Ta kurs på utveksling

Ta kurs på utveksling

Du må søka til Seksjon for internasjonale relasjonar om førehandsgodkjenning av kurs du ønsker å ta på utveksling.

Du kan få maksimalt 30 studiepoeng frå utveksling innpassa i graden din ved NHH.

Merk at sjølv om du får NHH sin signatur på eit skjema (opptak, val av kurs ved vertsuniversitetet ditt eller liknande), er ikkje dette gyldig som ei førehandsgodkjenning frå NHH. Du må alltid avklara førehandsgodkjenning av kursa du skal ta på utveksling, ved å senda inn ein søknad til NHH.

 • Søknadsskjema for førehandsgodkjenning av kurs

  Søknadsskjema for førehandsgodkjenning av kurs

 • Kva kurs skal bachelorstudentar ta ute?

  Kva kurs skal bachelorstudentar ta ute?

  Bachelorstudentar skal som hovudregel berre ta valfag på utveksling. Du treng ikkje gjera endringar i utdanningsplanen din før avreise, men fylgja normal utdanningsplan dei tre første semestera ved NHH.

  Her finn du kva kurs du skal ta kvart semester medan du er bachelorstudent ved NHH (pdf, 220 kb)

  Bachelorstudentar kan reisa ut i fjerde semester (vår). Studentar som ikkje har reist ut i fjerde semester, kan reisa på utveksling i sjette semester (vår). Føresetnad for utveksling i sjette semester er at du har fullført alle obligatoriske kurs før avreise, slik at du kan ta valfag på utveksling.

  NHH tilrår bachelorstudentar å reisa ut i det fjerde semesteret sitt.

  • Du kan flytta BED3 og SAM3 frå fjerde til sjette semester.
  • Du kan flytta MET4 frå fjerde til femte semester då dette kurset òg går i haustsemesteret.

  På denne måten vil du kunna reisa på utveksling og berre ta valfag ute. Dette gjer det enklare for deg å velja kurs ved vertsuniversitetet medan du er på utveksling.

  Bachelorstudentar som ønsker å reisa ut i det sjette semesteret sitt, må ha fullført alle obligatoriske kurs før avreise.

  • Du kan flytta BED5 og SOL4 frå sjette til fjerde semester.
  • Du kan flytte MET4 frå fjerde til femte semester då dette kurset òg går i haustsemesteret. 

  Du kan erstatta opptil tre obligatoriske kurs medan du er på utveksling, om du reiser i det fjerde semesteret ditt og tek kurs frå lista over godkjende obligatoriske kurs. Det er ikkje mogleg å søka om godkjenning for nye obligatoriske kurs.

  • Lista over tidlegare godkjende obligatoriske og valfrie kurs ved NHH sine partnarskular finn du i Canvas.

  Ver merksam på at sjølv om kurs som erstattar obligatoriske kurs ved NHH, står i kurskatalogen til vertsuniversitet, er det ikkje sikkert  dei vert tilbydde i det semesteret du skal reise ut. Då må du endra utdanningsplanen din ved NHH slik at du får teke dei obligatoriske kursa i løpet av normert studietid ved NHH. Du kan sjekka om kursa du ønsker å ta, vert tilbydde i det semesteret du skal reise ut ved å gå inn på nettsidene til vertsuniversitetet. Ver også merksam på at du ved nokre vertsuniversitetet må ta ein kombinasjon av fleire kurs for å erstatta eitt obligatoriske emne ved NHH. Du kan ikkje ta eitt av kursa som er ein del av ein slik kombinasjon, og få det innpassa som eit valfritt emne ved NHH. Er berre eitt av kursa i kombinasjonen tilgjengeleg, går det heller ikkje an å få det kurset åleine innpassa som det obligatoriske emnet ved NHH.

  • Språkkurs på utveksling
   • Du har ikkje tidlegare teke kurs i språket: Språkkurs du tek på utveksling, må gjera at du endar på minimum A2-nivå. Dette gjeld alle dei store europeiske språka, tysk, fransk, spansk, nederlandsk, italiensk og portugisisk. Dette betyr at innføringskurs vanlegvis ikkje vil verta godkjende.
   • Du har tidlegare teke kurs i språket på NHH eller vidaregåande skule: Språkkurs du tek på utveksling, må gjera at du endar på minimum B1-nivå. Dette gjeld alle dei store europeiske språk, tysk, fransk, spansk, nederlandsk, italiensk og portugisisk. Språkkurs som overlappar med kurs du har fullført ved NHH, vil ikkje verta godkjende.
   • Språk som er svært annleis enn norsk, til dømes japansk og kinesisk: Innføringskurs på lågare nivå enn A2 kan verta godkjende. Merk at språkkurset må vera teke parallelt med dei andre kursa du tek i løpet av semesteret. Dette inneber at me ikkje vil godkjenne intensivkurs som går over få veker.
 • Kva kurs skal masterstudentar ta ute?

  Kva kurs skal masterstudentar ta ute?

  Du skal ta støtteprofilen din (22,5 studiepoeng) og eit valfag (7,5 studiepoeng) medan du er på utveksling.

  • Kursa i støtteprofilen din skal ikkje overlappa med hovudprofilen frå NHH.
  • Du skal ikkje ta kurs som overlappar med kurs du allereie har tatt på NHH, eller planlegg å ta.
  • Du skal ta kurs innanfor NHH sin fagkrets på masternivå.
  • Masterstudentar kan ikkje få godkjent språkkurs som ein del av NHH-graden sin.

  Merk at vanleg støtteprofil tatt på utveksling ikkje vil verta innpassa som ein av dei faglege støtteprofilane på NHH, men vil verta kalla "utveksling" på vitnemålet ditt. Utvekslingsstøtteprofil kan bestå av kurs frå ulike fagområde utanfor hovudprofilen din (innanfor NHH sine fagområde på masternivå).

  Høve til å ta ein spesialisert støtteprofil ved utvalde skuler på utveksling var ei prøveordning frå 2017-20 og vart avvikla f.o.m. skuleåret 2020-21.

 • Kva kurs skal MRR-studentar ta ute?

  Kva kurs skal MRR-studentar ta ute?

  For å oppnå tittelen statsautorisert revisor er det krav om C eller betre i alle kurs som inngår i graden. Det gjeld òg kurs som vert tekne på utveksling.

  MRR-studentar som starta frå og med hausten 2017, skal ta tilsvarande 30 studiepoeng på utveksling. Krav om å ta MRR445 fell vekk viss du reiser på utveksling. Kurs som vert godkjente for MØA, kan òg verta godkjente for MRR, så lenge kursa ikkje overlappar med kurs du allereie har teke på NHH, eller obligatoriske MRR-kurs som står att i graden.

  Kursa må vera førehandsgodkjente av Programleiar for MRR Kjell Ove Røsok, via Seksjon for internasjonale relasjonar (int.stud@nhh.no).

  Merk at masterstudentar ikkje kan få godkjent språkkurs som ein del av NHH-graden sin.

  MRR-studentar som starta frå og med hausten 2016, tek 22,5 ECTS i MRR-relaterte kurs og ei erstatning for kurset MRR445 Topics in Auditing (tilsvarande 7,5 ECTS) på utveksling.

 • Korleis får eg kursa inn i graden min ved NHH?

  Korleis får eg kursa inn i graden min ved NHH?

  Studiepoenga du fullfører ved vertsskulen din på utveksling, vil verta innpassa i graden din ved NHH når Seksjon for internasjonale relasjonar har motteke fylgjande:

  • søknad om førehandgodkjenning av kurs i forkant av utvekslingsopphaldet ditt
  • ei original karakterutskrift frå vertsskulen din
  • returnert elektronisk spørjeskjema om utvekslingsopphaldet ditt. Du vil få tilsendt ei personleg lenkje per e-post etter avslutta opphald.

  Dei fleste vertsskular sender karakterutskrifter direkte til NHH. Du vil få vidaresendt originalen til deg når me har overført studiepoenga du har fullført, i databasane våre. Du treng ikkje å ta kontakt med Lånekassen for å få registrert studiepoenga dine. Ver merksam på at enkelte skular, spesielt skular i USA, vanlegvis sender karakterutskrifter til studentane og ikkje til NHH. Får du karakterutskrifta tilsendt til deg, må du vidaresenda eller visa fram karakterutskrifta til Seksjon for internasjonale relasjonar slik at me kan ta ein kopi.

  RESULTATUTVEKSLING MELLOM NOREG, SVERIGE OG FINLAND

  Resultat kan delast elektronisk mellom utdanningsinstitusjonar i Noreg, Sverige og Finland. Studentar på utveksling i Sverige eller Finland må gjera fylgjande etter avslutta utvekslingsopphald:

  • 1) Logg på StudentWeb
  • 2) Sjekk at det er hukt av "ja" for utveksling av eksamensresultat med andre institusjonar i profilinnstillingar
  • 3) Trykk på "Resultat" heilt øvst
  • 4) Vel "Import av resultat frå utanlandsk institusjon" heilt nedst på sida
  • 5) Vel Sverige eller Finland
  • 6) Trykk på den grøne knappen "Go to chosen country"
  • 7) Svar på kort spørjeundersøking
  • 8) Send ein e-post til int.stud@nhh.no for å gje oss melding når dette er gjort.