Matematikk for økonomer

MET1 Matematikk for økonomer

Høst 2021

 • Innhold

  • Funksjoner av en variabel: Eksponentialfunksjoner og logaritmer, derivasjon og funksjonsdrøfting, elastisiteter, implisitt derivasjon, integrasjon.
  • Geometriske rekker og nåverdiberegninger.
  • Funksjoner av flere variabler: Partielt deriverte, differensiering, optimering med og uten bibetingelser.

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper

  • Kandidaten behersker grunnleggende begreper og metoder i matematikk med sikte på anvendelse i økonomisk-administrative fag
  • Kandidaten kjenner til noen standard matematiske modeller for økonomiske forhold, særlig i forbindelse med optimeringsproblemer

  Ferdigheter

  • Kandidaten kan sette opp enkle matematiske modeller og behandle dem analytisk og numerisk

  Generell kompetanse

  • Kandidaten er i stand til å lese og tilegne seg økonomisk teori med et visst matematisk nivå og innhold

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger (som filmes), gruppeøvinger (ti ganger á to timer), en obligatorisk og en frivillig innleveringsoppgave.

  Det vil bli mulig å følge kurset digitalt.

 • Krav til forkunnskaper

  Opptakskravet til bachelorstudiet inneholder Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2 eller tilsvarende. Utover dette er det ingen spesielle forkunnskapskrav.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MET020

 • Krav til kursgodkjenning

  To flervalgsprøver og en individuell innleveringsoppgave.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  O. Dovland og P. Pettersen: Matematikk for økonomistudenter, 3. utgave, Fagbokforlaget, 2019

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Per Manne, Institutt for foretaksøkonomi.