Rektorat 2017 - 2021

Rektorat 2017 - 2021

NHH har tilsett rektor, ekstern styreleiar og fire prorektorar.

Rektor Øystein Thøgersen er øvste fagleg og administrativt ansvarlege og høgskulens fremste offisielle representant. Han er tilsett i eit åremål på fire år frå 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Kari Olrud Moen er styreleiar i same periode. Moen er utnemnt av Kunnskapsdepartementet.

NHH har fire prorektorar for høvesvis utdanning, forsking, fagressursar og HR, og nyskaping og utviklingsarbeid. Prorektorane har det daglege ansvaret for sine område. Prorektor for utdanning trer inn for rektor ved behov.

Rektorat 2017-2021
Øystein Thøgersen, Rektor 
E-post: oystein.thogersen@nhh.no
Tlf. 55 95 92 17
Linda Nøstbakken, Prorektor for utdanning 
E-post: linda.nostbakken@nhh.no
Tlf. 55 95 91 34
Kenneth Fjell, Prorektor for forsking 
E-post: kenneth.fjell@nhh.no
Tlf. 55 95 96 87/Mob. 970 68 386
Therese E. Sverdrup, Prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid 
E-post: therese.sverdrup@nhh.no
Tlf. 55 95 96 10
Gunnar E. Christensen, Prorektor for fagressursar og HR
E-post: gunnar.christensen@nhh.no
Tlf. 55 95 92 41 / Mob. 402 23 026

Last ned høgoppløyselege portrettfoto av rektoratet

rektor øystein Thøgersen

Rektor Øystein Thøgersen. Foto: Eivind Senneset
Foto: Eivind Senneset

Øystein Thøgersen (f. 1964) frå Oslo er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, der han har arbeidd sidan 1999. Thøgersen er siviløkonom frå BI og avla doktorgrad ved NHH i 1995.

Thøgersens primære forskingsinteresser er internasjonal makroøkonomi, finansmarknader og finanspolitikk.

Han har vore instituttleiar ved Institutt for samfunnsøkonomi, medlem i styret ved NHH sidan 2013 og er styreleiar for SNF. Han sat i hovudstyret til Noregs bank frå 2004 til 2009. Thøgersen har også bidrege aktivt til utforming av praktisk politikk, blant anna som medlem av eit utval som gjev råd til Finansdepartementet og som leiar av eit ekspertutval som vurderte praktiseringa av handlingsregelen forbruk av oljeinntekter.

Thøgersens profilside ved Institutt for samfunnsøkonomi

Prorektor for utdanning Linda Nøstbakken

Prorektor for utdanning Linda Nøstbakken
Foto: Eivind Senneset

Linda Nøstbakken (f. 1978) frå Bømlo er professor ved NHHs Institutt for samfunnsøkonomi, der ho vart tilsett i 2013. Ho er også tilknytt CESifo og SNF. 

Nøstbakken si forsking rettar seg primært mot bruk og forvalting av naturressursar og miljø. Ho er medredaktør av tidsskriftet Journal of Environmental Economics and Management og er programdirektør for Executive MBA-programmet Sustainable Innovation in Global Seafood.

Før ho byrja ved NHH arbeidde Nøstbakken som førsteamanuensis ved Alberta School of Business, University of Alberta, Canada i fem år. Ho tok doktorgrad ved NHH i 2005.

Linda Nøstbakkens profilside ved Institutt for samfunnsøkonomi

prorektor for forsking Kenneth Fjell

Kenneth Fjell. Foto: Hallvard Lyssand

Kenneth Fjell har doktorgrad frå University of Wisconsin – Milwaukee i 1998. Han byrja ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitskap i 2002.

Fjell var dekan for masterutdanninga ved NHH frå 2011 til 2015.

Fjells profilside ved Institutt for strategi og ledelse

Prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid

Therese E. Sverdrup Foto: Eivind Senneset
Foto: Eivind Senneset

Therese E. Sverdrup (f. 1974) har mastergrad i organisasjonspsykologi frå NTNU og er førsteamanuensis ved NHHs Institutt for strategi og leiing, der ho tok doktorgrad i 2012.

Sverdrups forsking rettar seg mot leiing, team, psykologiske kontraktar og samarbeid.
Ho deltek i FOCUS-programmet, der ho følgjer ei rekke firma gjennom både kvantitative og kvalitative forskingsprosjekt.

Sverdrup er dessutan involvert i ei rekkje av NHHs etter- og vidareutdanningsprogram, der ho underviser i team og team-leiing, og tema innan organisasjonspsykologi.

Sverdrups profilside ved Institutt for strategi og leiing

prorektor for fagressursar Gunnar E. Christensen

Prorektor for fagressurser, Gunnar E. Christensen. Foto: Eivind Senneset
Foto: Eivind Senneset

Gunnar E. Christensen (f. 1951) kjem frå Bergen og er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse.

Han er siviløkonom frå NHH i 1978 og disputerte for doktorgraden ved University of California, Los Angeles (UCLA) i 1987.

Christensen forskar og underviser i informasjonsleiing og har spesiell interesse for e-handel og kva moglegheiter dette gjev for verdiskaping.

Han var instituttleiar ved Institutt for strategi og ledelse i perioden 1999-2001, har vore leiar og nestleiar i internasjonalt utval ved NHH i fleire år, var prorektor frå 2005 til 2013 og viserektor frå 2013 til 2017.

Som prorektor for fagressursar har Christensen eit særlig ansvar for å vidareutvikla høgskulens strategiar og aktivitetar knytt til rekruttering og oppfølging av faglege medarbeidarar

Christensens profilside ved Institutt for strategi og ledelse