Studieplan MRR

Studieprogrammet Master i regnskap og revisjon (MRR) sikrer nødvendig teoretisk kunnskap som er relevant for lovfestet revisjon i Norge og som tilfredsstiller utdanningskravene for godkjenning som statsautorisert revisor. Programmet er organisert i et toårig og et ettårig løp. Det ettårige løpet kan følges av enkelte studenter som allerede har en mastergrad i økonomi og administrasjon eller i rettsvitenskap. Andre studenter må følge det toårige løpet. Det toårige løpet tilbys ved NHH i Bergen mens det ettårige løpet tilbys både i Bergen og Oslo.

Opptakskrav og studiets struktur er ulike for det toårige og det ettårige løpet. Denne studieplanen beskriver studieprogrammet for begge løpene.

Studieplanen gjelder for studenter som er tatt opp til studiet fra og med høsten 2023.

 • Programmets innhold

  Studieprogrammet Master i regnskap og revisjon (MRR) er på 120 studiepoeng (stp) og er normert til to år. Studenter som allerede har en mastergrad i økonomi og administrasjon eller i rettsvitenskap, kan kvalifisere for det ettårige løpet.

  Toårig løp

  Studieprogrammet består av en emnedel på 90 stp og et selvstendig arbeid på 30 stp. Innenfor emnedelen må 52,5 stp tas innenfor MRRs fagområder, 7,5 stp er metodeemne og 30 stp kan velges fritt blant emnene som tilbys i NHHs Masterprogram i økonomi og administrasjon (MØA) eller blant de internasjonale mulighetene som er tilgjengelig for MRR-studenter.

  Ettårig løp

  Studenter som har en kvalifiserende mastergrad, kan bruke selvstendig arbeid og emner fra denne graden som del av en mastergrad i regnskap og revisjon under forutsetning at studenten avlegger minst 60 nye stp ved NHH.

  De 60 nye studiepoengene består av åtte obligatoriske emner. For hvert av de obligatoriske emnene som eventuelt inngår som del av Mastergrad i økonomi og administrasjon (MØA-grad) ved NHH, må studenten ta et annet emne.

 • Studiets struktur

  Toårig løp

  For studenter som følger det toårige løpet, vil studiets struktur normalt være som følger:

  Første semester og andre semester:

  Obligatoriske emner (37,5 stp)

  • ACC401N Finansregnskap I eller ACC401E Financial Accounting I
  • ACC402N Internkontroll og revisjon eller ACC402E Internal Control and Audit
  • ACC440 Foretaksrett
  • ACC441 Skatte- og avgiftsrett
  • MRR451 Revisjon II

  Metodeemne – ett av følgende emner (7,5 stp)

  • BUS444N Økonometri for regnskap og økonomisk styring
  • BUS444E Econometrics for Business Research
  • ECN402 Econometrics
  • STR402A Methodology for Master Thesis

  Regnskapsrapportering – ett av følgende emner (7,5 studiepoeng):

  • ACC410 Finansregnskap II
  • ACC411 Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner
  • ACC412 Nonprofit accounting
  • ACC413 Sustainability & ESG Reporting

  Verdsettelse og analyse – ett av følgene emner (7,5 studiepoeng):

  • ACC420E Strategic Financial Statement Analysis
  • ACC420N Regnskapsanalyse
  • ACC421A Verdsettelse
  • ACC421B Verdsettelse
  • ACC421E Valuation with financial statement analysis
  • ACC422 Verdsettelse i regnskapet
  • FIE437 Valuation

  Tredje og fjerde semester:

  Valgfrie emner (30 stp)

  • Utveksling eller
  • Valgfrie emner fra MØAs emneliste

  Selvstendig arbeid (30 stp)

  Ettårig løp

  Programmets innhold er likt for studenter som følger det ettårige løpet i henholdsvis Bergen og Oslo, men i Oslo er det større innslag av forelesninger som kun er digitalt tilgjengelig enn i Bergen. Studenter i Oslo må være innstilt på at andre emner enn de åtte obligatoriske emnene nedenfor samt gjentak av eksamen i obligatoriske emner kan kreve oppmøte i Bergen.

  For studenter som følger det ettårige løpet, består studiet av åtte obligatoriske emner:

  • ACC401N Finansregnskap I*)
  • ACC402N Internkontroll og revisjon*)
  • ACC410 Finansregnskap II
  • ACC413 Sustainability & ESG Reporting
  • ACC422 Verdsettelse i regnskapet
  • ACC440 Foretaksrett*)
  • ACC441 Skatte- og avgiftsrett*)
  • MRR451 Revisjon II*)

  Dersom studenten har MØA-grad fra NHH med emner som er obligatoriske i MRR-graden (merket med *), må disse emnene brukes i MRR-graden. Dersom karakteren på disse innpassede emner ikke oppfyller kravet til statsautorisert revisor, kan gjentak skje etter vanlige regler.

  Dersom studenten har MØA-grad som inneholder noen av de åtte emnene som er obligatoriske i det ettårige løpet, må studenten velge ett annet emne for hvert av emnene som inngår i MØA-graden. Studentene kan velge andre emner blant emnene som er tilgjengelige i Accounting-profilen i MØA, samt følgende emner:

  • BUS446 Sustainable Business Models
  • ETI450 Corporate Social Responsibility

  MRR graden må inneholde minst to emner fra hver av fagkategoriene revisjon, rettsvitenskap og regnskapsrapportering, og minst ett emne fra fagkategorien verdsettelse og analyse. De obligatoriske emnene ovenfor (merket *) oppfyller dette kravet for de to første fagkategoriene. For fagkategorien regnskapsrapportering vil ACC410 og/eller ACC413 sammen med det obligatoriske ACC401 oppfylle kravet. I tilfelle MØA-graden inneholder både ACC410 Finansregnskap II og ACC413 Sustainability & ESG Reporting og ingen av disse brukes i MRR-graden, må studenten oppfyllet kravet til to emner på annen måte. Tilsvarende vil ACC422 Verdsettelse i regnskapet oppfylle kravet til minst ett emne innen verdsettelse og analyse. I tilfelle MØA-graden inneholder dette emnet, men emnet ikke brukes i MRR-graden, må studenten oppfylle kravet til minst ett emne på annen måte.

  Studenter med master i rettsvitenskap, må velge to andre emner for ACC440 Foretaksrett og ACC441 Skatte-og avgiftsrett. De kan velge blant samme emnene som studenter med MØA-grad, men minst ett av emnene må velges fra fagkategorien verdsettelse/analyse.

  Vurderingsforsøk

  Studenter på masterstudiet i regnskap og revisjon har tre vurderingsforsøk i samme emne. For emner som inngår i en MØA-grad fra NHH og som brukes som del av en MRR-grad fra NHH, teller forsøk brukt i MØA-graden med som en del av antall forsøk.

 • Læringsutbytte

  Kandidaten

  Kunnskap

  • har inngående og oppdatert kunnskap om teorier innenfor finansregnskap, revisjon, verdsettelse, skatterett og foretaksrett som er nødvendig for å utføre revisjon i Norge
  • har solid kompetanse innenfor empirisk metode
  • har bred innsikt i nasjonale og internasjonale problem­stillinger og regelverk som er relevant for å utføre revisjon i Norge
  • har kunnskap om bærekraftsrapportering og etiske problemstillinger

  Ferdigheter

  • kan anvende kunnskap til å forstå, strukturere og løse komplekse problemstillinger i utførelsen av revisjon
  • kan anvende relevante teorier og regelverk på praktiske regnskapsmessige problemstillinger
  • kan anvende relevante teorier og regelverk til å utøve profesjonelt revisorskjønn
  • er i stand til å ta stilling til rimeligheten av estimater på virkelig verdi av foretak, eiendeler og gjeld
  • kan identifisere og drøfte juridiske problemstillinger som er relevante ved utførelsen av revisjon i Norge, og trekke konklusjoner basert på drøftingen
  • kan, under veiledning, gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • er i stand til selv å oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren
  • kan anvende tilegnet kunnskap på nye områder

  Generell kompetanse

  • kan kommunisere problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagfeltet til revisor
  • har et solid grunnlag for utøvelse av sin profesjon i en internasjonal kontekst
  • kan bidra i innovasjons­prosesser i profesjonen
  • har evnen til å reflektere over og ta hensyn til bærekraft, etiske problemstillinger og revisors rolle som allmennhetens tillitsperson
  • forstår implikasjoner av informasjonsteknologi for regnskapsprosessene og revisors arbeid

 • Selvstendig arbeid

  Studenter som følger det toårige løpet, skal gjennomføre et selvstendig arbeid (masteroppgave). Studenter som følger det ettårige løpet, skal ikke skrive ny masteroppgave, men masteroppgave fra annen mastergrad blir innpasset i MRR-graden.

  Det selvstendige arbeidet skal gå i dybden på én eller flere relaterte problemstillinger innenfor MRRs fagområder. Det kan være mulig å skrive innenfor andre fagområder når disse anses relevante for MRR. Det selvstendige arbeidet utgjør 30 stp og studenten skal normalt skrive det selvstendige arbeidet sammen med en annen student.

  Gjennom det selvstendige arbeidet skal studentene

  • utvikle sine analytiske ferdigheter og få en dypere forståelse for teoretiske og/eller empiriske muligheter og utfordringer innenfor det valgte fagfeltet
  • trenes i å tenke og arbeide selvstendig
  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • vise forståelse, refleksjon og modning i fagfeltet

  Det selvstendige arbeidet skal gjennomføres i tråd med forskningsetiske normer.

 • Internasjonale muligheter

  Studenter som følger det toårige løpet, kan bruke NHHs internasjonale muligheter i tredje eller fjerde semester på tilsvarende måte som MØA-studenter så lenge det ikke hindrer gjennomføring av emnene som skal gjennomføres i første og andre semester. Tilbudene om CEMS og dobbelgrad er ikke mulig å kombinere med en MRR-grad. Studenter som følger det ettårige løpet, kan ikke anvende seg av de internasjonale mulighetene.

  Eksempler på internasjonale muligheter som kan være mulig å benytte for MRR-studenter:

  • Utveksling til en av NHHs partnerinstitusjoner
  • Innovation school
  • Grunderskolen

  Internship

 • Kvalifikasjon etter fullført program

  Kandidatene får graden Master i regnskap og revisjon ved bestått studium.

 • Opptaksinformasjon

  Opptakskrav toårig løp

  Generelt opptakskrav:

  Bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende.

  Spesielt opptakskrav:

  Minst 120 studiepoeng må være innen økonomisk-administrative fag. Av de 120 studiepoengene, må 90 studiepoeng dekke følgende fagområder:

  • Metodefag 20 studiepoeng
   (matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode må inngå)
  • Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng
   (finansregnskap, økonomistyring og investering og finansiering må inngå)
  • Administrasjonsfag 25 studiepoeng
   (markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi må inngå)
  • Samfunnsøkonomiske fag 15 studiepoeng
   (mikroøkonomi og makroøkonomi må inngå).

  Bachelorgrad i økonomi og administrasjon (BØA) og Bachelorgrad i regnskap og revisjon (BRR) oppfyller opptakskravet.

  Studenter som fullfører bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (BØA) ved NHH er garantert direkte overgang til masterstudiet i regnskap og revisjon.

  Opptakskrav ettårig løp

  Følgende opptakskrav gjelder for opptak til Master i regnskap og revisjon, ettårige løp:

  1. Søkere med master i økonomi og administrasjon

  • Fullført mastergrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende
  • Karakteren C eller bedre i minst 60 av studiepoengene. Masteroppgaven skal være inkludert i de 60 studiepoengene.

  Søkere med fireårig siviløkonomgrad må søke opptak til det toårige løpet.

  Studenter som har MØA-grad fra NHH med emner som er obligatoriske i MRR-graden, må innpasse disse emnene i MRR-graden uavhengig av karakter. Dersom karakteren på disse innpassede emner ikke oppfyller kravet til statsautorisert revisor, kan gjentak skje etter gjeldende regler.

  2. Søkere med master i rettsvitenskap

  • Fullført mastergrad i rettsvitenskap
  • Karakteren C eller bedre i minst 60 av studiepoengene. Masteroppgaven skal være inkludert i de 60 studiepoengene.
  • Graden må inneholde emner tilsvarende NHH-emnene ACC440 Foretaksrett og ACC441 Skatte- og avgiftsrett. Karakteren i disse emnene må være C eller bedre.
  • Forkunnskaper i bedriftsøkonomi med et omfang på minst 15 studiepoeng

  Alle emner som fyller kravet til finansregnskap, samt investering og finans i UHR-Økonomi og administrasjon sin Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, er godkjent i opptaket til MRR.

  3. Søkere med utenlandsk mastergrad innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.

  • Fullført bachelorgrad med minst 90 studiepoeng innen økonomi og administrasjon

   • Maksimalt 45 studiepoeng metodefag (matematikk, statistikk, osv.)
   • 30 studiepoeng må være innen bedriftsøkonomi eller administrasjon (finans, regnskap, strategi, markedsføring osv.)
   • Samfunnsøkonomiske emner som mikroøkonomi og makroøkonomi regnes ikke som bedriftsøkonomiske eller administrative emner.
  • Fullført mastergrad innen det økonomisk-administrative fagområdet

   • Karakteren C eller bedre i minst 60 av studiepoengene. Masteroppgaven skal være inkludert de 60 studiepoengene.
   • Masteroppgaven må ha et omfang på minst 30 studiepoeng.
  • Avlagt GMAT- eller GRE-test med følgende krav til poengsummer:

   • GMAT: Totalsum på minimum 600 poeng
   • GRE: Minimum 152 poeng på den kvantitative delen

  Noen få søkere med utenlandsk grad er fritatt fra GMAT-/GRE-kravet

  Overgang fra Accounting

  Mange av emnene som inngår i en MRR-grad er også tilgjengelig i MØA-profilen Accounting. Studenter som starter på Accounting høsten 2022 eller senere, har anledning å søke overgang til MRR dersom de ved overgangen har gjennomført spesifikke emner utover emnene som er obligatoriske i Accounting. Overgang fra MØA til MRR kan søkes i andre semester med virkning fra tredje semester. Ytterligere detaljer om krav for overgang er gitt på NHHs hjemmeside for «overgang mellom masterprogramma».