Adgangsbegrensa emne master

Adgangsbegrensa emne master

Nokre emne i masterstudiet er adgangsbegrensa og har derfor ein tidlegare søknadsfrist enn andre emne.

Søknadsfrist

Måndag 9. januar

Søkeportal

Søk i Søknadsweb frå 21. desember

Adgangsbegrensa emne våren 2023

Følgande emne er adgangsbegrensa våren 2023:

Tilbod om plass og oppstart

 • Du får svar på søknaden på e-post innan fredag 13. januar. 
 • Dersom du får tilbod om plass, men ikkje ønsker plassen, må du takke nei i Søknadsweb innan utgangen av søndag 15. januar. Då frigjer du plassen til ein student på venteliste.
 • Dersom du ikkje takkar nei innan fristen, vert du undervisings- og vurderingsmeldt i emnet i løpet av måndag 16. januar. Du vil få tilgang til emnet i Canvas 17. januar så lenge emneansvarleg har aktivert emnet. 
 • Dei adgangsbegrensa emna har oppstart tidlegast i veke 3. Du finn nøyaktig timeplan for emna på nettsidene.

Slik søker du

Dersom du ønsker å ta emnet for første gong:

 1. Logg deg inn i SøknadsWeb. 
 2. Vel Adgangsbegrensede emnerAdgangsbegrensede emner master.
 3. Du kan velje inntil tre emne å søke på, og du må prioritere mellom emna. Du kan få tildelt plass i maksimalt to av emna du søker på. Du må skrive kor mange emne du ønsker å få tilbod på. Skriv "7,5" dersom du ønsker tilbod på eitt emne; skriv "15" dersom du ønsker tilbod på to emne.
 4. Du må gi beskjed i merknadsfeltet dersom du:
 • har tatt eksamenar for første gong haustsemesteret 2022 som du manglar sensur på per 9. januar (hugs å skrive kva eksamenar dette gjeld)
 • har vore på utveksling på masternivå haustsemesteret 2022 og studiepoenga ikkje er registrert per 9. januar
 • er CEMS-student

Du er sjølv ansvarleg for å gi beskjed i merknadsfeltet dersom du høyrer til ein eller fleire av desse gruppene!

Vi oppmodar deg om å søke opptak så snart søkeportalen opnar, slik at det vert mest mogeleg tid til å sakshandsame søknadane.  

Kontinuasjonseksamen?

Dersom du ønsker å melde deg til kontinuasjonseksamen i eit adgangsbegrensa emne, skal du ikkje søke opptak i SøknadsWeb. Send i staden ein e-post til opptak@nhh.no der du opplyser om kva eksamen du ønsker å ta om igjen, så melder vi deg opp. 

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden fredag 13. januar kl. 16. Dersom emnet har oppstart seint i semesteret, vil du få svar i god tid før oppmeldingsfristen 1. september (haust)/1. februar (vår). Svar på søknaden kjem på e-post.

Kven får tildelt plass?

Plassane vert tildelt etter kor mange studiepoeng du har avlagt på master ved NHH. Du får mest utteljing dersom du har tatt emne som inngår i same hovudprofil(ar) som det adgangsbegrensa emnet. 

I tilfelle der fleire studentar har lik poengsum og det ikkje er nok plassar til alle, vert plassane tildelt ved loddtrekning.

NHH-studentar på utvekslingsopphald ved andre lærestadar, kan ikkje tildelast plassar i adgangsbegrensa emne.