Søk om utveksling

Søk om utveksling

Søknadsweb opnar i mai for bachelorstudentar som ønsker å søka om utveksling våren 2023.

Søknadsfristar  

 • Masterutveksling: 1. februar kvart år (for utveksling i påfølgande akademiske år, haust eller vår). 
 • Bachelorutveksling: 1. juni kvart år (for utveksling i vårsemesteret i neste kalenderår)

GÅ TIL SØKNADSWEB

Svar på søknaden om utveksling på masternivå vil vera klart i slutten av februar. På bachelornivå vil svaret vera klart i samband med semesterstart den påfølgande hausten.

I tildelinga av plassar legg me fyrst og fremst vekt på faglege resultat, motivasjonsbrevet ditt i samband med søknaden, språkkvalifikasjonar og studieprogresjon. 

Me har samla spørsmål og svar for bachelorstudentar i eit felles PDF (148KB).

 • Søk i Søknadsweb

  Søk i Søknadsweb

  GÅ TIL SØKNADSWEB

  Vel "Ny Søknad". Fram til søknadsfristen kan du bruka "Mine Søknader" for å endra søknad og "Mine Dokument" for å endra opplasta dokumentasjon.

  I Søknadsweb kan du priortera opptil 20 lærestadar. Nokre skular har fleire campusar, og du må søka på rett campus. Du kan søka på fleire campusar på ein skule.

 • Søknadsdokument

  Søknadsdokument

  Du må lasta opp følgande dokument i Søknadsweb i "Mine Dokument":  

  • Motivasjonsbrev (på norsk eller engelsk)  
  • CV på engelsk med bilete.
  • Karakterutskrift på engelsk frå eventuell anna relevant høgare utdanning du har teke før du byrja på NHH (treng ikkje vera rett kopi). Du skal ikkje lasta opp karakterutskrift frå NHH eller frå vidaregåande skule.
  • Eventuelt annan dokumentasjon på språkkunnskapar.

  Du kan skriva motivasjonsbrevet (maks ei side) på generelt grunnlag eller meir spesifikt retta mot kvifor du ønsker å få plass ved eit spesifikt universitet, eit geografisk område eller anna, dersom du har ein særskild motivasjon for å søka akkurat der.    

  Ver vennleg og last opp alle dokument samla i ei PDF-fil med namnet ditt som dokumenttittel.

 • Språkkunnskapar

  Språkkunnskapar

  Nokre partnarskular har krav til språkkunnskapar. Du kan ta valfag innanfor språk på NHH som ein del av din bachelorgrad.

  • Engelsk: Nokre partnarskular har spesifikke krav til dokumentasjon av engelskkunnskapar. Nokre krev til dømes karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande skule, andre krev ein offisiell engelsktest. I lista over utvekslingsstadar er slike krav oppførte for dei skulane det gjeld. Det er ditt ansvar å passa på å samla all dokumentasjon for alle skulane du søker på. Viss du ikkje kan dokumentera engelskkunnskapar dei spør etter, når du søker, bør motivasjonsbrevet ditt innehalda ein plan for korleis du vil skaffa deg desse kunnskapane. 
  • Tysk/fransk/spansk: Viss du søker fransk-, tysk- eller spanskspråklege skular som underviser på lokalspråket, må du kunna dokumentera at du har eller vil oppnå språkkunnskapar tilsvarande to modular (15 studiepoeng) i det respektive språkvalfaget her på NHH eller tilsvarande før du reiser ut. Dette bør vera inkludert i motivasjonsbrevet når du søker utveksling. Merk at språkfag på vidaregåande skule ikkje er tilstrekkeleg.

 • Korleis takkar eg ja eller nei til ein plass?

  Korleis takkar eg ja eller nei til ein plass?

  Har du søkt om opptak til bachelor- eller masterutveksling ved NHH og vorte nominert til ein plass ved ein av NHHs partnerskular, må du takka ja eller nei til den tildelte plassen ved å gjera følgande:

  • Du takkar ja eller nei til den tildelte plassen i Søknadsweb. 
  • Du vil få tilsendt lenka til ein utvekslingskontrakt som må fyllast ut etter at fristen for å takka ja i Søknadsweb er ute.
  • Om du skal på utveksling til Europa (utanom Sveits og Storbritannia), er du ein Erasmus+ student og er plikta til å gjera deg kjent med Erasmus+ Student Charter (PDF, 273 kb) før du takkar ja til plassen.
  • Skal du seia ifrå deg plassen du er blitt tildelt, må du takka nei i Søknadsweb. Det er viktig at du frigjer plassen slik at me kan nytta han i restplassuttaket.
 • Kan eg byta plass eller søka på restplassar?

  Kan eg byta plass eller søka på restplassar?

  Alle som fekk avslag i hovudopptaket eller har trekt seg frå den tildelte plassen i Søknadsweb innan fristen for å takka ja/nei, får tilgang til ei liste med restplassar og moglegheit til å delta i restplassopptaket.

  Du kan ikkje byta den plassen du har fått tildelt i hovudopptaket, heller ikkje til ein skule du hadde lenger nede på pioriteringslista.

  Du kan ikkje søka om restplassar samstundes som du beheld den opphavelege plassen som du vart tildelt i hovudopptaket til utveksling.

 • Søk vertsskulen om opptak

  Søk vertsskulen om opptak

  Alle studentar som får tilbod om ein utvekslingsplass frå NHH, må også søka vertsskulen om opptak. For å få opptak må du hugsa på å:

  • fylgja søknadsfristar og svarfristar
  • oppfylla eventuelle språkkrav
  • oppretthalda eventuelle karakterkrav
  • betala eventuelle skulepengar
  • halda ein høfleg tone i korrespondanse med skulen

  Du vil motta informasjon om korleis du søker om opptak, bustad og visum frå skulen per e-post etter at NHH har nominert deg til vertsskulen. Hugs at alle skuler har ulike krav til søknadsdokument, ulike tidspunkt for fristar, og at dei sender ut informasjon til studentar på ulike tidspunkt. Du skal difor ikkje uroa deg om du ikkje har fått informasjon frå vertsskulen medan andre studentar har fått ein e-post.