Empiriske metoder

MET4 Empiriske metoder

 • Innhold

  Innhold

  Kurset bygger på og viderefører metode- og redskapsfag fra første studieår. Studentene trenes i empirisk analyse og bruk av data som beslutningsstøtte. Tolking av økonomiske og bedriftsrelaterte data står i fokus. Studentene skal kunne skille tilfeldig variasjon fra systematisk variasjon og årsakssammenhenger fra samvariasjon. Det legges vekt på integrasjon med de øvrige økonomiske fag gjennom eksempler og konkrete anvendelser. Mens hovedfokus tidligere i studiet har vært analyser med én variabel, tar en her opp analyser med flere variabler.

  Emneoversikt:

  1. Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode
   • Metodelære
   • Kvalitativ vs kvantitativ analyse
   • Forskningsetikk
  2. Deskriptiv statistikk
   • Populasjon og utvalg
   • Variablers målenivå
   • Sentraltendens, variasjon og samvariasjon
  3. Sammenligning av to grupper
   • Generalisering fra utvalg til populasjon
   • Sammenligning av to gjennomsnitt
   • Sammenligning av to standardavvik
   • Sammenligning av to andeler
  4. Sammenligning av flere grupper
   • Enveis variansanalyse
   • Toveis variansanalyse
  5. Kjikvadrattester
   • Test for flere andeler i én populasjon («goodness-of-fit-test»)
   • Test for uavhengighet i krysstabeller (kontingenstabeller)
  6. Fordelingsfrie tester
  7. Regresjonsanalyse
   • Enkel regresjon
   • Multippel regresjon: Modellering og residualanalyse
   • Paneldata
  • Kategorisk regresjon
  1. Tidsrekkeanalyse og prognoser

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført kurset skal studentene

  - ha en god forståelse for bruk av statistisk metode innen det økonomisk-administrative fagområdet

  - kunne gjennomføre enkle analytiske beregninger og empiriske analyser basert på data de møter i videregående studier eller i sin yrkeskarriere

  - ha fortrolighet med egnet statistisk programvare, og erfaring med prosjektarbeid og rapportering

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Pensum foreleses i plenum og understøttes av datalabber. I datalabbene vil studentene jobbe med øvelsesoppgaver og case fra læreboken. Studentene skal gjøre en obligatorisk innlevering som øver dem i å rapportere statistiske analyser og dokumentere aktiv bruk av statistisk programvare.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Det forutsettes at studenter har tilegnet seg kunnskap tilsvarende MET2 og MET3.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Kursgodkjenning gis på bakgrunn av godkjent innleveringsoppgave (godkjent/ikke godkjent).

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Eksamen består av to deler. En skriftlig skoleeksamen (3 timer) teller 70 % og en gruppebasert hjemmeeksamen (3 dager) teller 30 %. Tillatt gruppestørrelse er 2-4.

  De to deleeksamenene kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at de tas i samme semester.

  Begge eksamensdelene må være bestått for å ha bestått kurset MET4. Gjentak av eksamen kan gjøres i en av deleksamenene eller i begge. Karakterene vektes sammen på vitnemålet.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Excel og Gretl

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst (engelsk) og vår (norsk)

 • Litteratur

  Litteratur

  Keller: Statistics for Management and Economics, 10. utgave eller Managerial Statistics, 8. eller 9. utgave. Cengage.

  Forelesningsnotater

  Deler av pensum er også dekket i Jan Ubøe, Statistikk for økonomifag, som brukes i MET2.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk (vår) og engelsk (høst).
Semester
Vår, Høst

Kursansvarlig

Håkon Otneim, Institutt for foretaksøkonomi (vår), Evelina Gavrilova-Zoutman, Department of Business and Management Science (Autumn)