Fråver frå eksamen

Fråver frå eksamen

Om du vert forhindra frå å møte til ein eksamen, må du dokumentere dette for å få gyldig fråver. Udokumentert fråver frå eksamen reknast som eit eksamensforsøk.

Døme på situasjonar som kan gje gyldeg fråver frå eksamen kan vere:

  • Sjukdom
  • Sjukdom og dødsfall i nær familie
  • Krav frå offentlege instansar som hindrar deg i å møte på eksamen

frist for å dokumentere fråveret

Dokumentasjonen må sendast til Sekjson for eksamen innan fyrste yrkedag etter eksamensdatoen. Om du sender dokumentasjonen på e-post, kan du sende den til eksamen@nhh.no. Dokumentasjonen må innehalde kva emne og eksamensdato fråværet gjeld.

Som følge av pandemisituasjonen, er det mogeleg å ettersende dokumentasjon dersom lege eller anna helsepersonell ikkje har kapasitet til å ta imot deg innan normal frist. Du må likevel kontakte Seksjon for eksamen innan ein yrkedag etter eksamensdatoen. Sjå våre informasjonsside om eksamen under koronapandemien for meir informasjon om dette.

Det er ikkje naudsynt å levere legeerklæring dersom fråveret ikkje råker eksamen eller obligatorisk undervisningsaktivitet.

Viss eit akutt sjukehusopphald hindrar deg i å overhalda fristen for levering av legeerklæring, må du levere denne så snart du er utskriven. Legeerklæringa skal då innehalda datoane for innlegginga. Har du høve kan du kontakta eksamen@nhh.no.

Avbrutt eksamen

Dersom du må avbryte ein heimeeksamen, skal du ikkje levere noko eksamenssvar i WISEflow. Du skal heller ikkje levere blankt. Dokumentasjon på kvifor du måtte avbryte eksamen skal sendast til oss innan ein yrkedag etter eksamensdatoen.

Om du må avbryte ein skuleeksamen, må du kontakte ei eksamensvakt for å skriftleg trekke deg frå eksamen. Dokumentasjon skal også her sendast til oss innan ein yrkedag etter eksamensdatoen.

Har du levert eit eksamenssvar, anten det er heimeeksamen eller skuleeksamen, er det ikkje mogeleg å trekkje seg i etterkant. Eksamen vert da sendt til sensur og fråværet kan ikkje godkjennast.

EKSAMENSFORSØK

Gyldig fråver vert ikkje rekna som eit forsøk på eksamen. 

Ved gyldig fråver kan du ta eksamen på nytt neste gong den vert tilbydd. Du kan lese meir om eksamensforsøk på våre nettsider om kursgodkjenning og forsøk på eksamen

Etter at trekkfristen har passert er dokumentert fråver frå eksamen einaste måte å ikkje bruke eit eksamensforsøk på.

Les meir i Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH § 4-7 Uteblivelse fra vurdering og avbrudd av vurdering (ekstern kobling) og i Utfyllende bestemmelser 4.7

Intern overgang til master påfølgjande semester?

Dersom du har søkt intern overgang til master og blir sjuk på eksamen, kan du i særlege tilfelle søke seksjon for opptak om overgang til master utan fullført bachelorgrad. Ver klar over at praksisen er streng for å få dette innvilga. Sjå her for informasjon om korleis du søker.