Retningslinjer for masteroppgaven

Retningslinjer for masteroppgaven

Retningslinjer for masteroppgaver som skrives ved NHH.

 • Formål/læringsutbytte

  Formål/læringsutbytte

  Alle studenter skal i løpet av masterstudiene skrive en masteroppgave der dere skal gå i dybden på én eller flere problemstillinger. Dere skal trenes i å tenke og arbeide selvstendig, og utvikle analytiske ferdigheter samt få en dypere forståelse for teoretiske og/eller empiriske muligheter og utfordringer innenfor et fagfelt dere selv skal velge.

  Dere skal lære å analysere og forholde dere kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement, i tråd med forskningsetiske normer. Gjennom masteroppgaven skal dere vise forståelse, refleksjon og modning.

 • Omfang, tema, samarbeid og språk

  Omfang, tema, samarbeid og språk

  Masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng per student. Hovedregelen er at to studenter skal skrive sammen. Leter du etter skrivepartner kan du finne informasjon om dette på Canvas. Du må samarbeide med en student fra NHH. Det tillates ikke at mer enn to studenter skriver sammen. Dersom du av ulike grunner har behov for å skrive alene må du søke om det.

  Masteroppgaven skal være i tilknytning til hovedprofilen deres. Har dere ulik hovedprofil må temaet tilfredsstille begge profiler. Dere skal selv velge tema og definere problemstillinger, velge teorigrunnlag og metode. Veileder vil godkjenne tema for oppgaven. Dersom det er tvil om temaet kan godkjennes innen den eller de aktuelle hovedprofilen(e), vil veileder rådføre seg med den eller de aktuelle profilkoordinatoren(e).

  Vanligvis kan ikke studenter på MØA og MRR skrive masteroppgaven sammen. I spesielle tilfeller der faglige grunner tilsier at et samarbeid kan være relevant må det søkes om godkjenning direkte til programleder for MØA og programleder for MRR.

  Dere kan velge om dere vil skrive masteroppgaven på engelsk eller norsk. Vi anbefaler at dere er åpne for å skrive på engelsk ettersom at en del veiledere er engelskspråklige.

 • Oppmelding

  Oppmelding

  Du må melde deg opp til masteroppgaven som til alle andre vurderinger, og det forutsetter aktiv studierett og betalt semesteravgift. Fristen for oppmelding er 1. september for høsten og 1. februar for våren. Koden du skal melde deg på er kortversjonen av hovedprofil, pluss THE, f.eks. BUSTHE.

 • Formelle krav og regelverk

  Formelle krav og regelverk

  Innleveringen skal skje etter visse retningslinjer. Du kan lese mer om dette på siden Innlevering og sensur. Du plikter å forholde deg til vårt regelverk knyttet til kildebruk og referanser, samt forsøk på fusk. Dersom du samler inn data i arbeidet med masteroppgaven må du også følge regelverket om personvern.

 • Om veiledning

  Om veiledning

  Alle studenter har rett til veiledning, og veileder tildeles etter søknad. Du søker og får detaljert informasjon om veiledning på siden "Søke om veileder", samt i dokumentet "Supervision guidelines".

  Dere får tildelt veileder for ett semester. En eventuell forlengelse av veiledningsperioden må avtales med veileder, og vil avhenge av progresjonen og hvor mye arbeid som gjenstår.

  Dersom dere finner at veiledningen ikke er tilfredsstillende og ønsker å få oppnevnt en ny veileder kan dere søke programleder om dette. Søknaden kan skrives på e-post og den skal sendes til eksamen@nhh.no.

  Veileder kan også søke instituttet v/ undervisningsansvarlig om å bli løst fra veiledningsforholdet dersom studentene ikke overholder sine forpliktelser i henhold til regelverket, eller dersom veilederforholdet blir problematisk.

  Hvis både student og veileder finner at det av faglige grunner bør oppnevnes en ny veileder skal dere henvende dere til instituttet v/undervisningsansvarlig.

 • Karakter, begrunnelse og klage

  Karakter, begrunnelse og klage

  Masteroppgaven har seks ukers sensurfrist.

  Dere har rett på å få en begrunnelse for karakterfastsettingen, også på masteroppgaven. Forespørselen må rettes direkte til veileder innen én uke etter at karakteren er kunngjort.

  Du kan også klage på karakteren, du må følge samme prosedyre og frister som for å klage på andre karakterer. Gå til klage på karakterfastsetting for mer informasjon om dette.