Hva lærer du i bachelorstudiet?

Hva lærer du i bachelorstudiet?

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er bygget opp av kurs fra fagområdene  samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, strategi og ledelse og metode. Dette gir deg en helhetlig forretningsforståelse, analytisk styrke og en solid verktøykasse.

SAMFUNNSØKONOMI

Samfunnsøkonomifagene gir deg viktige perspektiver for å forstå samfunnet rundt deg og hvordan dette utvikler seg over tid. Faget spenner fra studier av individuelle beslutninger (mikroøkonomi) til studier av hele økonomien (makroøkonomi).

Du lærer om hvordan mennesker og bedrifter treffer sine valg, hvordan markeder fungerer og hvordan individuelle valg og markeder påvirkes av ulike faktorer, som økonomisk politikk og internasjonale rammebetingelser. Du får innsikt i viktige økonomiske spørsmål og studerer dem både fra bedriftens og fra samfunnets ståsted.

BEDRIFTSØKONOMI

I bedriftsøkonomi lærer du hvordan du kan analysere og forstå bedrifter, for å treffe gode beslutninger og posisjonere dem for fremtiden.

Du lærer blant annet å vurdere ulike investeringsalternativer, kontrollere, tolke og bruke regnskapsdata som grunnlag for å treffe gode beslutninger, og hvordan bedriften kan bruke finansmarkeder for finansiering og risikostyring.

I bedriftsøkonomiske fag bruker du dataanalyse, statistikk og matematikk til å danne beslutningsgrunnlag.

STRATEGI– OG LEDELSESFAG

I strategi- og ledelsesfaget er det sentralt å forstå hvordan verdier skapes i bedrifter, og hvordan man skal omstille bedrifter når verden er i stadig endring. 

Du lærer blant annet om hvordan strategier utvikles og iverksettes, hvordan virksomheter organiseres, forbedres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres.

Kunnskap om strategi og ledelse er viktig for beslutningstakere og deres rådgivere på alle nivå i organisasjoner.

Metodefag

Metodefagene matematikk, statistikk, etikk og databehandling er studiets verktøykasse, som gir deg et godt grunnlag for å arbeide systematisk med de ulike økonomifagene. I metodefagene lærer du også å bruke digitale verktøy.

Her forklarer professor Jan Ubøe hvordan han legger opp undervisningen i matematikk og statistikk, der forståelse og samarbeid er viktige stikkord (video på engelsk):

Fordypningsfag

I bachelorstudiet skal du velge seks valgfrie kurs.

Vi tilbyr en rekke spennende valgfrie kurs fra ulike fagmiljøer ved NHH. Gjennom disse kursene kan du fordype deg i fagområder du er spesielt interessert i eller du kan skaffe deg ytterligere bredde ved å sette sammen kurs fra forskjellige fagområder. Kursene kan også hjelpe deg å velge retning for eventuelle masterstudier.

Våre valgfrie kurs inkluderer språk som engelsk, fransk, japansk, spansk og tysk, ulike emner i matematikk og rettslære, samt kurs i økonomisk historie, økonomi og psykologi, prosjektledelse, business intelligence, digital forretningsforståelse, effektiv markedsføring, økonomisk kriminalitet og mye mer.

Undervisningen på bachelor

På NHH gjør vi vårt beste for at alle kurs  skal være godt utformet og gjennomføres på en engasjerende måte, og du vil derfor oppleve at kursene du tar kan være organisert på ulike måter. For eksempel vil du i noen emner jobbe med case fra næringslivet og samarbeide med andre studenter om å finne gode løsninger for en bedrift. I andre kurs vil du jobbe mer selvstendig med oppgaveløsing og dataanalyse, i større eller mindre grupper.

Undervisningen er forskningsbasert. Dette innebærer at de som underviser, er forskere, og at det du lærer er den nyeste kunnskapen på feltet.

Undervisningen i de fleste obligatoriske bachelorkursene foregår på norsk. De valgfrie kursene undervises på norsk, engelsk eller andre språk.

Oversikt over alle emnene i bachelorstudiet