Intern overgang/opphald

Intern overgang/opphald

Dersom du fullfører bachelorgraden din dette semesteret og ønsker overgang til master eller opphald mellom bachelor og master, må du melde frå om dette.

Søknadsfristar

15. april for overgang/opphald frå hausten

15. november for overgang/opphald frå våren

Intern overgang til master gjeld berre studentar med bachelorgrad frå fulltidsstudiane. Studentar med bachelorgrad frå NHH Executive må søke opptak til master som eksterne søkarar og fylle alle eksterne opptakskrav

Slik melder du frå

Meld intern overgang eller opphald via SøknadsWeb

Søknadsweb er no open for søknadar om intern overgang til hausten 2020. Vel Ny søknad og Intern Overgang/Opphold, samt eit av følgande søknadsalternativ:

  • Kode 1600: masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) - overgang haust og vår
  • Kode 1800: masterstudiet i rekneskap og revisjon (MRR) - kun overgang haust
  • Kode 1601: opphold - frå både haust og vår

Du treng ikkje å laste opp dokumentasjon til søknaden din.

Ved intern overgang til MØA treng du ikkje velje hovudprofil før ved studiestart, når du registrerer deg og melder deg opp for semesteret. 

Intern overgang gjeld kun mellom bachelor og eitt av masterprogramma. Dersom du ønsker opptak til MRR eittårig løp etter å ha fullført MØA, gjeld vanlege opptakskrav for eksterne søkarar. 

Fristar for å omprioritere eller trekke søknaden

Dersom du melder overgang til vårsemesteret, kan du kun velje mellom intern overgang til MØA og opphald. Dersom du melder overgang til haustsemesteret, kan du velje mellom intern overgang til MØA, intern overgang til MRR og opphald.

Fristar for å omprioritere mellom MØA, MRR og opphald:

  • For intern overgang/opphald til hausten: 1. juli
  • For intern overgang/opphald til våren: 15. desember

Fristar for å trekke søknaden og fortsette på bachelor (merk at du i så fall må ha studierett på bachelor neste semester):

  • For intern overgang/opphald til hausten: 1. august
  • For intern overgang/opphald til våren: 1. januar

Kven skal melde opphald?

Det er KUN dei som ønsker å avslutte bachelorgradn utan å begynne direkte på master som skal melde opphald. Når du har opphald, vert bachelorgraden registrert fullført og studieretten din vert avslutta, slik at du ikkje lenger kan ta eksamen på bachelor. Du vil også miste tilgangen til IT-kontoen din og den interne e-postadressa di.

Når du melder opphald, beheld du retten til overgang til master utan karakterkrav i inntil to år. Dersom opphaldet varer i meir enn to år, må du søke opptak på nytt og fylle karakterkravet slik som eksterne søkarar

Kven skal ikkje melde opphald?

Dersom du framleis har studierett på bachelor og ønsker å nytte denne til å fullføre bachelorgraden og/eller forbetre resultat, treng du ikkje melde verken opphald eller intern overgang til master. Då betaler du semesteravgifta og melder deg til eksamen på vanleg måte innan ordinære fristar for oppmelding (1. september/1. februar). 

Du skal heller ikkje melde opphald dersom du ønsker å avslutte studiane dine ved NHH med ein bachelorgrad, utan å gå vidare på master. Send i staden ein e-post til Seksjon for eksamen på eksamen@nhh.no og be om at graden din blir registrert fullført. Du finn meir informasjon om vitnemål og karakterutskrifter her.

Problem med å melde overgang?

Søknadsalternativet Master Intern Overgang i SøknadsWeb er kun synleg for dei med studierett ved NHH. Dersom du tidlegare er innvilga opphald mellom bachelor og master må vi registrere meldinga om intern overgang manuelt. Send ein e-post til opptak@nhh.no innan søknadsfristen med informasjon om du ønsker overgang til MØA eller MRR, så hjelper vi deg.

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden når sensuren har falle i alle emna på bachelor, det vil seie medio juli dersom du melder overgang/opphald til haustsemesteret, og i månadsskiftet desember/januar dersom du melder overgang/opphald til vårsemesteret. Alle som har fullført bachelorgraden får innvilga intern overgang/opphald, uavhengig av karaktersnitt.

OVERGANG UTAN FULLFØRT BACHELOR?

I nokre svært få tilfelle er det mogeleg å søke om overgang til master utan fullført bachelorgrad. Les meir om vilkåra for å få innvilga overgang til master utan fullført bachelor (hengefag) her

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no