Fråver frå eksamen

Fråver frå eksamen

Om du vert forhindra frå å møte til ein eksamen, må du dokumentere dette for å få gyldig fråver. Udokumentert fråver frå eksamen reknast som eit eksamensforsøk.

Om du ikkje er i stand til å gjennomføre eksamen som følgje av sykdom, må du sende dokumentasjon eller egenerklæring til oss seinest ein virkedag etter eksamensdagen.

Dokumentasjonen må innehalde kva emne og eksamensdato fråværet gjeld.

Send inn di fråversmelding

Det er ikkje naudsynt å levere legeerklæring dersom fråveret ikkje råker eksamen eller obligatorisk undervisningsaktivitet.

 • Situasjonar som kan gje gyldeg fråver

  Situasjonar som kan gje gyldeg fråver

  Eksempel på situasjonar som kan gje  gyldig fråver frå eksamen er sjukdom, sjukdom og dødsfall i nær familie, eller krav frå offentlege instansar som hindrar deg i å møte på eksamen.

  Fråvær frå eksamen som følge av sjukdom skal dokumenterast med erklæring frå lege eller spesialist.

 • Egenerklæring våren 2022

  Egenerklæring våren 2022

  Under pandemien kan det vere utfordrande å kome i kontakt med fastlegen. For eksamenar i vårsemesteret 2022 aksepterar vi difor egenerklæring som dokumentasjon for fråvær frå eksamen. Om du ikkje er i stand til å gjennomføre eksamen som følgje av sykdom eller mistanke om koronasmitte, må du sende dokumentasjon/egenerklæring til oss seinest ein virkedag etter eksamensdagen. 

  Egenerklæring må inneholde namn, studentnummer, eksamensdato, emnekode og ei setning om at du ikkje kunne møte som følgje av sjukdom eller koronasymptom.

 • Avbrutt eksamen

  Avbrutt eksamen

  Om du må avbryte ein heimeeksamen, skal du ikkje levere noko eksamenssvar i WISEflow. Du skal heller ikkje levere blankt. Dokumentasjon på kvifor du måtte avbryte eksamen skal sendast til oss innan ein yrkedag etter eksamensdatoen.

  Om du må avbryte ein skuleeksamen, må du kontakte ei eksamensvakt for å skriftleg trekke deg frå eksamen. Dokumentasjon skal også her sendast til oss innan ein yrkedag etter eksamensdatoen.

  Har du levert eit eksamenssvar, anten det er heimeeksamen eller skuleeksamen, er det ikkje mogeleg å trekkje seg i etterkant. Eksamen vert da sendt til sensur og fråværet kan ikkje godkjennast.

 • Sjukdom og eksamensforsøk

  Sjukdom og eksamensforsøk

  Gyldig fråver vert ikkje rekna som eit forsøk på eksamen. 

  Ved gyldig fråver kan du ta eksamen på nytt neste gong den vert tilbydd. Du kan lese meir om eksamensforsøk på våre nettsider om kursgodkjenning og forsøk på eksamen

  Etter at trekkfristen har passert er dokumentert fråver frå eksamen einaste måte å ikkje bruke eit eksamensforsøk på.

 • Sjukehusinnleggelse

  Sjukehusinnleggelse

  Viss eit akutt sjukehusopphald hindrar deg i å overhalda fristen for levering av legeerklæring, må du levere denne så snart du er utskriven. Legeerklæringa skal då innehalda datoane for innlegginga. Har du høve kan du kontakta eksamen@nhh.no.

 • Intern overgang påfølgjande semester

  Intern overgang påfølgjande semester

  Dersom du har søkt intern overgang til master og blir sjuk på eksamen, kan du i særlege tilfelle søke seksjon for opptak om overgang til master utan fullført bachelorgrad. Ver klar over at praksisen er streng for å få dette innvilga. Sjå her for informasjon om korleis du søker.

Les meir i Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH § 4-7 Uteblivelse fra vurdering og avbrudd av vurdering (ekstern kobling) og i Utfyllende bestemmelser 4.7