Internasjonale nettverk

Internasjonale nettverk

Engage sidetopp_3000 px_frame.jpg

NHH er medlem av ENGAGE.EU, ein allianse av leiande europeiske universitet innanfor næringsliv, økonomi og samfunnsvitskaplege emne som tek sikte på å gje europeiske borgarar ferdigheiter som trengst for å takla endringar i samfunnet. 

Meir om Engage.EU på NHH    Alliansens nettsider

Berre dei beste

  • 34 utvalde business-skular frå fem kontinent.

Tett på businessverda

  • 70 multinasjonale næringslivspartnarar og åtte sosiale partnarar.

CEMS Master's in International Management

  • Blant topp-ti på Financial Times-rangeringa av mastergradar kvart år sidan rangeringa byrja i 2005.

Andre nettverk

PIM

Partnership in International Management - PIM- er ei samling av 60 leiande handelshøgskular frå heile verda.

Nettverket vart etablert i 1973 av HEC School of Management, New York University (NYU) og London Business School (LBS). NHH vart medlem i 1995.

PIM-medlemmane har utveksla tusenvis av studentar i løpet av dei åra nettverket har eksistert. Kunnskapen og erfaringane som nettverket representerer, har gjort medlemsinstitusjonane i stand til å utvikla og styrka si internasjonale satsing.

LES MEIR OM PIM PÅ NETTVERKETS NETTSIDER

ERASMUS+

Erasmus+ samlar EUs tidlegare program for utdanning, ungdom og idrett i eitt integrert program. Erasmus+ byggjer på prioriteringa i EU sin 10-årige strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020. Av dei mest sentrale satsingsområda i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og kopling mellom utdanning og arbeidsliv.
Programland i Erasmus+ omfattar dei 27 EU-landa, dei tre EØS-landa og Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Partnarland inkluderer Sveits, Russland med fleire. Noreg deltek som programland i Erasmus+ på lik linje med EU sine medlemsland.

NHH's Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027 (PDF 1 mb)

NHH's Erasmus Policy Statement (PDF 100 kb)

LES MEIR OM ERASMUS+ PROGRAMMET hos HKDIR

NORDPLUS/NOREK

NORDPLUS vart etablert i 1988 som nordisk ministerråds program for studentar og lærarar ved høgare utdanningsinstitusjonar i dei nordiske landa, og seinare Baltikum. Programmet finansierer samarbeid mellom høgare utdanningsinstitusjonar med mål om å utvikla undervisningskvaliteten.

NOREK er eit nordisk nettverk for student- og lærarmobilitet og forskingssamarbeid innan økonomi og administrasjon, og vart etablert i 1994. Målet er å styrka samarbeidet mellom høgare utdanningsinstitusjonar innan økonomi og administrasjon i dei nordiske landa innanfor rammene av NORDPLUS. Organisasjonen omfattar 26 institusjonar i Norden.

Les meir om studiar i Norden på nettverkets hjemmeside

UTVEKSLING

195

lærestader i Meir enn 50 land

Studentar ved NHH har tilgong til ein rekke spennande internasjonale mogelegheiter. 

Les meir om internasjonale moglegheiter 

Våre partneruniversitet

verdenskart