Foretaksrett

MRR416-OSL Foretaksrett

Vår 2023

 • Innhold

  • De juridiske kursene skal gi studentene kunnskap om de rettsområdene en praktiserende revisor særlig vil arbeide med. En rettslig problemstilling vil i praksis ofte berøre flere rettsområder. For eksempel kan man betrakte tilfellet der verdier er overført fra et aksjeselskap til en tredjeperson både fra et selskapsrettslig og et konkursrettslig ståsted. Tilsvarende vil ofte børs-, skatte- eller avgiftsrettslige problemstillinger påvirke selskapsrettslige transaksjoner. Det er derfor viktig at studentene i størst mulig grad forstår sammenhengen mellom de juridiske fag og ser at kunnskap innen et rettsområde kan lette læringen av et annet rettsområde.
  • I selskapsrett dekkes blant annet disse emnene: Eierformer i næringslivet, aksjen som eierandel i et aksje- eller allmennaksjeselskap (herunder retten til å selge en aksje), kravene til minimumskapital i aksje- og allmennaksjeselskaper, lovverkets krav om at kapitalgrunnlaget skal være forsvarlig, anvendelse av aksje- og allmennaksjeselskapers midler (herunder aksjeeiernes adgang til å ta ut utbytte), endringer i aksjekapitalen, oppløsning av aksje- og allmennaksjeselskaper, hva er et konsern, hvilke selskaper som dekkes av selskapsloven (herunder ansvarlige selskaper), og det grunnleggende om deltakernes rettigheter og forpliktelser i slike selskaper.
  • I børs- og verdipapirrett dekkes blant annet disse emnene: Det finansielle systems oppbygging og regulering. Verdipapir- og børsrett, herunder finansielle instrumenter, verdipapirforetak, omsetning på regulert marked, informasjonsforpliktelser og forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - Kandidaten

  • har god kunnskap om de ulike selskapstyper, og om reglene for erverv av selskapsandeler, selskapenes formues- og heftelsesform og særtrekk ved hver enkelt selskapstype med spesiell vekt på aksje- og allmennaksjeselskap.
  • har god kunnskap om betydningen av at et foretak har økonomiske problemer og kjenne til reglene for gjeldsinndrivelse. Ha kjennskap til insolvensbegrepet og om omfanget av boets beslagsrett, herunder reglene for omstøtelse og motregning i konkurs.
  • har god kunnskap om de børs- og verdipapirrettslige reglene av betydning for større foretak. Ha god kunnskap om det finansielle systems oppbygging, rolle og regulering, samt om regler for handel med finansiell instrumenter, herunder innsidehandel, markedsmanipulasjon og urimelige forretningsmetoder.

  Ferdigheter - Kandidaten

  • kan identifisere rettslige problemstillinger, formulere rettsspørsmål og drøfte og løse disse.
  • kan utvikle selvstendige, rettslige resonnement og vise ulike rettskilders relevans og vekt.
  • kan fremstille og drøfte juridiske problemstillinger, enten de gis i form av praktiske eller teoretiske oppgaver.

  Generell kompetanse - Kandidaten

  • har god innsikt i de emner som er dekket i pensum, og kunne se sammenhengen mellom de ulike juridiske emner.
  • har utviklet evnen til å løse rettsspørsmål ved å resonnere selvstendig.
  • har god innsikt i rettskildenes relative vekt, for eksempel at en klar lovtekst tillegges stor vekt og at en dom fra Høyesterett har større vekt enn en dom fra underrettene.
  • kan analysere rettsspørsmål og formidle sin analyse til fremtidige kunder og oppdragsgivere på en forståelig måte.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisning gis som forelesninger i auditorium. Under forelesningene vil det bli gitt oppgaver som studentene skal drøfte i små grupper, såkalte «summeoppgaver». En eller flere grupper legger muntlig frem sin løsning, hvoretter foreleser og eventuelt andre studenter kommenterer innholdet.

  I tillegg til forelesninger og egne studier er en viktig del av læringen innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

  Gruppebaserte innleveringer.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Fremmøte og deltakelse i studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver. Dette utgjør 10-15 timer og kursgodkjenning krever 75% oppmøte.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig skoleeksamen på fire timer som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer og casediskusjoner.

  Gjentak:

  Dersom du har bestått emnet eller har kursgodkjenning fra tidligere, og ønsker å ta eksamen på nytt får du fritak fra krav om kursgodkjenning høsten 2019. Dette gjelder også dersom du fikk F på eksamen eller hadde gyldig fravær på eksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Tore Bråthen, Selskapsrett, 5. utgave, Oslo 2017.

  Trude Myklebust, Innføring i finansmarkedsrett, Bergen 2011 (2. opplag 2017).

  Eventuelt utvalg av artikler eller lovforarbeider oppgis ved kursstart.

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset.

  Nærmere angivelser av pensum presenteres ved senere anledning i Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2019

Emneansvarlig

Kursansvarlig: Tormod Torvanger, advokat, universitetslektor II RRR

Forelesere:

Johan Giertsen, professor Universitetet i Bergen, professor II RRR, dr. juris.

André Michaelsen, advokat og partner i Arntzen de Besche advokatfirma,

Filip Truyen, advokat og partner i Wikborg Rein Advokatfirma, dr. juris, professor II Universitetet i Bergen og RRR.