Opptak master i økonomi og administrasjon

Opptak master i økonomi og administrasjon

For søkarar med bachelorgrad frå ein annan lærestad enn NHH, er det opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon kvar haust.

Informasjonen på denne sida gjeld for deg som har norskspråkleg bachelorgrad frå Noreg og skal søke opptak gjennom det norske masteropptaket. Dersom du har bachelorgrad frå ein utanlandsk lærestad, skal du søke opptak gjennom det internasjonale masteropptaket. Dette gjeld også dersom du er norsk statsborgar. Her kan du lese om opptakskrava og søke gjennom det internasjonale masteropptaket (på engelsk).

Registrering av søknad

Søknadsfristen er 15. februar

SøknadsWeb er no stengd for søknadar til hausten 2018. Informasjon om opptaket til hausten 2019 vil bli lagt ut på denne sida i løpet av oktober månad. Vi opnar opp for søknadar til neste haust den 1. november.

Søk opptak her (SøknadsWeb)

Vi rår deg til å bruke ein annen nettlesar enn Internet Explorer, då vi har erfaring med at denne nettlesaren av og til gjer det vanskeleg å legge inn søknadar i SøknadsWeb.

All kommunikasjon mellom deg og seksjon for opptak vil gå føre seg via e-post. Du må derfor sørge for å bruke ei e-postadresse som fungerer og som du sjekkar med jamne mellomrom. Legg til opptak@nhh.no i e-postsystemet ditt slik at viktig informasjon frå oss ikkje hamnar i søppel-/spamfilteret. Det er ditt eige ansvar å lese og følge opp alle e-postar frå oss.

Slik søker du:

Vel Mastergradsstudier i hovudmenyen og klikk på Søk ved alternativet Masteropptak MØA og MRR toårig høst 2018. Vel søknadsalternativ 1500 Master i økonomi og administrasjon. Du kan velje å føre opp berre dette søknadsalternativet, eller du kan velje å setje opp 1400 Master i regnskap og revisjon som søknadsalternativ to. Du kan endre prioritet mellom masterprogramma fram til søknadsfristen 15. februar. Etter denne fristen kan du tidlegast søke overgang til det andre masterprogrammet etter eit år (søknadsfrist 15. april). 

Viktig informasjon om krav til dokumentasjon

Oversikt over søkeprosessen og viktige fristar

Opptakskrav

1. Fullført bachelorgrad eller tilsvarande

2. Fagkrav

Du må fylle fagkrava tilsvarande ein bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Det vil seie at du må ha minst 120 studiepoeng innan økonomisk-administrative fag. 90 av desse studiepoenga må dekke følgande faggrupper:

Metodefag: 20 studiepoeng

 • Matematikk for økonomar
 • Statistikk for økonomar
 • Samfunnsvitskapeleg metode

Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng

 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi

Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng

 • Finansrekneskap
 • Økonomistyring
 • Investering og finansiering

Administrasjonsfag: 25 studiepoeng

 • Marknadsføring
 • Organisasjon og leiing
 • Foretaksstrategi

Dei siste 30 studiepoenga kan dekkast av emne innan alle dei fire faggruppene.

Alle underkategoriar må dekkast. Det vil til dømes seie at du innanfor bedriftsøkonomisk analyse må ha hatt både finansrekneskap, økonomistyring og investering og finansiering.

Dersom du har ein bachelorgrad i økonomi og administrasjon frå ein norsk lærestad, fyller du alltid desse fagkrava. Dersom du har ein annan bachelorgrad, må du sjølv gjere ei vurdering av korleis du fyller fagkrava. Seksjon for opptak har dessverre ikkje kapasitet til å gjere førehandsvurderingar av fagkrav for søkarar.

3. Norsk- og engelskkrav

 • Dersom du har generell studiekompetanse (GSK), fyller du kravet til norsk- og engelskkunnskapar. Sjekk om du fyller GSK-kravet på Samordna Opptak sine nettsider.
 • Dersom du ikkje har GSK, må du fylle norsk- og engelskkravet tilsvarande GSK. Les meir om korleis du fyller norsk- og engelskkravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Rangering av søkarar

Sjølv om du fyller opptakskrava, er du ikkje garantert å få tilbod om opptak; søkarane vert i tillegg rangert etter karaktergjennomsnittet. Den endelege karaktergrensa for hausten 2017 vart 4,10. Omrekning av bokstavkarakterar skjer på følgande måte: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Utrekning av karaktergjennomsnitt for ulike søkarar:

 • Dersom du etter haustsemesteret 2017 har 180 norske studiepoeng, reknar vi karaktergjennomsnittet av alle 180 studiepoenga.
 • Dersom du etter haustsemesteret 2017 har meir enn 180 norske studiepoeng, reknar vi karaktergjennomsnittet av dei beste 180 studiepoenga, inkludert fagkrava.
 • Dersom du etter haustsemesteret 2017 har mellom 150 og 180 norske studiepoeng, reknar vi karaktergjennomsnittet av dei beste 150 studiepoenga, inkludert fagkrava.
 • Dersom du etter haustsemesteret 2017 har mellom 120 og 150 norske studiepoeng, reknar vi karaktergjennomsnittet av alle studiepoenga.
 • Dersom du etter haustsemesteret 2017 har mindre enn 120 norske studiepoeng, vil du få avslag, ettersom karaktergrunnlaget ditt er for lite.

Dersom du har tatt meir enn 30 studiepoeng i utlandet, vert søknaden din vurdert spesielt.

For alle søkarar som fullfører graden og/eller som avlegg eksamen i emne som er med å fylle fagkrav vårsemesteret 2018 vil eit eventuelt tilbod vere betinga. Søkarar som gjenstår med meir enn 30 studiepoeng våren 2018 kan få ein ekstra betingelse utover å fullføre graden / fylle fagkrav.

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no

Karaktergrense MØA siste tre år

 • 2018

  2018

  Hovudopptak: 4,00

 • 2017

  2017

  Hovudopptak: 4,10

  Etter supplering: 3,95

 • 2016

  2016

  Hovudopptak: 4,10

  Etter supplering: 4,05