Foretaksrett

RET13 Foretaksrett

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  • Faget omhandler tema knyttet til arbeidsrett og selskapsrett, herunder eierstyring og selskapsledelse.
  • De arbeidsrettslige temaene dekker individuell arbeidsrett, samt sentrale forbindelseslinjer til den kollektive arbeidsretten.
   • Individuell arbeidsrett. Følgende tema behandles: Krav til ansettelsesprosessen, virkning av ansettelser, oppsigelser, avskjed og arbeidsgivers styringsrett.
   • Kollektiv arbeidsrett. Følgende tema behandles: Organisasjonsretten, tariffavtaler, arbeidskamp/streikerett/fredsplikt.
  • De selskapsrettslige temaene omfatter behandling av ulike former å organisere økonomisk virksomhet på, med hovedvekt på aksjeselskapet.
   • Følgende tema behandles: Stiftelse av selskaper, selskapsorganenes funksjoner og kompetanseforhold mellom de ulike organer, styreansvaret, utbytte/utdelinger fra selskaper, kapitalnedsettelser/kapitalforhøyelser og avvikling av selskaper.
  • Forvaltningsrett
   • Ulike typer vedtak; enkeltvedtak og forskrifter, habilitet, klagerett, partsforhold, omgjøring av vedtak og domstolskontroll

 • Læringsutbytte

  Formålet med kurset er å gi studentene en grundig innføring i juridiske emner innen arbeidsrett og selskapsrett som i særlig grad er relevante for ledere i offentlig og privat sektor, herunder for den daglige ledelse og for styremedlemmer. Etter å ha gjennomført kurset, skal studentene:

  • Ha tilegnet seg god oversikt over de sentrale arbeidsrettslige og selskapsrettslige temaene som har betydning for ledelse av moderne virksomheter.
  • Ha god forståelse for de viktigste temaene innenfor den individuelle arbeidsretten og kjennskap til sentrale prinsipper innenfor den kollektive arbeidsretten.
  • Ha god forståelse for de viktigste selskapsrettslige temaene, særlig knyttet til aksjeselskapet som organisasjonsform.
  • Beherske evnen til å se og forstå viktige arbeidsrettslige og selskapsrettslige problemstillinger og finne relevante rettslige grunnlag for å løse problemet ved hjelp av juridisk metode og analyse.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, seminar, oppgavekurs og en obligatorisk innleveringsoppgave.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen, men RET1, RET12 eller tilsvarende anbefales slik at studentene er kjent med rettssystemet og grunnleggende juridisk metode.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer RET013

 • Krav til kursgodkjenning

  Kurset har en obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent for at kandidaten skal få kursgodkjennelse.

 • Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Intet behov for dette i forelesningen

 • Litteratur

  Alexander Næss Skjønberg og Erik Hognestad; Individuell Arbeidsrett (2014) unntatt kap./punkt; kap. 5, 6.4.2-6.7, 6.10-6.11, 6.12.3-6.12.6, 7.4.8-7.4.9, kap. 8, kap. 11, kap 12.

  Denne delen av pensum ble 19.1.18 endret til:

  Lærebok i arbeidsrett: Skjønberg, Hognestad, Hotvedt Individuell Arbeidsrett 2. utgave (2017).

  Kursansvarlig vil gi en oversikt over aktuelle endringer/henvisninger for de som har skaffet deg boken i henhold til opprinnelig pensum slik at det ikke er nødvendig å kjøpe ny.

   

  Geir Woxholth; «Selskapsrett», siste utgave. Følgende sider i boken er pensum: s.21-84, s.97-108, s.121-143, s.159-165, s.179-267 og s.339-356.

   

  Bernt/Rasmussen; Frihagens Forvaltningsrett Bind I, siste utgave. Følgende sider i boken er pensum: s.117-151, s.161-183, s.199-220, s.223-257, s.259-265 og s. 292-297.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Torkel Tveit (kursansvarlig/foreleser), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap