Formelle feil ved eksamen

Formelle feil ved eksamen

Dersom du mener at det ved gjennomføring eller vurdering av din eksamen er begått feil som kan ha hatt betydning for din prestasjon eller bedømmelsen av denne, kan du klage på formelle feil.

Klagefristen er tre uker fra du ble kjent med de forhold som begrunner klagen.  

Klagen vil i første instans behandles av Studieadministrativ avdeling. 

Får du medhold i klagen, vil Studieadministrativ avdeling avgjøre hva som er tilstrekkelig kompensasjon for den formelle feilen. Resultatet av en slik klage kan, avhengig av feilen, føre til at en eller flere studenter får tilbud om ny eksamen eller ny sensur.

Dersom Studieadministrativ avdeling vurderer at det ikke er begått formelle feil, vil saken avgjøres av Klagenemnda ved NHH.  

Du kan lese mer om formell feil ved eksamen i lov om universiteter og høgskoler § 5-2 Klage over formelle feil ved eksamen.