Ta kurs på utveksling

Ta kurs på utveksling

Du må søkje Seksjon for internasjonale relasjonar om førehandsgodkjenning av kurs du ønskjer å ta på utveksling.

Du må sende inn søknad om førehandgodkjenning av kurs du ønskjer å ta på utveksling. Du kan få maksimalt 30 studiepoeng frå utveksling innpassa i graden din ved NHH.

Søknad om førehandsgodkjenning for masterstudentar sendes til int.stud@nhh.no. Bachelorstudentar fyller ut elektronisk skjema.

 • Søknadsskjema for førehandsgodkjenning av kurs

  Søknadsskjema for førehandsgodkjenning av kurs

 • Kva kurs skal masterstudentar ta ute?

  Kva kurs skal masterstudentar ta ute?

  Du skal ta støtteprofilen din (22,5 studiepoeng) og eit valfag (7,5 studiepoeng) medan du er på utveksling.

  • Kursa i støtteprofilen din skal ikkje overlappe med hovudprofilen frå NHH.
  • Du skal ikkje ta kurs som overlappar med kurs du allereie har tatt på NHH, eller planlegg å ta.
  • Du skal ta kurs innanfor NHH sin fagkrets på masternivå.

  Merk at vanleg støtteprofil tatt på utveksling ikkje vil innpassast som ein av dei faglege støtteprofilane på NHH, men vil verta kalla "utveksling" på vitnemålet ditt. Utvekslingsstøtteprofil kan bestå av kurs frå ulike fagområde utanfor hovudprofilen din (innanfor NHH sine fagområde på masternivå).

  Nytt tilbod frå hausten 2017 er høve til å ta ein spesialisert støtteprofil ved utvalde skuler på utveksling.

  Gå inn på vertsskulen sine heimesider for å finne kva for kurs dei tilbyr. Liste over tidlegare godkjende kurs ved din vertsskule er tilgjengeleg i Canvas. Du må søkje om førehandgodkjenning av desse kursa, då du kan ha ein annan fagbakgrunn og ein annan hovudprofil enn studentar som tidlegare har fått kursa godkjent.

 • Kva kurs skal MRR-studentar ta ute?

  Kva kurs skal MRR-studentar ta ute?

  For å oppnå tittelen statsautorisert revisor er det krav om C eller betre i alle kurs som inngår i graden. Det gjeld og kurs som tas på utveksling.

  MRR-studentar som starta frå og med hausten 2016 tek 22 ECTS i MRR-relaterte kurs og ei erstatning for kurset MRR445 Topics in Auditing (tilsvarande 7,5 ECTS) på utveksling.

  MRR-studentar som starta frå og med hausten 2017 skal ta tilsvarande 30 studiepoeng på utveksling. Krav om å ta MRR445 fell vekk dersom du reiser på utveksling. Kurs som vert godkjent for MØA kan òg godkjennast for MRR, så lenge kursa ikkje overlappar med kurs du allereie har tatt på NHH, eller obligatoriske MRR-kurs som står att i graden.

  Kursa må førehandsgodkjennast av Programleiar for MRR Aasmund Eilifsen, via Seksjon for internasjonale relasjonar (int.stud@nhh.no).

 • Kva kurs skal bachelorstudentar ta ute?

  Kva kurs skal bachelorstudentar ta ute?

  Bachelorstudentar skal som hovudregel berre ta valfag på utveksling. Du treng ikkje gjere endringar i utdanningsplanen din før avreise, men følgje normal utdanningsplan dei tre første semestera ved NHH.

  Her finn du kva kurs du skal ta i kva for eit semester medan du er bachelorstudent ved NHH (pdf, 220 kb)

  Bachelorstudentar kan reise ut i fjerde semester (vår). Studentar som ikkje har reist ut i fjerde semester kan få tilbod om utveksling i sjette semester (vår). Føresetnad for utveksling i sjette semester er at du har fullført alle obligatoriske kurs før avreise, slik at du kan ta fire valfag på utveksling.

  NHH tilrår bachelorstudentar å reise ut i det fjerde semesteret sitt.

  • Du kan flytte BED3 Investering og finans og SAM3 Makroøkonomi frå fjerde til sjette semester.
  • Du kan flytte MET4 Anvendt metode frå fjerde til femte semester då dette kursa òg går på hausten.

  På denne måten vil du kunna reise på utveksling og berre ta valfag ute. Dette gjer det enklare for deg å velje kurs ved vertsskulen medan du er på utveksling.

  Bachelorstudentar som ønskjer å reise ut i det sjette semesteret sitt må ha fullført alle obligatoriske kurs før avreise.

  • Du kan flytte BED5 Økonomisystem og styring og SOL4 Strategisk leiing frå sjette til fjerde semester.
  • Du kan flytte MET4 Anvendt metode frå fjerde til femte semester då dette kurset òg går på hausten. 

  Du kan erstatta opptil tre obligatoriske kurs medan du er på utveksling om du reiser i det fjerde semesteret ditt og tek kurs frå lista over godkjende obligatoriske kurs. Det er ikkje mogleg å søkje om godkjenning for nye obligatoriske kurs.

  • Liste over tidlegare godkjende obligatoriske og valfrie kurs ved NHH sine partnarskular finn du i Canvas.

  Vêr oppmerksam på at vertsskulen kan tilby kurs som erstattar obligatoriske kurs ved NHH, men at det ikkje vert tilbode i det semesteret du skal reise ut. Då må du endre utdanningsplanen din ved NHH slik at du får tatt dei obligatoriske kursa i løpet av normert studietid ved NHH. Du kan sjekke om kursa du ønskjer å ta vert tilbode i det semesteret du skal reise ut ved å gå inn på nettsidene til vertsskulen.

 • Korleis får eg kursa inn i graden min ved NHH?

  Korleis får eg kursa inn i graden min ved NHH?

  Studiepoenga du fullfører ved vertsskule din på utveksling vil innpassast i graden din ved NHH når Seksjon for internasjonale relasjonar har motteke følgjande:

  • søknad om førehandgodkjenning av kurs i forkant av utvekslingsopphaldet ditt
  • eit originalt karakterutskrift frå vertsskulen din
  • returnert elektronisk spørjeskjema om utvekslingsopphaldet ditt. Du vil få tilsendt ei personleg lenkje per e-post etter avslutta opphald.

  Dei fleste vertsskular sender karakterutskrifter direkte til NHH. Du vil få vidaresendt originalen til deg når vi har overført studiepoenga du har fullført i databasane våre. Du treng ikkje å ta kontakt med Lånekassa for å få registrert studiepoenga dine. Vêr oppmerksam på at enkelte skular, spesielt skular i USA, vanlegvis sender karakterutskrifter til studentane og ikkje til NHH. Får du karakterutskrifta til deg, må du vidaresende eller vise fram karakterutskrifta til Seksjonen for internasjonale relasjonar slik at vi kan ta ein kopi.

  RESULTATUTVEKSLING MELLOM NOREG, SVERIGE OG FINLAND

  Resultat kan delast elektronisk mellom utdanningsinstitusjonar i Noreg, Sverige og Finland. Studentar på utveksling i Sverige eller Finland må gjere følgjande etter avslutta utvekslingsopphald:

  • 1) Logg på StudentWeb
  • 2) Sjekk at det er hukt av "ja" for utveksling av eksamensresultat med andre institusjonar i profilinnstillingar
  • 3) Trykk på "Resultat" heilt øvst
  • 4) Vel "Import av resultat frå utanlandsk institusjon" heilt nedst på siden
  • 5) Vel Sverige eller Finland 6) Trykk på den grøne knappen "Go to chosen country"
  • 7) Svar på kort spørjeundersøking
  • 8) Send ein e-post til int.stud@nhh.no for å gi oss melding når dette er gjort.