Overgang til master utan fullført bachelor

Overgang til master utan fullført bachelor

For å få innvilga overgang frå bachelor til master er det eit krav at du har ein fullført bachelorgrad. I særlege tilfelle er det mogeleg å få innvilga overgang sjølv om du manglar eit emne i bachelorgraden (hengefag). Det er strenge krav for å få søknaden innvilga.

Tre vilkår må vere oppfylt:

I tillegg vil kapasiteten din til å ha ekstra studiebelastning i ditt første semester på master bli vurdert. 

Søknadsfrist

  • Dersom årsaka til søknaden er ei uventa hending, må søknaden sendast inn seinest éi veke etter at hendinga har oppstått.
  • Dersom årsaka til søknaden er stryk, må søknaden sendast seinast éi veke etter at sensur i kurset ligg føre. Om du  ønsker å klage på ein strykkarakter, må du søke om hengefag innan denne fristen parallelt med klagen.

Slik søker du

Det finst ikkje noko søknadsskjema. Du skriv søknaden på e-post og sender han til opptak@nhh.no. Søknaden må vere grunngjeven og, der dette er mogeleg, må du dokumentere årsaka til at du søker (t.d. legeattest). Dersom dokumentasjonen inneheld personsensitiv informasjon, ber vi om at du i staden for å sende han som vedlegg til e-post, sender han i papirformat i posten til:

Sekson for opptak
NHH
Helleveien 30
5045 BERGEN

Du kan også levere dokumentasjonen direkte til oss på kontoret, dersom du ønsker det.

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden etter at alle sensurane dine på bachelor har falle, det vil seie medio juli, dersom du har søkt overgang til haustsemesteret, og i byrjinga av januar, dersom du har søkt overgang til vårsemesteret.

dersom søknaden blir innvilga

Dersom du får innvilga overgang til master utan fullført bachelorgrad, må du passe på følgande:

  • Bacheloremnet som står att skal prioriterast i forhold til emne på masternivå og du må bestå emnet ved første høve. Det vert ikkje gjort tilpassingar i timeplan/eksamensplan for at du skal få til dette.
  • Du kan ikkje ta ut mastergraden før du også kvalifiserer for bachelorgraden.
  • Når du har oppnådd bestått resultat i emnet som står att, vil bachelorgraden bli skrive ut og det er ikkje lenger muleg å ta kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Etter at du har begynt på masterstudiet, vil du ikkje ha høve til å ta eksamen i andre emne i bachelorstudiet enn emnet du har fått innvilga som hengefag.