Overgang til master utan fullført bachelor

Overgang til master utan fullført bachelor

I nokre tilfelle er det mogeleg å søke om å få innvilga overgang til master sjølv om du manglar eit emne i bachelorgraden (hengefag). Det er strenge krav for å få søknaden innvilga.

Søknadsfrist

Du må ha sendt inn søknaden seinast éi veke etter den siste eksamensdatoen din i inneverande semester. Ettersom det er eit krav at det manglande emnet skuldast ei uventa hending, kan du ikkje søke om hengefag før hendinga har oppstått (sjå Vilkår under). 

Slik søker du

Du skriv søknaden på frihand og sender han som vedlegg til e-post til opptak@nhh.no. Søknaden må vere grunngjeven og, der dette er mogeleg, innehalde dokumentasjon på årsaka til søknaden (t.d. legeattest).

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden på e-post etter at alle sensurane dine på bachelor har falle, det vil seie medio juli, dersom du har søkt overgang til haustsemesteret, og i byrjinga av januar, dersom du har søkt overgang til vårsemesteret.

vilkår

Tre vilkår må vere oppfylt for at du skal kunne få søknaden innvilga:

dersom søknaden blir innvilga

Dersom du får innvilga overgang til master utan fullført bachelorgrad, må du passe på følgande:

  • Bacheloremnet som står att skal prioriterast i forhold til emne på masternivå og du må bestå emnet ved første høve. Det vert ikkje gjort tilpassingar i timeplan/eksamensplan for at du skal få til dette.
  • Du kan ikkje ta ut mastergraden før du også kvalifiserer for bachelorgraden.
  • Når du har oppnådd bestått resultat i emnet som står att, vil bachelorgraden bli skrive ut og det er ikkje lenger muleg å ta kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Etter at du har begynt på masterstudiet, vil du ikkje ha høve til å ta eksamen i andre emne i bachelorstudiet enn emnet du har fått innvilga som hengefag.