Adgangsbegrensa emne master

Adgangsbegrensa emne master

Nokre emne i masterstudiet er adgangsbegrensa og har derfor ein tidlegare søknadsfrist enn andre emne.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for adgangsbegrensa emne våren 2019 er no ute. Informasjon om adgangsbegrensa emne hausten 2019 blir lagt ut her i juni. 

Adgangsbegrensa emne våren 2019

Følgande emne er adgangsbegrensa våren 2019:

Første forelesing

STR425, gruppe 1: 17.1.2019, kl. 09.15 i aud. B

STR425, gruppe 2: 17.1.2019, kl. 14.15 i aud. B

STR453: 16.1.2019, kl. 10.15 i aud. C

STR459: 18.1.2019, kl. 10.15 i aud. C

Slik søker du

Dersom du ønsker å ta emnet for første gong:

  1. Logg deg inn i SøknadsWeb. 
  2. Vel Adgangsbegrensede emnerAdgangsbegrensede emner master.
  3. Du kan velje inntil tre emne å søke på, og du må prioritere mellom emna. Du kan få tildelt plass i maksimalt to av emna du søker på. Du må oppgi kor mange emne du ønsker å få tilbod på. Skriv "7,5" dersom du ønsker tilbod på eitt emne; skriv "15" dersom du ønsker tilbod på to emne.
  4. Du må gi beskjed i merknadsfeltet dersom du:
  • har tatt eksamenar for første gong haustsemesteret 2018 som du manglar sensur på per 7. januar (hugs å skrive kva eksamenar dette gjeld)
  • har vore på utveksling haustsemesteret 2018 og studiepoenga ikkje er registrert per 7. januar
  • er dobbelgradsstudent og må ta eit adgangsbegrensa emne for å få godkjent graden
  • er CEMS-student

Du er sjølv ansvarleg for å gi beskjed i merknadsfeltet dersom du høyrer til ein eller fleire av desse gruppene!

Vi oppmodar deg om å søke opptak så snart søkeportalen opnar, slik at det vert mest mogeleg tid til å sakshandsame søknadane.  

Kontinuasjonseksamen?

Dersom du ønsker å melde deg til kontinuasjonseksamen i eit adgangsbegrensa emne, skal du ikkje søke opptak i SøknadsWeb. Send i staden ein e-post til opptak@nhh.no der du opplyser om kva eksamen du ønsker å ta om igjen, så melder vi deg opp. 

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden fredag 11. januar kl. 16. Dersom emnet har oppstart seint i semesteret, vil du få svar i god tid før oppmeldingsfristen 1. september (haust)/1. februar (vår). Svar på søknaden kjem på e-post.

Obligatorisk oppmøte

Dersom du vert tildelt plass i emnet, eller er på venteliste og har fått melding om å møte til første forelesing, MÅ du møte opp, elles mistar du plassen. Tidspunktet for første forelesing vert publisert samtidig med resten av studietilbodet for semesteret, normalt på same tid som søknaden opnar. Dersom du legg reiser eller liknande til studiestartperioden før tidspunktet for første forelesing er publisert, er det på eigen risiko.

Seksjon for opptak vil undervisnings- og vurderingsmelde alle som har fått plass i emnet og møtt til første forelesing.  

Dersom du har fått plass på venteliste, får du beskjed på e-post dersom du skal møte til første forelesing. Du finn ventelistenummeret ditt i e-posten. Ver venleg å ikkje møte opp med mindre du har fått melding om det! 

Kven får tildelt plass?

Plassane vert tildelt etter kor mange studiepoeng du har avlagt på master ved NHH. Du får mest uttelling dersom du har tatt emne som inngår i same hovudprofil(ar) som det adgangsbegrensa emnet. 

I tilfelle der fleire studentar har lik poengsum og det ikkje er nok plassar til alle, vert plassane tildelt ved loddtrekning.

NHH-studentar på utvekslingsopphald ved andre lærestadar, kan ikkje tildelast plassar i adgangsbegrensa emne.