Søk om utveksling

Søk om utveksling

Søknadsweb opnar i januar for masterstudentar som ønskjer å søkje om utveksling hausten 2022 eller våren 2023.

Søknadsfristar  

 • Masterutveksling: 1. februar kvart år (for utveksling i påfølgande akademiske år, haust eller vår). 
 • Bachelorutveksling: 1. juni kvart år (for utveksling i vårsemesteret i neste kalenderår)

GÅ TIL SØKNADSWEB

Svar på søknaden om utveksling på masternivå vil vere klart i slutten av februar. På bachelornivå vil svar vere klart i samband med semesterstart påfølgjande haust.

I tildelinga av plassar legg vi fyrst og fremst vekt på dine faglege resultat, din motivasjon i søknaden, språkkvalifikasjonar og studieprogresjon. 

Vi har samla spørsmål og svar for bachelorstudentar i ei felles PDF (141KB).

 • Søk i Søknadsweb

  Søk i Søknadsweb

  GÅ TIL SØKNADSWEB

  Vel Ny Søknad. Frem til søknadsfristen kan du bruke Mine Søknader for å endre søknad og Mine Dokumenter for å endre opplastet dokumentasjon.

  I Søknadsweb kan du priortere opptil 20 lærestadar. Nokre skular har fleire campus og du må søkje på rett campus. Du kan søkje på fleire campus på ein skule.

 • Søknadsdokument

  Søknadsdokument

  Du må laste opp følgjande dokument i Søknadsweb i Mine Dokumenter:  

  • Motivasjonsbrev (på norsk eller engelsk)  
  • CV på engelsk med bilete.
  • Karakterutskrift på engelsk frå eventuell anna relevant høgare utdanning du har tatt før du begynte på NHH (treng ikkje vere rett kopi) Du skal ikkje laste opp karakterutskrift frå NHH eller frå vidaregåande skule.
  • Eventuelt anna dokumentasjon på språkkunnskapar

  Motivasjonsbrevet (maks ei side) kan skrivast på generelt grunnlag eller meir spesifikt retta mot kvifor du ønskjer å få plass ved eit eller fleire universitet, eit geogragisk område eller anna, dersom du har ein særskild motivasjon for å søkje akkurat der.    

  Ver vennleg og last opp alle dokument samla i ein PDF-fil med namnet ditt som dokumenttittel.

 • Krav om språkkunnskapar

  Krav om språkkunnskapar

  Nokre partnarskular har krav til språkkunnskapar. Du kan ta valfag innanfor språk på NHH som ein del av din bachelorgrad.

  • Engelsk: Nokre partnarskular har spesifikke krav til dokumentasjon av engelskkunnskapar. Nokre krev til dømes karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande skule, andre krev ein offisiell engelsktest. I lista over utvekslingsstadar er sånne krav oppført for dei skulane det gjeld. Det er ditt ansvar å passe på at du har påkrevd dokumentasjon for alle skulane du søkjer på. Dersom du ikkje kan dokumentere engelskkunnskapar som etterspurt på søknadstidspunktet, bør motivasjonsbrevet ditt innehalde ein plan for korleis det skal oppnås. 
  • Tysk/fransk/spansk: Viss du søkjer fransk-, tysk- eller spanskspråklege skular som underviser på lokalspråket, må du kunne dokumentere at du har eller vil oppnå språkkunnskapar tilsvarande to modular (15 studiepoeng) i det respektive språkvalfaget her på NHH eller tilsvarande før du reiser ut. Dette bør inkluderes i motivasjonsbrevet når du søker utveksling. Merk at språkfag på vidaregåande skule ikkje er tilstrekkeleg.

 • Korleis takker eg ja eller nei til ein plass?

  Korleis takker eg ja eller nei til ein plass?

  Har du søkt om opptak til bachelor- eller masterutveksling ved NHH og blitt nominert til ein plass ved ein av NHHs partnerskular, må du takke ja eller nei til plassen ved å gjere følgjande:

  • Du takkar ja eller nei til din tildelte plass i Søknadsweb. 
  • Du vil få tilsendt lenke til ein utvekslingskontrakt som må fyllast ut etter fristen for å takke ja i Søknadsweb er ute
  • Om du skal på utveksling til Europa (utanom Sveits), er du ein Erasmus+ student og er forplikta til å gjere deg kjent med Erasmus+ Student Charter (PDF, 273 kb) før du takkar ja til plassen.
  • Skal du seie frå deg plassen du er blitt tildelt, må du takke nei i Søknadsweb. Det er viktig at plassar vert frigjort slik at dei kan nyttast i restplassuttaket for dei studentane som ikkje fekk plass i hovudopptaket.
 • Kan eg bytte plass eller søkje på restplassar?

  Kan eg bytte plass eller søkje på restplassar?

  Alle som fekk avslag i hovudopptaket eller har trukke seg frå tildelt plass i Søknadsweb innen fristen for å takke ja/nei, får tilgang til ei liste med restplassar og moglegheit til å delta i restplassopptaket.

  Du kan ikkje bytte den plassen du har fått tildelt i hovudopptaket, heller ikkje til ein skule du hadde lenger nede på pioriteringslista.

  Du kan ikkje søkje om restplassar samstundes som du beheld den opphavelige plassen som du vart tildelt i hovudopptaket til utveksling.

 • Søk vertsskulen om opptak

  Søk vertsskulen om opptak

  Alle studentar som får tilbod om ein utvekslingsplass frå NHH må også søkje vertsskulen om opptak. For å få opptak må du hugse på å:

  • følgje søknadsfristar og svarfristar
  • oppfylle eventuelle språkkrav
  • oppretthalde eventuelle karakterkrav
  • betale eventuelle skulepengar
  • halde ein høfleg tone i korrespondanse med skulen

  Du vil motta informasjon om korleis du søker om opptak, bustad og visum frå skulen per e-post etter at NHH har nominert deg til vertsskulen. Hugs at alle skuler har ulike krav til søknadsdokument, ulike tidspunkt for fristar og at dei sender ut informasjon til studentar på ulike tidspunkt. Du skal derfor ikkje uroe deg om du ikkje har fått informasjon frå vertsskulen medan andre studentar har fått ein e-post.