Søk om utveksling

Søk om utveksling

Søknadsweb opnar i midten av januar for masterstudentar som ønsker å søka om utveksling i påfølgande studieår. Søknadsfrist er 1. februar.

Utveksling på masternivå 

 • 15. januar 2023: Søknadsweb opnar 
 • 1. februar 2023: Søknadsfrist (for utveksling i påfølgande akademiske år, haust eller vår)

 

Utveksling på bachelornivå 

 • Medio mai 2023: Søknadsweb opnar 
 • 1. juni 2023: Søknadsfrist (for utveksling i vårsemesteret i neste kalenderår)

I tildelinga av plassar legg me vekt på faglege resultat og studieprogresjon på NHH. Søker du på skular med spesifikke opptakskrav må du også oppfylla desse krava for å kunna verta nominert. 

Studentar som har opphald mellom bachelor- og mastergraden kan ikkje søka opptak til utveksling på masternivå.

Me har samla spørsmål og svar for bachelorstudentar i eit felles PDF.

 • Søk i Søknadsweb

  Søk i Søknadsweb

  GÅ TIL SØKNADSWEB

  Vel "Ny Søknad". Fram til søknadsfristen kan du bruka "Mine Søknader" for å endra søknad og "Mine Dokument" for å endra opplasta dokumentasjon.

  I Søknadsweb kan du priortera opptil 20 lærestadar. Nokre skular har fleire campusar, og du må søka på rett campus. Du kan søka på fleire campusar på ein skule.

 • Søknadsdokument

  Søknadsdokument

  • Dersom du skal søkja til Rikkyo, må du legga ved eit motivasjonsbrev
  • Dersom du søkjer til MBA-plass, må du legga ved CV med arbeidserfaring
  • Dersom du søkjer på skule med språkkrav, må du legga ved dokumentasjon på språkkunnskapar.

  Ver vennleg og last opp alle dokument samla i ei PDF-fil med namnet ditt som dokumenttittel.

 • Språkkunnskapar

  Språkkunnskapar

  Nokre partnarskular har krav til språkkunnskapar. Du kan ta valfag innanfor språk på NHH som ein del av din bachelorgrad.

  • Engelsk: Nokre partnarskular har spesifikke krav til dokumentasjon av engelskkunnskapar. Nokre krev til dømes karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande skule, andre krev ein offisiell engelsktest. I lista over utvekslingsstadar er slike krav oppførte for dei skulane det gjeld. Det er ditt ansvar å passa på å samla all dokumentasjon for alle skulane du søker på. 
  • Tysk/fransk/spansk: Viss du søker fransk-, tysk- eller spanskspråklege skular som underviser på lokalspråket, må du kunna dokumentera at du har eller vil oppnå språkkunnskapar tilsvarande to modular (15 studiepoeng) i det respektive språkvalfaget her på NHH eller tilsvarande før du reiser ut. Merk at språkfag på vidaregåande skule ikkje er tilstrekkeleg.

 • Korleis takkar eg ja eller nei til ein plass?

  Korleis takkar eg ja eller nei til ein plass?

  Har du søkt om opptak til bachelor- eller masterutveksling ved NHH og vorte nominert til ein plass ved ein av NHHs partnerskular, må du takka ja eller nei til den tildelte plassen ved å gjera følgande:

  • Du takkar ja eller nei til den tildelte plassen i Søknadsweb. 
  • Du vil få tilsendt lenka til ein utvekslingskontrakt som må fyllast ut etter at fristen for å takka ja i Søknadsweb er ute.
  • Om du skal på utveksling til Europa (utanom Sveits og Storbritannia), er du ein Erasmus+ student og er plikta til å gjera deg kjent med Erasmus+ Student Charter (PDF, 273 kb) før du takkar ja til plassen.
  • Skal du seia ifrå deg plassen du er blitt tildelt, må du takka nei i Søknadsweb. Det er viktig at du frigjer plassen slik at me kan nytta han i restplassuttaket.
 • Kan eg byta plass eller søka på restplassar?

  Kan eg byta plass eller søka på restplassar?

  Alle som fekk avslag i hovudopptaket eller har trekt seg frå den tildelte plassen i Søknadsweb innan fristen for å takka ja/nei, får tilgang til ei liste med restplassar og moglegheit til å delta i restplassopptaket.

  Du kan ikkje byta den plassen du har fått tildelt i hovudopptaket, heller ikkje til ein skule du hadde lenger nede på pioriteringslista.

  Du kan ikkje søka om restplassar samstundes som du beheld den opphavelege plassen som du vart tildelt i hovudopptaket til utveksling.

 • Søk vertsskulen om opptak

  Søk vertsskulen om opptak

  Alle studentar som får tilbod om ein utvekslingsplass frå NHH, må også søka vertsskulen om opptak. For å få opptak må du hugsa på å:

  • fylgja søknadsfristar og svarfristar
  • oppfylla eventuelle språkkrav
  • oppretthalda eventuelle karakterkrav
  • betala eventuelle skulepengar
  • halda ein høfleg tone i korrespondanse med skulen

  Du vil motta informasjon om korleis du søker om opptak, bustad og visum frå skulen per e-post etter at NHH har nominert deg til vertsskulen. Hugs at alle skuler har ulike krav til søknadsdokument, ulike tidspunkt for fristar, og at dei sender ut informasjon til studentar på ulike tidspunkt. Du skal difor ikkje uroa deg om du ikkje har fått informasjon frå vertsskulen medan andre studentar har fått ein e-post.