Likestilling ved NHH

Likestilling ved NHH

NHH skal bli bedre på likestilling. Dette er en forutsetning for at NHH skal klare å styrke sin posisjon både nasjonalt og internasjonalt.

En hovedutfordring for NHH er å rekruttere og beholde dyktige kvinner. Aktivt arbeid med kjønnslikestilling bygger opp under NHHs eksistenserklæring «Sammen for bærekraftig verdiskaping».

DETTE TILBYR VI KVINNER I VITENSKAPELIGE STILLINGER

 • Alle kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser får et årlig annuum på kr 25 000 for videre kvalifisering. Tidsperioden for annuum er inntil tre år. Annuum utover tre år kan innvilges etter en begrunnet søknad.
 • Alle kvinner i førsteamanuensisstillinger har halv opptjeningstid til de to første årene med forskningstermin.
 • Alle kvinner i vitenskapelige stillinger kan få økonomisk tilskudd på inntil kr 40 000 per år i forbindelse med deltakelse på anerkjente konferanser, workshops og lignende.
 • Ansatte kan få støtte til ekstra hjemreiser dersom et forskningsopphold er av lengre varighet, og hjemreisen kan begrunnes ut fra familiesituasjonen.

Dedikerte ressurser

Likestillingsteam

Instituttleder er likestillingsansvarlig ved sitt institutt og utgjør sammen med NHHs sentrale likestillingsrådgiver og prorektor for fagressurser likestillingsteamet ved NHH.

Likestillingsteamet skal være pådriver og inspirator ved å bidra til strategiske diskusjoner og målsettinger, samt koordinering av likestillingsarbeidet ved NHH.

Teamet skal holde seg kjent med praksis innen UH-sektoren generelt og NHH spesielt, og har det overordnede ansvaret for implementering av handlingsplanen.

LIKESTILLINGSRÅDGIVER

NHHs likestillingsrådgiver koordinerer likestillingsarbeidet og har ansvar for oppfølging og evaluering av «Handlingsplan for bedre kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger» i samråd med likestillingsteamet og ledelsen ved NHH.

Likestillingsrådgiveren er sekretær for likestillingsteamet.

ØKONOMI

Styret bevilger årlig midler til sentralt og lokalt likestillingsarbeid. Av dette avsettes det midler som lyses ut en gang i året som fagmiljøene kan søke om.

I tillegg kommer eventuelle eksterne midler, f.eks. gjennom prosjekter med fra finansiering Forskningsrådets program Balanse – kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse.

LIKESTILLINGSSEMINAR

NHH arrangerer årlige seminarer om likestilling ved NHH og i akademia generelt. Seminarene belyser kvinners posisjon i akademia, fokuserer på årsaker til underrepresentasjonen og strategier for å bekjempe ulikhet.

Ledere og ansatte i vitenskapelige stillinger er primær målgruppe. Seminarene er åpne for eksterne deltakere.

 • Seminaroversikt

  Seminaroversikt

  Kultur og struktur for likestilling og bedre kjønnsbalanse

  14.03.202411.00-12.30
  Aud B

  Historian Trine Rogg Korsvik, Kilden, and researchers from NHH

  Tittel: NHH and gender perspectives in research

  8.3.2023
  10.15-11.15
  Aud M

  Annelise Ly, Associate Professor Annelise Ly at the Department of Professional and Intercultural Communication

  Tittel: Diversity and inclusion for sustainable value creation

  17.10.2022 14.00-17.00, Aud. Q

  Lise Vesterlund, Professor ved University of Pittsburgh, professor II ved Institutt for samfunnsøkonomi

  Tittel: Workplace Equality

  8.3.2022
  11.00 - 12.00
  Aud. M

  Helene Uri, Professor, språkviter og forfatter

  Tittel: Språk, makt, ubevisste fordommer og bærekraftig verdiskaping

  22.10.2019
  10.00 - 12.00
  Sted: personalkantinen

  Wendy Carlin, Professor i samfunnsøkonomi ved UCL og leder av CORE-prosjektet.

  Tittel: 300 000 economists missing. Where are they?... And what ca. NHH do?

  22.03.2019
  10.00 - 12.00
  Sted: Jebsen senteret

  Curt Rice, Rektor ved OsloMet og leder av Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. 

  Tittel: Gender balance and gender perspectives – a matter of quality?

  04.05.2018
  08.30 – 09.45
  Møterommet
  9. etg.

  Astrid Kunze, Professor i samfunnsøkonomi, NHH, og James Hosea, seniorrådgiver ved forskningsadministrativ avdeling, NHH.

  Tittel: Where are all the women at business schools, and why are they so few?

  Breakfast get-together and discussion for female faculty members

  08.05.2017
  10.00 – 12.00
  Karl Borch

  Anna Wahl, Professor i Kjønn, organisasjon og ledelse og viserektor for kjønn, likestilling og verdier ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

  Tittel: Likestillingskompetanse i lederstillinger

  Panel: Anna Wahl, Øystein Thøgersen, Mette Bjørndal og Gunnar E. Christensen
  Seminar- og panelledelse: Hilde Sandvik, direktør for Broen.XYZ
  Tema for paneldebatt: Likestillingskompetanse i lederstillinger

  15.02.2017
  10.00 – 12.00
  Karl Borch

  Jill Walker Rettberg, Professor i digital kultur, Universitetet i Bergen (UiB)

  Tittel: Norges Forskningsråds håndtering av søknader og fordeling av midler

  Panel: Jill W. Rettberg, Karin Thorburn, Bertil Tungodden og Helge Thorbjørnsen
  Seminar- og panelledelse: Hilde Sandvik, direktør for Broen.XYZ
  Tema for paneldebatt: NFRs håndtering av søknader og fordeling av midler og relevanskriteriet i denne sammenheng.

  Ansvarlig programkomite for seminarserien

  2023-2024:          

  • Likestillingsteamet ved NHH

  2022:

  • Våren: Agnes Bamford, Ina Celise Sortland, Ann-Mari Haram, Stella Kristine Angove, Marianne Boge, Silje Thalberg og Ingebjørg Tyssedal
  • Høsten: NHH Fair v/Aline Butikofer

  2018-2019

  • Astrid Kunze, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi
  • Ingebjørg Tyssedal, likestillingsrådgiver ved NHH

  2016-2017

  • Ingeborg Kleppe, professor ved Institutt for strategi og ledelse
  • Astrid Kunze, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi
  • Tina Søreide, professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
  • Karin Thorburn, professor ved Institutt for finans
  • Ingebjørg Tyssedal, likestillingsrådgiver ved NHH
  • Sunniva Whittaker, Prorektor og professor i fransk språk ved Institutt for interkulturell kommunikasjon (f.o.m. oktober 2016 – t.o.m. juni 2017)

  Programkomiteen er åpen for forslag til fremtidige seminartema.

 • Eksterne kurs og seminar

  Eksterne kurs og seminar

  GEAcademy har utarbeidet et opplæringsprogram med skreddersydde undervisningsopplegg i ulike formater. GE Academy, Gender Equality Academy (2019 – 2021), var et EU-prosjekt under Horisont 2020 med mål om å fremme kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse for å forbedre kvaliteten i forskning og innovasjon, samt å etablere et felles-europeisk nettverk for eksperter på kjønnstematikk. 

  GE Academy bestod av 12 partnere fra 11 land. Norsk partner var Kilden kjønnsforskning.no.

  UiA har utarbeidet E-læringskurs om seksuell trakassering.
  Virksomhetsplattformen: Logg inn på portalen (dfo.no)

Kvinner i vitenskapelige stillinger ved NHH