Organisasjon

Organisasjon

Fagleg organisering

 • Styret er NHHs øvste styringsorgan.
 • Ekstern styreleiar vert utpeikt av Kunnskapsdepartementet.
 • Rektor er høgskulens øvste faglege og administrative leiar og tilsett på åremål.
 • Seks institutt er grunneiningane i NHHs organisasjonsstruktur.
 • Prorektorane for utdanning og forsking har det øvste faglege ansvaret for fulltidsprogramma.
 • Utdanningsutvalet og Utval for forsking og forskarutdanning (FFU) er rådgjevande organ for prorektorane.
 • Ei rekkje andre råd og utval bidreg også til kvalitetssikring og utvikling av læringsmiljø og arbeidsmiljø.

Administrativ organisering

 • Administrasjonen er organisert i åtte avdelingar, der nokre er vidare inndelt i seksjonar, og rektoratets stab.
 • Prorektor for utdanning leiar Studieadministrativ avdeling.
 • Prorektor for forsking leiar Forskingsadministrativ avdeling.
 • Dei resterande avdelingane har administrative leiarar.