Organisasjon

Organisasjon

Fagleg organisering

  • Styret er NHHs øvste styringsorgan.
  • Ekstern styreleiar vert utpeikt av Kunnskapsdepartementet
  • Rektor er høgskulens øvste faglege og administrative leiar og tilsett på åremål.
  • Seks institutt er grunneiningane i NHHs organisasjonsstruktur.
  • Prorektorane for utdanning og forsking har det øvste faglege ansvaret for fulltidsprogramma.
  • Utdanningsutvalet og Utval for forsking, formidling og forskarutdanning (FFF) er rådgjevande organ for prorektorane.
  • Ei rekkje andre råd og utval bidreg også til kvalitetssikring og utvikling av læringsmiljø og arbeidsmiljø.

Administrativ organisering

  • Administrasjonen er organisert i seks avdelingar, der nokre er vidare inndelt i seksjonar, eit servicesenter og ei eining for prosjekt og leiingstøtte.
  • Prorektor for utdanning leiar Studieadministrativ avdeling. Dei øvrige avdelingane har administrative leiarar.