Foretaksrett

MRR416 Foretaksrett

 • Innhold

  Innhold

  • De juridiske kursene skal gi studentene kunnskap om de rettsområdene en praktiserende revisor særlig vil arbeide med. En rettslig problemstilling vil i praksis ofte berøre flere rettsområder. For eksempel kan man betrakte tilfellet der verdier er overført fra et aksjeselskap til en tredjeperson både fra et selskapsrettslig og et konkursrettslig ståsted. Tilsvarende vil ofte børs-, skatte- eller avgiftsrettslige problemstillinger påvirke selskapsrettslige transaksjoner. Det er derfor viktig at studentene i størst mulig grad forstår sammenhengen mellom de juridiske fag og ser at kunnskap innen et rettsområde kan lette læringen av et annet rettsområde.
  • I selskapsrett dekkes blant annet disse emnene: Eierformer i næringslivet, aksjen som eierandel i et aksje- eller allmennaksjeselskap (herunder retten til å selge en aksje), kravene til minimumskapital i aksje- og allmennaksjeselskaper, lovverkets krav om at kapitalgrunnlaget skal være forsvarlig, anvendelse av aksje- og allmennaksjeselskapers midler (herunder aksjeeiernes adgang til å ta ut utbytte), endringer i aksjekapitalen, oppløsning av aksje- og allmennaksjeselskaper, hva er et konsern, hvilke selskaper som dekkes av selskapsloven (herunder ansvarlige selskaper), og det grunnleggende om deltakernes rettigheter og forpliktelser i slike selskaper. Selskapsretten for øvrig behandles i kurset MRR 446 i vårsemesteret.
  • I børs- og verdipapirrett dekkes blant annet disse emnene: Det finansielle systems oppbygging og regulering. Verdipapir- og børsrett, herunder finansielle instrumenter, verdipapirforetak, omsetning på regulert marked, informasjonsforpliktelser og forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon.

  I konkursrett dekkes blant annet disse emnene: Enkelforfølgning og fellesforfølgning med særlig vekt på konkurs. Vilkår for å åpne konkurs og virkninger av konkursåpningen. Omfanget av boets beslagsrett, herunder skyldnerens rett og legitimasjon og medkontrahentens stansingsrett. Boets rett til å kreve omstøtelse og virkningene av omstøtelse.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap -Studenten skal ved fullføring

  • Ha god kunnskap om de ulike selskapstyper, og om reglene for erverv av selskapsandeler, selskapenes formues- og heftelsesform og særtrekk ved hver enkelt selskapstype med spesiell vekt på aksje- og allmennaksjeselskap.
  • Ha god kunnskap om betydningen av at et foretak har økonomiske problemer og kjenne til reglene for gjeldsinndrivelse. Ha god kunnskap om insolvensbegrepet og om omfanget av boets beslagsrett, herunder reglene for omstøtelse og motregning i konkurs.
  • Ha god kunnskap om de børs- og verdipapirrettslige reglene av betydning for større foretak. Ha god kunnskap om det finansielle systems oppbygging, rolle og regulering, samt om regler for handel med finansiell instrumenter, herunder innsidehandel, markedsmanipulasjon og urimelige forretningsmetoder.

  Ferdigheter - Studenten skal ved fullføring

  • Kunne identifisere rettslige problemstillinger, formulere rettsspørsmål og drøfte og løse disse.
  • Kunne utvikle selvstendige, rettslige resonnement og vise ulike rettskilders relevans og vekt.
  • Kunne fremstille og drøfte juridiske problemstillinger, enten de gis i form av praktiske eller teoretiske oppgaver.

  Generell kompetanse ¿ Studenten skal ved fullføring

  • Ha god innsikt i de emner som er dekket i pensum, og kunne se sammenhengen mellom de ulike juridiske emner.
  • Ha utviklet evnen til å løse rettsspørsmål ved å resonnere selvstendig.
  • Ha god innsikt i rettskildenes relative vekt, for eksempel at en klar lovtekst tillegges stor vekt og at en dom fra Høyesterett har større vekt enn en dom fra underrettene.
  • Kunne analysere rettsspørsmål og formidle sin analyse til fremtidige kunder og oppdragsgivere på en forståelig måte.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Undervisning gis som forelesninger i auditorium. Under forelesningene vil det bli gitt oppgaver som studentene skal drøfte i små grupper, såkalte «summeoppgaver». En eller flere grupper legger muntlig frem sin løsning, hvoretter foreleser og eventuelt andre studenter kommenterer innholdet.

  I tillegg til forelesninger og egne studier er en viktig del av læringen innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Kurset må sees i sammenheng med høstens kurs MRR417 Skatt og vårens kurs MRR446 Juss. Innholdet i disse kurs er et annet enn i MRR416, men den juridiske metode i de tre kurs er lik. Til sammen dekker kursene de rettsområder en praktiserende revisor ofte vil møte i sitt virke.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Gruppebaserte innleveringer. Fremmøte og deltakelse i studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig eksamen på fire timer som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer og casediskusjoner.

  Gjentak:

  Dersom du har bestått emnet før det ble innført krav til kursgodkjenning og ønsker å ta eksamen på nytt får du fritak fra krav om kursgodkjenning. Dette gjelder også dersom du fikk F på eksamen eller hadde gyldig fravær på eksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A-F

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Tore Bråthen, Selskapsrett, 4. utgave, Oslo 2013, kap 2, 4.3-4.6, 4.10, 4.23-4.27, 4.30 og 5.1-5.8.

  Henriette Nazarian, Konkursrett, Tromsø 2012, unntatt kap. 14-18 og kap. 28.

  Trude Myklebust, Innføring i finansmarkedsrett, Bergen 2011. Bokens del I og del III, unntatt kap. 19 og 20.

  Eventuelt utvalg av artikler eller lovforarbeider oppgis ved kursstart.

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 English
Semester
Høst

Kursansvarlig

Ole A. Baalsrud, advokat, universitetslektor II RRR

Forelesere:

Johan Giertsen, professor Universitetet i Bergen, professor II RRR, dr. juris.

André Michaelsen, advokat og partner i Arntzen de Besche advokatfirma,

Filip Truyen, advokat og partner i Wikborg Rein Advokatfirma, dr. juris, professor II Universitetet i Bergen og RRR.