Enkeltemne som privatist

Enkeltemne som privatist

Det er mogeleg å ta nokre enkeltemne ved NHH sjølv om du ikkje er tatt opp til eit studieprogram. For å kunne ta eksamen i eit enkeltemne, må du søke om privatiststatus. Du betaler kun semesteravgift.

Søknadsfristar

15. desember (enkeltemne i vårsemesteret)

15. juli (enkeltemne i haustsemesteret)

Slik søker du

Søk opptak her (SøknadsWeb)

Under Ny søknad vel du Privatist - opptak til enkeltemner og deretter eitt av følgande søknadsalternativ:

 • 1402 Privatist bachelor
 • 1404 Privatist MRR
 • 1405 Privatist MØA

Dersom du søker privatiststatus på bachelor eller MØA, vel du berre studieprogram i SøknadsWeb. Dersom du får søknaden innvilga, melder du deg sjølv til eksamen i emnet/emna du vil ta i StudentWeb. Vi sender deg innloggingsinformasjon til StudentWeb saman med svaret på søknaden din. Lenger nede på denne sida finn du informasjon om kva emne du kan ta som privatist på bachelor og MØA.

Dersom du ønsker å vere privatist på MRR, må du spesifisere i merknadsfeltet kva emne du ønsker å vere privatist i. Seksjon for opptak vil melde deg til eksamen dersom du får innvilga privatiststatus.

Svar på søknaden

Svar på søknaden kjem:

 • seinast 15. august for emne i haustsemesteret
 • seinast 1. januar for emne i vårsemesteret

Du får svaret på e-post til den adressa du oppgav i søknaden.

Dersom du får innvilga privatiststatus, vil du få betalingsinformasjon for semesteravgifta i e-posten du får frå oss, samt innloggingsinformasjon til StudentWeb der du kan melde deg til eksamen.

Søknadar som er heilt utan dokumentasjon når søknadsfristen går ut, vil ikkje bli behandla. NB! Søkarar med MRR-grad frå NHH treng ikkje laste opp dokumentasjon.

Enkeltemne bachelor

OBS! Haustsemesteret 2018 vil det bli innskrenkingar i privatistordninga på bachelor ved NHH: det vil kun bli innvilga privatiststatus i emne der det ikkje er kursgodkjenning/andre former for obligatorisk aktivitet som ein del av vurderinga. Meir informasjon om kva emne som vil vere tilgjengeleg for privatistar frå hausten 2018 blir publisert på denne nettsida i juli. På MØA og MRR vil privatistordninga fungere som før.

Opptakskrav

 1. Du må ha generell studiekompetanse (GSK). Les meir om generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider
 2. Du må ha matematikk tilsvarande R1 eller S1+S2, 2MX, 2MY, eller 2MZ+3MZ.
 3. Enkelte emne kan ha anbefalte forkunnskapar (klikk på emnekoda i tabellen under for å sjå emnebeskrivelsen).

Krav til dokumentasjon

Du dokumenterer GSK og matematikk-kravet ved å laste opp vitnemålet ditt frå vidaregåande skule.

 
Kva emne kan du ta og når?
BED2 - Finansrekneskap Undervisning:
Haust
Eksamen:
Haust og vår
BED3 - Investering og finans Undervisning:
Vår
Eksamen:
Haust og vår
BED5 - Økonomisystem og -styring Undervisning:
Vår
Eksamen:
Haust og vår
MET1 - Matematikk for økonomar Undervisning:
Haust
Eksamen:
Haust og vår
MET2 - Statistikk for økonomar Undervisning:
Vår
Eksamen:
Haust og vår
RET1 - Rettslære 1 Undervisning:
Haust
Eksamen:
Haust og vår
RET13 - Foretaksrett Undervisning:
Vår
Eksamen:
Vår
RET14 - Skatterett Undervisning:
Vår
Eksamen:
Vår

Du kan kun ta eksamen i undervisningssemesteret, med mindre du har følgt undervisninga tidlegare og alt oppnådd kursgodkjenning. 

Enkeltemne mØA

Opptakskrav

 1. Du må ha ein fullført bachelorgrad eller tilsvarande.
 2. Du må fylle fagkrava for opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon (sjå Opptakskrav, punkt 2 Fagkrav).  
 3. Dersom du har utanlandsk utdanning er det i tillegg krav om GMAT-/GRE-test (sjå Admission requirements, punkt 2. GMAT or GRE) og du må fylle kravet til norsk- og engelskkunnskapar. Les meir om korleis du fyller språkkravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Krav til dokumentasjon

Du dokumenterer at du fyller opptakskrava ved å laste opp vitnemålet ditt frå bachelor. Når det gjeld rett måte å dokumentere GMAT-/GRE-resultat og språkkunnskapar, sjå linkane over.  

Kva emne kan du ta?

Enkeltemne MRR

Opptakskrav

Det er kun to grupper som kan vere privatist ved MRR-studiet:

 • Søkarar som alt har fullført MRR-studiet ved NHH utan å ha oppnådd karakterkravet for å bli statsautorisert revisor (C) i alle emna som inngår i graden. Du har tre eksamensforsøk totalt i kvart emne (medrekna dei du brukte medan du hadde studierett på MRR).
 • Søkarar som har fullført ein mastergrad i rekneskap og revisjon frå utlandet og som ønsker å bli statsautorisert revisor.

Krav til dokumentasjon

 • Dersom du har fullført MRR-studiet ved NHH, treng du ikkje å legge ved dokumentasjon, ettersom vi har tilgang på alle eksamensresultata dine.
 • Dersom du har ein mastergrad i rekneskap og revisjon frå utlandet, må du legge ved mastervitnemålet ditt.

Kva emne kan du ta?

 • Dersom du har fullført MRR-studiet ved NHH, får du kun innvilga privatiststatus i emne der du ikkje har oppnådd karakterkravet for å bli statsautorisert revisor (C).
 • Dersom du har ein mastergrad i rekneskap og revisjon frå utlandet, kan du søke om å få ta dei tre jus-emna i MRR (MRR416 Foretaksrett, MRR417 Skatt og MRR446 Juss) for å kvalifisere deg til å bli statsautorisert revisor. 

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 95
E-post
opptak@nhh.no