Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH

Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH

Revidert i oktober 2017.

1. BAKGRUNN

Det følger av lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler § 3-9 at NHH skal sørge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivå ved vedkommende institusjon og studium. Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen.

1.1 Formålet med retningslinjene

  • Å ivareta studentenes rettssikkerhet ved vurdering av deres kunnskaper og ferdigheter.
  • Å bidra til kvalitetssikringen av høyskolens studietilbud.
  • Å skape en felles ramme for sensur og bruk av sensorer ved høyskolen.

Det vises for øvrig til Forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene) og utfyllende bestemmelser til denne.

2. KVALITETSSIKRING AV EKSAMEN, SENSUR OG KARAKTERBRUK

2.1 Kvalitetssikring av eksamensoppgavene og gjennomføring av eksamen

Kursansvarlig har ansvar for at eksamensoppgave og sensorveiledning blir utarbeidet innen den fristen som Seksjon for eksamen har fastsatt.

Alle eksamensoppgaver skal være gjennomgått av to fagpersoner; kursansvarlig og en annen relevant fagperson som ikke har undervist i kurset i det aktuelle semesteret.

Alle kurs skal ha sensorveiledning. Kursansvarlig har ansvaret for å utarbeide sensorveiledningen og sende den inn sammen med eksamensoppgaven til Seksjon for eksamen. Når Seksjon for eksamen har kunngjort karakteren, legger kursansvarlig sensorveilederen ut på itslearning eller Canvas. Ved behov justerer kursansvarlig sensorveilederen før den gjøres tilgjengelig for studentene.

Av sensorveiledningen må det framgå;

  • hva en besvarelse må inneholde for at den skal være fremragende, god, tilstrekkelig, etc.
  • løsningsforslag.

Sensorveiledningen må være utformet på en slik måte at den sikrer at ulike sensorer legger de samme kriteriene til grunn for vurderingen, og at vurderingen gjøres opp mot kursets fastsatte læringsutbytte.

Dersom eksamensoppgaven er gitt på norsk, skal den foreligge på begge målformer, med mindre alle eksamenskandidatene på forhånd har valgt samme målform, jf. Forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidstudiene) § 7 og Forskrift om målform i eksamensoppgaver (fastsatt av Kulturdepartementet) § 2.

Dersom eksamensoppgavene er svært omfattende, eller dersom fagterminologi mangler eller er ukjent, slik at det er fare for misforståelser, kan instituttet i henhold til Forskrift om målform i eksamensoppgaver § 3 søke om unntak fra kravet om at eksamensoppgavene skal foreligge på begge målformer. Det kan gjøres unntak for enkelteksamener eller for en tidsperiode inntil fem år.

Søknader om unntak fra kravet om at eksamensoppgavene må foreligge på begge målformer sendes Studieadministrativ avdeling senest fire måneder før den aktuelle eksamen. Leder for det studieprogrammet som eksamenen inngår i, fatter vedtak i saken. Søknader om unntak må være begrunnet og tidligere eksamensoppgaver må vedlegges.

Eksamenskandidater kan klage på vedtak om unntak til programlederen som har fattet vedtaket. Dersom programleder opprettholder vedtaket, bringes saken inn for Klagenemnda. Vedtak i nemnda kan deretter påklages til departementet.

Kursansvarlig har ansvar for at informasjon om tillatte hjelpemidler fremgår av eksamensoppgavens forside. Liste over hjelpemidler skal kunngjøres i itslearning/Canvas senest to uker før eksamensdato. Informasjonen må være utvetydig, konsistent og gjort tilgjengelig for alle, samt være i samsvar med det som senere oppgis på eksamensoppgaven. Kursansvarlig bør informere om at listen om hjelpemidler ikke nødvendigvis er endelig tidlig i semesteret, og må sjekkes rett før eksamensdagen.

For å unngå at det oppstår formelle feil ved gjennomføringen av eksamen, skal kursansvarlig være tilgjengelig for spørsmål under eksamen slik at eventuelle uklarheter eller feil (feil eller mangler ved oppgaveteksten) unngås eller blir rettet opp raskt. Kursansvarlig skal være tilgjengelig for kontakt/tilkalling fra eksamensansvarlig under hele eksamen. Dersom det ikke er mulig for kursansvarlig å være tilgjengelig under eksamen, må instituttet sørge for vikar. Informasjon om dette gis til Studieadministrativ avdeling ved Seksjon for eksamen.

Dersom det gis tilleggsopplysninger under eksamen som kan ha betydning for eksamensresultatet, skal disse meddeles samtlige eksamenskandidater. Dette gjelder både ved skriftlig eksamen under tilsyn og ved vurderingsformer uten tilsyn, og dette er kursansvarlig sitt ansvar.

2.2 Anonymisering av kandidatene

Faglige hensyn alene skal bestemme kandidatenes karakterer. Eksamenskandidater skal anonymiseres så langt dette er praktisk mulig. 

I tilfeller der anonymisering ikke er praktisk mulig, må instituttet på annen måte hindre at personlige hensyn får betydning for karakterfastsettelsen, f.eks. ved å la sensor være en annen fagperson enn den som har gitt veiledning. Unntatt fra dette er det selvstendige arbeidet i masterstudiet, hvor veileder normalt er intern sensor.

2.2 Kvalitetssikring av sensur og karakterbruk

Sensorene i hvert emne må ha en felles forståelse av hvordan karakterskalaen skal brukes. Kursansvarlig har også ansvar for at sensorene blir orientert om gjeldende kursbeskrivelse, pensum og sensorveiledning, jf. pkt. 2.1.

Programlederne gjennomgår hvert semester karakterstatistikken og klagestatistikken for forutgående semester. Rapportene danner underlag for kvalitetssikring og er blant annet tema i jevnlige samtaler mellom programledere, instituttledelsen og prorektor.

3. LOV- OG FORSKRIFTSPÅLAGTE KRAV TIL BRUK AV SENSORER

3.1 Lov om universiteter og høyskoler

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 3-9, skal det være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene.

3.2 NHHs krav til bruk av sensorer

NHH benytter alltid to sensorer, hvorav minst én ekstern, på en vesentlig andel av vurderingen i et emne og alltid ved sensur av skriftlige skoleeksamener. [1] Dersom vurderingsformen i et emne består av flere elementer, kan instituttet velge å benytte kun intern(e) sensor(er) ved vurdering av øvrige elementer enn skoleeksamen. Programleder kan gjøre unntak etter søknad fra instituttet.

Ved muntlig eksamen brukes normalt minst to sensorer, hvorav normalt minst én ekstern.

Ved sensur av det selvstendige arbeidet og ved all klagesensur brukes alltid to sensorer, hvorav minst én ekstern, i tråd med Lov om universiteter og høyskoler § 3-9.

For øvrig kan instituttene selv velge hvordan ekstern deltakelse i vurderingen skal gjennomføres, enten ved ekstern deltakelse i den enkelte vurdering eller ved ekstern evaluering av vurderingsordningene.

4. OPPNEVNING AV SENSORER, KRAV TIL SENSORER

4.1 Intern sensor

Intern sensor er normalt en fagperson som er tilsatt ved NHH. Intern sensor kan for eksempel være kursansvarlig i vedkommende emne.

4.2 Ekstern sensor

Ekstern sensor er en sensor som ikke er tilsatt ved NHH.  Gjesteforelesninger etc. av svært begrenset omfang utelukker imidlertid ikke ekstern person som sensor.  Ansatte i NHHs randsone, for eksempel aksjeselskap som eies av NHH, kan være eksterne. I særskilte tilfeller kan en fagperson som er tilsatt i en Professor II-stilling ved NHH brukes som ekstern sensor dersom det ikke er mulig å skaffe andre kvalifiserte sensorer.

4.3 Sensors kvalifikasjoner

Sensorer i emner på bachelor- og masternivå må ha utdanning minst tilsvarende mastergrad innen fagområdet. Sensorer i emner på ph.d. nivå må selv ha ph.d.-/doktorgrad eller tilsvarende kompetanse som kvalifiserer for fast vitenskapelig stilling innen fagområdet.

4.4 Oppnevning av sensorer

Instituttene har i Forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene) § 16 fått delegert myndighet til å oppnevne sensorer.

Oppnevning av sensorer må skje i god tid før eksamen. Den som oppnevnes som sensor, oppnevnes samtidig som sensor ved ny og utsatt eksamen.

Ved klagesensur benyttes en annen kommisjon enn den opprinnelige. Sensor ved klagesensur oppnevnes normalt samtidig med oppnevningen av sensor til ordinær eksamen.

  • Ekstern sensor skal gjøre seg kjent med:
  • Forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene)
  • Nasjonale karakterbeskrivelser
  • Disse retningslinjene

 5. RUTINER FOR SENSUR

 5.1 Retningslinjer for fastsettelse av karakter

Sensorene skal utføre sensurarbeidet uavhengig av hverandre og fastsette karakteren i fellesskap.

Dersom det er innlevert kladdeark som en del av eksamensbesvarelsen, skal sensorene i hvert tilfelle vurdere hvordan disse skal vektlegges. Dersom en student er gitt anledning til å renskrive en besvarelse på PC, er det likevel eksamenspapirene som er innlevert i eksamenslokalet som i størst mulig grad skal brukes i sensureringen.

Når ekstern sensor benyttes til å vurdere eksamensbesvarelser, og intern og ekstern sensor ikke blir enige om vurderingen av en besvarelse, skal det ved en slik vurdering trekkes inn en tredje sensor som også skal være ekstern, slik at de tre sensorene avgjør karakteren i fellesskap, evt. ved en flertallsavgjørelse.

5.2 Praktiske forhold

Begge sensorene har ansvaret for at eksamensbesvarelsene blir sensurert og sensurlister overlevert til Studieadministrativ avdeling innen fastsatt frist. Frister for kunngjøring av sensur er lovregulert og det er svært viktig at fristen overholdes. Dersom sensur er forsinket pga sykdom eller andre uforutsette forhold, skal Seksjon for eksamen orienteres.

Eventuelle kostnader sensor har i forbindelse med sensurarbeidet dekkes av NHH etter regning inkl. kvitteringer. Evt. sensurmøte skal gjennomføres på rimeligste måte.

 Når sensuren foreligger, skal sensurlister signert av begge sensorer returneres til Studieadministrativ avdeling. Ekstern sensor skal samtidig returnere de originale eksamensbesvarelsene. Intern sensor beholder sitt sett med besvarelser for å kunne gi begrunnelse på eksamensresultat etter forespørsel fra studenten.

Alle som har hånd om eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser, er ansvarlige for forsvarlig lagring og forsendelse.

5.3 Taushetsplikt

Sensor er underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13. Diskusjoner som foregår i en sensorgruppe må betraktes som konfidensielle. Dersom en student sender forespørsel om begrunnelse på eksamensresultatet, skal begrunnelsen gis på karakteren sensorene er blitt enige om. Sensorer som gir begrunnelse har ikke adgang til å opplyse om egne og andres vurderinger som avvek fra den endelige karakter. Kommunikasjon mellom sensor og kandidat i forbindelse med begrunnelsen gir ikke anledning til diskusjon om og revurdering av karakter. Kandidater som ikke aksepterer begrunnelsen og den gitte karakter, må klage formelt og be om omsensur.

Ved skriftlige eksamener kunngjøres sensors navn normalt først etter at sensuren har falt.

 6. VURDERING AV HABILITET

 6.1 Bakgrunn

Tvil rundt habilitet skal ikke medføre at det kan stilles spørsmål ved om en students karakter er oppnådd/fastsatt på riktig grunnlag

 6.2 Vurdering av habilitet

En fagperson vil være å anse som inhabil dersom det er en relasjon mellom fagperson og student slik det fremgår av forvaltningslovens § 6:

 § 6. (habilitetskrav).

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak
a) når han selv er part i saken;
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 
fosterbarn til en part;
 (…)
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel,
tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. (…)

Inhabiliteten gjelder både med hensyn på sensur («treffe avgjørelse»), retting av oppgaver som danner grunnlag for kursgodkjenning («treffe avgjørelse») og utarbeidelse av eksamensoppgaver («tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse»). 

 Også andre forhold/relasjoner enn ovennevnte (eksempelvis nært vennskap, kollegiale forbindelser etc.) kan danne grunnlag for inhabilitet. Dette vil fagpersonen selv, evt. i samråd med instituttleder, måtte vurdere, jf. forvaltningsloven § 8:

§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet).

Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. (…)

Fagpersonen selv er pliktig til å melde fra til instituttleder dersom det foreligger en mulighet for inhabilitet i forhold til en student.

 7. RUTINER VED MISTANKE OM FUSK/FORSØK PÅ FUSK

Dersom det under sensurering oppstår mistanke om fusk/forsøk på fusk, skal sensorene straks melde fra om dette til Studieadministrativ avdeling.

Studieadministrativ avdeling vurderer, på bakgrunn av sensorenes beskrivelse av funn i besvarelsene, om det er grunnlag for å reise sak om fusk. Det er i så fall Studieadministrativ avdeling som orienterer studenten(e), utreder saken og oversender saken til høyskolens klagenemnd for behandling.

Sensor vil bli bedt om en skriftlig redegjørelse om hva mistanken om fusk/forsøk på fusk grunner i.

Sensor kan i hvert enkelt tilfelle vurdere om en eksamensbesvarelse kan sensureres på vanlig måte eller om en eventuell sensur må vente til etter klagenemndas behandling av saken. Dersom besvarelsen sensureres på vanlig måte, holdes karakteren normalt tilbake og opplyses ikke for kandidaten. Adgangen til annullering av resultatet foreldes uansett ikke (jf. UH-loven § 4-7, 4. ledd), og klagenemnden kan dermed annullere resultatet uavhengig av om dette allerede er opplyst for kandidaten.[1] I 2017 vil man følge styrets vedtak (8.desember 2016) i sak 67/16 budsjett 2017 om at det ved skoleeksamen skal benyttes ekstern sensor på minimum 25 besvarelser. Dersom antallet besvarelser er høyere enn 100 skal 25 prosent av besvarelsene ha ekstern sensur. Der arbeides med en større gjennomgang av Retningslinjene for kvalitetssikring av eksamen.