Eksamen: leveranser og frister

Eksamen: leveranser og frister

Her finner du en oversikt over leveranser til Seksjon for eksamen i forbindelse med eksamensavviklingen. Instituttet er ansvarlig for noen av leveransene, og faglærere/sensorer for andre.

 • Kursgodkjenningslister

  Kursgodkjenningslister

  Frist: så tidlig som mulig, senest tre uker før eksamensdato

  Ansvarlig: emneansvarlig

  • Listen skal registreres i FagpersonWeb.
  • Det er ikke mulig å slette vurderingsmeldinger etter denne fristen.
 • Kommisjonsskjema

  Kommisjonsskjema

  Frist: to uker før eksamensdato

  Ansvarlig: instituttet

  • Malen ligger på \\pund\prosjekter\kommisjonsskjema (kobling fungerer i IE, fra andre nettlesere må du kopiere den og lime inn i Windows utforsker)
  • Opprett ett skjema per eksamen i aktuell semestermappe på \\pund\prosjekter\kommisjonsskjema senest to uker før eksamensdato, men helst tidligere. (kobling fungerer i IE, fra andre nettlesere må du kopiere den og lime inn i Windows utforsker)
  • Navngi kommisjonsskjema etter følgende mal: emnekode_eksamensform_kommisjonsskjema.xlsx (for eksempel BUS447_Skoleeksamen_kommisjonsskjema.xlsx)
  • Det er viktig at informasjonen i det enkelte kommisjonsskjema er komplett og riktig da denne brukes ved utsendelse.
  • Dersom intern sensor skal ha betaling, må dette merkes av i kommisjonsskjemaet. Honorarskjema vil bli sendt fra seksjonen til instituttene for anvisning.
  • Dersom det benyttes ekstern sensor på muntlige vurderingsordninger, er det viktig at instituttet melder inn hvor mange kandidater/grupper som har vært oppe til vurdering.
  • Eventuelle oppdateringer til skjema sendes som tekst i epost til eksamen@nhh.no.
  • Klagekommisjon settes opp samtidig. 
 • Klagekommisjonsskjema

  Klagekommisjonsskjema

  Frist: to uker før eksamensdato (sammen med kommisjonsskjema for ordinær sensur).

  Ansvarlig: instituttet

  • Ved klagesensur skal det alltid brukes minst to nye sensorer, hvorav minst én er ekstern (jfr. Lov om Universiteter og høyskoler).
  • Instituttet må ha klarert med aktuelle sensorer at de er tilgjengelige i klagebehandlings-perioden, dvs. 6-9 uker etter at sensuren ble kunngjort.
  • Erfaringsmessig kommer det klager i de fleste emner, men for emner med svært få kandidater kan klagekommisjon settes opp senere ved behov. 
 • Informasjon om skriftlige arbeider

  Informasjon om skriftlige arbeider

  Seksjon for eksamen skal ha informasjon om ut- og innleveringsdato, filformat og tillatt gruppestørrelse for skriftlige arbeider som er del av vurderingen i et kurs (hjemmeeksamen, semesteroppgave, case-arbeid etc.).

  Frist: som per e-post fra timeplanlegger

  Ansvarlig: kursansvarlig

  • Det er viktig å fylle ut all informasjon i skjema som kommer på epost.

  • Det er ikke anledning til å ha fleksible innleveringsdatoer for arbeid som er del av formell vurdering (eksamen) i et emne.
  • Dersom kandidater ikke får levert innen fristen, skal de kontakte Seksjon for eksamen.
  • NHH kan etter forskriftens § 4-3 ikke akseptere innleveringer etter fristen.
 • Eksamensoppgaver

  Eksamensoppgaver

  Frist: syv virkedager før eksamensdato. For MRR-emner som skal ha eksamen i Oslo, er fristen 14. dager før eksamensdato.

  Ansvarlig: instituttet

  • Oppgavene skal sendes som PDF til oppgave@nhh.no. Dette gjelder også for digitale skoleeksamener i FLOWlock.
   • Forsidemaler ligger på: \\pund\prosjekter\eksamen\forsidemaler (kobling fungerer i IE, fra andre nettlesere må du kopiere den og lime inn i Windows utforsker)
   • Skal sidenummereres, også evt. vedlegg.
  • For digitale skoleeksamener i FLOWmulti, skal referansekode sendes seksjonen innen fristen.
  • Alle eksamensoppgaver være gjennomgått og kvittert av to faglærere. Skjema skal sendes i samme e-post som oppgaven eller referansekoden. Malen finnes på \\pund\prosjekter\eksamen\examination_preparation_form (kobling fungerer i IE, fra andre nettlesere må du kopiere den og lime inn i Windows utforsker)
  • Eksamensoppgaven skal inneholde informasjon om hvem som er tilgjengelig faglig kontaktperson på eksamensdagen. Det er ønskelig at denne er en av faglærerne som har vært involvert i utarbeidelse av oppgavene.
  • Utformes på norsk, evt. på andre språk i samsvar med emnebeskrivelsen. Dersom oppgaven er gitt på norsk, skal den normalt foreligge på begge målformer, med mindre alle eksamenskandidatene har valgt samme målform.
  • Besvarelsen kan skrives på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk. Må oppgaven besvares på engelsk, skal dette være innmeldt i emnebeskrivelsen, og seksjonen må få melding om dette. Det må også merkes tydelig på oppgaven (ikke bare på forsiden).
  • Skal besvarelsene deles ved innlevering, må seksjonen få melding om dette, og det må merkes tydelig på oppgaven (ikke bare på forsiden).
  • Eksamensoppgavene utformes uten farger (kun sort/hvitt). Hvis fargekopiering er nødvendig må dette meldes til seksjonen ved innlevering av oppgaven.
 • Oversikt over hjelpemidler

  Oversikt over hjelpemidler

  • Liste over hjelpemidler skal kunngjøres i Canvas senest to uker før eksamensdato.
   • Ansvarlig: emneansvarlig.
  • Tillatte hjelpemidler skal framgå av forsiden på eksamensoppgaven. 
   • Ansvarlig: instituttet
  • Fagmiljøet har ansvar for å kommunisere til studentene hva som skal være hjelpemidler til eksamen gjennom dertil egnede kanaler. 
  • Kontroll av kalkulatorer er vanskelig, og kalkulator bør derfor kun tillates hvis det er helt nødvendig for løsning av oppgaven. 
  • På bachelornivå er følgende kalkulatorer tillatt: Casio fx-CG10/20, Casio fx 9750/9860, Casio cfx 9850/9950, Texas Instruments 83, Texas Instruments 84. På masternivå er alle kalkulatorer tillatt.
 • Sensur/eksamensprotokoller

  Sensur/eksamensprotokoller

  Frist: senest 20 dager etter eksamensdato (tidligere hvis helligdager), jf. Eksamensplan som sendes ut fra seksjonen hver eksamenssesong. 

  Ansvarlig: sensor(er)

  • Unntak fra sensurfrist er hjemlet i Mellombels forskrift om sensurfristar.
  • Det er svært viktig at sensurfristene overholdes.
  • Dersom sensurfristen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan holdes, kan instituttet sende søknad om utsettelse til prorektor for utdanning (med kopi til Seksjon for eksamen). 
  • Ved papireksamen: protokoll skal signeres, skannes og sendes til eksamen@nhh.no. Trafikk mellom NHH-e-postadresser er kryptert.

  Seksjon for eksamen kunngjør sensur 21 dager etter eksamensdato.

 • Eksamensbesvarelser

  Eksamensbesvarelser

  Frist: samtidig med sensurprotokoll

  Ansvarlig: sensor som har fått originale eksamensbesvarelser

  • Det er svært viktig at ekstern sensor returnerer hvit original til seksjonen med en gang sensur er ferdig (samtidig med eksamensprotokoll). Unnlatelse medfører merarbeid og forsinkelser i klagebehandling. Riksrevisjonen ligger også stor vekt på at alle besvarelser skal være på plass, og at rutiner for å sikre dette følges. 
  • Intern sensor beholder Kopi m/farge (høyre hjørne) inntil fristen for å be om begrunnelse er gått ut (etter det kan også disse returneres til seksjonen). 
 • Honorarskjema for sensur

  Honorarskjema for sensur

  Frist: når sensuren er gjennomført

  Ansvarlig: sensor

  • Seksjon for eksamen sender honorarskjema til sensor på e-post. Sensor må besvare e-posten og bekrefte at informasjonen stemmer.
 • Sensorveiledning

  Sensorveiledning

  Frist:

  1. Til seksjon for eksamen: sammen med eksamensoppgaven
  2. Til kandidatene: den datoen sensuren offentliggjøres (i Canvas)

  Ansvarlig: emneansvarlig. 

  • Det er obligatorisk med sensorveiledning for alle kurs. Ved behov justerer kursansvarlig sensorveilederen før den gjøres tilgjengelig for studentene.
  • Av sensorveiledningen må det framgå;
   • hva en besvarelse må inneholde for at den skal være fremragende, god, tilstrekkelig, etc.
   • løsningsforslag.
 • Karakterbegrunnelser

  Karakterbegrunnelser

  Frist: to uker fra kandidaten har bedt om begrunnelse

  Ansvarlig: sensor

  • Studentene har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner, jf. Lov om universitetet og høyskoler.
  • Sensor mottar forespørsler om begrunnelse på e-post. Det er deretter opp til sensor hvorvidt begrunnelse skal gis skriftlig eller muntlig.
  • Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra kunngjøring av sensur. Fagmiljøet må sørge for at intern sensor er tilgjengelig i denne perioden, og at fristen for å gi begrunnelse overholdes. Tilbakemelding fra studentene er at mange ikke lykkes i å få begrunnelse fra fagmiljøet innen lovens frist. 
 • Klagesensur/eksamensprotokoller

  Klagesensur/eksamensprotokoller

  Frist: 20 dager fra oversendelsesdato (normalt seks uker etter kunngjøring av sensur)

  Ansvarlig: sensorer i klagekommisjon

  • Kandidater har frist for å klage tre uker fra kunngjøring av sensur eller tre uker fra begrunnelse er mottatt.
  • Klager vil normalt bli oversendt samlet til klagekommisjon seks uker etter kunngjøring av sensur. Deltagerne i klagekommisjon må derfor være tilgjengelig på dette tidspunktet.
  • Klager skal alltid behandles av intern og ekstern sensor.
 • Honorarskjema for klagesensur

  Honorarskjema for klagesensur

  Frist: når sensuren er gjennomført

  Ansvarlig: sensor

  • Seksjon for eksamen sender honorarskjema til sensor på e-post. Sensor må besvare e-posten og bekrefte at informasjonen stemmer.
 • Sensoroversikt for masteroppgaver

  Sensoroversikt for masteroppgaver

  Frist: tre uker før studentenes innleveringsfrist

  Ansvarlig: instituttet

  • De fleste masteroppgavene leveres rundt fristene 1. juni og 20. desember, men det leveres også oppgaver underveis i semesteret. Det anbefales derfor at instituttene melder inn eksterne sensorer så tidlig som mulig.