Opptak master i rekneskap og revisjon, toårig løp

Opptak master i rekneskap og revisjon, toårig løp

Registrering av søknad

Søknadsfristen er 15. februar

SøknadsWeb er no open for søknadar om opptak til hausten 2018.

 Søk opptak her (SøknadsWeb)

Vi rår deg til å bruke ein annen nettlesar enn Internet Explorer, då vi har erfaring med at denne nettlesaren av og til gjer det vanskeleg å legge inn søknadar i SøknadsWeb.

All kommunikasjon mellom deg og seksjon for opptak vil foregå via epost. Hugs derfor å oppgi ei epostadresse som fungerer og som du sjekkar med jamne mellomrom. Legg til opptak@nhh.no i epostsystemet ditt slik at viktig informasjon frå oss ikkje hamnar i søppel-/spamfilteret. Det er ditt eige ansvar å lese og følge opp alle epostar frå oss.

Slik søker du:

Vel Mastergradsstudier i hovudmenyen og klikk på Søk ved alternativet Masteropptak MØA og MRR toårig høst 2018. Vel søknadsalternativ 1400 Master i rekneskap og revisjon. Du kan velje å føre opp berre dette søknadsalternativet, eller du kan velje å setje opp 1500 Master i økonomi og administrasjon  som søknadsalternativ to. Du kan endre prioritet mellom masterprogramma fram til søknadsfristen 15. februar. Etter denne fristen er det tidlegast muleg å søke overgang til det andre masterprogrammet etter første semester (søknadsfrist 15. november).  

Viktig informasjon om krav til dokumentasjon

Oversikt over søkeprosessen og viktige fristar

Opptakskrav

Krav til bachelorgrad

Du må ha fullført ei av desse to bachelorgradene seinast semesteret før studiestart:

 • Bachelorgrad i økonomi og administrasjon (BØA)
 • Bachelorgrad i rekneskap og revisjon (BRR) med bestått revisoreksamen (C i kvar av revisoreksamenane)

Søkarar med andre typar bachelorgrader, inkludert utanlandske, kan også søke opptak til toårig løp på master i rekneskap og revisjon dersom dei fyller følgande fagkrav:

 - Metodefag: 20 studiepoeng
 - Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng
 - Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng
 - Administrasjonsfag: 25 studiepoeng 

Dersom du har utanlandsk bachelorgrad, må du i tillegg ta enten GMAT- eller GRE-testen. Du må ha minimum følgande testresultat for å vere kvalifisert for opptak:

 • GMAT: ein totalsum på 600 poeng (programkode: 7KZ-ZK-01)
 • GRE: 152 poeng på den kvantitative delen (programkode: 0686)

Testresultata må vere frå dei fem siste åra og må sendast direkte frå testsenteret til NHH for å vere gyldige. Testresultata kan ettersendast og må vere NHH i hende seinast 15. mars.

Nokre få søkarar med utanlandsk grad er fritatt frå GMAT-/GRE-kravet. Desse søkargruppene finn du her (Admission requirements, pkt. 2 GMAT or GRE).

Søkarar med den gamle fireårige siviløkonomgraden kan også søke opptak til toårig løp.

Norsk- og engelskkrav

Rangering av søkarar

Sjølv om du fyller opptakskrava, er du ikkje garantert å få tilbod om opptak; søkarane vert i tillegg rangert etter karaktergjennomsnittet. Den endelege karaktergrensa for hausten 2017 vart 4,10 i hovudopptaket. Omrekning av bokstavkarakterar skjer på følgande måte: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Utrekning av karaktergjennomsnitt for ulike søkarar:

 • Dersom du etter haustsemesteret 2017 har 180 norske studiepoeng, reknar vi karaktergjennomsnittet av alle 180 studiepoenga.
 • Dersom du etter haustsemesteret 2017 har meir enn 180 norske studiepoeng, reknar vi karaktergjennomsnittet av dei beste 180 studiepoenga, inkludert fagkrava.
 • Dersom du etter haustsemesteret 2017 har mellom 150 og 180 norske studiepoeng, reknar vi karaktergjennomsnittet av dei beste 150 studiepoenga, inkludert fagkrava.
 • Dersom du etter haustsemesteret 2017 har mellom 120 og 150 norske studiepoeng, reknar vi karaktergjennomsnittet av alle studiepoenga.
 • Dersom du etter haustsemesteret 2017 har mindre enn 120 norske studiepoeng, vil du få avslag, ettersom karaktergrunnlaget ditt er for lite.

Dersom du har tatt meir enn 30 studiepoeng i utlandet, vert søknaden din vurdert spesielt.

For alle søkarar som fullfører graden og/eller som avlegg eksamen i emne som er med å fylle fagkrav vårsemesteret 2018 vil eit eventuelt tilbod vere betinga. Søkarar som gjenstår med meir enn 30 studiepoeng våren 2018 kan få ein ekstra betingelse utover å fullføre graden / fylle fagkrav.

 

 

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no

KARAKTERGRENSE MRR toårig SISTE TRE ÅR

 • 2017

  2017

  Hovudopptak: 4,10

  Etter supplering: 4,05

 • 2016

  2016

  Hovudopptak: 4,10

  Etter supplering: 4,05

 • 2015

  2015

  Hovudopptak: 3,95

  Etter supplering: 3,85