Formelle feil ved eksamen

Formelle feil ved eksamen

Dersom du mener at det er begått feil ved gjennomføring av eksamen eller sensur, kan du i noen tilfeller klage på formelle feil.

En formell feil er forhold ved eksamensgjennomføringen, eller ved sensuren av eksamenen din, som kan ha hatt betydning for din prestasjon eller bedømmelsen av denne.

Dersom du mener det foreligger formelle feil i forbindelse med en av dine eksamener, kan du benytte skjemaet nedenfor til å sende inn en klage.

Klageskjema

 • Hva er en formell feil?

  Hva er en formell feil?

  En formell feil er i all hovedsak en feil som har, eller kan ha hatt innvirkning på prestasjonen din, eller bedømmelsen av denne. Eksempler på dette kan være:

  • Feil i eksamensoppgaven som kan ha påvirket resultatet ditt.
  • Feil under gjennomføring av selve eksamenen som kan ha påvirket resultatet ditt.
  • Feil i sensuren av besvarelsen din.
 • Hva er forskjellen på klage på formelle feil og klage på karakter?

  Hva er forskjellen på klage på formelle feil og klage på karakter?

  Klager på formelle feil skal utelukkende dreie som om feil ved gjennomføring av eksamen, eller objektive feil i sensur av besvarelsen din.

  Dersom du mener at besvarelsen din er for strengt bedømt, kan du heller velge å klage på karakteren. Besvarelsen din vil da bli sendt til ny sensur av to nye klagesensorer.

 • Hva kan utfallet av en klage på formelle feil bli?

  Hva kan utfallet av en klage på formelle feil bli?

  Klager på formelle feil behandles etter bestemmelsene i UH-lovens §5-2, andre ledd.

  Dersom man gis medhold i en klage på formelle feil, vil eksamensresultatet ditt annulleres. Videre gir loven to mulige utfall.

  Hvis mulig, skal feilen rettes opp ved gjennomføring av ny sensur. I de fleste tilfeller vil dette være en ny blind sensur hvor sensor ikke har kjennskap til anførslene i klagesaken.

  Dersom ny sensur ikke er egnet til å gjøre opp for feilen, vil  alternativet være at studenten gjennomfører ny eksamen.

  Hvis det er grunn til å tro at den formelle feilen du klager på påvirker flere kandidater enn deg selv, vil et vedtak i en slik sak gjelde alle som er berørt av feilen.

 • Når er fristen for å klage på formelle feil?

  Når er fristen for å klage på formelle feil?

  Klagefristen er tre uker fra du ble kjent med de forhold som begrunner klagen. 

  Dersom du klager på forhold ved eksamensgjennomføringen, vil dette typisk være tre uker fra eksamensdatoen. 

  Om klagen relaterer seg til sensuren, løper klagefristen tre uker fra du mottok denne.

 • Hvem behandler klager på formelle feil?

  Hvem behandler klager på formelle feil?

  Seksjon for eksamen behandler klager på formelle feil. Dersom man finner at en formell feil er begått, er det seksjonen som avgjør hva som er egnet tiltak for å gjøre opp for den formelle feilen.

  Resultatet av en slik klage kan, avhengig av feilen, føre til at en eller flere studenter får tilbud om ny eksamen eller ny sensur.

  Dersom Studieadministrativ avdeling vurderer at det ikke er begått formelle feil, vil saken videresendes til Klagenemnda ved NHH, som fatter endelig vedtak i saken.

 • Trekk av klagen

  Trekk av klagen

  En klage på formelle feil, som er fremsatt innen fristen, kan trekkes så lenge det ikke er fattet vedtak i saken. For å trekke klagen kan du sende en e-post til eksamen@nhh.no hvor du ber om at klagen ikke behandles.

Regelverk

Du kan lese mer om formell feil ved eksamen i lov om universiteter og høgskoler § 5-2 Klage over formelle feil ved eksamen.