Opptak master i rekneskap og revisjon, eittårig løp

Opptak master i rekneskap og revisjon, eittårig løp

Det er opptak til masterstudiet i rekneskap og revisjon kvar haust.

Registrering av søknad

Søknadsfristen er 15. februar

 

SøknadsWeb er no stengd for søknadar til hausten 2018. Informasjon om opptaket til hausten 2019 vil bli lagt ut på denne sida i løpet av oktober månad. Vi opnar opp for søknadar til neste haust den 1. november.

Vi rår deg til å bruke ein annen nettlesar enn Internet Explorer, då vi har erfaring med at denne nettlesaren av og til gjer det vanskeleg å legge inn søknadar i SøknadsWeb.

All kommunikasjon mellom deg og seksjon for opptak vil gå føre seg via e-post. Du må derfor sørge for å bruke ei e-postadresse som fungerer og som du sjekkar med jamne mellomrom. Legg til opptak@nhh.no i e-postsystemet ditt slik at viktig informasjon frå oss ikkje hamnar i søppel-/spamfilteret. Det er ditt eige ansvar å lese og følge opp alle e-postar frå oss.

Slik søker du:

Vel Mastergradsstudier i hovudmenyen og klikk på Søk ved alternativet Masteropptak MRR ettårig høst 2018. Vel så eitt av søknadsalternativa:

 • 1409 Master i regnskap og revisjon - Bergen
 • 1408 Master i regnskap og revisjon - Oslo

Du kan velje å føre opp berre eitt søknadsalternativ. Dersom du ønsker å søke på begge alternativa, må du prioritere mellom dei. Du kan endre prioritet fram til søknadsfristen 15. februar.

Viktig informasjon om krav til dokumentasjon

Oversikt over søkeprosessen og viktige fristar

Opptakskrav

Tre hovudgrupper kan søke opptak til eittårig løp på MRR i Bergen. To av gruppene kan søke opptak i Oslo.

1. Søkarar med master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) (opptak Bergen og Oslo)

Du må ha ei fullført mastergrad i økonomi og administrasjon med karakteren C eller betre i minst 60 av studiepoenga, inkludert masteroppgåva.

Søkarane vert i tillegg rangert etter karaktergjennomsnitt (sjå Rangering under).

Søkarar med den gamle fireårige siviløkonomgraden kvalifiserer ikkje for opptak til det eittårige løpet på MRR, men kan i staden søke opptak til det toårige løpet.

2. Søkarar med utanlandsk mastergrad innanfor det økonomisk-administrative fagområdet (opptak Bergen og Oslo)

 • Du må ha ei bachelorgrad med tilsvarande minst 90 studiepoeng innan økonomi og administrasjon. Metodefag som matematikk og statistikk kan inngå i dei 90 studiepoenga, men kan ikkje utgjere hovuddelen. 30 av studiepoenga må vere innan administrasjon (det vil seie finans, rekneskap, strategi, marknadsføring osb.) Samfunnsøkonomiske emne som mikroøkonomi og makroøkonomi reknast ikkje som administrative emne.
 • Du må ha ei mastergrad innanfor det økonomisk-administrative fagområdet med tilsvarande karakteren C eller betre i minst 60 av studiepoenga, masteroppgåva medrekna. Masteroppgåva må ha eit omfang på 30 studiepoeng.

Søkarane vert i tillegg rangert etter karaktergjennomsnitt (sjå Rangering under).

Det er krav om GMAT- eller GRE-test for mange søkarar med utanlandsk mastergrad. Informasjon om unntaka finn du her. Minimumspoengsum for å bli vurdert er:

GMAT: 600 poeng totalt (programkode: 7KZ-ZK-01)

GRE: 152 poeng på den kvantitative delen (programkode: 0686)

Testresultata må sendast direkte til NHH frå testsenteret og kan ikkje vere eldre enn fem år.

Frist for å sende inn testresultat: 15. mars.

3. Søkarar med master i rettsvitskap (opptak Bergen)

Du må ha ei fullført mastergrad i rettsvitskap. Graden må innehalde emne som tilsvarar NHH-emna MRR416 Foretaksrett og MRR417 Skatt med karakteren C eller betre. I tillegg må du ha karakteren C eller betre på masteroppgåva .

For å vere kvalifisert som søkar, må du også ha forkunnskapar i bedriftsøkonomi på bachelornivå, med eit omfang på minst 15 studiepoeng.  Emna må tilsvare NHH-emna BED2 Finansrekneskap og BED3 Investering og finans og må vere tatt seinast semesteret før opptak til MRR. Hausten 2018 og våren 2019 kan du ta desse emna gjennom NHH si  privatistordning (merk at BED2 berre går om hausten og BED3 berre går om våren), men frå hausten 2019 må du fylle forkunnskapskravet i bedriftsøkonomi med emne frå ein annan lærestad. Ta kontakt med seksjon for opptak på opptak@nhh.no for meir informajson om dette.  

Søkarane vert i tillegg rangert etter karaktergjennomsnitt (sjå Rangering under).

Rangering av søkarar

1. Søkarar med master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Søkarane vert rangert etter karaktergjennomsnittet. Omrekning av bokstavkarakterar skjer på følgande måte: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Utrekning:
Dersom du har 120 studiepoeng eller meir etter hausten 2017: karaktergjennomsnittet reknast av 120 studiepoeng.

Dersom du har mellom 90 og 120 studiepoeng etter hausten 2017: karaktergjennomsnittet reknast av 90 studiepoeng.

Dersom du fullfører våren 2018, vil eit tilbod om opptak vere betinga. Nokre søkarar kan få som ekstra betingelse å opppretthalde eit karaktergjennomsnitt over den endelege grensa, i tillegg til å fullføre MØA:

 • Søkarar som etter hausten 2017 har avlagt mellom 75 og 89 studiepoeng totalt på masteren (medrekna utveksling og eventuelle innpass) og/eller
 • Søkarar som etter hausten 2017 har mellom 60 og 89 studiepoeng å rekne karaktergjennomsnitt av

Dersom du etter hausten 2017 har færre enn 75 studiepoeng avlagt totalt på MØA, vil du få avslag på søknaden.

Revisjonspraksis

Dersom du har mellom eitt og to års dokumentert revisjonspraksis etter fullført master, har du krav på tilleggspoeng som leggast til det totale karaktergjennomsnittet. Dersom du har eitt års revisjonspraksis vert det lagt til 0,2 poeng. Dersom du har to års revisjonspraksis vert det lagt til 0,4 poeng. Du får ikkje meir enn 0,4 poeng lagt til poengsummen din, sjølv om du har meir enn to års revisjonspraksis.

2. Søkarar med utanlandsk mastergrad innanfor det økonomisk-administrative fagområdet

Søknadane blir vurdert spesielt. Dersom du har fullført mastergraden: karaktergjennomsnittet reknast av heile graden. Dersom du fullfører mastergraden våren 2018: karaktergjennomsnittet reknast av dei tre første semestra av graden og eit eventuelt tilbod om opptak vil vere betinga.

Revisjonspraksis

Dersom du har mellom eitt og to års dokumentert revisjonspraksis etter fullført master, har du krav på tilleggspoeng som leggast til det totale karaktergjennomsnittet. Dersom du har eitt års revisjonspraksis vert det lagt til 0,2 poeng. Dersom du har to års revisjonspraksis vert det lagt til 0,4 poeng. Du får ikkje meir enn 0,4 poeng lagt til poengsummen din, sjølv om du har meir enn to års revisjonspraksis.

3. Søkarar med master i rettsvitskap

Søkarane vert rangert etter karaktergjennomsnittet. Omrekning av bokstavkarakterar skjer på følgande måte: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Utrekning:

Dersom du har fullført mastergraden: karaktergjennomsnittet reknast av heile graden.

Dersom du fullfører mastergraden våren 2018: karaktergjennomsnittet reknast av dei ni første semestra av graden.

Dersom du fullfører våren 2018, vil eit tilbod om opptak vere betinga. 

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no

Karaktergrense MRR ettårig løp Bergen

 • 2018

  2018

  Hovudopptak: 3,56

 • 2017

  2017

  Hovudopptak: 3,75

  Etter supplering: 3,42

 • 2016

  2016

  Hovudopptak: 3,0

  Etter supplering: 3,0

 • 2015

  2015

  Hovudopptak: 3,0

  Etter supplering: 3,0

Karaktergrense MRR ettårig løp Oslo

 • 2018

  2018

  Hovudopptak: 4,19

 • 2017

  2017

  Hovudopptak: 4,00

  Etter supplering: 3,75