Enkeltemne som privatist

Enkeltemne som privatist

Det er mogeleg å ta nokre enkeltemne ved NHH sjølv om du ikkje er tatt opp til eit studieprogram. For å kunne ta eksamen i eit enkeltemne, må du søke om privatiststatus. Du betaler kun semesteravgift.

Søknadsfristar og søkeportal

15. desember (enkeltemne i vårsemesteret)

15. juli (enkeltemne i haustsemesteret)

Søk opptak her (SøknadsWeb)

Kva emne kan du ta?

Du kan kun ta enkeltemne som ikkje har kursgodkjenning/arbeidskrav eller ein annan form for obligatorisk aktivitet som ein del av vurderinga i emnet. Kva emne som er opne for privatistar, kan derfor variere noko frå semester til semester.

Bachelor i økonomi og administrasjon

Det er ingen emne på bachelornivå som er opne for privatistar våren 2019.

Overgangsordning for hausten 2018 og våren 2019

Søkarar med mastergrad i rettsvitskap og som ønsker å kvalifisere seg for opptak til MRR, eittårig løp, får høve til å søke om privatiststatus i BED2 - Finansrekneskap hausten 2018 og BED3 - Investering og finans våren 2019. Frå hausten 2019 er desse emna lukka også for denne gruppa.

Opptakskrav

 1. Generell studiekompetanse (GSK). Les meir om generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider
 2. Du må normalt ha matematikk tilsvarande R1, S1+S2 eller tilsvarande

Du dokumenterer GSK og matematikk-kravet enten ved å godkjenne i SøknadsWeb at vi hentar vitnemålet ditt frå vidaregåande skule elektronisk eller ved å laste opp ein kopi i PDF-format til søknaden din.

Master i økonomi og administrasjon

Desse emna på masterstudiet i økonomi og administrasjon er opne for privatistar våren 2019:

Opptakskrav

 1. Du må ha ein fullført bachelorgrad eller tilsvarande.
 2. Du må fylle fagkrava for opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon (sjå Opptakskrav, punkt 2 Fagkrav).  
 3. Dersom du har utanlandsk utdanning er det i tillegg krav om GMAT-/GRE-test (sjå Admission requirements, punkt 2. GMAT or GRE) og du må fylle kravet til norsk- og engelskkunnskapar. Les meir om korleis du fyller språkkravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Du dokumenterer at du fyller opptakskrava enten ved å godkjenne resultatutveksling i SøknadsWeb eller ved å laste opp ein kopi av vitnemålet ditt i PDF-format i søknaden. Når det gjeld rett måte å dokumentere GMAT-/GRE-resultat og språkkunnskapar, sjå linkane over.  

Master i rekneskap og revisjon

Dersom du har fullført ein mastergrad i rekneskap og revisjon frå utlandet, kan du søke om privatiststatus i dei to jus-emna i MRR (MRR416 Foretaksrett og MRR418 Skatte- og avgiftsrett) for å kvalifisere deg til å bli statsautorisert revisor.  

Du dokumenterer utdanninga di ved å laste opp ein kopi av det offisielle vitnemålet ditt frå mastergraden i PDF-format i søknaden din.

Dersom du har tatt MRR ved NHH utan å oppnå karakterkravet for å bli statsautorisert revisor: sjå informasjon nedst på sida om poststudierett.

Slik søker du

Søk opptak her (SøknadsWeb)

Under Ny søknad vel du Privatist - opptak til enkeltemner og deretter eitt av følgande søknadsalternativ:

 • 1402 Privatist bachelor
 • 1404 Privatist MRR
 • 1405 Privatist MØA

Dersom du søker privatiststatus på bachelor eller MØA, vel du berre studieprogram i SøknadsWeb. Dersom du får søknaden innvilga, melder du deg sjølv til eksamen i emnet/emna du ønsker å ta i StudentWeb. Vi sender deg innloggingsinformasjon til StudentWeb saman med svaret på søknaden din.

Dersom du ønsker å vere privatist på MRR, må du spesifisere i merknadsfeltet kva emne du ønsker å vere privatist i. Seksjon for opptak vil melde deg til eksamen dersom du får innvilga privatiststatus.

Svar på søknaden

Svar på søknaden kjem:

 • seinast 1. august for emne i haustsemesteret
 • seinast 1. januar for emne i vårsemesteret

Svar på søknaden vert sendt til di digitale postkasse. Dersom du ikkje har digital postkasse, vert svaret sendt til deg som brev i posten.

Dersom du får innvilga privatiststatus, vil du få betalingsinformasjon for semesteravgifta i e-posten du får frå oss, samt innloggingsinformasjon til StudentWeb der du kan melde deg til eksamen.

Poststudierett

Dersom du har fullført MRR ved NHH men ikkje oppnådd karakterkravet for å bli statsautorisert revisor, skal du frå våren 2019 av ikkje lenger søke privatiststatus, men poststudierett. Du søker ved å sende ein e-post til opptak@nhh.no med informasjon om kva emne du ønsker poststudierett i. E-posten må sendast seinast 1.2. i vårsemesteret og 1.9. i haustsemesteret.

Det er to føresetnader for å få innvilga poststudierett:

 1. du må ha eksamensforsøk igjen i emnet/emna
 2. det må gjennomførast vurdering i emnet/emna i det aktuelle semesteret

Følgjande vilkår gjeld dersom du får innvilga poststudierett:

 • Det er kun høve til å ta eksamen i det/dei emnet/emna der karakterkravet ikkje er nådd.
 • Poststudierett vert kun tilbudt ved campus Bergen. Dersom du har tatt MRR i Oslo og får innvilga poststudierett, må eksamen gjennomførast i Bergen. 
 • Du får innvilga poststudierett for eitt semester av gongen.
 • Resultatet/-a du oppnår vil gå fram av ein karakterutskrift. 

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no