Likestilling ved NHH

Likestilling ved NHH

NHH skal bli bedre på likestilling. Dette er en forutsetning for at NHH skal klare å styrke sin posisjon både nasjonalt og internasjonalt. En hovedutfordring for NHH er å sette høyskolen i stand til å tiltrekke seg dyktige kvinner.

Dette tilbyr vi kvinnelige forskere

Årlig annuum for videre kvalifisering

Alle kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser i internt finansierte stillinger får et årlig annuum på kr. 25 000,- for videre kvalifisering. Ubrukte midler overføres automatisk til neste år, dog oppad begrenset slik at totalt årlig annuum (overførte midler + nye midler) ikke kan overskride kr. 40 000,-.

Halv opptjeningstid til de to første årene med forskningstermin

Alle kvinner i førsteamanuensisstillinger har halv opptjeningstid til de to første årene med forskningstermin. Se reglement for forskningstermin for nærmere informasjon om reglene for forskningstermin, søknadsfrister, søknadsskjema m.v.

Økonomisk støtte til deltakelse på konferanser og workshops, kortvarige utenlandsopphold, ekstra hjemreiser m.m

Som førsteamanuensis og professor kan du etter nærmere regler få:

  • Støtte til ekstra hjemreiser dersom et forskningsopphold deles opp i flere kortvarige utenlandsopphold, og dette begrunnes ut fra familiesituasjon, for eksempel om du har små barn og ektefelle i arbeid.
  • Tilskudd til flere kortvarige opphold for deg som småbarnsforeldre dersom du velger å reise uten familie.

Alle kvinner i vitenskapelige stillinger kan få:

  • Støtte til deltakelse på konferanser eller workshops, også i tilfeller der det ikke skal presenteres egne arbeider.
  • Støtte til kortvarige utenlandsopphold, også med varighet under en måned.
  • En utvidet årlig ramme på det økonomiske tilskuddet til kr. 40 000 pr. år i forbindelse med deltakelse på konferanser, workshops og lignende (reise og opphold (Standardsummen er for tiden kr. 30 000,-), f.eks. begrunnet med stimulering til økt likestilling.

Kvinner i vitenskapelige stillinger ved NHH