Søkeprosess MØA og MRR

Søkeprosess MØA og MRR

Informasjon om opptaket til hausten 2019 vil bli lagt ut på denne sida i løpet av oktober månad. Vi opnar opp for søknadar til neste haust den 1. november.

1. Kva masterprogram ønsker du å studere?

NHH tilbyr to masterprogram: master i økonomi og administrasjon og master i rekneskap og revisjon. Programma har opptak til haustsemesteret.

  • Du kan søke på MØA og MRR, toårig løp, i prioritert rekkefølge.
  • Dersom du søker på MRR, eittårig løp, må du prioritere mellom Bergen og Oslo som studiestad.

2. Er du kvalifisert?

Finn ut kva opptakskrav som gjeld for det masterprogrammet du ønsker å søke på:

- Opptakskrav master i økonomi og administrasjon

- Opptakskrav master i rekneskap og revisjon, toårig løp

- Opptakskrav master i rekneskap og revisjon, eittårig løp (Bergen og Oslo)

3. Registrer søknaden din

Du søker i SøknadsWeb og søknadsfristen er 15. februar. Dersom du har utdanninga di frå ein offentleg norsk utdanningsinstitusjon kan du gi oss tilgang til resultata dine i SøknadsWeb. Dei resultata du ikkje ser under fana Eksterne resultater, slik som til dømes utanlandsk utdanning og utdanning frå ein privat institusjon, må du dokumentere ved å laste opp ein offisiell karakterutskrift med stempel og underskrift. Sørg for at dokumenta du lastar opp er i PDF-format. Om mogeleg, last opp all dokumentasjonen samtidig. Hugs rett filnamn.

Hugs at alle søkarar må laste opp søknadsskjema til søknaden sin! Dette finn du her:

 

 

Vi rår deg til å bruke ein annen nettlesar enn Internet Explorer, då vi har erfaring med at denne nettlesaren av og til gjer det vanskeleg å legge inn søknadar i SøknadsWeb.

All kommunikasjon mellom deg og seksjon for opptak vil gå føre seg via e-post. Du må derfor sørge for å bruke ei e-postadresse som fungerer og som du sjekkar med jamne mellomrom. Legg til opptak@nhh.no i e-postsystemet ditt slik at viktig informasjon frå oss ikkje hamnar i søppel-/spamfilteret. Det er ditt eige ansvar å lese og følge opp alle e-postar frå oss.

4. Omprioritere søknadsalternativa dine

Du kan omprioritere søknadsalternativa dine fram til 15. februar. Dersom du får tilbod om opptak på førsteprioriteten din, vil det andre søknadsalternativet falle bort.

5. Ettersending

Avsluttar du utdanninga di våren 2018? Frist for å laste opp dokumentasjon for utdanning som vert avslutta våren 2018 er 1. juli. Når du har fått sensur i alle emna som skal ligge til grunn for søknadsbehandlinga, må du sende e-post til opptak@nhh.no innan fristen med informasjon om at nye resultat kan hentast elektronisk, eller at du har lasta opp ny dokumentasjon. Vi kan dessverre ikkje garantere at dokumentasjon som kjem oss i hende etter fristen blir tatt med i sakshandsaminga, men vi sakshandsamar så langt det let seg gjere.

Hugs at du i tillegg også må dokumentere at graden din er fullført og bestått. Dersom graden din ikkje er registrert fullført innan 1. juli eller du ikkje rekk å få det endelege vitnemålet ditt innan denne datoen, må du i tillegg til ein oppdatert, offisiell karakterutskrift laste opp ei stadfesting frå lærestaden din på at graden er fullført og bestått.

6. Svar på søknaden

Frå opptaket til hausten 2018 er det ikkje lenger rullerande opptak til master. I staden vert det køyrd eit felles opptak med felles svardato for alle som søker opptak til det same masterprogrammet:

  • Søkarar til MØA og MRR toårig løp får svar på søknaden 15. mai. Frist for å svare på tilbodet er 22. mai.
  • Søkarar til MRR eittårig løp får svar på søknaden 6. april. Frist for å svare på tilbodet er 13. april.

Om du har utdanning som vert avslutta i vårsemesteret, vil eit eventuelt tilbod om opptak vere betinga.

Svaret vert publisert i SøknadsWeb, i tillegg til at du får e-post til e-postadressa du oppga i søknaden din. Hugs at du sjølv er ansvarleg for å lese og følge opp alle e-postar frå oss innan fristane du får (sjå punkt 3 Registrer søknaden din).

7. Venteliste

Dersom du er kvalifisert for opptak til det masterprogrammet du søker på, men ikkje når opp i rangeringa slik at du får tilbod om studieplass, vert du plassert på ei venteliste. Nokre gongar vert det køyrd eit suppleringsopptak der det blir gitt plass til søkarar på venteliste, men andre gongar vert det ikkje supplert. Du kan altså ikkje rekne med å få tilbod om studieplass sjølv om du står langt oppe på ventelista.  

8. Reservasjon av studieplass

Dersom du får tilbod om studieplass, men ikkje har høve til å studere i år, kan du i enkelte tilfelle søke om å få reservert studieplassen til neste år. Meir informasjon om reservasjon av studieplass finn du her.

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no

Viktige datoar og fristar

1. november: SøknadsWeb opnar

15. februar: Søknadsfrist alle søkarar

15. februar: Frist omprioritering MØA/MRR toårig

6. april: Svar på søknad MRR eittårig

13. april: Frist for å svare på tilbod, MRR eittårig

15. mai: Svar på søknad MØA/MRR toårig

22. mai: Frist for å svare på tilbod, MØA/MRR toårig

1. juli: Ettersendingsfrist vitnemål for søkarar som fullfører graden våren 2017

5. august: Frist for å søke reservasjon av studieplass