Opptak master i rekneskap og revisjon, eittårig løp

Opptak master i rekneskap og revisjon, eittårig løp

Det er opptak til masterstudiet i rekneskap og revisjon kvar haust.

Registrering av søknad

Søknadsfristen er 15. februar

Fristen for å søke opptak til studieåret 2019-2020 er no ute. Det vil opnast opp for søknadar til studieåret 2020-2021 den 1. november.

Vi rår deg til å bruke ein annen nettlesar enn Internet Explorer, då vi har erfaring med at denne nettlesaren av og til gjer det vanskeleg å legge inn søknadar i SøknadsWeb.

All kommunikasjon mellom deg og seksjon for opptak vil gå føre seg via e-post. Sørg derfor for å bruke ei e-postadresse som fungerer og som du sjekkar med jamne mellomrom. Legg til opptak@nhh.no i e-postsystemet ditt slik at viktig informasjon frå oss ikkje hamnar i søppel-/spamfilteret. Det er ditt eige ansvar å lese og følge opp alle e-postar frå oss.

Slik søker du:

Vel Mastergradsstudier i hovudmenyen og klikk på Søk ved alternativet Masteropptak MRR ettårig høst 2019. Vel så eitt av søknadsalternativa:

 • 1409 Master i regnskap og revisjon - Bergen
 • 1408 Master i regnskap og revisjon - Oslo

Du kan velje å føre opp berre eitt søknadsalternativ. Dersom du ønsker å søke på begge alternativa, må du prioritere mellom dei. Du kan endre prioritet fram til søknadsfristen 15. februar.

Viktig informasjon om krav til dokumentasjon

Oversikt over søkeprosessen og viktige fristar

Opptakskrav

Tre hovudgrupper kan søke opptak til eittårig løp på MRR i Bergen. To av gruppene kan søke opptak i Oslo.

1. Søkarar med master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) (opptak Bergen og Oslo)

Du må ha ei fullført mastergrad i økonomi og administrasjon, eller tilsvarande, med karakteren C eller betre i minst 60 av studiepoenga. Masteroppgåva skal vere inkludert i dei 60 studiepoenga.

Søkarane vert i tillegg rangert etter karaktergjennomsnitt (sjå Rangering under).

Søkarar med den gamle fireårige siviløkonomgraden kvalifiserer ikkje for opptak til det eittårige løpet på MRR, men kan i staden søke opptak til det toårige løpet.

2. Søkarar med utanlandsk mastergrad innanfor det økonomisk-administrative fagområdet (opptak Bergen og Oslo)

 • Du må ha ei bachelorgrad med tilsvarande minst 90 studiepoeng innan økonomi og administrasjon. Metodefag som matematikk og statistikk kan inngå i dei 90 studiepoenga, men kan ikkje utgjere hovuddelen. 30 av studiepoenga må vere innan administrasjon (det vil seie finans, rekneskap, strategi, marknadsføring osb.) Samfunnsøkonomiske emne som mikroøkonomi og makroøkonomi reknast ikkje som administrative emne.
 • Du må ha ei mastergrad innanfor det økonomisk-administrative fagområdet med tilsvarande karakteren C eller betre i minst 60 av studiepoenga. Masteroppgåva må ha eit omfang på 30 studiepoeng og skal vere inkludert i dei 60 studiepoenga.

Søkarane vert i tillegg rangert etter karaktergjennomsnitt (sjå Rangering under).

Det er krav om GMAT- eller GRE-test for mange søkarar med utanlandsk mastergrad. Informasjon om unntaka finn du her. Minimumspoengsum for å bli vurdert er:

 • GMAT: 600 poeng totalt (programkode: 7KZ-ZK-01)
 • GRE: 152 poeng på den kvantitative delen (programkode: 0686)

Testresultata må sendast direkte til NHH frå testsenteret og kan ikkje vere eldre enn fem år når søknadsfristen går ut.

Frist for å sende inn testresultat: 15. mars.

3. Søkarar med master i rettsvitskap (opptak Bergen)

Du må ha ei fullført mastergrad i rettsvitskap med karakteren C eller betre i minst 60 av studiepoenga på masternivå. Graden må innehalde emne som er tilsvarande NHH-emna MRR416 Foretaksrett og MRR418 Skatte- og avgiftsrett, og karakteren i desse kursa må vere C eller betre. I tillegg må du ha karakteren C eller betre på masteroppgåva.

For å vere kvalifisert som søkar, må du også ha forkunnskapar i bedriftsøkonomi på bachelornivå, med eit omfang på minst 15 studiepoeng.  Emna må tilsvare NHH-emna BED2 Finansrekneskap og BED3 Investering og finans og må vere tatt seinast semesteret før opptak til MRR. Hausten 2018 og våren 2019 kan du ta desse emna gjennom NHH si  privatistordning (merk at BED2 berre går om hausten og BED3 berre går om våren), men frå hausten 2019 må du fylle forkunnskapskravet i bedriftsøkonomi med emne frå ein annan lærestad. Alle kurs som fyller kravet til finansrekneskap, samt investering og finans i UHR-Økonomi og administrasjon (tidl. NRØA) sin Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, vil vere godkjent som tilsvarande BED2 og BED3 i opptaket til MRR. 

Søkarane vert i tillegg rangert etter karaktergjennomsnitt (sjå Rangering under).

Rangering av søkarar

1. Søkarar med master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Søkarane vert rangert etter karaktergjennomsnittet, i tillegg til eventuelle praksispoeng (sjå under). Omrekning av bokstavkarakterar skjer på følgande måte: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Utrekning:

 • Dersom du etter hausten 2018 har meir enn 120 norske studiepoeng på masternivå, reknar vi karaktergjennomsnittet av dei beste 120 studiepoenga.
 • Dersom du etter hausten 2018 har mellom 75 og 120 norske studiepoeng, reknar vi karaktergjennomsnittet av alle studiepoenga.

Vi reknar ikkje med resultat frå vårsemesteret 2019.

 

Dersom du etter hausten 2018 har avlagt mindre enn 75 studiepoeng totalt på master, vil du få avslag på søknaden, ettersom karaktergrunnlaget ditt er for lite. 

For alle søkarar som fullfører graden og/eller som avlegg eksamen i emne som er med å fylle fagkrav vårsemesteret 2019, vil eit eventuelt tilbod vere betinga. Nokre søkarar kan få ein ekstra betingelse utover å fullføre graden/fylle fagkrav:

 • Søkarar som etter hausten 2018 har avlagt mellom 75 og 89 studiepoeng totalt på masteren (medrekna utveksling og eventuelle innpass) og/eller 
 • Søkarar som etter hausten 2018 har mellom 60 og 89 studiepoeng å rekne karaktergjennomsnitt av

Revisjonspraksis

Dersom du har har vore tilsett i 100% stilling som revisjonsmedarbeider etter fullført master, kan du ha krav på tilleggspoeng. Praksispoenga vert lagt til karaktergjennomsnittet.

 • 1 års dokumentert revisjonspraksis gir 0,2 tilleggspoeng
 • 2 års dokumentert revisjonspraksis gir 0,4 tilleggspoeng

Du får ikkje praksispoeng utover 2 års praksis. 

Praksisen må normalt ha foregått i Noreg.

2. Søkarar med utanlandsk mastergrad innanfor det økonomisk-administrative fagområdet

Dersom universitetet/høgskulen du har tatt mastergraden din ved nyttar ECTS-systemet, vert karaktergjennomsnittet utrekna på same måte som for søkarar med master i økonomi og administrasjon (sjå punkt 1). Dersom universitetet/høgskulen du har tatt mastergraden din ved nyttar eit anna karaktersystem enn ECTS-systemet, vert søknaden din vurdert individuelt på grunnlag av karakterar og eventuelle praksispoeng. For alle søkarar som fullfører graden og/eller som avlegg eksamen i emne som er med å fylle fagkrav vårsemesteret 2019, vil eit eventuelt tilbod vere betinga.

Revisjonspraksis

Dersom du har har vore tilsett i 100% stilling som revisjonsmedarbeider etter fullført master, kan du ha krav på tilleggspoeng. Praksispoenga vert lagt til karaktergjennomsnittet.

 • 1 års dokumentert revisjonspraksis gir 0,2 tilleggspoeng
 • 2 års dokumentert revisjonspraksis gir 0,4 tilleggspoeng

Du får ikkje praksispoeng utover 2 års praksis. 

Praksisen må normalt ha foregått i Noreg.

3. Søkarar med master i rettsvitskap

Søkarane vert rangert etter karaktergjennomsnittet. Omrekning av bokstavkarakterar skjer på følgande måte: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Utrekning:

Karaktergjennomsnittet vert rekna av resultat som er avlagt til og med haustsemesteret 2018. Vi reknar ikkje med resultat frå vårsemesteret 2019. Dersom du fullfører våren 2019, vil eit tilbod om opptak vere betinga. 

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no

Karaktergrense MRR ettårig løp Bergen

 • 2019

  2019

  Hovudopptak: Alle kvalifiserte fekk tilbod

 • 2018

  2018

  Hovudopptak: 3,56

  Ingen supplering

 • 2017

  2017

  Hovudopptak: 3,75

  Etter supplering: 3,42

Karaktergrense MRR ettårig løp Oslo

 • 2019

  2019

  Hovudopptak: 4,19

  Etter supplering: 4,07

 • 2018

  2018

  Hovudopptak: 4,19

  Ingen supplering

 • 2017

  2017

  Hovudopptak: 4,00

  Etter supplering: 3,75