Formelle feil ved eksamen

Formelle feil ved eksamen

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring eller vurdering av din eksamen dersom det foreligger feil som kan ha hatt betydning for din prestasjon eller bedømmelsen av denne.

Klagen skal sendes innen tre uker etter at de forhold som ligger til grunn for klagen, er kjent for deg.

En slik klage vil i første instans bli behandlet av Studieadministrativ avdeling. 

Får du medhold i klagen, vil Studieadministrativ avdeling avgjøre hva som er tilstrekkelig kompensasjon for den formelle feilen. Resultatet av en slik klage kan, avhengig av feilen, føre til at en eller flere studenter vil få tilbud om nytt eksamensforsøk eller ny sensur.

Studieadministrativ avdeling avgjør hvilken kompensasjon som regnes som tilstrekkelig. Du kan ikke klage på formen for kompensasjon.

Hvis du får avslag på klagen, har du rett til å klage på vedtaket til Klagenemnda ved NHH. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt svar på klagen.

Du kan lese mer om formell feil ved eksamen i lov om universiteter og høgskoler § 5-2 Klage over formelle feil ved eksamen (ekstern lenke.