Overgang til master utan fullført bachelor

Overgang til master utan fullført bachelor

For å få innvilga overgang frå bachelor til master er det eit krav at du har ein fullført bachelorgrad.

I særlege tilfelle er det mogeleg å få innvilga overgang sjølv om du manglar eit emne i bachelorgraden (hengefag).

Det er strenge krav for å få søknaden innvilga. Vi vil gjere ei grundig vurdering av kapasiteten din til å ha ekstra studiebelastning når vi behandlar søknaden din. I ei slik vurdering vil både studieprogresjon, resultat og talet på eksamensforsøk du har brukt kunne bli tillagt vekt.

I tillegg må tre vilkår vere oppfylt:

I tillegg vil kapasiteten din til å ha ekstra studiebelastning i ditt første semester på master bli vurdert. 

Søknadsfrist

  • Frist for å søke hengefag til haustsemesteret: 15. juli
  • Frist for å søke hengefag til vårsemesteret: 15. januar

Vi anbefalar at du søker så snart den uventa hendinga har oppstått eller du veit at du har fått eit ikkje bestått resultat.  

Slik søker du

Du skriv søknaden på e-post og sender han til opptak@nhh.no. Søknaden må vere grunngjeven og, der dette er mogeleg, må du dokumentere årsaka til at du søker (t.d. legeattest). Dersom dokumentasjonen inneheld personsensitiv informasjon, ber vi om at du i staden for å sende han som vedlegg til e-post, sender han i papirformat i posten til:

Seksjon for opptak
NHH
Helleveien 30
5045 BERGEN

Svar på søknaden

Vi sender ut svar på søknadane etter kvart som dei blir behandla. Du vil få svar i god tid før studiestart.

dersom søknaden blir innvilga

Dersom du får innvilga overgang til master utan fullført bachelorgrad, må du passe på følgande:

  • Bacheloremnet som står att skal prioriterast i forhold til emne på masternivå og du må bestå emnet ved første høve. Det vert ikkje gjort tilpassingar i timeplan/eksamensplan for at du skal få til dette.
  • Du kan ikkje ta ut mastergraden før du også kvalifiserer for bachelorgraden.
  • Når du har oppnådd bestått resultat i emnet som står att, vil bachelorgraden bli skrive ut og det er ikkje lenger muleg å ta kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Etter at du har begynt på masterstudiet, vil du ikkje ha høve til å ta eksamen i andre emne i bachelorstudiet enn emnet du har fått innvilga som hengefag.