Foretaksrett

RET13 Foretaksrett

Vår 2019

 • Innhold

  • Faget omhandler tema knyttet til arbeidsrett og selskapsrett, herunder eierstyring og selskapsledelse.
  • De arbeidsrettslige temaene dekker individuell arbeidsrett, samt sentrale forbindelseslinjer til den kollektive arbeidsretten.
   • Individuell arbeidsrett. Følgende tema behandles: Krav til ansettelsesprosessen, virkning av ansettelser, oppsigelser, avskjed og arbeidsgivers styringsrett.
   • Kollektiv arbeidsrett. Følgende tema behandles: Organisasjonsretten, tariffavtaler, arbeidskamp/streikerett/fredsplikt.
  • De selskapsrettslige temaene omfatter behandling av ulike former å organisere økonomisk virksomhet på, med hovedvekt på aksjeselskapet.
   • Følgende tema behandles: Stiftelse av selskaper, selskapsorganenes funksjoner og kompetanseforhold mellom de ulike organer, styreansvaret, utbytte/utdelinger fra selskaper, kapitalnedsettelser/kapitalforhøyelser og avvikling av selskaper.
  • Forvaltningsrett
   • Ulike typer vedtak; enkeltvedtak og forskrifter, habilitet, klagerett, partsforhold, omgjøring av vedtak og domstolskontroll

 • Læringsutbytte

  Kandidatene skal ved kursets slutt:

  Kunnskap

  • Gå ut med god oversikt over de sentrale selskapsrettslige, arbeidsrettslige og forvaltningsrettslige temaer som har betydning for ledelse av moderne virksomheter.

  Ferdigheter

  • Være i stand til selv å oppdatere seg på selskapsrettslige, arbeidsrettslige og forvaltningsrettslige temaer.
  • Være i stand til å identifisere problemstillinger av selskapsrettslig, arbeidsrettslig og/eller forvaltningsmessig art.
  • Ha opparbeidet seg tilfredsstillende analytiske ferdigheter, slik at man langt på vei selv kan ta stilling til de problemstillinger av selskapsrettslig, arbeidsrettslig og/eller forvaltningsmessig art som man typisk stilles overfor i praksis.

   

  Generell kompetanse

  • Forstå viktige arbeidsrettslige selskapsrettslige og forvaltningsrettslige problemstillinger og finne relevante rettslige grunnlag for å løse problemet ved hjelp av juridisk metode og analyse.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, seminar, oppgavekurs og en obligatorisk innleveringsoppgave.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen, men RET1, RET12 eller tilsvarende anbefales slik at studentene er kjent med rettssystemet og grunnleggende juridisk metode.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer RET013

 • Krav til kursgodkjenning

  Kurset har en obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent for at kandidaten skal få kursgodkjennelse.

 • Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Intet behov for dette i forelesningen

 • Litteratur

  Lærebok i arbeidsrett: Skjønberg, Hognestad, Hotvedt Individuell Arbeidsrett 2. utgave (2017). Boken er pensum med unntak av kap./punkt: Kap 7, kap 8, kap. 11,  kap 12 punkt 12.4.2-12.7, 12.10-12.11, kap 13. punkt 13.4.8 - 13.4.9, kap. 14,

  Geir Woxholth; «Selskapsrett», siste utgave. Følgende sider i boken er pensum: s.21-84, s.97-108, s.121-143, s.159-165, s.179-267 og s.339-356.

   

  Bernt/Rasmussen; Frihagens Forvaltningsrett Bind I, siste utgave. Følgende sider i boken er pensum: s.117-151, s.161-183, s.199-220, s.223-257, s.259-265 og s. 292-297.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Kursansvarlig

Torkel Tveit (kursansvarlig/foreleser), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap