Søk om utveksling

Søk om utveksling

Søknadsweb åpner 15. mai 2018 for studenter som ønsker å søke bachelorutveksling våren 2019. Velkommen til infomøte torsdag 3. mai 2018 kl 12:15-13:30 i AUD MAX.

Søknadsfristar  

 • Masterutveksling: 1. februar kvart år (for utveksling i påfølgande akademiske år, haust eller vår). 
 • Bachelorutveksling: 1. juni kvart år (for utveksling i vårsemesteret i neste kalenderår)

GÅ TIL SØKNADSWEB

Svar på søknaden om utveksling på masternivå vil vere klart i slutten av februar. På bachelornivå vil svar vere klart i samband med semesterstart påfølgjande haust.

I tildelinga av plassar legg vi først og fremst vekt på dine faglege resultat, din motivasjon i søknaden, språkkvalifikasjonar og studieprogresjon.

 • Søk i Søknadsweb

  Søk i Søknadsweb

  GÅ TIL SØKNADSWEB

  Velg Ny Søknad. Frem til søknadsfristen kan du bruke Mine Søknader for å endre søknad og Mine Dokumenter for å endre opplastet dokumentasjon.

  I Søknadsweb kan du priortere opptil 20 lærestadar. Nokre skular har fleire campus og du må søkje på rett campus. Du kan søkje på fleire campus på ein skule.

 • Søknadsdokumentar

  Søknadsdokumentar

  Du må laste opp følgjande dokument i Søknadsweb i Mine Dokumenter:  

  • Motivasjonsbrev (på norsk eller engelsk)  
  • CV på engelsk med bilde.
  • Karakterutskrift på engelsk frå eventuell anna høgare utdanning du har tatt før du begynte på NHH (treng ikkje vere rett kopi) Du skal ikkje laste opp karakterutskrift frå NHH 
  • Eventuelt anna dokumentasjon på språkkunnskapar

  Motivasjonsbrevet kan skrivast på generelt grunnlag eller meir spesifikt retta mot kvifor du ønskjer å få plass ved eit eller fleire universitet dersom du har ein særskild motivasjon for å søkje akkurat der.    

  Ver vennleg og last opp alle dokument samla i eit dokument med namnet ditt som dokumenttittel.

 • Krav om språkkunnskapar

  Krav om språkkunnskapar

  • Engelsk: Nokre partnarskular har spesifikke krav til dokumentasjon av engelskkunnskapar. Nokre krev til dømes karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande skule, andre krev ein offisiell engelsktest. I lista over utvekslingsstadar er sånne krav oppført for skulane det gjeld. Det er ditt ansvar å passe på at du har påkrevd dokumentasjon for alle skulane du søkjer på. Dersom du ikkje kan dokumentere engelskkunnskapar som etterspurt på søknadstidspunktet, bør motivasjonsbrevet ditt innehalde ein plan for korleis det skal oppnås. 
  • Tysk/fransk/spansk: Viss du søkjer fransk-, tysk- eller spanskspråklege skular som underviser på lokalspråket, må du kunne dokumentere at du har eller vil oppnå språkkunnskapar tilsvarande to modular i det respektive språkvalfaget her på NHH før du reiser ut. dette bør inkluderes i motivasjonsbrevet når du søker utveksling.

 • Korleis takker eg ja eller nei til ein plass?

  Korleis takker eg ja eller nei til ein plass?

  Har du søkt om opptak til bachelor- eller masterutveksling ved NHH og blitt nominert til ein plass ved ein av NHHs partnerskular, må du takke ja eller nei til plassen ved å gjere følgjande:

  • Du takkar ja eller nei til din tildelte plass i Søknadsweb. 
  • Du må i tillegg lese og signere utvekslingskontrakten med NHH for å behalde plassen din.
  • Om du skal på utveksling til Europa (utanom Sveits), er du ein Erasmus+ student og er forplikta til å gjere deg kjent med Erasmus+ Student Charter (PDF, 273 kb) før du takkar ja til plassen.
  • Skal du seie frå deg plassen du er blitt tildelt, må du takke nei i Søknadsweb. Det er viktig at plassar vert frigjort slik at dei kan nyttast i restplassuttaket for dei studentane som ikkje fekk plass i hovudopptaket.
  • Ver oppmerksam på at bachelorstudentar som takkar nei til ein plass på utveksling i sitt fjerde semester, og ikkje har gyldig grunn til dette, vil bli nedprioritert i en eventuell ny søknad om utveksling i sitt sjette semester.
 • Kan eg bytte plass eller søkje på restplassar?

  Kan eg bytte plass eller søkje på restplassar?

  Alle som fekk avslag i hovudopptaket eller har trukke seg frå tildelt plass i Søknadsweb kan be om å få tilgang til ei liste med restplassar og om å søkje i restplassuttaket ved å fylle ut eit skjema. Frist for å fylle ut skjema er den same som for å takke ja/nei til tildelt utvekslingsplass i Søknadsweb.

  Du kan ikkje bytte den plassen du har fått tildelt i hovudopptaket, heller ikkje til ein skule du hadde lenger nede på pioriteringslista.

  Du kan søkje om opptak til restplassar om du har fått avslag på alle skular du har søkt deg til eller om du har takkar nei til plassen du er blitt tildelt. Du kan ikkje søkje om restplassar samstundes som du beheld den opphavelige plassen som du vart tildelt i hovudopptaket til utveksling.

 • Søk vertsskulen om opptak

  Søk vertsskulen om opptak

  Alle studentar som får tilbod om ein utvekslingsplass frå NHH må også søkje vertsskulen om opptak. For å få opptak må du hugse på å:

  • følgje søknadsfristar og svarfristar
  • oppfylle eventuelle språkkrav
  • oppretthalde eventuelle karakterkrav
  • betale eventuelle skulepengar
  • halde ein høfleg tone i korrespondanse med skulen

  Du vil motta informasjon om korleis du søker om opptak, bustad og visum frå skulen per e-post etter at NHH har nominert deg til vertsskulen. Hugs at alle skuler har ulike krav til søknadsdokument, ulike tidspunkt for fristar og at dei sender ut informasjon til studentar på ulike tidspunkt. Du skal derfor ikkje uroe deg om du ikkje har fått informasjon frå vertsskulen medan andre studentar har fått ein e-post.