Organisasjon

Organisasjon

Fagleg organisering

  • Styret er NHHs øvste styringsorgan.
  • Ekstern styreleiar vert utpeikt av Kunnskapsdepartementet.
  • Rektor er høgskulens øvste faglege og administrative leiar og tilsett på åremål.
  • Seks institutt er grunneiningane i NHHs organisasjonsstruktur.
  • Prorektorane for utdanning og forsking har det øvste faglege ansvaret for fulltidsprogramma.
  • Utdanningsutvalet og Utval for forsking, formidling og forskarutdanning (FFF) er rådgjevande organ for prorektorane.
  • Ei rekkje andre råd og utval bidreg også til kvalitetssikring og utvikling av læringsmiljø og arbeidsmiljø.

Administrativ organisering

  • Administrasjonen er organisert i åtte avdelingar, der nokre er vidare inndelt i seksjonar. NHH har også eit servicesenter, ei eining for ekstern aktivitet og rektors stab.
  • Prorektor for utdanning leiar Studieadministrativ avdeling, prorektor for forsking leiar Forskingsadministrativ avdeling, prorektor for fagressursar leiar HR- og IT-avdelinga og prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid leiar Eining for ekstern aktivitet. Dei resterande avdelingane har administrative leiarar.