Formelle feil ved eksamen

Formelle feil ved eksamen

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring eller vurdering av din eksamen dersom det foreligger feil som kan ha hatt betydning for din prestasjon eller bedømmelsen av denne.

Hvor Skal Den sendes?

  • På e-post til eksamenskontor@nhh.no
  • Lever dokumentet på Infosenteret
  • Til postadressen

Klagen skal sendes innen tre uker etter at de forhold som ligger til grunn for klagen er kjent for deg.

En slik klage vil i første instans bli behandlet av Studieadministrativ avdeling. I et tilfelle der du får avslag på klagen har du rett til å påklage vedtaket til Klagenemnda ved NHH. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt svar på klagen.

Får du medhold i din klage vil Studieadministrativ avdeling avgjøre hva som er tilstrekkelig kompensasjon for den formelle feilen. Resultatet av en slik klage kan føre til, avhengig av feilen, at en eller flere studenter vil få tilbud om nytt eksamensforsøk eller ny sensur.

Studieadministrativ avdeling avgjør hvilken kompensasjon som regnes som tilstrekkelig. Du kan ikke påklage formen for kompensasjon.

Bestemmelsen om formell feil er hjemlet i lov om universiteter og høgskoler:

§ 5-2 Klage over formelle feil ved eksamen

(1) Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klagen fremsettes for institusjonen.

(2) Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelse av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i § 5-3. 

(3) Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.

(4) Finner institusjonen eller klageinstansen at det er begått formell feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere kandidaters prestasjon eller bedømmelse av denne. Kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering, avholdes ny eksamen eller prøve.

(5) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, er klageinstans for institusjonens vedtak etter denne bestemmelsen.

Endret ved lover 19 juni 2009 nr. 96 (ikr. 1 aug 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 676), 20 juni 2014 nr. 55 (ikr. 1 aug iflg. res. 20 juni 2014 nr. 817)