SENSUR, Begrunnelse og klage på karakter

SENSUR, Begrunnelse og klage på karakter

Alle eksamenskarakterer publiseres i Studentweb. Du kan be om begrunnelse på en skriftlig karakter innen én uke etter at sensuren er publisert. Du kan klage på alle endelige karakterer i alle skriftlige vurderinger som resulterer i en karakter, enten A-F eller Bestått/Ikke bestått.

Du kan lese mer om klage og karakterbegrunnelse i Lov om Universiteter- og Høyskoler § 5-3

Karakterbegrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er én uke etter at sensuren ble publisert.

Du ber om begrunnelse via WISEflow, se guide. Kun ett av gruppemeldemmene trenger å be om begrunnelse på en gruppeeksamen. Denne personen kan så videreformidle begrunnelsen til de andre gruppemedlemmene. 

Du skal få begrunnelsen innen to uker. Dersom du ikke får begrunnelsen innenfor fristen, kontakt eksamen@nhh.no.

Du ber om begrunnelse på masteroppgave og autorisasjonsprøven ved å sende en e-post direkte til veileder innen én uke etter at karakteren er publisert. 

Du kan be om begrunnelse i alle skriftlige arbeider som resulterer i en karakter. Begrunnelse på en muntlig karakter må du be sensorene om direkte og umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Sensor kan selv velge om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig.

Det skal fremgå av begrunnelsen hvilke prinsipper sensor har lagt vekt på ved bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Sensorveiledningen skal være retningsgivende for karakterfastsettelsen. Denne skal være tilgjengelig i Canvas. 

Karakterer blir gitt ut ifra følgende kriterier (hentet fra Universitets- og høyskolerådets sider):

 

 

 

 

 

Klage

SKJEMA FOR KLAGE BOKMÅL                           

SKJEMA FOR KLAGE NYNORSK

HVORDAN KLAGER JEG?

Du må fylle ut og signere skjemaet. Send dette per e-post til eksamen@nhh.no

HVA ER KONSEKVENSENe AV EN KLAGE?

Det er viktig å huske på at en klage kan resultere i en dårligere karakter, og at dette er en risiko du velger å ta når du beslutter å klage på karakteren din. Klagevedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Du kan ikke få utskrevet vitnemål mens du venter på et resultat av en klage.

Når er fristen for å klage? 

Fristen for å klage på en karakter er tre uker etter at karakteren ble publisert. Har du bedt om begrunnelse, er klagefristen tre uker fra du mottok denne. 

Når får jeg svar?

Det kan ta inntil 12 uker før du får svar på din klage. 

Den opprinnelige karakteren vil ikke være synlig i Studentweb så lenge klageprosessen pågår. 

Du får en e-post til din NHH-adresse når klagen er ferdigbehandlet.

KAN JEG KLAGE PÅ ALLE EKSAMENER?

Du kan ikke klage på en karakter ved muntlig vurdering eller på en karakter som inneholder en muntlig del.

Ved løpende vurdering, som mappeevaluering eller vurderinger med flere komponenter som resulterer i én endelig karakter, kan du ikke klage før den endelige karakteren er gitt.

HVA MED GRUPPEEKSAMEN?

Det er individuell klagerett på en gruppeeksamen. Dette er hjemlet i UHL § 5-3 (4). Dersom flere fra gruppen ønsker å klage, må det leveres klageskjema for hver enkelt kandidat.

hvordan foregår Klagesensuren?

De nye sensorene vil vurdere din bevarelse uten å ha kjennskap til opprinnelig karakter eller begrunnelse fra ordinær sensur. De nye sensorene vil få tilgang til sensorveiledningen. Det er alltid både intern og ekstern sensur på en klage.

KAN JEG TREKKE KLAGEN?

Du kan trekke en klage frem til den nye sensuren er publisert. Klagen skal trekkes per e-post til eksamen@nhh.no

Vurderingsskala

Dersom et emne har endret vurderingsskala fra bokstavkarakter til bestått/ikke bestått, eller motsatt, gjelder følgende regler:

Endring fra A-F til B/IB: Studenter som tar opp en allerede bestått eksamen:

  • Ved stryk på ny eksamen: Tidligere bokstavkarakter blir tellende
  • Ved bestått på ny eksamen: «Bestått» blir tellende

Endring fra B/IB til A-F:

  • Ved stryk på ny eksamen: «Bestått» står som tellende
  • Ved bestått resultat ("E" eller bedre) på ny eksamen: Bokstavkarakter blir tellende