Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon, start før høsten 2021

Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon, start før høsten 2021

Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon. Gjelder for studenter som ble tatt opp til studiet fra og med høsten 2015.

 • Programmets innhold

  Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) er normert til to år (120 studiepoeng):

  • Kursdel - 90 studiepoeng
  • Selvstendig arbeid - 30 studiepoeng

  Kursdelen består av:

  • Hovedprofil - 45 sp
  • Støtteprofil - 22,5 sp

  Valgfrie kurs- 22,5 sp

 • Studiets struktur

  Studiet har ni hovedprofiler (spesialiseringer)

  • BUS - Økonomisk styring
  • BAN - Business Analytics
  • ECN - Economics
  • ECO - Økonomisk analyse
  • ENE - Energy, Natural resources and the Environment
  • FIE - Finansiell økonomi
  • MBM - Marketing and Brand Management
  • NBD - New Business Development
  • STR - Strategi og ledelse

  Kursene i programmet skal gjennomføres etter følgende plan:

  Hovedprofil:

  • Kurs tilsvarende 45 sp fra en av hovedprofilene
  • Minst ett kurs innen hovedprofilen skal være empirisk metodekurs - 7,5 sp
  • Hvilke empiriske metodekurs som er godkjent i den enkelte hovedprofil står i profilbeskrivelsene. (se den enkelte profilomtale)
  • Hver hovedprofil består av obligatoriske og valgfrie kurs, i tillegg til empirisk metodekurs. Antall obligatoriske kurs varierer fra profil til profil. Det er sterkt anbefalt at de obligatoriske kursene tas i studiets første eller andre semester

  Støtteprofil

  Kurs tilsvarende 22,5 sp enten fra en av de andre spesialiseringene eller kurs tatt på utveksling. Merk at dette betyr at det ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017).

  Valgfrie kurs

  Valgfrie kurs tilsvarende 22,5 sp

  De valgfrie kursene kan hentes fra hele kursporteføljen til masterstudiet i økonomi og administrasjon:

  • kurs fra valgt hovedprofil
  • kurs fra valgt støtteprofil
  • kurs fra andre profiler
  • kurs tatt på utveksling

  For studenter som tar Gründerskolen, Innovation School, Sosialt entreprenørskap eller CEMS som støtteprofil utgjør støtteprofilen 30 studiepoeng og valgfrie kurs 15 studiepoeng.

  For å sikre at alle som tar masterstudiet i økonomi og administrasjon har solide kunnskaper om og ferdigheter i empirisk metode og etikk, stilles det følgende krav til kursporteføljen:

  • Minst 7,5 sp fra kursene merket «Empirisk metode» (se den enkelte profilomtale)
  • Minst 2,5 sp fra kursene merket Etikk

  Etikk-kursene kan gå inn enten som del av hovedprofil, støtteprofil eller valgfrie kurs. Det tillates også at et etikk-kurs på 2,5 studiepoeng kan tas i tillegg til øvrige kurskrav, slik at mastergraden da kan utgjøre 122,5 studiepoeng.

  Forskningsrettet løp (Research Distinction Track, RDT)

  NHH har opprettet et forskningsrettet løp for studenter som ønsker et mer analytisk krevende masterstudium. Det forskningsrettede løpet kan kombineres med alle hovedprofiler, og gir sidetittelen "Master of Science in Economics and Business Administration with Research Distinction."

  Det forskningsrettede løpet stiller krav til emnevalg, karakterer og innretning på masteroppgaven.

 • Læringsutbytte

  Ved studiets slutt skal kandidatene ha oppnådd følgende læringsutbytter på programnivå:

  Kunnskap

  Kandidatene

  • har inngående og oppdatert kunnskap om relevante teorier og empiri innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet
  • har solid kompetanse innenfor empirisk metode
  • har bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale problemstillinger
  • har kunnskap om bærekraft og etiske problemstillinger

  Ferdigheter

  Kandidatene

  • har gode analytiske ferdigheter
  • kan arbeide selvstendig med avanserte problemstillinger
  • er i stand til selv å oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren
  • kan anvende tilegnet kunnskap på nye områder

  Generell kompetanse / general competence

  Kandidatene

  • kan kommunisere både med spesialister og andre om fagfeltet
  • har et solid grunnlag for utøvelse av sin profesjon i en internasjonal kontekst
  • kan bidra til innovasjon og entreprenørskap
  • har evnen til å reflektere over og ta hensyn til bærekraft og etiske problemstillinger
  • forstår implikasjoner av informasjonsteknologi for virksomheter og samfunn

 • Selvstendig arbeid

  Masterstudentene skal i løpet av studiet gjennomføre et selvstendig arbeid der de går i dybden på én eller flere relaterte problemstillinger. Det selvstendige arbeidet utgjør 30 studiepoeng og skal gjennomføres innenfor hovedprofilens fagområde. Studentene skal normalt skrive det selvstendige arbeidet sammen med en annen student.

  Læringsutbytte:

  Gjennom det selvstendige arbeidet skal studentene

  • utvikle sine analytiske ferdigheter og få en dypere forståelse for teoretiske og/eller empiriske muligheter og utfordringer innenfor det valgte fagfeltet
  • trenes i å tenke og arbeide selvstendig
  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • vise forståelse, refleksjon og modning i fagfeltet

  Det selvstendige arbeidet skal gjøres i tråd med forskningsetiske normer.

 • Internasjonale muligheter

  Utveksling

  Studentene kan reise på utveksling i ett semester til en av NHHs partnerinstitusjoner. Det må tas minst 30 studiepoeng ved partnerinstitusjonen for å få utvekslingen godkjent. Utveksling oppfyller kravene til støtteprofil og ett valgfritt kurs. Det er ikke mulig å ta kurs i hovedprofilen på utveksling.

  CEMS

  Studenter i masterstudiet kan søke opptak til CEMS Master in International Management (MIM). CEMS er et globalt samarbeid mellom 30 fremragende internasjonale handelshøyskoler, som gir en felles grad, CEMS MIM. Programmet er praktisk rettet og har mye kontakt med programmets bedriftspartnere. Programmet inneholder obligatoriske kurs, krav til språkkunnskaper, internship, business prosjekt og et opphold ved en partnerinstitusjon i et semester. CEMS kandidatene får en grad fra NHH og en CEMS MIM-grad.

  Dobbelgrad

  Studenter i masterstudiet kan søke opptak til et av NHHs dobbelgradssamarbeid. Disse programmene har et høyt faglig nivå og gir studentene en ekstra faglig utfordring. Studentene tilbringer et år ved NHH og et år ved det utenlandske lærestedet. Dobbeltgradskandidatene får en mastergrad fra NHH og en mastergrad fra det samarbeidende lærestedet.

  Innovation School

  Innovation School er et program som kombinerer internasjonal student- og prakismobilitet og gir muligheten til at studenter kan utvikle teoretisk og praktisk kunnskap på en helhetlig måte. Programmet inneholder et internship og studieoppholdt i Tyskland og kan ikke kombineres med utveksling, Internship Abroad, CEMS eller dobbelgrad.
  Se informasjon her: https://www.nhh.no/en/for-students/international-opportunities/innovation-school/https://www.nhh.no/en/for-students/international-opportunities/innovation-school/ (copy url)

  Gründerskolen og Sosialt Entreprenørskap

  Dette er internasjonale sommerprogrammer i regi av Universitetet i Oslo. For mer informasjon, se avsnittet om Muligheter for innpass av eksterne emner i studiet.

 • Innpass av doktorgradskurs

  Doktorgradskurs gitt ved NHH kan innpasses i masterstudiet

  • Maksimalt innpass er 15 sp.
  • Masterstudenter må søke Studieadministrativ avdeling om å få ta doktorgradskurs. Send søknaden til opptak@nhh.no.
  • I søknaden må det fremkomme om kurset ønskes som et hovedprofilkurs, støtteprofilkurs eller som et av de valgfrie kursene.
  • Innpassede doktorgradskurs kan ikke erstatte de obligatoriske kursene innenfor hovedprofilen.

  Studenter som integrerer doktorgradskurs i sin mastergrad vil ikke kunne benytte de samme kursene i en ev. fremtidig Ph.d.-utdanning.

 • Krav til forkunnskap

  Generelt opptakskrav:

  Bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende.

  Spesielt opptakskrav:

  Minst 120 studiepoengene må være innen økonomisk-administrative fag. Av de 120 studiepoengene, må 90 studiepoeng dekke følgende fagområder:

  Metodefag 20 studiepoeng (matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode må inngå),

  • Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng (finansregnskap, økonomistyring og investering og finansiering må inngå)
  • Administrasjonsfag 25 studiepoeng (markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi må inngå)
  • Samfunnsøkonomiske fag 15 studiepoeng (mikroøkonomi og makroøkonomi må inngå).

  Studenter som fullfører bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH er garantert direkte overgang til masterstudiet i økonomi og administrasjon.

 • Muligheter for innpass av eksterne emner i studiet

  Innpass innvilges dersom studenten har bestått utdanning som tilsvarer kurs ved NHH både med tanke på omfang, innhold og nivå.

  Det benyttes eget søknadsskjema og søknaden må være vedlagt karakterutskrift, kursbeskrivelse og pensumliste.

  NHH har samarbeid med Universitetet i Oslo om «Gründerskolen» og «Sosialt entreprenørskap». Studenter som har gjennomført et av disse programmene, kan velge å innpasse Gründerskolen eller Sosialt entreprenørskap som støtteprofil (tilsvarende 22,5 studiepoeng) og et valgfritt kurs (tilsvarende 7,5 studiepoeng), eller som et valgfritt kurs (tilsvarende 7,5 studiepoeng). Det siste kan f.eks. være aktuelt dersom studenten har utveksling som støtteprofil, slik at vedkommende ønsker uttelling for Gründerskolen eller Sosialt entreprenørskap som et valgfritt kurs i stedet for støtteprofilen.

 • Kvalifikasjon etter fullført program

  Kandidatene får tittelen Master i økonomi og administrasjon ved bestått studium. De gis også sidetittelen Siviløkonom. Den engelske oversettelsen av tittelen på studiet er: Master of Science in Economics and Business Administration.

 • Opptaksinformasjon

  Opptak foretas til høstsemesteret. Søknadsfrist er 15. mai.
  Søk elektronisk via NHH.no.