Falske dokument

Falske dokument

Du er sjølv ansvarleg for at dokumenta du lastar opp når du søker om opptak er korrekte.

Bruk av falske dokument er omfatta av straffelova § 361 og vil bli meldt til politiet.

Kva er eit falskt dokument?

Eit falskt dokument er eit skriftleg eller digitalt dokument som enten er laga eller har vore endra slik at innhaldet ikkje gir eit sannferdig inntrykk. Døme på falske dokument kan vere:

 • Vitnemål/andre dokument der anerkjende verifiseringsinstitusjonar har vurdert at det er ein sterk mistanke om forfalsking.
 • Vitnemål/andre dokument som er stadfesta falske av studenten sin heimeinstitusjon/ institusjonen som skal ha utforma dokumentet.
 • Vitnemål/andre dokument som er stadfesta falske av NOKUT eller andre høgskular eller universitet.
 • Vitnemål/andre dokument frå falske universitet (diplomamøller).

Prosess ved mistanke om falske dokument

 1. Varsel om mistanke. Dersom det er mistanke om at du har nytta falske dokument i ein søknad, vil du bli varsla om dette i eit brev. Du kan gi skriftlege kommentarar til varselet. Normalt er fristen for å sende inn kommentarane tre veker etter at du vart varsla om mistanken.
 2. Fatting av vedtak om avslag. Dersom kommentarane dine ikkje fjernar mistanken om falske dokument, vil Seksjon for opptak fatte vedtak om avslag på søknaden din. Samstundes som du vert varsla om vedtaket, vil du få informasjon om klagerett. Frist for å klage på vedtaket er tre veker etter at du vart varsla om vedtaket.
 3. Melding til politiet og varsling av andre institusjonar. I tillegg til at Seksjon for opptak fattar vedtak om avslag på søknaden, vil saka bli meldt til politiet. Samstundes vil NOKUT og dei andre universiteta og høgskulane i Noreg bli varsla om meldinga til politiet.

Konsekvensar av å levere eit falskt dokument

 • Du kan miste retten til å søke høgare utdanning i inntil eitt år.
 • Du kan bli utestengd frå NHH i inntil eitt år.
 • Du kan miste retten til å ta eksamen i inntil eitt år, både ved NHH og alle andre universitet og høgskular i Noreg.
 • Du kan miste studieretten din.
 • Eksamenar og studiepoeng du allereie har avlagt kan bli annullert.