Matematikk for økonomer

MET1 Matematikk for økonomer

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  • Funksjoner av en variabel: Eksponentialfunksjoner og logaritmer, derivasjon og funksjonsdrøfting, omvendte funksjoner, elastisiteter, implisitt derivasjon, integrasjon.
  • Geometriske rekker og nåverdiberegninger.
  • Funksjoner av flere variabler: Partielt deriverte, differensiering, optimering med og uten bibetingelser.

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper

  • Kandidaten har innsikt i funksjoner av en eller flere variabler bygget opp av potensfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og er kjent med hvordan slike funksjoner kan opptre i økonomisk teori
  • Kandidaten har forståelse av derivasjonsbegrepet og hvordan det kan brukes i drøfting og optimering av funksjoner av en eller flere variabler. Dette omfatter også elastisiteter og implisitt derivasjon
  • Kandidaten har forståelse av hvordan verdier ved ulike tidspunkter kan sammenlignes, og hvordan endelige og uendelige geometriske rekker kan brukes til å analysere enkle kontantstrømmer
  • Kandidaten kjenner til integralbegrepet og hvordan dette henger sammen med derivasjon

  Ferdigheter

  • Kandidaten kan analysere og drøfte funksjoner av en eller flere variabler bygget opp av potensfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner
  • Kandidaten kan løse problemer innenfor finansmatematikk ved bruk av resultater om endelige og uendelige geometriske rekker
  • Kandidaten kan løse enkle problemer med integrasjon
  • Kandidaten kan løse optimeringsproblemer med og uten bibetingelser

  Generell kompetanse

  • Kandidaten kan anvende matematiske verktøy til å drøfte problemstillinger innenfor det økonomiske fagområdet
  • Kandidaten kan uttrykke seg presist og resonnere logisk om kvantitative forhold
  • Kandidaten kan arbeide med matematisk formulert faglitteratur

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, gruppeøvinger (ti ganger á to timer), to frivillige innleveringsoppgaver.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Emnet bygger på Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2 fra videregående utdanning.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MET020

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Tre flervalgsprøver.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

  Formelark følger som vedlegg til eksamensoppgaven.

  Merk at tillatte hjelpemidler er endret fra og med høsten 2023. Dette gjelder også ved gjentak.

  Dette emnet har også vurdering i det undervisningsfrie semesteret (vår) for studenter med gyldig arbeidskrav.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  O. Dovland og P. Pettersen: Matematikk for økonomistudenter, 3. utgave, Fagbokforlaget, 2019

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høst 2023.

Emneansvarlig

Professor Jan Ubøe, Institutt for foretaksøkonomi.