på kr 16300/10800 per møte over/under fire timar der han/ho deltek.

Styremedlemmer har ei årleg grunngodtgjersle på kr 65000 og honorar på kr 10800/7600 per møte over/under fire timar der dei deltek.

Varamedlemer har inga grunngodtgjersle, men får same honorar som styremedlemer for møte der dei deltek.

Satsane vart oppdaterte 1. januar 2020.

Dei vert fastsette av Kunnskapsdepartementet etter ei lovendring i desember 2016

Reiseutgifter for eksterne styremedlemmer og studentmedlemmer (eventuelt for varamedlemmer) i samband med møte og spesielle arrangement der dei representerer NHH, vert refundert på grunnlag av kvitteringar til sekretariatet.

Varamedlemmer får godtgjersle per møte dei deltek på. Utbetalinga skjer etter kvart semester.