Eksamensforsøk, obligatorisk aktivitet og trekkfrist

Eksamensforsøk, obligatorisk aktivitet og trekkfrist

For å ta eksamen må du ha gjenståande eksamensforsøk. I nokre emne er det i tillegg krav om gyldig obligatorisk aktivitet for at du skal få ta eksamen. Om du ikkje skal ta eksamen i eit emne, må du trekke deg innan trekkfristen.

Du brukar eit forsøk når du gjennomførar ein eksamen, om du ikkje møter til eksamen eller leverar blankt, eller dersom du ikkje har trekt deg frå eksamen innan trekkfristen. Om du har nytta alle forsøka dine i eit emne utan å oppnå bestått resultat, kan du søkje om ekstra eksamensforsøk. Søknadsskjema finn du i menyen nedanfor.

I nokre emne kan det vere krav om at du består ei oppgåve, deltar i gruppeøving, fremførar ein presentasjon o.l. for at du skal få adgang til å gjennomføre eksamen i emnet. Du finn informasjon om obligatorisk aktivitet i emnebeskrivinga for kvart enkelt emne.

 • Kor mange eksamensforsøk har eg?

  Kor mange eksamensforsøk har eg?

  Studentar på bachelor- og masterprogrammet i økonomi og administrasjon har to forsøk på å oppnå bestått karakter i kvart emne.

  Studentar på masterprogrammet i rekneskap og revisjon har, som følgje av karakterkrav for statsautorisasjon, tre forsøk i kvart emne. 

  Du brukar eit forsøk når du gjennomførar ein eksamen, om du ikkje møter til eksamen eller leverar blankt, eller dersom du ikkje har trekt deg frå eksamen innan trekkfristen.

 • Ekstra eksamensforsøk

  Ekstra eksamensforsøk

  Du kan søkje om eit ekstra eksamensforsøk. Ekstra eksamensforsøk vil ikkje innvilgast om du har bestått karakter i emnet frå tidlegare.

  Søknadsskjema for ekstra eksamensforsøk

  Eksamensforsøket gjeld heile emne. Har du i eit semester møtt på den eine vurderingsdelen, men ikkje den andre, har du likevel brukt eit forsøk i emnet som heilhet. 

 • Obligatorisk aktivitet

  Obligatorisk aktivitet

  Du kan berre oppnå gyldig obligatorisk aktivitet i det semesteret det er undervisning i emne.

  Eventuelle krav til obligatorisk aktivitet som vilkår for vurdering skal vere klart angitt i emnebeskrivelsen.

  Ein student som ikkje får gyldig obligatorisk aktivitet på angitt måte, har ikkje anledning til å gjennomføre vurdering i emnet.

  Om ikkje anna går fram av emnebeskrivinga, vil obligatorisk aktivitet vere gyldig fram til det vert publisert endringar i krava til obligatorisk aktivitet, jf. § 4-5 i Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH.

  Dersom du manglar gyldig obligatorisk aktivitet, vil du miste retten til å ta eksamen. Du vil då få e-post frå oss. Du kan svare på denne e-posten dersom du meiner det har skjedd ein feil.

 • Utrekning av trekkfristen

  Utrekning av trekkfristen

  Trekkfristen i kvart emne avheng av vurderingsforma. Fristen vert utrekna slik:

  • Ved heimeeksamen som einaste vurderingsform: Tre veker før dato for innlevering.
  • Ved andre skriftlege arbeid som einaste vurdering: Tre veker før dato for innleveringsfristen.
  • Ved skriftleg skuleeksamen som einaste vurdering: Tre veker før eksamensdatoen.
  • Ved emne med fleire delvurderingar eller løpande vurdering: tre veker før dato for første innlevering som inngår i vurderinga.
  • Viss første vurdering i eit emne skjer tidlegare enn oppmeldingsfristen, vil trekkfristen vere 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.
 • Gjentak av eksamen

  Gjentak av eksamen

  Vi tilbyr skriftlege skuleeksamenar på bachelornivå kvart semester i obligatoriske emner, medan munnleg eksamen og heimeeksamenen kun vert tilbode i det semesteret det er undervisning i kurset.

  På masternivå vert vurdering berre tilbode det semesteret det er undervisning i kurset.

  Den beste karakteren vil stå som resultat på vitnemålet eller karakterutskrifta, også der du får dårligare karakter etter gjentak av eksamen. Får du same karakter på det andre forsøket ditt, viser det første resultatet.

  Tek du eit emne på nytt må du lese i emnebeskrivelsen om det er endringar i pensum eller vurderingsform. Du vil bli testa etter det pensumet som sist er undervist, og det kan skje endringar i innhald, pensum, vurderingsform og obligatoriske arbeidskrav. I emnebeskrivelsen kan du òg sjå i kva semester emne har undervisning.

Du kan lese meir om eksamensforsøk, obligatorisk aktivitet og gjentakseksamen i forskrifta.