Fusk ved eksamen

Fusk ved eksamen

Fusk er brudd på forskriften og universitets- og høyskoleloven. Blir du tatt for fusk risikerer du utestengelse fra NHH eller alle norske universitet og høyskoler i inntil to semestre, i tillegg til annullering av karakteren.

Sidene er under endring. Noe info er midlertidig utdatert grunnet ny forskrift. Les forskriften for oppdatert informasjon, og kontakt oss ved spørsmål.

For å sikre at alle studenter prøves likt under eksamen stilles det strenge krav til regelverket rundt eksamen. "Eksamen" defineres som fra og med obligatorisk arbeid som grunnlag for eksamen, til og med en eventuell klagebehandling. Med obligatorisk arbeid menes arbeid som må være godkjent for å få gå opp til eksamen (også kalt kursgodkjenning og arbeidskrav).

Det er viktig å være klar over at du kan bli mistenkt for grovt uaktsomt fusk selv om du ikke har fusket med vilje. Eksempler på fusk på skoleeksamen kan være gjenglemte huskelapper i ellers lovlige hjelpemidler (som i en lovsamling eller ordbok), eller at du har tilgang til en mobiltelefon eller lignende under eksamen. Dårlig sitering kan også føre til mistanke om fusk.

Medvirkning til fusk kan også sanksjoneres jf. Universitets- og høgskoleloven §4-8 tredje ledd. Skyldkravet ved medvirkning er at det må være med forsett, for eksempel at en student sender sin besvarelse til en medstudent som videre benytter seg av denne ved utarbeiding av egen besvarelse.

Det er ditt ansvar som student å sette deg inn i regelverket som omhandler fusk. Vi stiller krav til deg som student at du påser at du kun har tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, og at du ikke har tilgang på noe som kan gi deg en fordel på eksamen. Vi forventer også at du forholder deg til regler for sitering, og ikke benytter eget eller andres tidligere innlevert arbeid uten at dette er korrekt referert.

Hva regnes som fusk?

 

på skoleeksamen:

  • Å skaffe seg urettmessig tilgang til eksamensoppgaven, eller å forsøke å endre eksamensbesvarelsen etter at eksamen er avholdt, men før sensur
  • Tilgang på hjelpemidler som ikke er definert som tillatte enten innenfor eller utenfor eksamenslokalet mens eksamen pågår
  • Å ikke oppgi kilder eller markere sitater, eller omskriving av eksisterende arbeid utgitt som ens eget.
  • Ulovlig samarbeid under eksamen

 På hjemmeeksamen:

  • bruk av besvarelser som er utført av deg selv, en annen person eller gruppe ved en tidligere eksamen, eller i forbindelse med en pågående eksamen
  • brudd på regler om samarbeid
  • besvarelser som er utført av en annen person eller gruppe for en student
  • besvarelser hentet fra internett
  • sitater fra lærebøker, fagbøker eller andres oppgaver som er brukt uten at teksten er markert som sitat eller at kildebruken er manglende

Alle studenter er forventet å ha kjennskap til våre regelverk som omhandler fusk. Det er viktig at du som student er trygg på hvordan du skal forholde deg i forbindelse med eksamen for ikke å bli mistenkt for fusk. Manglende kunnskap om hva som kan betraktes som fusk kvalifiserer ikke for frifinnelse i en fuskesak.

Plagiatkontroll

Alle besvarelser som leveres og som er gjenstand for sensur blir i så stor grad som det lar seg gjøre kjørt gjennom plagieringsverktøy. Plagiatkontrollen kan også benyttes av faglige som benytter elektroniske innleveringer i sine emner. Plagiatkontrollen fungerer slik at den undersøker samsvar mellom den innleverte besvarelsen og tidligere innleverte besvarelser, samt nettsider, dokumenter og annen publisert litteratur. Resultatet av en plagiatkontroll gir et utslag som så må tolkes grundigere. Det vil si at en høy grad av tekstlikhet ikke automatisk fører til en mistanke om fusk.

Mistanke om fusk - hva er prosedyren?

Dersom det foreligger en mistanke om fusk under skoleeksamen vil Seksjon for eksamen umiddelbart kontaktes. Hvis det er avdekket tilgang på ulovlige hjelpemidler vil disse beslaglegges om mulig (fuskelapp, mobiltelefon eller lignende). Du vil få anledning til å fullføre eksamen. Ulovlige hjelpemidler som fuskelapper, ulovlige notater i lovsamlinger osv. vil bli beslaglagt til saken er avgjort. Dersom det gjelder en mobiltelefon vil denne kunne tilbakeleveres etter en gjennomgang sammen med ansvarlig fra eksamenskontoret.

Dersom mistanken oppdages under sensur vil sensor kontakte Seksjon for eksamen som er primær saksbehandler i Studieadministrativ avdeling som tar saken videre til behandling. Besvarelsen skal allikevel sensureres som andre besvarelser.

Du vil så bli kalt inn på møte hvor saken slik den foreligger vil bli presentert for deg. Der vil du få utdelt alle forskrifter og relevante utdrag av loven, som beskriver dine plikter og rettigheter. Du får anledning til å gi en forklaring på hva som kan ha skjedd. Du vil også bli oppfordret til å forberede en egenuttalelse som vil bli vedlagt til saken din.

Etter at dette møtet er gjennomført vil Studieadministrativ avdeling forberede en innstilling hvor all informasjon sammenfattes, med eventuelle vedlegg, for eksempel en rapport fra eksamenslokalet eller uttalelse fra faglig ansatt, besvarelsen, egenuttalelse og andre dokumenter som kan være relevant for saken. Denne innstillingen vil bli sendt videre til den oppnevnte Klagenemnda ved NHH, som er instansen som avgjør om denne mistanken skal regnes som forsettlig eller uaktsom fusk, og den eventuelle sanksjonen som skal pålegges.

Du som student har krav på all informasjon som sendes fra Studieadministrativ avdeling til Klagenemnda. Etter at saken er sendt til klagenemnda vil sekretær i nemnda være kontaktperson for studenten. Resultatet av vedtaket vil også bli sendt fra klagenemndssekretæren.

JURIDISK Bistand

Du har rett til å la deg bistå av advokat eller annen fullmektig, jf. Forvaltningslovens § 12 første ledd, og Universitets- og høgskolelovens § 4-8, femte ledd. Når studenten har opplyst høyskolen om hvem han eller hun har antatt som fullmektig, skal all kontakt skje gjennom vedkommende. Høyskolen har plikt til å dekke studentens kostnader til slik bistand fra sak om utestenging er reist.

Studenten eller dennes fullmektig har videre rett til partsinnsyn i saken etter Forvaltningslovens §§ 18-20. Dette omfatter ikke interne vurderinger som er ledd i saksforberedelsen, jf. Forvaltningslovens § 18 andre ledd. Studenten/dennes fullmektig vil under saksforberedelsen normalt bare ha rett til innsyn i det faktiske grunnlag, slik som egne prøver, beskrivelse av hendelsesforløpet, vitneprov, retningslinjer osv.