Team og teamledelse

STR437 Team og teamledelse

Høst 2021

 • Innhold

  Teamarbeid er en utbredt og viktig aktivitet i de fleste organisasjoner. Formålet med dette kurset er derfor å gi innsikt i sentrale utfordringer en møter som tilrettelegger, deltaker eller leder av team.

  For å kunne skape, delta i og lede team effektivt, trenger en både kunnskap om strukturelle utfordringer og forståelse for mellom-menneskelige relasjoner. Kurset består derfor av ulike aktiviteter (forelesninger, praktisk teamarbeid, cases, diskusjoner, øvelser og presentasjoner) som i sum belyser ulike typer av utfordringer. En variert bruk av ulike aktiviteter vil også gi flest mulig anledning til å tilegne seg kunnskap om team gjennom de læringsformer de selv har mest utbytte av.

  Sentrale temaer som tas opp i kurset er for eksempel utfordringer ved sammensetning av team, utfordringer i teams interne prosesser (kommunikasjon, beslutningstaking, kreativitet, ledelse) og utfordringer knyttet til teamets eksterne relasjoner.

 • Læringsutbytte

  Studenten vil ved fullført kurs:

  Kunnskap

  • Ha god kunnskap om hvordan team kan etableres og designes i ulike situasjoner
  • Ha god kunnskap om hva som fremmer og hemmer gode teamprosesser- og resultater
  • Ha god kunnskap om verktøy som kan benyttes for å skape velfungerende team

  Ferdigheter

  • Kunne identifisere sentrale utfordringer i team
  • Kunne analysere sentrale utfordringer i team
  • Kunne håndtere sentrale utfordringer i team

  Generell kompetanse

  • Evne til å delta og lede ulike typer team på en konstruktiv måte
  • Evne til å samarbeide med teammedlemmer og andre team
  • Evne til refleksjon og læring fra erfaringer med teamarbeid

 • Undervisningsopplegg

  Dette kurset har et pedagogisk opplegg som er basert på øvelser og aktiviteter som i utgangspunktet krever fysisk fremmøte. Kurset gir derfor best læringsutbytte ved fremmøte på campus. Studenter som ikke har mulighet til å være på campus dette semesteret pga COVID-19 og som vil ta STR437, bes kontakte kursansvarlig mailto:vidar.schei@nhh.novidar.schei@nhh.no så snart som mulig og senest innen fredag 13. august.

 • Adgangsbegrensing

  Dette kurset er adgangsbegrenset til 30 studenter per gruppe. Dersom det er tilstrekkelig antall interesserte vil det bli opprettet 2 grupper. Alle adgangsbegrensede kurs har tidligere frist for påmelding enn øvrige ordinære kurs. For mer informasjon om adgangsbegrensede kurs vennligst se: https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne/ (kopier URL)

  Kurset er er adgangsbegrenset og vil i utgangspunktet foregå fysisk på campus (NHH). Det er derfor et krav at studenter møter til første forelesning på campus (under normale omstendigheter). Dersom kurset må holdes digitalt/delvis digitalt er det krav om digitalt fremmøte.

 • Krav til kursgodkjenning

  Kursopplegget krever aktiv og positiv deltakelse. Konkrete krav til kursgodkjennelse er knyttet til fremmøte (minst 80 % og obligatorisk fremmøte på første samling), godkjente innleveringer fra øvelsene og godkjent arbeid med casene. 

 • Vurderingsform

  Gruppebasert (normalt 4-6 studenter) term paper. Oppgaven utleveres midt i semesteret og har innlevering mot slutten av semesteret (1-2 mnd. fra utlevering til innlevering). 

  Ved gjentak må minst tre medlemmer av den opprinnelige gruppen ta eksamen på nytt sammen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  "Making the Team. A guide for Managers" (siste utgave) av L. Thompson. Tidligere utgaver kan også benyttes.

  Artikkelsamling.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021

Kursansvarlig

Professor Vidar Schei, Institutt for strategi og ledelse.