Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for masterstudiet i økonomi og administrasjon. Gjelder for studenter som ble tatt opp til studiet fra og med høsten 2024.

 • Programmets innhold

  Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) er normert til to år (120 studiepoeng):

  • Emnedel - 90 studiepoeng
  • Selvstendig arbeid - 30 studiepoeng

  Emnedelen består av:

  1. Hovedprofil - 45 studiepoeng.
  2. Valgfri del - 45 studiepoeng m/breddekrav.
  3. For å sikre at alle som tar masterstudiet i økonomi og administrasjon har solide kunnskaper om og ferdigheter i empirisk metode og i etikk, samfunnsansvar og bærekraft, stilles det følgende krav til emneporteføljen:
  • Minst 7,5 studiepoeng fra emnene merket «Empirisk metode» i hovedprofilen (se den enkelte profilomtale).
  • Minst 7,5 studiepoeng fra emnene merket «Etikk, samfunnsansvar og bærekraft» (forkortet til ERS-emner, fra den engelske betegnelsen «Ethics, Responsibility and Sustainability»).

  Empirisk metode må være en del av hovedprofilen. ERS-emnene kan inngå enten som del av hovedprofilen eller i den valgfrie delen, avhengig av emnetilbudet i den enkelte profil.

 • Studiets struktur

  Den primære faglige fordypningen i programmet er definert som en hovedprofil. Man kan også velge en tilleggsfordypning i form av en støtteprofil.

  Programmet har følgende hovedprofiler:

  • ACC - Regnskap
  • BAN – Business Analytics
  • BUS - Økonomisk styring
  • ECN - Economics
  • ECO - Økonomisk analyse
  • ENE - Energy, Natural Resources and the Environment
  • FIE - Finansiell økonomi
  • MBM - Marketing and Brand Management
  • STR - Strategi og ledelse

  Hovedprofilene kan også tas som støtteprofiler. I tillegg har programmet følgende frittstående støtteprofiler

  • SKATT – Skatteøkonomi
  • NBD – New Business Development

  Samt at følgende internasjonale muligheter også kan regnes som støtteprofiler

  • CEMS MIM
  • Innovation School
  • Gründerskolen
  • Sosialt entreprenørskap

  Studenter som reiser på utveksling, kan ikke ta en støtteprofil ved NHH.

  Emnene i programmet skal gjennomføres etter følgende plan:

  Hovedprofil:

  • Emner tilsvarende 45 studiepoeng fra en av hovedprofilen.
  • Minst ett av emnene i hovedprofilen skal være empirisk metodeemne - 7,5 studiepoeng. Hvilke empiriske metodeemner som er godkjent i den enkelte hovedprofil står i profilbeskrivelsene.
  • Hver hovedprofil består av obligatoriske og valgfrie emner, i tillegg til empirisk metodeemne. Antall obligatoriske emner varierer fra profil til profil. Det er sterkt anbefalt at de obligatoriske emnene tas i studiets første eller andre semester.

  Valgfri del (45 stp.)

  Den valgfrie delen består av 45 studiepoeng. Av disse må 22,5 studiepoeng være innenfor andre fagområder enn hovedprofilen, dvs. de kan ikke ha samme bokstavkode som hovedprofil («breddekrav»). Utveksling kan inngå med inntil 30 studiepoeng i den valgfrie delen.

  Den valgfrie delen kan også inneholde en støtteprofil på 22,5-30 studiepoeng i henhold til det som er angitt i profilbeskrivelsene. Støtteprofilen kan ikke være innenfor samme fagområde som hovedprofilen.

  Studentene kan bruke CEMS MIM, Innovation School (30stp.), Gründerskolen (30 stp.) eller Sosialt entreprenørskap (30 stp.) som støtteprofil.

  Krav til etikk, samfunnsansvar og bærekraft (ERS)

  Minst 7,5 studiepoeng må være fra listen over godkjente ERS-emner. Dette kravet kan dekkes enten som et emne i hovedprofilen eller som et valgfritt emne utenom hovedprofilen.

 • Læringsutbytte

  Studiet skal gi kandidatene en bred plattform til å arbeide som spesialister, rådgivere eller ledere innenfor ulike bransjer som f.eks. finans, konsulentvirksomhet, revisjon, energi, IT/telekommunikasjon, industri, media, offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner, e.l.

  Kandidatene skal også være godt rustet til å gå videre på doktorgradsstudier i inn- og utland.

  Ved studiets slutt har kandidatene oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  Kandidatene

  • har inngående og oppdatert kunnskap om relevante teorier og empiri innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet;
  • har solid kompetanse innenfor empirisk metode;
  • har bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale problemstillinger;
  • har god kunnskap om bærekraft og etiske problemstillinger,

  Ferdigheter

  Kandidatene

  • har gode analytiske ferdigheter;
  • kan arbeide selvstendig med avanserte problemstillinger;
  • er i stand til selv å oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren;
  • kan anvende tilegnet kunnskap på nye områder,

  Generell kompetanse

  Kandidatene

  • kan kommunisere både med spesialister og andre om fagfeltet;
  • har et solid grunnlag for utøvelse av sin profesjon i en internasjonal kontekst;
  • kan bidra til innovasjon og entreprenørskap;
  • har evnen til å reflektere over og ta hensyn til bærekraft og etiske problemstillinger;
  • forstår implikasjoner av informasjonsteknologi for virksomheter og samfunn,

 • Selvstendig arbeid

  Masterstudentene skal i løpet av studiet gjennomføre et selvstendig arbeid der de går i dybden på én eller flere relaterte problemstillinger. Det selvstendige arbeidet utgjør 30 studiepoeng og skal gjennomføres innenfor hovedprofilens fagområde. Studentene skal normalt skrive det selvstendige arbeidet sammen med en annen student.

  Læringsutbytte:

  Gjennom det selvstendige arbeidet skal studentene

  • utvikle sine analytiske ferdigheter og få en dypere forståelse for teoretiske og/eller empiriske muligheter og utfordringer innenfor det valgte fagfeltet
  • trenes i å tenke og arbeide selvstendig
  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • vise forståelse, refleksjon og modning i fagfeltet

  Det selvstendige arbeidet skal gjennomføres i tråd med forskningsetiske normer.

  Nærmere informasjon om det selvstendige arbeidet er samlet på nettsiden om Masteroppgaven, https://www.nhh.no/for-studenter/masteroppgaven/https://www.nhh.no/for-studenter/masteroppgaven/ .

 • Internasjonale muligheter

  Utveksling

  Studentene kan reise på utveksling i ett semester til en av NHHs partnerinstitusjoner. Merk at studenter som reiser på utveksling ikke kan ta en støtteprofil ved NHH.

  CEMS Master in International Management (CEMS MIM)

  Studenter i masterstudiet kan søke opptak til CEMS Master in International Management. CEMS er et globalt samarbeid mellom 33 fremragende internasjonale handelshøyskoler, som gir en felles grad, CEMS MIM. Programmet er praktisk rettet og har mye kontakt med programmets bedriftspartnere. Programmet inneholder obligatoriske og valgfrie emner, krav til språkkunnskaper, internasjonalt internship, business prosjekt og et opphold ved en partnerinstitusjon i et semester. CEMS kandidatene får CEMS MIM-graden i tillegg til mastergraden fra NHH.

  Nærmere informasjon om CEMS finnes https://www.nhh.no/om-nhh/internasjonale-nettverk/cems/her.

  Dobbelgrad

  Studenter i masterstudiet kan søke opptak til et av NHHs dobbelgradssamarbeid. Disse programmene har et høyt faglig nivå og gir studentene en ekstra faglig utfordring. Studentene tilbringer et år ved NHH og et år ved det utenlandske lærestedet. Dobbeltgradskandidatene får en mastergrad fra NHH og en mastergrad fra det samarbeidende lærestedet.

  Nærmere informasjon om dobbelgrader finnes https://www.nhh.no/for-studenter/internasjonale-muligheter/double-degree/her.

  Innovation School

  Innovation School er et program som kombinerer internasjonal student- og prakismobilitet og gir muligheten til at studenter kan utvikle teoretisk og praktisk kunnskap på en helhetlig måte. Programmet inneholder et internship og studieoppholdt i Tyskland og kan ikke kombineres med utveksling, Internship Abroad, CEMS MIM eller dobbelgrad.
  Se informasjon https://www.nhh.no/en/for-students/international-opportunities/innovation-school/her.

  Gründerskolen og Sosialt Entreprenørskap

  Dette er internasjonale sommerprogrammer i regi av Universitetet i Oslo. For mer informasjon, se avsnittet om Muligheter for innpass av eksterne emner i studiet.

 • Innpass av doktorgradskurs

  Doktorgradsemner gitt ved NHH kan innpasses i masterstudiet.

  • Maksimalt innpass er 15 studiepoeng.
  • Masterstudenter må søke Studieadministrativ avdeling om å få ta doktorgradsemne. Send søknaden til opptak@nhh.no.
  • I søknaden må det fremkomme om emnet ønskes som et hovedprofilemne, støtteprofilemne eller som et av de valgfrie emnene.
  • Innpassede doktorgradsemne kan ikke erstatte de obligatoriske emnene innenfor hovedprofilen.

  Studenter som integrerer doktorgradsemner i sin mastergrad vil ikke kunne benytte de samme emnene i en evt. fremtidig PhD-utdanning.

 • Krav til forkunnskap

  Generelt opptakskrav:

  Bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende.

  Spesielt opptakskrav:

  Minst 120 studiepoeng må være innen økonomisk-administrative fag, og følgende fagområder må være dekket:

  • Metodefag: minst 20 studiepoeng, maksimalt 30 (matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode må inngå).
  • Bedriftsøkonomisk analyse: minst 30 studiepoeng, maksimalt 45 (finansregnskap, økonomistyring, investeringsanalyse og finansiering må inngå).
  • Administrasjonsfag: minst 30 studiepoeng, maksimalt 45 (markedsføring, foretaksstrategi, organisasjonsteori og ledelse må inngå).
  • Samfunnsøkonomiske fag: minst 15 studiepoeng, maksimalt 30 (mikroøkonomi og makroøkonomi må inngå).
  • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: minst 7,5 studiepoeng, maksimalt 15.

 • Muligheter for innpass av eksterne emner i studiet

  Innpass innvilges dersom studenten har bestått utdanning som tilsvarer emner ved NHH både med tanke på omfang, innhold og nivå.

  Det benyttes eget søknadsskjema og søknaden må være vedlagt karakterutskrift, emnebeskrivelse og pensumliste.

  NHH har samarbeid med Universitetet i Oslo om «Gründerskolen» og «Sosialt entreprenørskap». Studenter som har gjennomført et av disse programmene, kan velge å innpasse Gründerskolen eller Sosialt entreprenørskap som støtteprofil.

 • Kvalifikasjon etter fullført program

  Kandidatene får graden Master i økonomi og administrasjon ved bestått studium. De gis også sidetittelen Siviløkonom. Den engelske oversettelsen av graden er Master of Science in Economics and Business Administration.