Krav til dokumentasjon MRR, eittårig løp

Krav til dokumentasjon MRR, eittårig løp

Les informasjonen på denne sida nøye før du lastar opp dokumentasjon til søknaden din.

Rettleiing for opplasting av dokument

 • Skanne og last opp dei originale dokumenta du har mottatt frå lærestaden din. Sørg for at dokumenta er i PDF-format. Komprimerte filer og filer i andre format enn .pdf, .docx og .jpg kan ikkje opnast og vil ikkje bli tatt omsyn til i sakshandsaminga.
 • Last berre opp dei dokumenta vi ber om; andre dokument vert ikkje vurdert og kan forseinke behandlinga av søknaden din.
 • Pass på at dei skanna dokumenta ligg rett veg og at dei er lette å lese.
 • Hugs å skanne begge sider av dokumenta. Dersom eit dokument har fleire sider, lag ei samla fil.
 • Ver venleg å laste opp dokumenta kun éin gong. Om mogeleg, last opp alle dokumenta samtidig.
 • Vi ber om at du gir namn til filene slik vi foreslår nedanfor, slik at det er enkelt å sjå når søknaden er komplett.

Kva dokument må lastast opp

Søknadsskjema

Alle søkarar, også dei som kun har resultatutveksling eller har utdanninga si frå NHH, må fylle ut og laste opp søknadsskjema. Skjemaet gir oss viktig informasjon om kva utdanningsbakgrunn du har og kor langt du har kome i studieløpet. Du finn søknadsskjemaet her:

Søknadsskjema 2019 MRR eittårig løp - nynorsk

Søknadsskjema 2019 MRR ettårig løp - bokmål

 • Kall fila: soknadsskjema.pdf

Utdanning

Dersom du har utdanninga di frå ein offentleg norsk utdanningsinstitusjon, har vi automatisk tilgang til resultata dine gjennom resultatutveksling.  Du kan sjølv sjekke kva resultat vi har tilgang til under fana «Eksterne resultater». Merk at ikkje alle resultat er synlege for deg før vi har henta dei inn i systemet vårt.

For å dokumentere resultat frå private institusjonar (som t.d. BI), brukar du Vitnemålsportalen for å lage ein digitalt signert PDF-fil. Sjå nedst på denne sida for informasjon om rett framgangsmåte. OBS! Det er ikkje tilstrekkeleg å dele resultat via lenke, då denne kun er gyldig i ein viss tidsperiode!

For å dokumentere utanlandsk utdanning (enten det er utveksling, enkeltemne eller heile grader), må du laste opp ein offisiell karakterutskrift eller vitnemål med stempel og underskrift frå skulen.

 • Dersom du har dokumentasjon å laste opp, kall fila: bachelorutskrift.pdf eller masterutskrift.pdf

Avsluttar du utdanninga di våren 2019? Frist for å laste opp dokumentasjon for utdanning som vert avslutta våren 2019 er 15. august for masterfag og masteroppgåva. Det er ditt ansvar å laste opp dokumentasjon på dette eller informere seksjon for opptak om at nye resultat kan hentast elektronisk. Vi får ikkje automatisk beskjed om at du har bestått nye emne. Når du har fått sensur i alle emna som skal ligge til grunn for søknadsbehandlinga, må du sende e-post til opptak@nhh.no innan 15. august med informasjon om kva emne det gjeld, kva studium du har søkt og søkenummeret ditt.

 • Dersom du har dokumentasjon å laste opp, kall fila: bachelorvitnemål.pdf eller mastervitnemål.pdf

Revisjonspraksis

Dersom du har mellom eitt og to års revisjonspraksis etter at du har avslutta mastergraden din, kan du ha krav på tilleggspoeng (sjå pkt. 4). For å dokumentere dette, må du laste opp ei stadfesting frå arbeidsgivar på at du har arbeida som revisormedarbeidar frå xx.xx (dato) til xx.xx. (dato). Stadfestinga må vere stempla og underskriven av arbeidsgivar, og praksisen må normalt ha foregått i Noreg.

 • Kall fila: revisjonspraksis.pdf

Norsk-/engelskkunnskapar

Dersom du har fullført norsk vidaregåande skule, fyller du kravet til norsk- og engelskkunnskapar. Om du har vitnemål frå Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), dokumenterer du norsk vidaregåande skule ved å samtykke til deling av resultat frå vidaregåande skule i SøknadsWeb. Dersom du ikkje har vitnemål frå NVB, må du laste opp eit offisielt vitnemål frå vidaregåande skule.

Dersom du ikkje har norsk vidaregåande skule må du fylle kravet til norsk- og engelskkunnskapar. Sjekk på Samordna Opptak sine nettsider korleis du kan fylle dette kravet.

 • Dersom du har dokumentasjon å laste opp, kall fila: norskkunnskapar.pdf eller engelskkunnskapar.pdf

Utanlandsk utdanning?

Då er det ekstra krav til dokumentasjon:

GMAT-GRE-test

Dersom du ikkje er fritatt frå kravet om GMAT-/GRE-test, må du ta testen og oppnå minimumspoengsummen innan ettersendingsfristen 15. mars. Les om fritaka her (under Admission requirements, punkt 2 GMAT or GRE). Testresultatet kan maksimalt vere 5 år gamalt og må sendast til NHH direkte frå testsenteret for å vere gyldig. Vi ber deg i tillegg om å laste opp ein skanna kopi av ditt uoffisielle testresultat. Dersom du ikkje har tatt testen når du søker, ver venleg å indikere kva dato du planlegg å ta han.

 • Kall fila: GMAT.pdf eller GRE.pdf

Forklaring av karaktersystem

Dersom lærestaden din nyttar eit anna karaktersystem enn ECTS må du laste opp ei offisiell forklaring av karaktersystemet. Forklaringa finn du som oftast på karakterutskrifta eller vitnemålet ditt.

 • Kall fila: karaktersystem.pdf

Forklaring av studiepoengsystem

Dersom lærestaden din nyttar eit anna studiepoengsystem enn ECTS, må du laste opp ei offisiell forklaring av studiepoengsystemet. Forklaringa finn du som oftast på karakterutskrifta eller vitnemålet ditt. 

 • Kall fila: studiepoengsystem.pdf

Viktig informasjon om dokumentasjon

 1. Du er sjølv ansvarleg for å laste opp all relevant dokumentasjon til søknaden innan fristen. Berre resultat frå vårsemesteret kan lastast opp etter søknadsfristen. 
 2. Det er ditt eige ansvar at den dokumentasjonen du har lasta opp er uendra og ekte. Eit tilfeldig utval av studentar vil bli bedne om å vise fram originaldokumentasjon ved studiestart. Studentar som på spørsmål frå NHH ikkje kan legge fram slik dokumentasjon, vil kunne miste studieretten, jf. § 2-9 punkt f i Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole.
 3. Opplasting av falske dokument er ulovleg og vil bli meldt til politiet.
 4. NHH reserverer seg retten til å kontakte institusjonar og firma for forklaring/verifisering av opplasta dokument.