Opptak master i økonomi og administrasjon

Opptak master i økonomi og administrasjon

For søkarar med bachelorgrad frå ein annan lærestad enn NHH, er det opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon kvar haust.

Informasjonen på denne sida gjeld for deg som har norskspråkleg bachelorgrad frå Noreg og skal søke opptak gjennom det norske masteropptaket. Dersom du har bachelorgrad frå ein utanlandsk lærestad, skal du søke opptak gjennom det internasjonale masteropptaket. Dette gjeld også dersom du er norsk statsborgar. Her kan du lese om opptakskrava og søke gjennom det internasjonale masteropptaket (på engelsk).

søknadsfrist og søkeportal

Søknadsfristen er 15. februar

Søknadsfristen for opptak til hausten 2017 er no ute. SøknadsWeb opnar for søknadar til hausten 2018 den 1. november.

Søk opptak her (SøknadsWeb)

OBS! Vi rår deg til å bruke ein annen nettlesar enn Internet Explorer, då vi har erfaring med at denne nettlesaren av og til gjer det vanskeleg å legge inn søknadar i SøknadsWeb. Vi rår deg også til å bruke ei anna e-postadresse enn Hotmail i søknaden, då e-postar frå oss til denne adressa ikkje alltid blir levert, eller blir kategorisert som søppel-epost.

Vel Mastergradsstudier i hovudmenyen og klikk på Søk ved alternativet Masteropptak MØA og MRR toårig høst 2017. Vel søknadsalternativ 1500 Master i økonomi og administrasjon. Du kan velje å føre opp berre dette søknadsalternativet, eller du kan velje å setje opp 1400 Master i regnskap og revisjon som søknadsalternativ to. Du kan endre prioritet mellom masterprogramma fram til søknadsfristen 15. februar. Etter denne fristen er det tidlegast muleg å søke overgang til det andre masterprogrammet etter eit år (søknadsfrist 15. mai). 

Viktig informasjon om krav til dokumentasjon

Oversikt over søkeprosessen og viktige fristar

Opptakskrav

1. Fullført bachelorgrad eller tilsvarande

2. Fagkrav

Du må fylle fagkrava tilsvarande ein bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Det vil seie at du må ha minst 120 studiepoeng innan økonomisk-administrative fag. 90 av desse studiepoenga må dekke følgande faggrupper:

Metodefag: 20 studiepoeng

 • Matematikk for økonomar
 • Statistikk for økonomar
 • Samfunnsvitskapeleg metode

Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng

 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi

Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng

 • Finansrekneskap
 • Økonomistyring
 • Investering og finansiering

Administrasjonsfag: 25 studiepoeng

 • Marknadsføring
 • Organisasjon og leiing
 • Foretaksstrategi

Dei siste 30 studiepoenga kan dekkast av kurs innan alle dei fire faggruppene.

Dersom du har ein bachelorgrad i økonomi og administrasjon frå ein norsk lærestad, fyller du alltid desse fagkrava. Dersom du har ein annan bachelorgrad, må du sjølv gjere ei vurdering av korleis du fyller fagkrava. Seksjon for opptak har dessverre ikkje kapasitet til å gjere førehandsvurderingar av fagkrav for søkarar.

3. Karakterkrav

Søkarane vert rangert etter karaktergjennomsnitt.

Opptaksgaranti for 2017

Søkarar med eit karaktergjennomsnitt tilsvarande 4,10 eller betre får tilbod om opptak til hausten 2017. Omrekning av bokstavkarakterar:
A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Søkarar med eit karaktergjennomsnitt på under 3,80 får avslag på sin søknad om opptak til hausten 2017. Omrekning av bokstavkarakterar:
A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Den endelege karaktergrensa for hausten 2017 vart 4,10.

Dersom du har vore på utveksling i eitt semester, ser ein bort frå utvekslingskarakterane dine når karaktergjennomsnittet vert rekna ut.

Søkarar som har vore på utveksling i meir enn eitt semester, eller som har gamle talkarakterar, får søknaden sin vurdert spesielt.

Utrekning av karaktergjennomsnitt for ulike søkargrupper 2017:

 • Dersom du fullfører bachelorgraden våren 2017

  Dersom du fullfører bachelorgraden våren 2017

  Karaktergjennomsnittet vert rekna av dei fem første semestra av bachelorgraden (normalt 150 studiepoeng). Innan søknadsfristen 15. februar må du kunne dokumentere at du vil fylle fagkrava i løpet av våren 2017.

  • Dersom karaktergjennomsnittet er over opptaksgarantien, får du eit betinga tilbod om opptak på at du fullfører og består bachelorgraden, samt fyller fagkrava, i løpet av våren 2017. Det vil seie at du kan ta emne som dekker fagkrav våren 2017, men at karakterane du oppnår våren 2017 ikkje tel med i utrekninga av karaktergjennomsnittet.
  • Dersom karaktergjennomsnittet er over minimumskravet, men under opptaksgarantien, må du vente på svar til endeleg opptaksgrense vert sett mot slutten av opptaksperioden. Det vert ikkje rekna ut eit nytt karaktergjennomsnitt som inkluderer vårsemesteret 2017. Du konkurrerer berre med eksamenar du har avlagt til og med hausten 2016.
  • Dersom karaktergjennomsnittet er under opptaksgarantien, får du avslag på søknaden. 
 • Dersom du er ferdig med all relevant utdanning hausten 2016

  Dersom du er ferdig med all relevant utdanning hausten 2016

  Karaktergjennomsnittet vert rekna av heile bachelorgraden. Dersom du har meir enn 180 studiepoeng, reknast karaktergjennomsnittet av dei beste 180 studiepoenga, så lenge fagkrava er oppfylt. Merk at dersom du tek kontinuasjonseksamenar våren 2017 så vil vi ikkje ta omsyn til desse i karakterutrekninga.

  • Med eit karaktergjennomsnitt over opptaksgarantien får du tilbod om opptak.
  • Med eit karaktergjennomsnitt over minimumskravet men under opptaksgarantien, må du vente på svar til endeleg karaktergrense vert sett mot slutten av opptaksperioden.
  • Dersom karaktergjennomsnittet er under minimumskravet, får du avslag på søknaden.
 • Dersom du fullfører bachelorgraden seinast hausten 2016, men tek ekstra kurs for å fylle fagkrav våren 2017

  Dersom du fullfører bachelorgraden seinast hausten 2016, men tek ekstra kurs for å fylle fagkrav våren 2017

  Karaktergjennomsnittet vert rekna av dei 180 beste studiepoenga, inkludert karakterane i dei emna som er med på å dekke fagkrava og som du har avlagt seinast hausten 2016. Innan søknadsfristen 15. februar må du kunne dokumentere at du vil oppfylle fagkrava i løpet av våren 2017. Vi tek ikkje omsyn til eksamenskarakterar du har oppnådd våren 2017 i karakterutrekninga.

  • Dersom karaktergjennomsnittet er over opptaksgarantien, får du eit betinga opptak på at du  fyller fagkrava i løpet av våren 2017.
  • Dersom karaktergjennomsnittet er over minimumskravet, men under opptaksgarantien, må du vente til den endelege opptaksgrensa for 2017 vert sett mot slutten av opptaksperioden. Det vert ikkje rekna ut eit nytt karaktergjennomsnitt som inkluderer vårsemesteret 2017. Du konkurrerer berre med eksamenar du har avlagt til og med hausten 2016.
  • Dersom karaktergjennomsnittet er under minimumskravet, får du avslag på søknaden.

 

4. Norsk- og engelskkrav

 

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no
Endeleg opptaksgrense MØA dei siste tre åra
2017 4,10
2016 4,10
2015

4,0