Likestilling ved NHH

Likestilling ved NHH

NHH skal bli bedre på likestilling. Dette er en forutsetning for at NHH skal klare å styrke sin posisjon både nasjonalt og internasjonalt. En hovedutfordring for NHH er å sette høyskolen i stand til å tiltrekke seg dyktige kvinner.

LIKE - SEMINAR

NHH arrangerer seminarer om likestilling i akademia. Målet er å informere om kvinners posisjon i akademia, gi forklaringer på underrepresentasjonen av kvinner i akademia og strategier for å bekjempe ulikhet. Seminarserien fokuserer på mangfold i akademiske institusjoner generelt og ved NHH spesielt, med særlig fokus på likestilling, kjønnsbalanse og internasjonalisering.

Ledere og tilsatte i vitenskapelige stillinger er primær målgruppe. Seminarene er åpne for eksterne deltakere.

 • Seminar oversikt

  Seminar oversikt

  Kultur og struktur for likestilling og bedre kjønnsbalanse

  22.10.2019
  10.00 - 12.00
  Sted TBA

  Wendy Carlin, Professor i samfunnsøkonomi ved UCL og leder av CORE-prosjektet.

  Tentativ tittel: CORE-prosjektet og undervisning i makroøkonomi og finans. 

  22.03.2019
  10.00 - 12.00
  Sted TBA

  Curt Rice, Rektor ved OsloMet og leder av Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. 

  Tentativ tittel: Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver – et spørsmål om kvalitet, eller?

  04.05.2018
  08.30 – 09.45
  Møterommet
  9. etg

  Astrid Kunze, Professor i samfunnsøkonomi, NHH, og James Hosea, seniorrådgiver ved forskningsadministrativ avdeling, NHH.

  Tittel: Where are all the women at business schools, and why are they so few?

  Breakfast get-together and discussion for female faculty members

  08.05.2017
  10.00 – 12.00
  Karl Borch

  Anna Wahl, Professor i Kjønn, organisasjon og ledelse og viserektor for kjønn, likestilling og verdier ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

  Tittel: Likestillingskompetanse i lederstillinger

  Panel: Anna Wahl, Øystein Thøgersen, Mette Bjørndal og Gunnar E. Christensen
  Seminar- og panelledelse: Hilde Sandvik, direktør for Broen.XYZ
  Tema for paneldebatt: Likestillingskompetanse i lederstillinger

  15.02.2017
  10.00 – 12.00
  Karl Borch

  Jill Walker Rettberg, Professor i digital kultur, Universitetet i Bergen (UiB)

  Tittel: Norges Forskningsråds håndtering av søknader og fordeling av midler

  Panel: Jill W. Rettberg, Karin Thorburn, Bertil Tungodden og Helge Thorbjørnsen
  Seminar- og panelledelse: Hilde Sandvik, direktør for Broen.XYZ
  Tema for paneldebatt: NFRs håndtering av søknader og fordeling av midler og relevanskriteriet i denne sammenheng.

  Ansvarlig programkomite for seminarserien:

  • Ingeborg Kleppe, professor ved Institutt for strategi og ledelse
  • Astrid Kunze, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi
  • Tina Søreide, professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
  • Karin Thorburn, professor ved Institutt for finans
  • Ingebjørg Tyssedal, likestillingsrådgiver ved NHH
  • Sunniva Whittaker, Prorektor og professor i fransk språk ved Institutt for interkulturell kommunikasjon (f.o.m. oktober 2016 – t.o.m. juni 2017)

  Programkomiteen er åpen for forslag til fremtidige seminartema.

Eksterne seminarer der forskere ved NHH deltar:

Dette tilbyr vi kvinnelige forskere

Årlig annuum for videre kvalifisering

Alle kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser i internt finansierte stillinger får et årlig annuum på kr. 25 000,- for videre kvalifisering. Ubrukte midler overføres automatisk til neste år, dog oppad begrenset slik at totalt årlig annuum (overførte midler + nye midler) ikke kan overskride kr. 40 000,-.

Halv opptjeningstid til de to første årene med forskningstermin

Alle kvinner i førsteamanuensisstillinger har halv opptjeningstid til de to første årene med forskningstermin. Se reglement for forskningstermin for nærmere informasjon om reglene for forskningstermin, søknadsfrister, søknadsskjema m.v.

Økonomisk støtte til deltakelse på konferanser og workshops, kortvarige utenlandsopphold, ekstra hjemreiser m.m

Som førsteamanuensis og professor kan du etter nærmere regler få:

 • Støtte til ekstra hjemreiser dersom et forskningsopphold deles opp i flere kortvarige utenlandsopphold, og dette begrunnes ut fra familiesituasjon, for eksempel om du har små barn og ektefelle i arbeid.
 • Tilskudd til flere kortvarige opphold for deg som småbarnsforeldre dersom du velger å reise uten familie.

Alle kvinner i vitenskapelige stillinger kan få:

 • Støtte til deltakelse på konferanser eller workshops, også i tilfeller der det ikke skal presenteres egne arbeider.
 • Støtte til kortvarige utenlandsopphold, også med varighet under en måned.
 • En utvidet årlig ramme på det økonomiske tilskuddet til kr. 40 000 pr. år i forbindelse med deltakelse på konferanser, workshops og lignende (reise og opphold (Standardsummen er for tiden kr. 30 000,-), f.eks. begrunnet med stimulering til økt likestilling.

Kvinner i vitenskapelige stillinger ved NHH