Matematikk for økonomer

MET1 Matematikk for økonomer

 • Innhold

  Innhold

  • Funksjoner av en variabel: Derivasjon og funksjonsdrøfting, elastisiteter, implisitt derivasjon, integrasjon.
  • Geometriske rekker og nåverdiberegninger.
  • Funksjoner av flere variabler: Partielt deriverte, differensiering, optimering med og uten bibetingelser.
  • Lineær algebra: Lineære ligningssystemer, inverse matriser, determinanter.

  Content

  • Functions of one variable: Differentiation, convexity, elasticities, implicit differentiation, integration.
  • Geometric series, present value computations.
  • Functions of several variables: Partial derivatives, differentiation, optimizing with and without constraints.
  • Linear algebra: Linear systems of equations, inverse matrices, determinants.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

   

  Etter fullført kurs skal studentene

  • beherske grunnleggende begreper og metoder i matematikk med sikte på anvendelse i økonomisk-administrative fag
  • være i stand til å lese og tilegne seg økonomisk teori med et visst matematisk nivå
  • kunne sette opp enkle matematiske modeller og kjenne til noen standard modeller for økonomiske forhold, særlig i forbindelse med optimeringsproblemer
  • kunne behandle slike modeller analytisk og numerisk

   

  Learning outcomes

   

  After completed course, the students shall

  • master fundamental concepts and methods in mathematics with a view towards applications in economic and administrative subjects
  • be capable of reading and acquiring economic theory with a certain mathematical content
  • be able to define simple mathematical models and be familiar with some standard models for economic situations, in particular in connection with optimization problems
  • be able to treat such models analytically and numerically

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  38 timer plenumsforelesninger, gruppeøvinger (ti ganger á to timer), en obligatorisk og en frivillig innleveringsoppgave

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Opptakskravet til bachelorstudiet inneholder Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2 eller tilsvarende. Utover dette er det ingen spesielle forkunnskapskrav.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MET020

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Flervalgsprøve og en obligatorisk innleveringsoppgave

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig eksamen, 4 timer

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Maple, Excel

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

   Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  K. Sydsæter: Matematisk analyse, Bind 1, 8. utgave, Gyldendal Akademisk, 2010

  eller

  O. Dovland og P. Pettersen: Matematikk for økonomistudenter, 2. utgave, Fagbokforlaget, 2014

  P. Manne: Matematikk for økonomer - Lineær algebra, NHH, 2010 (eller senere)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Per Manne, Institutt for foretaksøkonomi.