Adgangsbegrensa emne master

Adgangsbegrensa emne master

Nokre emne i masterstudiet er adgangsbegrensa og har derfor ein tidlegare søknadsfrist enn andre emne.

Søknadsweb vil opne for søknadar til adgangsbegrensa kurs våren 2019 fredag 21. desember og søknadsfristen er 7. januar.

Adgangsbegrensa emne våren 2019

Følgande emne er adgangsbegrensa våren 2019:

Første forelesing

Informasjon om tid og stad for første forelesing i dei tre adgangsbegrensa emna vert lagt ut her 21. desember.

Slik søker du

Dersom du ønsker å ta emnet for første gong:

 1. Logg deg inn i SøknadsWeb. 
 2. Vel Adgangsbegrensede emnerAdgangsbegrensede emner master.
 3. Du kan velje inntil tre emne å søke på, og du må prioritere mellom emna. Du kan få tildelt plass i maksimalt to av emna du søker på. Du må oppgi kor mange emne du ønsker å få tilbod på. Skriv "7,5" dersom du ønsker tilbod på eitt emne; skriv "15" dersom du ønsker tilbod på to emne.
 4. Du må gi beskjed i merknadsfeltet dersom du:
 • har tatt eksamenar for første gong haustsemesteret 2018 som du manglar sensur på per 7. januar (hugs å skrive kva eksamenar dette gjeld)
 • har vore på utveksling haustsemesteret 2018 og studiepoenga ikkje er registrert per 7. januar
 • er dobbelgradsstudent og må ta eit adgangsbegrensa emne for å få godkjent graden
 • er CEMS-student

Du er sjølv ansvarleg for å gi beskjed i merknadsfeltet dersom du høyrer til ein eller fleire av desse gruppene!

Vi oppmodar deg om å søke opptak så snart søkeportalen opnar, slik at det vert mest mogeleg tid til å sakshandsame søknadane.  

Kontinuasjonseksamen?

Dersom du ønsker å melde deg til kontinuasjonseksamen i eit adgangsbegrensa emne, skal du ikkje søke opptak i SøknadsWeb. Send i staden ein e-post til opptak@nhh.no der du opplyser om kva eksamen du ønsker å ta om igjen, så melder vi deg opp. 

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden fredag 11. januar kl. 16. Dersom emnet har oppstart seint i semesteret, vil du få svar i god tid før oppmeldingsfristen 1. september (haust)/1. februar (vår). Svar på søknaden kjem på e-post.

Dersom du vert tildelt plass i emnet, MÅ du møte til første forelesing, elles mistar du plassen. Seksjon for opptak vil vurderingsmelde alle som har fått plass i emnet og møtt til første forelesing.  

Dersom du har fått plass på venteliste, får du beskjed på e-post dersom du skal møte til første forelesing. Du finn ventelistenummeret ditt i e-posten. Ver venleg å ikkje møte opp med mindre du har fått melding om det! 

Kven får tildelt plass?

Studentar som søker på adgangsbegrensa emne blir rangert på følgande måte:

 1. Masterstudentar som har emnet som eit obligatorisk emne i hovudprofilen. Det som avgjer kva hovudprofil du har, er kor mange studiepoeng du har avlagt innan profilen totalt, ikkje kva hovudprofil du er registrert med.
 2. Masterstudentar som har emnet som eit valfritt emne i hovudprofilen. Det som avgjer kva hovudprofil du har, er kor mange studiepoeng du har avlagt innan profilen totalt, ikkje kva hovudprofil du er registrert med. Dersom du er MRR-student, høyrer du til denne kategorien ved tildeling av plassar i adgangsbegrensa emne med MRR-kode.
 3. Masterstudentar som har emnet i støtteprofilen. Det som avgjer kva støtteprofil du har, er kor mange studiepoeng du har avlagt innan støtteprofilen totalt, ikkje kva støtteprofil du er registert med. Dersom du er MRR-student, høyrer du til denne kategorien ved tildeling av plassar i adgangsbegrensa emne med BUS- og FIE-kode.
 4. Masterstudentar som har emnet som eit valfritt emne. Til denne kategorien høyrer også studentar som er på utveksling til NHH frå andre lærestadar.

Dersom det er for mange søkarar innanfor kvar av desse gruppene, vert studentane rangert etter talet på avlagde studiepoeng på masternivå.

NHH-studentar på utvekslingsopphald ved andre lærestadar, kan ikkje tildelast plassar i adgangsbegrensa emne.