Matematikk for økonomer

MET1 Matematikk for økonomer

Vår 2019

 • Innhold

  • Funksjoner av en variabel: Derivasjon og funksjonsdrøfting, elastisiteter, implisitt derivasjon, integrasjon.
  • Geometriske rekker og nåverdiberegninger.
  • Funksjoner av flere variabler: Partielt deriverte, differensiering, optimering med og uten bibetingelser.
  • Lineær algebra: Lineære ligningssystemer, inverse matriser, determinanter.

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper

  • Kandidaten behersker grunnleggende begreper og metoder i matematikk med sikte på anvendelse i økonomisk-administrative fag
  • Kandidaten kjenner til noen standard matematiske modeller for økonomiske forhold, særlig i forbindelse med optimeringsproblemer

  Ferdigheter

  • Kandidaten kan sette opp enkle matematiske modeller og behandle dem analytisk og numerisk

  Generell kompetanse

  • Kandidaten er i stand til å lese og tilegne seg økonomisk teori med et visst matematisk nivå og innhold

 • Undervisningsopplegg

  38 timer plenumsforelesninger, gruppeøvinger (ti ganger á to timer), en obligatorisk og en frivillig innleveringsoppgave

 • Krav til forkunnskaper

  Opptakskravet til bachelorstudiet inneholder Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2 eller tilsvarende. Utover dette er det ingen spesielle forkunnskapskrav.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MET020

 • Krav til kursgodkjenning

  Flervalgsprøve og en obligatorisk innleveringsoppgave

 • Vurderingsform

  Skriftlig eksamen, 4 timer

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Dataverktøy

  Maple, Excel

 • Litteratur

  K. Sydsæter: Matematisk analyse, Bind 1, 8. utgave, Gyldendal Akademisk, 2010

  eller

  O. Dovland og P. Pettersen: Matematikk for økonomistudenter, 2. utgave, Fagbokforlaget, 2014

  P. Manne: Matematikk for økonomer - Lineær algebra, NHH, 2010 (eller senere)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys Høsten 2018.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Per Manne, Institutt for foretaksøkonomi.