Håndbok for gjennomføring av vurdering og eksamen

Håndbok for gjennomføring av vurdering og eksamen

Her finner du en oversikt over leveranser til Seksjon for eksamen i forbindelse med eksamensavviklingen.

Instituttet er ansvarlig for noen av leveransene, og faglærere/sensorer for andre.

 • Emnegodkjenningslister

  Emnegodkjenningslister

  Frist: så tidlig som mulig, senest tre uker før eksamensdato

  Ansvarlig: emneansvarlig

  • Listen skal registreres i FagpersonWeb.
  • Det er ikke mulig å slette vurderingsmeldinger etter denne fristen.

  Innlogging:

  Fagpersonweb

 • Kommisjonsskjema

  Kommisjonsskjema

  Frist: to uker før eksamensdato

  Ansvarlig: instituttet

  • Det er viktig at informasjonen i det enkelte kommisjonsskjema er komplett og riktig da denne brukes ved utsendelse.
  • Malen for kommisjonsskjemaet ligger i teamet for eksamensavvikling inneværende semester. 
  • Opprett ett skjema per eksamen i aktuell semestermappe i mappen på Teams senest to uker før eksamensdato, og gjerne tidligere dersom det lar seg gjøre.
  • Navngi kommisjonsskjema etter følgende mal: emnekode_eksamensform_kommisjonsskjema.xlsx (for eksempel BUS447_Skoleeksamen_kommisjonsskjema.xlsx)
  • Det skal opprettes kommisjonsskjema for alle delvurderinger i et emne, inkludert deler hvor det kun benyttes intern sensur.
  • Dersom intern sensor skal ha betaling, må dette merkes av i kommisjonsskjemaet. Honorarskjema vil bli sendt fra seksjonen til instituttene for anvisning.
  • Dersom det benyttes ekstern sensor på muntlige vurderingsordninger, er det viktig at instituttet melder inn hvor mange kandidater/grupper som har vært oppe til vurdering.
  • Eventuelle oppdateringer til skjema sendes som tekst i epost til eksamen@nhh.no.
  • Klagekommisjon settes opp samtidig. 
 • Klagekommisjonsskjema

  Klagekommisjonsskjema

  Frist: to uker før eksamensdato (sammen med kommisjonsskjema for ordinær sensur).

  Ansvarlig: instituttet

  • Erfaringsmessig kommer det klager i de fleste kurs.
  • Ved klagesensur skal det alltid brukes minst to nye sensorer, hvorav minst én er ekstern (jfr. Lov om Universiteter og høyskoler).
  • Instituttet må ha klarert med aktuelle sensorer at de er tilgjengelige i klagebehandlings-perioden, dvs. 6-9 uker etter at sensuren ble kunngjort.
  • Det skal opprettes klagekommisjonsskjema for alle delvurderinger i et emne som har klageadgang. Dette gjelder for skriftlige delvurderinger er separat vektet.
  • For kurs med svært få kandidater kan klagekommisjon settes opp senere ved behov. 
 • Innleveringsfrister og filformater

  Innleveringsfrister og filformater

  Seksjon for eksamen skal ha informasjon om ut- og innleveringsdato for alle karaktergivende vurderinger. I tillegg må det sendes inn teknisk informasjon om innleveringen som hvilket filformat besvarelsen skal leveres i, hva som er tillatt gruppestørrelse, og om det skal være tillatt å levere tilleggsmateriale. Dette gjelder vurderinger som hjemmeeksamener, semesteroppgaver, case-arbeid o.l.

  Frist: før oppmeldingsfristen hvert semester. 1. februar på våren og 1. september på høsten.

  Ansvarlig: emneansvarlig

  • Det er viktig å fylle ut all informasjon i skjema som kommer på epost.

  • Det er ikke anledning til å ha fleksible innleveringsdatoer for arbeid som er del av formell vurdering (eksamen) i et emne.
  • Dersom kandidater opplever problemer med innlevering av eksamen, skal de sende besvarelsen til Seksjon for eksamen på e-post eksamen@nhh.no innen innleveringsfristen og i korrekt filformat.
  • NHH kan etter forskriftens § 4-3 ikke akseptere innleveringer som leveres etter innleveringsfristen.
 • Eksamensoppgaver

  Eksamensoppgaver

  Frist: 14 dager før eksamensdato/utlevering av eksamensoppgave for alle eksamener.

  Ansvarlig: instituttet

  • Oppgavene skal sendes som PDF til oppgave@nhh.no. Dette gjelder også for digitale skoleeksamener i FLOWlock.
   • Forsidemaler ligger tilgjengelig i Teams. Gå til teamet for eksamensavvikling 2023, og let under filer.
   • Oppgaveteksten skal sidenummereres. Dette gjelder også for eventuelle vedlegg.
  • For digitale skoleeksamener i FLOWmulti, skal referansekode sendes til oppgave@nhh.no innen fristen.
  • Alle eksamensoppgaver, inkludert eksamener i FLOWmulti, skal være gjennomgått av to fagpersoner. Personene som har kvalitetssikret oppgaven skal signere eget skjema for å kvittere på at dette er gjort. Skjemaet skal sendes i samme e-post som oppgaven eller referansekoden. Malen finnes i teamet for eksamensavvikling.
  • Eksamensoppgaven skal inneholde informasjon om hvem som er tilgjengelig faglig kontaktperson på eksamensdagen. Det er ønskelig at denne er en av faglærerne som har vært involvert i utarbeidelse av oppgavene.
  • Utformes på norsk, evt. på andre språk i samsvar med emnebeskrivelsen. Dersom oppgaven er gitt på norsk, skal den foreligge på begge målformer. Gjennomføres eksamen digitalt må bokmål og nynorsk versjon oversendes i samme .pdf fil.
  • Besvarelsen kan skrives på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk. Må oppgaven besvares på engelsk, skal dette være innmeldt i emnebeskrivelsen, og seksjonen må få melding om dette. Det må også merkes tydelig på oppgaven (ikke bare på forsiden).
  • Skal ulike deler av besvarelsene sensureres av ulike sensorer, må seksjonen få melding om dette, og det må merkes tydelig på eksamensoppgaven (ikke bare på forsiden).
  • Eksamensoppgavene utformes uten farger (kun sort/hvitt). Hvis fargekopiering er nødvendig må dette meldes til seksjonen ved innlevering av oppgaven.
 • Oversikt over hjelpemidler

  Oversikt over hjelpemidler

  • Liste over hjelpemidler skal kunngjøres i Canvas senest to uker før eksamensdato.
  • Tillatte hjelpemidler skal framgå av forsiden på eksamensoppgaven.
  • Fagmiljøet har ansvar for å kommunisere til studentene hva som skal være hjelpemidler til eksamen.
  • Kontroll av kalkulatorer er ressurskrevende, og kalkulator bør derfor kun tillates hvis det er helt nødvendig for løsning av oppgaven. 
  • Dersom kalkulator er tillatt som hjelpemiddel, kan alle kalkulatorer uten mulighet for trådløs kommunikasjon benyttes.
 • Sensur/eksamensprotokoller

  Sensur/eksamensprotokoller

  Frist: senest 20 dager etter eksamensdato, jf. Eksamensplan som sendes ut fra seksjonen hver eksamenssesong. 

  Ansvarlig: sensor(er)

  • I henhold til UH-loven skal karakterer kunngjøres senest tre uker etter eksamensdatoen. Det er derfor svært viktig at sensurfristene overholdes.
  • Ved sensur av skriftlig skoleeksamen på papir, muntlig eksamen, karaktergivende presentasjoner og deltakelse i forelesninger: det opprettes en digital karakterprotokoll i WISEflow (FLOWattend) hvor sensuren registreres.

  Seksjon for eksamen kunngjør sensur 21 dager etter eksamensdato.

  Eventuelle unntak fra sensurfristen i UH-loven fastsettes av styret, og er hjemlet i Mellombels forskrift om sensurfristar.

 • Eksamensbesvarelser på papir

  Eksamensbesvarelser på papir

  Frist: samtidig som sensuren sendes inn i WISEflow

  Ansvarlig: sensor som har mottatt eksamensbesvarelser skrevet på papir.

  • Det er svært viktig at sensor returnerer eksamensbesvarelsene til Seksjon for eksamen med en gang sensur og begrunnelser er ferdig. Unnlatelse medfører merarbeid og forsinkelser i klagebehandling. Riksrevisjonen legger også stor vekt på at alle besvarelser skal være på plass, og at rutiner for å sikre dette følges.
 • Honorarskjema for sensur

  Honorarskjema for sensur

  Frist: når sensuren er gjennomført

  Ansvarlig: sensor

  • Seksjon for eksamen sender honorarskjema til sensor på e-post. Sensor må besvare e-posten og bekrefte at informasjonen stemmer.
  • E-posten mottar du fra honorar@nhh.no.
 • Sensorveiledning

  Sensorveiledning

  Det er lovpålagt å utarbeide sensorveiledning for alle eksamener, jf. universitets- og høyskoleloven §3-9 (2).

  Frist for sensorveiledning:

  1. Oversendes til seksjon for eksamen sammen med eksamensoppgaven
  2. Til studentene: den datoen sensuren offentliggjøres (kan publiseres i Canvas)

  Ansvarlig: emneansvarlig. 

  • Det er obligatorisk med sensorveiledning for alle vurderinger, inkludert delvurderinger. Det skal også utarbeides sensorveiledning for oppgaver uten ett korrekt svar, som f.eks. fritekstoppgaver og drøftingsoppgaver. Sensorveiledningen kan da eksempelvis inneholde momenter som må være drøftet for at oppgaven skal oppnå en god karakter.
  • Av sensorveiledningen må det framgå;
   • hva en besvarelse må inneholde for at den skal være fremragende, god, tilstrekkelig, etc.
   • løsningsforslag for oppgavene.
 • Karakterbegrunnelser

  Karakterbegrunnelser

  Fastsettelse av karakter er et enkeltvedtak. Hovedregelen er at enkeltvedtak skal grunngis. Gjeldende regler i universitets- og høyskoleloven sier at begrunnelsesplikt inntrer når studenten ber om det.
   
  I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (2), skal det i begrunnelsen: «(…)gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon».
   
  Dette innebærer at kandidaten skal gjøres kjent med hvilke momenter som er viktig for å besvare eksamensoppgaven på en god måte. I begrunnelsen skal det også gjøres rede for hvordan den konkrete eksamensbesvarelsen har blitt bedømt i forhold til dette.

  Sensors frist: to uker fra kandidaten har bedt om begrunnelse

  Ansvarlig: sensor

  • Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen må studenten fremme krav om slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må studenten fremsette krav om begrunnelse innen én uke fra karakteren ble kunngjort.
  • WISEflow genererer et varsel som sendes til sensor på e-post når en student ber om begrunnelse. Skriftlige begrunnelser gis til studenten via WISEflow. Hvis du velger å gi begrunnelser muntlig skal datoen du gav begrunnelsen til studenten registreres i WISEflow.
  • Fristen for å be om begrunnelse er en uke fra kunngjøring av sensur. Fagmiljøet må sørge for at intern sensor er tilgjengelig i denne perioden, og at fristen for å gi begrunnelse overholdes. Tilbakemelding fra studentene er at mange ikke lykkes i å få begrunnelse fra fagmiljøet innen lovens frist.
 • Klagesensur/eksamensprotokoller

  Klagesensur/eksamensprotokoller

  Frist: 20 dager fra oversendelsesdato (normalt seks uker etter kunngjøring av sensur)

  Ansvarlig: sensorer i klagekommisjon

  • Kandidater har frist for å klage tre uker fra kunngjøring av sensur eller tre uker fra begrunnelse er mottatt.
  • Klager vil normalt bli oversendt samlet til klagekommisjon seks uker etter kunngjøring av sensur. Deltagerne i klagekommisjon må derfor være tilgjengelig på dette tidspunktet.
  • Klager skal alltid behandles av intern og ekstern sensor.
  • Studenten har også rett til å be om begrunnelse for karakteren ved klagesensur.
 • Honorarskjema for klagesensur

  Honorarskjema for klagesensur

  Frist: når sensuren er gjennomført

  Ansvarlig: sensor

  • Seksjon for eksamen sender honorarskjema til sensor på e-post. Sensor må besvare e-posten og bekrefte at informasjonen stemmer.
 • Sensoroversikt for masteroppgaver

  Sensoroversikt for masteroppgaver

  Frist: tre uker før studentenes innleveringsfrist

  Ansvarlig: instituttet

  • De fleste masteroppgavene leveres rundt fristene 1. juni og 20. desember, men det leveres også oppgaver underveis i semesteret. Det anbefales derfor at instituttene melder inn eksterne sensorer så tidlig som mulig. 
 • WISEflow for sensorer

  WISEflow for sensorer

  Her finner du informasjon om hvordan du gjennomfører sensur og registrerer karakterer i WISEflow.

   

  Innlogging:

  WISEflow

  • Velg Feide
  • Bruk ansattnummer og passord (samme som for innlogging på din NHH-datamaskin).
   • Norske sensorer kan også velge ID-porten (MinID, BankID osv) for å logge seg inn i WISEflow