Studieplan MRR, studiestart 2017

Studieplan for masterstudiet i regnskap og revisjon.

 • Beskrivelse av mål og læringsutbytte

  Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium for den som planlegger en karriere innenfor revisjon, i advokatfirma, som konsulent, controller, finansanalytiker eller en lederrolle i økonomi- og finansfunksjonen. På MRR får du landets ledende kompetanse i regnskap og revisjon, en tung og bred bedriftsøkonomisk kompetanse og en unik kompetanse i relevante deler av jussen. Nivået og bredden på kunnskapen og evnen til å integrere og bruke kunnskapen gjør at studentene på MRR er blant de mest attraktive i arbeidsmarkedet og har stor fleksibilitet i karrierevalget.

  MRR gir kompetanse som statsautorisert revisor. Revisjons- og konsulentselskapene er blant de mest populære i studentenes karrierevalg, og disse selskapene ansetter svært mange av de uteksaminerte masterkandidatene fra MRR. Dette reflekterer at studentenes kunnskaper er godt tilpasset arbeidsoppgavene hos revisjons- og konsulentselskapene, og at kompetanseoppbygging, kvalifiserende arbeidserfaring og fleksibilitet preger karrieren i disse selskapene.

  MRR er solid forankret i forskningsbasert kunnskap og fagpersonene på MRR er de ledende innenfor sine fagfelt. Undervisningen på MRR er ambisiøst lagt opp. Den gir det teoretiske fundamentet for og øvelse i å strukturere og løse avanserte problemstillinger i virksomhetene. Det faglige innholdet i MRR dekker kompetansekravene til statsautorisert revisor.

 • Studiets struktur

  Det toårige Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) utgjør 120 (ECTS) studiepoeng (stp.). MRR er i betydelig grad integrert med Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA). MRR består av obligatoriske MRR-kurs (60 stp.), kurs i MØA eller kurs som er felles i MRR og i MØA (30 stp.) og selvstendig arbeid (30 stp.).

  Studiestart

  Studiestart i høstsemesteret er normalt i uke 33 (introduksjonsuke). Undervisningen starter i uke 34. Oppstart i vårsemesteret er normalt i uke 2 (normalt uke 5 for fjerde semester). For studenter som reiser på utveksling i 2./3.semester vil oppstart ved utenlandsk lærested variere. 

  Obligatoriske MRR-kurs (høsten 2017)

  For alle studenter som tildeles graden master i regnskap og revisjon inngår følgende MRR-kurs (eller tilsvarende) hver á 7,5 stp.:

  • MRR411 Revisjon
  • MRR412 Finansregnskap
  • MRR416 Foretaksrett
  • MRR417 Skatt
  • MRR443 Verdsettelse i regnskapet
  • MRR446 Juss
  • MRR451 Revisjon
  • MRR452 Finansregnskap

  I det følgende fremgår detaljert studieplan for studenter som tas opp på MRR med gradene:

  • Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller bachelorgrad i regnskap og revisjon
  • Mastergrad i økonomi og administrasjon
  • Mastergrad i rettsvitenskap

  Studieplan for studenter med bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller bachelorgrad i regnskap og revisjon opptatt på toårig MRR

  Kurskrav

  1. semester 4 MRR-kurs á 7,5 stp.:

  • MRR411/BUS426N Revisjon
  • MRR412/BUS402 Finansregnskap
  • MRR416 Foretaksrett
  • MRR417 Skatt

  2. og 3. semester: MRR445 Topics in Auditing (dersom studenten ikke er på utveksling eller skriver selvstendig arbeid i 3. semesteret når MRR445 tilbys), 3 (4) kurs i MØA eller kurs som er felles i MRR og i MØA á 7,5 stp.

  4 . semester 4 videregående MRR-kurs á 7,5 stp.:

  • MRR443 Verdsettelse i regnskapet
  • MRR446 Juss
  • MRR451 Revisjon
  • MRR452 Finansregnskap

  Krav til kursgodkjennelse for ovennevnte kurs, som godkjente innleveringer og fremmøte og deltakelse i øvinger, oppgaver, cases, studentpresentasjoner m.m., fremgår av kursbeskrivelsene.

  Selvstendig arbeid

  I 2. eller 3. semester av studiet skal det gjennomføres et selvstendig arbeid.

  Det gis et tilrettelagt tilbud for MRR-studenter for selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap, revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor andre temaer.

  Utvekslingsmuligheter

  Studentene kan reise på utveksling i 2. eller 3. semester til en av NHHs partnerinstitusjoner. Det må tas minst 30 studiepoeng ved partnerinstitusjonen for å få utvekslingen godkjent.

   

  Studieplan for studenter med mastergrad i økonomi og administrasjon (5-årige siviløkonomer)

  Kurskrav

  1. semester 4 MRR-kurs á 7,5 stp.:

  • MRR411/BUS426N Revisjon
  • MRR412/BUS402 Finansregnskap
  • MRR416 Foretaksrett
  • MRR417 Skatt

  2. semester 4 videregående MRR-kurs á 7,5 stp. :

  • MRR443 Verdsettelse i regnskapet
  • MRR446 Juss
  • MRR451 Revisjon
  • MRR452 Finansregnskap

  Dersom MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) eller MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i MØA-graden, skal dette kurset erstattes av MRR445 Topics in Auditing.

  Dersom både MRR412/BUS402 Finansregnskap (eller tilsvarende kurs) og MRR411/BUS426 Revisjon (eller tilsvarende kurs) inngår i MØA-graden, skal MRR445 Topics in Auditing og normalt MRR413B/BUS425B Verdsettelse med regnskapsanalyse (eller tilsvarende) erstatte disse. Dersom MRR413B/BUS425B Verdsettelse med regnskapsanalyse (eller tilsvarende) også inngår i MØA-graden, skal det velges ett kurs i MØA eller et kurs som er felles i MRR og i MØA.

  Krav til kursgodkjennelse for ovennevnte kurs, som godkjente innleveringer og fremmøte og deltakelse i øvinger, oppgaver, cases, studentpresentasjoner m.m., fremgår av kursbeskrivelsene.

  Det er ikke krav om selvstendig arbeid på MRR og ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

   

  Studieplan for studenter med mastergrad i rettsvitenskap som kvalifiserer for mastergraden i regnskap og revisjon ved å fullføre minimum 60 nye studiepoeng  

  Kurskrav

  1. semester 4 MRR-kurs á 7,5 stp .:

  • MRR411/BUS426N Revisjon
  • MRR412/BUS402 Finansregnskap
  • MRR413B/BUS425B Verdsettelse med regnskapsanalyse
  • MRR445 Topics in Auditing

  2. semester 4 videregående MRR-kurs á 7,5 stp.:

  • MRR443 Verdsettelse i regnskapet
  • MRR446 Juss
  • MRR451 Revisjon
  • MRR452 Finansregnskap

  Krav til kursgodkjennelse for ovennevnte kurs, som godkjente innleveringer og fremmøte og deltakelse i øvinger, oppgaver, cases, studentpresentasjoner m.m., fremgår av kursbeskrivelsene.

  Det er ikke krav om selvstendig arbeid på MRR og ikke utvekslingsmuligheter for studenter i denne kategorien.

 • Læringsutbytte

  Kandidaten

  Kunnskap:

  • går ut med solid kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og avansert kompetanse i finansregnskap, revisjon, verdsettelse, skatterett og relevante deler av foretaksretten
  • har inngående og oppdaterte kunnskaper om teorier og metoder, reguleringer og praktisk profesjonsanvendelser innenfor det relevante fagfeltet til revisor
  • har bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale problemstillinger revisor og revisorprofesjonen står ovenfor

  Ferdigheter

  • kan anvende kunnskapen til forstå, strukturere og løse komplekse bedriftsøkonomiske problemer i ulike virksomheter
  • kan anvende regnskapskonsepter og -prinsipper, samt regelverk på praktiske regnskapsproblemstillinger
  • kan anvende den teoretiske, metodiske og praktiske innsikten til å utøve godt profesjonelt revisorskjønn
  • er i stand til å verdsette foretak og fastsette og ta stilling til rimeligheten av virkelig verdi av eiendeler og gjeld
  • har ferdighetene til å identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder innenfor det relevante fagfeltet til revisor
  • kan anvende kunnskapen på nye områder og er i stand til selv å oppdatere seg og å ta i bruk ny kunnskap gjennom yrkeskarrieren

  Generell kompetanse

  • kan kommunisere problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagfeltet til revisor, inkludert med ledelsen i virksomheten som revideres
  • har evnen til å arbeide selvstendig med teoretiske og praktiske revisorrelevante problemstillinger og er i stand til å integrere og anvende kunnskap fra flere fagområder i problemløsingen
  • har opparbeidet seg kunnskaper om og evne til å reflektere over og ta hensyn til profesjonsetiske problemstillinger og revisors rolle som allmennhetens tillitsperson
  • har solid grunnlag til å utøve sin profesjon i en internasjonal kontekst
  • kan bidra i innovasjonsprosesser i profesjonen

 • Krav til forkunnskap

  Det er ulike opptakskrav til ulike grupper søkere. Søkerne grupperes som følger:

  • Bachelor i økonomi og administrasjon
  • Bachelor i regnskap og revisjon med bestått alminnelig revisoreksamen
  • Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)
  • Master i rettsvitenskap
  • Annen utdanning (iblant disse søkere med utenlandsk utdanning)

  For mer informasjon, se våre opptakssider.

 • Muligheter for innpass av eksterne emner i studiet

  En automatisk fritaksvurdering for kursdelen gjøres i forbindelse med opptak. Søkere med mastergrad i økonomi og administrasjon eller mastergrad i rettsvitenskap KAN får fritak for 60 studiepoeng dersom visse fagkrav er oppfylt.

  Det er mulig å søke om fritak for alle enkeltemner/kurs i masterstudiet i regnskap og revisjon. Emnene/kursene det søkes fritak på grunnlag av skal ha vært avlagt med samme omfang, innhold og nivå som høyskolens emner/kurs. Studentene MÅ av legge minimum 60 studiepoeng av studiet for å kunne få utstedt grad fra NHH.

  Fritak utover det som innvilges i den automatiske fritaksvurderingen må det søkes særskilt om, søknadsfrist 1. september.

 • Krav til statsautorisasjon

  I Kvalitetsreformen inngår også innføring av en ny og felles nasjonal karakterskala. Denne karakterskalaen er den samme skalaen som allerede benyttes som omregningsskala innenfor det europeiske utdanningssamarbeidet ECTS. Skalaen går fra A som beste karakter til E som laveste ståkarakter. Karakteren F gis for stryk.

  Det er Finanstilsynet som har karakterkravet for å kunne bli statsautorisert revisor. Tilsynet har fastsatt at ingen enkeltkarakter kan være lavere enn karakteren C for å få autorisasjon. Detaljert informasjon om deres nye krav etter omleggingen til bokstavkarakterer vil du finne mer om ved å sjekke Finanstilsynets nettsider. Alle spørsmål angående autorisasjonskravet må rettes til Finanstilsynet.