Entreprenørskap

Av Bram Timmermans

24. juni 2021 13:01

Entreprenørskap

Entreprenører ser muligheter der andre ikke ser noen. De starter med en idé og klarer å skape verdier.

 • 1. Før du begynner

  1. Før du begynner

  Hva forbinder du med begrepene entreprenør og entreprenørskap? Bruk et par minutter på å skrive ned relevante nøkkelord (for eksempel ny virksomhet, innovasjon, muligheter).

  Deretter skal dere samle nøkkelordene. Dere kan bruke en tavle eller en digital ordsky. Finn de nøkkelordene som er nevnt flest ganger, de som hører sammen, de som skiller seg ut, og de som er motstridende. 

  Ta utgangspunkt i de ordene som er nevnt flest ganger, og diskuter om dette er et nødvendig krav eller en karakteristikk for entreprenørskap. For eksempel:

  Et vanlig nøkkelord knyttet til entreprenørskap er innovasjon, men er alle entreprenører innovative?

  Vi assosierer ofte entreprenørskap med små og nye bedrifter, men kan entreprenørskap foregå i store bedrifter? Hva med offentlig sektor? Skjer det på skolen din? 

  Er entreprenører kun ute etter å tjene penger, eller kan de også ha andre mål? 

Hva er det første du tenker på når du hører ordet entreprenørskap?

Kanskje er det nye produkter eller tjenester, men det kan også være nye prosesser eller forretningsmodeller. Ting som i dag er en naturlig del av hverdagen, har en gang startet med en idé. For ikke mange år siden var det få restauranter som hadde leveringstjeneste. Nå har bedrifter som Foodora tatt på seg oppgaven med å frakte maten hjem til deg. Et annet eksempel er de elektriske sparkesyklene som kan plukkes opp hvor som helst og settes igjen der det passer deg.

Entreprenørskap er en prosess hvor en person eller en gruppe personer går fra å ha en idé til å starte og/eller utvikle en virksomhet. Som regel handler denne prosessen om å gjøre ideen til et produkt eller en tjeneste man kan tjene penger på. Men det er også mulig å utvikle noe uten at profitt er målet, eller bare er et underordnet mål.

Bestill lærerveiledning her

Sørger for utvikling

Felles for alt entreprenørskap er at det nye som kommer, utfordrer det som allerede gjelder på området. Entreprenørskap er også viktig for at økonomien skal utvikle seg, og for at det skal komme nye jobber. 

Entreprenørskap spiller en viktig rolle for bærekraftig utvikling av samfunnet og næringslivet. I årene som kommer, må vi finne nye løsninger og tenke nytt. Verden står overfor enorme sosiale og miljømessige utfordringer som må løses, og «business as usual» er dermed ikke et alternativ om fremtiden skal bli bærekraftig.

Flere definisjoner

Om du spør folk hva entreprenørskap er, vil du få mange ulike svar. Også innen forskning er det mange ulike definisjoner:

 • «Entrepreneurship is the creation of new organizations.» Gartner
 • «The entrepreneur is a person who is willing and able to convert a new idea or invention into a successful innovation.» Schumpeter
 •  «Entrepreneurship is a process by which individuals - either on their own or inside organizations - pursue opportunities without regard to the resources they currently control.» Stevenson and Jarillo
 • «Entrepreneurship is an activity that involves the discovery, evaluation, and exploitation of opportunities to introduce new goods and services, ways of organizing, markets, processes, and raw materials through organizing efforts that previously not existed.» Shane and Venkataraman

For å forklare entreprenørskap på en folkelig måte har Wilken gjort en sammenligning med en skapning i Ole Brumm, nemlig Heffalumpen:

 

«The entrepreneurial Heffalump is a variegated sort of animal, which appears in different habitats and different forms. It also appears to have undergone some evolutionary changes or mutations since the first reports of its existence were made public by Heffalump hunters in the past. So, it is not surprising that there is disagreement about the nature of the beast.» 

 

Ved å se nærmere på entreprenørene, altså personene som står bak, kan man dele entreprenørskap inn i ulike kategorier. Vi skiller mellom hvem entreprenørene er, hva de skaper og hva de gjør.

Hvem er entreprenørene?

For å finne ut hvem de er, kan man lete etter spesielle kjennetegn. Den typiske entreprenøren blir gjerne beskrevet som en person som har noen bestemte egenskaper, gjør spesielle ting og tenker på en bestemt måte. 

 

 • 2. Diskusjonsoppgave

  2. Diskusjonsoppgave

  Hvilke personlige egenskaper, atferdstrekk eller tenkemåter mener du en entreprenør har? 

  Hvorfor ser du på dette som relevant for entreprenører og entreprenørskap?

Noen av egenskapene som ofte trekkes frem hos entreprenører, er at de er:  

 • kreative og klarer å tenke nytt 
 • i stand til å takle usikre situasjoner 
 • prestasjonsorienterte
 • opptatt av å være sin egen sjef 

Andre tema under Bærekraftig utvikling

Men samtidig er ikke dette noen annet en helt vanlige egenskaper. Selv om vi kanskje forbinder egenskapene med entreprenører, er ikke dette noe som er unikt for denne rollen. Man kan ha disse egenskapene uten å være entreprenør. Du kan også treffe dyktige entreprenører som ikke har noen av egenskapene på listen.

Hva er det entreprenørene skaper?

En annen måte å forstå entreprenørskap på er å se nærmere på hva entreprenørene skaper. Det kan man gjøre ved å fokusere på etablering av nye bedrifter og virksomheter. Når man bruker denne metoden, ser man på entreprenørskap som et yrke. Her kan vi skille mellom to ulike kategorier.

 

I Norge bruker vi ofte begrepet gründer om en entreprenør som etablerer en ny virksomhet. En gründer starter gjerne en bedrift med mål om å få den til å vokse og skape arbeidsplasser. Virksomheten gründere starter, blir ofte kalt for «startups». Kahoot er et eksempel på en virksomhet som er startet av gründere.

 

Men det er som regel forskjell på en gründer og det vi kaller selvstendig næringsdrivende. De starter virksomheter som har som mål å sørge for inntekt til grunnleggeren, uten mål om vekst, ansettelser eller andre ambisjoner utover virksomheten selv. Det kan for eksempel være at noen starter en virksomhet som frilansfotograf eller arkitekt eller setter opp en pølsebod.

 • 3. Nye virksomheter

  3. Nye virksomheter

  Søk på nettet og finn ut hvor mange nye virksomheter som etableres i Norge hvert år.  Hvordan har utviklingen vært de siste 20 årene?

Det er ikke slik at entreprenører bare skaper nye organisasjoner og bedrifter. De kan også ta initiativ til å starte noe nytt i et etablert firma. Denne typen entreprenørskap blir ofte kalt intraprenørskap. Noen ganger blir slike intraprenørskap en egen bedrift på sikt.  

 

 • 4. Diskusjonsoppgave

  4. Diskusjonsoppgave

  VIPPS er et kjent eksempel på intraprenørskap i Norge. Men er du enig i at dette er intraprenørskap? Hvorfor, eller hvorfor ikke? Finn informasjon på nettet. 

Hva gjør entreprenørene? 

Risk and uncertainty

When confronted with risk, we know the possible outcomes and subsequently can calculate the probability of a certain outcome to occur. For example, if we have a jar with 10 green, 10 red, 10 yellow, and 10 blue marbles, we know we have a 25 percent probability to draw a red marble.

With uncertainty we do now know the content of the jar, we even do not know whether the jar contains marbles, Lego blocks, smarties, or mice. If we would draw an object from the jar, there is absolute uncertainty beforehand on what comes up.

I tillegg til å være en betegnelse for en yrkesgruppe kan begrepet entreprenør også brukes til å beskrive en person. Om du er en person som hele tiden forsøker å forbedre din egen hverdag ved å endre på forhold rundt deg selv, kan vi kalle deg en entreprenør.

Den siste måten å undersøke entreprenørskap på er å se nærmere på hva entreprenørene faktisk holder på med, nærmere bestemt hvilken funksjon de har. Forskerne tar for seg mange ting, men her vil vi kun trekke frem tre kjennetegn: 

 

 • Ser, reagerer på og skaper muligheter: Entreprenører er spesielt oppmerksomme på muligheter. En entreprenør ser muligheter som aktører som allerede er i markedet, ikke har utnyttet. 
 • Klarer å innføre noe nytt: Entreprenører er personer som er villige og i stand til å gjøre en ny idé eller oppfinnelse til en vellykket innovasjon. 
 • Tar avgjørelser under usikre forhold: Som entreprenør må man ofte ta avgjørelser uten å vite noe sikkert om utfallet. Om markedet du vil ut i ikke eksisterer ennå, kan du ikke skaffe deg informasjonen du trenger for å ta en beslutning. Entreprenører tar avgjørelser som medfører en risiko som andre ikke er villige til å ta. 

Flere typer entreprenørskap

Som du nå vet, er det store variasjoner innen både entreprenører og entreprenørskap. En annen metode for å dele entreprenørskap inn i grupper er å kartlegge omstendighetene rundt entreprenørskapet, hva som er entreprenørenes motiv, og hva målet deres er. I tabellen nedenfor finner du en kort beskrivelse av de vanligste formene for entreprenørskap. 

 

Opportunity entrepreneurship The creation of a business as a result of acting on an entrepreneurial opportunity
Necessity entrepreneurship The creation of a business out of the lack of other options in the labor market (for example as a result of long-term unemployment)
Lifestyle entrepreneurship An individual who creates a business for the purpose of changing their lifestyle instead of making profits
Habitual entrepreneurship The emergence, inheritance and/or purchase of more than one business either sequentially (serial entrepreneurship) of concurrently (portfolio entrepreneurship)
Intrapreneurship/corporate entrepreneurship A system that allows an employee to act like an entrepreneur within a company or other organization. Intrapreneurship tends to be bottom up, driven by employees, while corporate entrepreneurship is top down, anchored in management
Hybrid entrepreneurship The creation of a business besides being employed as a wage earner
Social entrepreneurship The recognition of social problems and achieving a social change by employing entrepreneurial principles, processes and operations
Impact entrepreneurship The creation of enterprises that are ethical, transparent and have a meaningful impact on our lives
 • 5. Inviter en entreprenør

  5. Inviter en entreprenør

  Inviter en entreprenør inn i klasserommet. Prøv å finne en kvinne ettersom vi trenger flere kvinnelige rollemodeller innen entreprenørskap. 

  Prøv å finne ut og forstå hva som driver entreprenøren. Finn ut hvor personen passer inn oversikten over entreprenørtypene vist i tabellen. 

 • Kahoot

  Kahoot

  Hva husker du etter å ha gjennomført undervisningsopplegget om entreprenørskap? Spill Kahoot! (bildelenke)

Kompetansemål 

 • Samfunnskunnskap

  Samfunnskunnskap

  • utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor 
  • utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg
 • Engelsk

  Engelsk

  • lytte til, forstå og bruke akademisk språk i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster
 • Norsk Vg1

  Norsk Vg1

  • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
  • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
  • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller innspill til hvordan vi kan gjøre læringsressursen enda bedre. Send oss en e-post:

verdienavalt@nhh.no