Bærekraftig og sirkulær business

Av Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

3. november 2021 11:18

Bærekraftig og sirkulær business

Skal bedrifter bidra til å løse bærekraftsproblemet og samtidig unngå å skape enda flere problemer, kreves innovasjon på mange områder.

Det forventes at bedrifter bidrar til en bærekraftig utvikling. Det vil si en utvikling som sørger for å dekke dagens behov, uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Disse behovene deles gjerne opp i sosiale, miljømessige og økonomiske behov eller mål.

FN har blitt enige om totalt 17 mål, også kjent som FNs bærekraftsmål. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Du kan lese om disse målene her.

Bedrifter er problemløsere

Bedrifter spiller en viktig rolle i samfunnet. På mange måter er bedrifter problemløsere på den måten at de er spesialister på å identifisere ulike problemer som skal løses, og så løser de disse ved å tilby produkter og tjenester som folk vil ha. Men det argumenteres også for at bedrifter skaper problemer, både for samfunnet, miljøet og vår felles økonomi.

Andre tema under Bærekraftig utvikling

Økonomer kaller dette for eksternaliteter, og man kan se på dette som bedriftens sol- og skyggesider. Bor du ved siden av en sjokoladefabrikk, kan du nyte lukten av sjokolade. Du kan se arbeidere som går på jobb og får lønn, og du kan kanskje kjøpe deg en sjokolade hvis du har lyst på det. Dette er bedriftens solside, eller positive ringvirkninger. Men bedriften kan også ha negative ringvirkninger, eller skyggesider. For er det slaveri knyttet til kakaoproduksjonen, og kan arbeiderne organisere seg? Hva med forurensingen som skjer ved frakt av råvarer og utslipp fra fabrikken? Og hva med helseeffekten når folk spiser for mye sjokolade? 

 

 • Oppgave 1

  Oppgave 1

  Se filmen øverst på siden før du starter på oppgaven. 

  • Hva er bærekraftig business og hvorfor er det et viktig?
  • Finn eksempler på bedrifter som er bærekraftige og bedrifter du mener ikke er det. Forklar hvilke lys- og skyggesider bedriftene har. Bruk gjerne FNs bærekraftsmål i argumentasjonen din.  
  • Ta for deg en av bedriftene i spørsmålet over som du mener ikke er bærekraftig. Diskuter hva bedriften kan gjøre for å bli mer bærekraftige. Se gjerne filmen “Slik lykkes du med grønn innovasjon” som du finner under “Andre ressurser” nedenfor, og hent inspirasjon fra eksemplene det vises til der.

Hva er sirkulær økonomi og sirkulær business?

Skal bedrifter bidra til å løse bærekraftsproblemet og samtidig unngå å skape enda flere problemer, kreves innovasjon på mange områder.

En måte for bedrifter å bli mer bærekraftige på, er å bli mer sirkulære. Tradisjonelt har man tenkt at dette handler om bli bedre på resirkulering. Men sirkulær business handler om mye mer enn det. Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Nedenfor har vi laget en film om sirkulære forretningsmodeller, som er en av mange ulike mulige løsninger for bedrifter som vil bli bærekraftige og lønnsomme.

 • Oppgave 2

  Oppgave 2

  Se filmen om sirkulær økonomi og sirkulær business før du starter på oppgaven. 

  • Hva menes med sirkulær økonomi og sirkulær business?
  • Kan du gi eksempler på bedrifter som er, eller forsøker å bli, mer sirkulære? Hva er det de gjør, på hvilken måte, og i hvilken grad har dette positiv effekt for samfunn, miljø og vår felles økonomi?
  • Finn ett eksempel på en bedrift du mener driver på en lineær måte. Hvorfor mener du denne bedriften er lineær? Hvilke negative effekter har det for bærekraftig utvikling?
  • Diskuter hva denne lineær bedriften kan gjøre for å bli mer sirkulær. Se gjerne filmen om den sirkulære økonomien som du finner under «Andre ressurser». Du kan også høre på episoden av podkasten «Bærekraftseventyr» som går enda nærmere inn på hvordan bedrifter kan slanke, bremse og lukke for å bidra til en mer sirkulær økonomi.

Kompetansemål 

 • Geografi

  Geografi

  • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • Historie

  Historie

  Vg2

  • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv

  Vg3

  • vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og 
   bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger
 • Samfunnskunnskap

  Samfunnskunnskap

  • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
  • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
  • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv