Krav til dokumentasjon MRR, eittårig løp

Krav til dokumentasjon MRR, eittårig løp

Informasjon om opptaket til hausten 2019 vil bli lagt ut på denne sida i løpet av oktober månad. Vi opnar opp for søknadar til neste haust den 1. november.

Du dokumenterer at du fyller opptakskrava til master i rekneskap og revisjon, eittårig løp, ved å laste opp skanna kopiar av dokumentasjonen din i SøknadsWeb.

Rettleiing for opplasting av dokument

 • Skanne og last opp dei originale dokumenta du har mottatt frå lærestaden din. Sørg for at dokumenta er i PDF-format. Komprimerte filer og filer i andre format enn .pdf, .docx og .jpg kan ikkje opnast og vil ikkje bli tatt omsyn til i sakshandsaminga.
 • Last berre opp dei dokumenta vi ber om; andre dokument vert ikkje vurdert og kan forseinke behandlinga av søknaden din.
 • Pass på at dei skanna dokumenta ligg rett veg og at dei er lette å lese.
 • Hugs å skanne begge sider av dokumenta. Dersom eit dokument har fleire sider, lag ei samla fil.
 • Ver venleg å laste opp dokumenta kun éin gong. Om mogeleg, last opp alle dokumenta samtidig.
 • Vi ber om at du gir namn til filene slik vi foreslår nedanfor, slik at det er enkelt å sjå når søknaden er komplett.

Kva dokument må lastast opp

 1. SØKNADSSKJEMA

  Alle søkarar må fylle ut og laste opp søknadsskjemaet som finst her. Skjemaet gir oss viktig informasjon om kva utdanningsbakgrunn du har og kor langt du har kome i studieløpet.


  Kall fila: soknadsskjema.pdf

 2. UTDANNING

  Dersom du har utdanninga di frå ein offentleg norsk utdanningsinstitusjon, må du under «Min profil» på SøknadsWeb samtykke til resultatutveksling. Dette inneber at seksjon for opptak ved NHH får tilgang til resultata dine frå andre skular i Noreg. Du kan sjølv sjekke kva resultat vi har tilgang til under fana «Eksterne resultater». Dersom du ikkje finn dokumentasjon som er ein del av opptakgrunnlaget til den utdanninga du søker, må du laste opp ein offisiell karakterutskrift med stempel og underskrift som viser denne. Det er ikkje tilstrekkeleg med ein skjermdump frå ein studentportal. Dette vil typisk gjelde all utanlandsk utdanning (utveksling, enkeltemne eller heile grader), samt private institusjonar som BI.


  Dersom du har dokumentasjon å laste opp, kall fila: bachelorutskrift.pdf eller masterutskrift.pdf

  Avsluttar du utdanninga di våren 2018? Frist for å laste opp dokumentasjon for utdanning som vert avslutta våren 2018 er 15. august for masterfag og masteroppgåva. Det er ditt ansvar å laste opp dokumentasjon på dette eller informere seksjon for opptak om at nye resultat kan hentast elektronisk. Vi får ikkje automatisk beskjed om at du har bestått nye emne. Når du har fått sensur i alle emna som skal ligge til grunn for søknadsbehandlinga, må du sende e-post til opptak@nhh.no innan 15. august med informasjon om kva emne det gjeld, kva studium du har søkt og søkenummeret ditt.

  Dersom du har dokumentasjon å laste opp, kall fila: bachelorvitnemål.pdf eller mastervitnemål.pdf

 3. REVISJONSPRAKSIS

  Dersom du har mellom eitt og to års revisjonspraksis etter at du har avslutta mastergraden din, har du krav på tilleggspoeng (sjå pkt. 4). For å dokumentere dette, må du laste opp ei stadfesting frå arbeidsgivar på at du har arbeida som revisormedarbeidar frå xx.xx (dato) til xx.xx. (dato). Stadfestinga må vere stempla og underskriven av arbeidsgivar.


  Kall fila: revisjonspraksis.pdf

 4. NORSK-/ENGELSKKUNNSKAPAR

   

  Dersom du har fullført norsk vidaregåande skule, fyller du kravet til norsk- og engelskkunnskapar. Om du har vitnemål frå Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), dokumenterer du norsk vidaregåande skule ved å samtykke til deling av resultat frå vidaregåande skule i SøknadsWeb. Dersom du ikkje har vitnemål frå NVB, må du laste opp eit offisielt vitnemål frå vidaregåande skule.

  Dersom du ikkje har norsk vidaregåande skule må du fylle kravet til norsk- og engelskkunnskapar. Sjekk på Samordna Opptak sine nettsider korleis du kan fylle dette kravet.

  Dersom du har dokumentasjon å laste opp, kall fila: norskkunnskapar.pdf eller engelskkunnskapar.pdf

 5. UTANLANDSK UTDANNING?

Då er det ekstra krav til dokumentasjon:

 • GMAT-GRE-test

  Dersom du ikkje er fritatt frå kravet om GMAT-/GRE-test, må du ta testen og oppnå minimumspoengsummen innan ettersendingsfristen 15. mars. Les om fritaka her (under Admission requirements, punkt 2 GMAT or GRE). Testresultatet kan maksimalt vere 5 år gamalt og må sendast til NHH direkte frå testsenteret for å vere gyldig. Vi ber deg i tillegg om å laste opp ein skanna kopi av ditt uoffisielle testresultat. Dersom du ikkje har tatt testen når du søker, ver venleg å indikere kva dato du planlegg å ta han.


  Kall fila: GMAT.pdf eller GRE.pdf

 • Beskrivelse av karaktersystem

  Dersom lærestaden din nyttar eit anna karaktersystem enn ECTS må du laste opp ei offisiell forklaring av karaktersystemet. Forklaringa finn du som oftast på karakterutskrifta eller vitnemålet ditt.


  Kall fila: karaktersystem.pdf

 • Beskrivelse av studiepoengsystem

  Dersom lærestaden din nyttar eit anna studiepoengsystem enn ECTS, må du laste opp ei offisiell forklaring av studiepoengsystemet. Forklaringa finn du som oftast på karakterutskrifta eller vitnemålet ditt. 


  Kall fila: studiepoengsystem.pdf

Viktig informasjon om dokumentasjon

 1. Du er sjølv ansvarleg for å laste opp all relevant dokumentasjon til søknaden innan fristen. Berre endelege vitnemål/karakterutskrifter frå vårsemesteret kan lastast opp etter søknadsfristen. Søknadar som er heilt utan dokumentasjon når søknadsfristen går ut, vert ikkje behandla.
 2. Det er ditt eige ansvar at den dokumentasjonen du har lasta opp er uendra og ekte. Eit tilfeldig utval av studentar vil bli bedne om å vise fram originaldokumentasjon ved studiestart. Studentar som på spørsmål frå NHH ikkje kan legge fram slik dokumentasjon, vil kunne miste studieretten, jf. § 5 i forskrift om masterstudiet i rekneskap og revisjon.
 3. Opplasting av falske dokument er ulovleg og vil bli meldt til politiet.
 4. NHH reserverer seg retten til å kontakte institusjonar og firma for forklaring/verifisering av opplasta dokument.