Statistikk for økonomer

MET2 Statistikk for økonomer

Høst 2024

 • Innhold

  (i) Beskrivende statistikk

  (ii) Sannsynlighetsregning

  (iii) Kombinatorikk

  (iv) Betinget sannsynlighet

  (v) Tilfeldige variabler, forventning og varians

  (vi) Simultane sannsynlighetsfordelinger

  (vii) Sentrale sannsynlighetsfordelinger

  (viii) Estimering og estimatorer

  (ix) Hypotesetesting

  (x) Noen spesielle hypotesetester

  (xi) Regresjonsanalyse

 • Læringsutbytte

  Etter endt emne kan studentene:

  Kunnskap

  • Forstå statistiske metoder slik at studentene kan analysere statistiske data, og unngå de vanligste fallgrubene i slike analyser.

  Ferdigheter

  • Presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder.
  • Beherske grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet mv.
  • Analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel, og videreføre dette til lineærkombinasjoner av stokastiske variabler.
  • Forstå simultane sannsynlighetsfordelinger, inkludert beregning av forventning, varians og kovarians.
  • Velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poissonfordeling, Normalfordeling/Normaltilnærming og t-fordeling.
  • Estimere ukjente parametre, både punktestimering og intervallestimering
  • Beherske hypotesetesting i målemodell og binomisk modell. Vurdere ulike testmetoder. Tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke.
  • Vurdere forskjeller mellom to grupper, inkludert hypotesetesting.
  • Bruke kjikvadrattester (modelltesting og test av uavhengighet).
  • Analysere samvariasjon mellom to eller flere stokastiske variabler, både ved regresjons-analyse og ved tolkning av korrelasjonskoeffisienten, og ved estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten.

  Generell kompetanse

  • Oppnå et teoretisk grunnlag for statistisk analyse som forutsetning for å studere praktisk bruk av statistikk i videregående kurs.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger

  • 18 dobbelforelesninger i plenum.
  • Repetisjon 2x2 timer rett i forkant av eksamen.

  Regneøvinger

  • 10 dialogbaserte sett med øvinger - fordelt på 15 grupper per uke. Deltagerne organiseres i minigrupper på 4 personer som har 2 timer per uke. Obligatorisk oppmøte på 6 av 10 øvinger.
  • 3 av de dialogbaserte gruppene blir ledet av forelesere.
  • 10 sett med øvingsoppgaver for selvstudium der studenter som trenger hjelp med oppgavene kan møte opp på orakeltimene.
  • 1 sett med innleveringsoppgaver som rettes/kommenteres.

  Multiple choice

  • 16 frivillige multiple choice tester, en for hver ordinær forelesning.

  Orakeltjeneste

  • Orakeltjeneste gjennom hele semesteret helt frem til eksamen.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MET040.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Oppmøte på minst 6 av 10 gruppeøvinger. Det er av praktiske årsaker obligatorisk oppmøte på første gruppeøving. Studenter som er forhindret fra å møte på første gruppeøving, må gi beskjed om dette.

 • Vurderingsordning

  Individuell skoleeksamen (4 timer - på papir).

  Det blir arrangert vurdering i MET2 høsten 2024 for studenter som har gyldige arbeidskrav. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  R. Pensum er dekket av et lite hefte som kan lastes ned fra Canvas.

 • Litteratur

  Alt 1: Ubøe. Statistikk for økonomifag, 6.utg., Gyldendal 2021

  Alt 2: Keller, Statistics for Management and Economics, 10th ed, Cengage Learning, 2014.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3)

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Jan Ubøe, Institutt for foretaksøkonomi.