Opptak master i økonomi og administrasjon

Opptak master i økonomi og administrasjon

For søkarar med bachelorgrad frå ein annan lærestad enn NHH, er det opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon kvar haust.

Informasjonen på denne sida gjeld for deg som har norskspråkleg bachelorgrad frå Noreg og skal søke opptak gjennom det norske masteropptaket. Dersom du har bachelorgrad frå ein utanlandsk lærestad, skal du søke opptak gjennom det internasjonale masteropptaket. Dette gjeld også dersom du er norsk statsborgar. Her kan du lese om opptakskrava og søke gjennom det internasjonale masteropptaket (på engelsk).

Registrering av søknad

Søknadsfristen er 15. februar

Fristen for å søke opptak til studieåret 2019-2020 er no ute. Det vil opnast opp for søknadar til studieåret 2020-2021 den 1. november.

Vi rår deg til å bruke ein annan nettlesar enn Internet Explorer, då denne nettlesaren av og til gjer det vanskeleg å legge inn søknadar i SøknadsWeb.

All kommunikasjon mellom deg og seksjon for opptak vil gå føre seg via e-post. Sørg derfor for å bruke ei e-postadresse som fungerer og som du sjekkar med jamne mellomrom. Legg til opptak@nhh.no i e-postsystemet ditt slik at viktig informasjon frå oss ikkje hamnar i søppel-/spamfilteret. Det er ditt eige ansvar å lese og følge opp alle e-postar frå oss.

Slik søker du:

Vel Mastergradsstudier i hovudmenyen og klikk på Søk ved alternativet Masteropptak MØA og MRR toårig høst 2019. Vel søknadsalternativ 1500 Master i økonomi og administrasjon. Du kan velje å føre opp berre dette søknadsalternativet, eller du kan velje å setje opp 1400 Master i regnskap og revisjon som søknadsalternativ to. Du kan endre prioritet mellom masterprogramma fram til søknadsfristen 15. februar. Etter denne fristen kan du tidlegast søke overgang til det andre masterprogrammet etter eit år (søknadsfrist 15. april). 

Viktig informasjon om krav til dokumentasjon

Oversikt over søkeprosessen og viktige fristar

Opptakskrav

1. Fullført bachelorgrad eller tilsvarande

2. Fagkrav

Du må fylle fagkrava tilsvarande ein bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Det vil seie at du må ha minst 120 studiepoeng innan økonomisk-administrative fag. 90 av desse studiepoenga må dekke følgande faggrupper:

Metodefag: 20 studiepoeng

 • Matematikk for økonomar
 • Statistikk for økonomar
 • Samfunnsvitskapeleg metode

Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng

 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi

Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng

 • Finansrekneskap
 • Økonomistyring
 • Investering og finansiering

Administrasjonsfag: 25 studiepoeng

 • Marknadsføring
 • Organisasjon og leiing
 • Foretaksstrategi

Dei siste 30 studiepoenga kan dekkast av emne innan alle dei fire faggruppene.

Alle underkategoriar må dekkast. Det vil til dømes seie at du innanfor bedriftsøkonomisk analyse må ha hatt både finansrekneskap, økonomistyring og investering og finansiering.

Dersom du har ein bachelorgrad i økonomi og administrasjon frå ein norsk lærestad, fyller du alltid desse fagkrava. Dersom du har ein annan bachelorgrad, må du sjølv gjere ei vurdering av korleis du fyller fagkrava. Seksjon for opptak har dessverre ikkje kapasitet til å gjere førehandsvurderingar av fagkrav for søkarar.

3. Norsk- og engelskkrav

 • Dersom du har generell studiekompetanse (GSK), fyller du kravet til norsk- og engelskkunnskapar. Sjekk om du fyller GSK-kravet på Samordna Opptak sine nettsider.
 • Dersom du ikkje har GSK, må du fylle norsk- og engelskkravet tilsvarande GSK. Les meir om korleis du fyller norsk- og engelskkravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Rangering av søkarar

Sjølv om du fyller opptakskrava, er du ikkje garantert å få tilbod om opptak. Søkarane vert i tillegg rangert etter karaktergjennomsnittet. Karaktergrensa for hausten 2018 vart 4,00. Det vil seie at alle som fylte opptakskrava i punkt 1-3, samt hadde eit karaktergjennomsnitt på 4,00 eller betre, fekk tilbod om opptak. Omrekning av bokstavkarakterar skjer slik: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. 

Utrekning av karaktergjennomsnitt:

 • Dersom du etter haustsemesteret 2018 har meir enn 180 norske studiepoeng, reknar vi karaktergjennomsnittet av dei beste 180 studiepoenga, inkludert fagkrava.
 • Dersom du etter haustsemesteret 2018 har mellom 120 og 180 norske studiepoeng, reknar vi karaktergjennomsnittet av alle studiepoenga. Ver merksam på at dersom du har avlagt færre enn 150 studiepoeng etter haustsemesteret 2018, vil du ved eit eventuelt tilbod om opptak kunne få ein ekstra betingelse om å oppretthalde eit karaktergjennomsnitt over endeleg opptaksgrense.

Vi reknar ikkje med resultat frå vårsemesteret 2019. 

Dersom du etter haustsemesteret 2018 har færre enn 120 norske studiepoeng, vil du få avslag, ettersom karaktergrunnlaget ditt er for lite.

Urangerbare søkarar: dersom du har eit opptaksgrunnlag som ikkje let seg rekne ut på vanleg måte, vil søknaden din bli individuelt vurdert. Då får du ikkje rekna ut eit karaktergjennomsnitt, men søknaden blir vurdert til å vere på eit visst nivå i forhold til andre søknader. 

For alle søkarar som fullfører graden og/eller som avlegg eksamen i emne som er med å fylle fagkrav vårsemesteret 2019 vil eit eventuelt tilbod vere betinga. Søkarar som gjenstår med meir enn 30 studiepoeng våren 2019 kan få ein ekstra betingelse utover å fullføre graden / fylle fagkrav.

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no

Karaktergrense MØA siste tre år

 • 2018

  2018

  Hovudopptak: 4,00

  Ingen supplering

 • 2017

  2017

  Hovudopptak: 4,10

  Etter supplering: 3,95

 • 2016

  2016

  Hovudopptak: 4,10

  Etter supplering: 4,05