Sjukdom og eksamen

Sjukdom og eksamen

Om du er sjuk og ikkje kan ta eksamen, må du dokumentera dette for at fråværet skal vere gyldig.

Gyldig fråvær vert ikkje rekna som eit forsøk på eksamen. Etter at trekkfristen har passert er dokumentert sjukdom einaste gyldige fråvær frå eksamen.

Du må senda dokumentasjon frå lege eller spesialist til eksamen@nhh.no eller levera dette på Servicesenteret seinast første virkedag etter eksamen. Legeerklæringa skal vere signert, stempla og datert før eller seinast på dagen for eksamen.

Dersom du vert sjuk under sjølve eksamen, må du kontakta ein eksamensvakt for å skriftleg trekkje deg frå eksamen. Du må så straks oppsøkja lege. Reglane er elles like. Har du levert ein besvarelse, blir denne sendt til sensur og sjukefråværet kan ikkje godkjennast.

Med gyldig fråvær kan du ta eksamen på nytt neste gong han vert gjennomført. Du kan lese meir om forsøk på eksamen på sida vår om kursgodkjenning og forsøk på eksamen.

Viss eit akutt sjukehusopphald hindrar deg i å overhalda fristen for levering av legeerklæring, må du levere denne så snart du er utskriven. Legeerklæringa skal då innehalda datoane for innlegginga. Har du høve kan du kontakta eksamen@nhh.no.

Les meir i Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH § 4-7 Uteblivelse fra vurdering og avbrudd av vurdering (ekstern kobling) og i Utfyllende bestemmelser 4.7 (PDF 582 kb)

Intern overgang til master påfølgjande semester?

Dersom du har søkt intern overgang til master og blir sjuk på eksamen, kan du i særlege tilfelle søke seksjon for opptak om overgang til master utan fullført bachelorgrad. Ver klar over at praksisen er streng for å få dette innvilga. Sjå her for informasjon om korleis du søker.