Informasjon for Erasmus+ studentar

Informasjon for Erasmus+ studentar

Viss du skal reisa på utveksling til Europa, inkludert Tyrkia og Island, deltek du i Erasmus+ programmet. Du er ikkje ein Erasmus+ student om du skal på utveksling til Sveits eller Storbritannia.

Dersom du har fått utvekslingsplass ved eit europeisk universitet innanfor EU/EØS, har du rett på Erasmus+ stipend. Du vil automatisk vera lagt til ei Canvas-gruppe i god tid før avreise. Der vil du få all informasjon du treng og dine rettar og plikter for å motta fyrste- og andre del av stipendet. 

Viss du skal ha internship i Europa, kan du søka på Erasmus+ stipend. Du kan lesa meir om internship og praksismoglegheitar på denne sida

 • Finansiering av utvekslingsopphaldet ditt

  Finansiering av utvekslingsopphaldet ditt

  Som Erasmus+ student kan du få Erasmus+ stipend medan du er på utveksling. Du kan få stipendet viss du har søkt og vorte teken opp i NHHs utvekslingsprogram til Europa, og har registert deg med kontonummer i NHHs skjema for Erasmus+ stipend.

  • Stipendet er på €410 per månad for studentar som reiser til lågkostnadssland og på €460 per månad for studentar som reiser til høgkostnadsland (Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og Storbritannia). Studentar som reiser med mindreårige barn, kan få eit tilleggsstipend på €200 per månad.
  • 70% av stipendet vert utbetalt i september for deg som skal på utveksling i haustsemesteret og i februar for deg som skal på utveksling i vårsemesteret (basert på eit fire månadar langt semester).
  • Dei resterande 30% av stipendet vert utbetalte i semesteret etter at du har vore på utveksling og berreetter at du har oppfylt alle pliktene som Erasmus+ student.
  • Om utvekslingsopphaldet ditt varar kortare/lenger enn fire måneder, vil stipendbeløpet ditt verta justert etter det.
 • EKSTRA STIPEND TIL STUDENTAR MED FÆRRE MOGLEGHEITER

  EKSTRA STIPEND TIL STUDENTAR MED FÆRRE MOGLEGHEITER

  Erasmus+ skal fremja lik tilgang og høve for deltaking i programmet. Studentar med færre moglegheiter har difor høve til å få eit tilleggstipend på 250 EUR per månad. Definisjonen på studentar med færre moglegheiter er fastsett av Direktorartet for høyere utdanning og kompetanse med utgangspunkt i retningslinjer frå Erasmusprogrammet. 

  Fylgjande kategoriar er vedtekne: 

  1. Studentar med barn under 18 år: Dette gjeld uavhengig av talet på barn du har. Barnet treng heller ikkje vera med på opphaldet. Studentar skal skriva under på ei erklæring ("Declaration of Honour") for å stadfesta at dei høyrer til kategorien. 
  2. Studentar med nedsett funksjonsevne og kroniske sjukdommar: Alle studentar som fell inn under SNs definisjon: "Students who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which, in interaction with various barriers, may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others" (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD) kjem inn under denne kategorien. Definisjonen er brei, men viser til at nedsett funksjonsevne og den kroniske sjukdommen må vera varig. Studentar som kjem inn under denne kategorien kan levera ei stadfesting frå legen på at dei fell inn under definisjonen ovanfor. 
  3. Studentar med flyktningsstatus: Alle studentar med flyktningsstatus fell inn under denne kategorien. Studentar skal skriva under på ei erklæring ("Declaration of Honour") for å stadfesta at dei høyrer til kategorien. 

  Viss du høyrer til ein av kategoriane ovanfor, må du gje beskjed til NHH om dette når du sendar inn Erasmus+ stipendavtalen. 

 • DINE PLIKTER

  DINE PLIKTER

  Som mottakar av eit Eramus+ stipend må du oppfylla følgande plikter:

  1. Du må lesa Erasmus+ student mobility charter. Dokumentet inneheld informasjon om NHHs,brettane og pliktene vertsuniversitetet og du har i samband med utvekslingsopphaldet ditt.
  2. Du må fylla ut stipendkontrakten og returnera han til NHH via Canvas.
  3. Ta ein Erasmus+ språktest i språket du skal studera på (Online Linguistic Support; OLS) før og etter utvekslingsopphaldet ditt. Viss du oppnår nivå B1 eller lågare, får du tilbod om å ta eit nettbasert språkkurs frå Erasmus+ i forkant av utvekslinga. Oppnår du eit høgare nivå og indikerer at du ønsker eit nettbasert språkkurs i det lokale språket, vil du automatisk få tildelt dette etter fullført språktest. Testresultatet ditt vil ikkje diskvalifisera deg frå utveksling, og vertsuniversitetet vil ikkje få tilgang til resultatet ditt. Du vil få ein e-post med beskjed om korleis du gjennomfører testen. Les meir om OLS her.
  4. Levera inn Erasmus+  Online Learning Agreement  når du har meldt deg opp i faga du ønsker å ta ved vertsuniversitetet. Du vil få ein e-post med invitasjon til dette. Dette er ikkje det same som å søka om førehandgodkjenning av kurs til NHH. Meir om førehandsgodkjenning av kurs.
  5. Levera inn Confirmation of Stay (Word, 61kb) i slutten av semesteret ditt i utlandet. Stadfestinga må vera signert av ein representant frå vertsuniversitetet og returnert til NHH via Canvas. Datoene i CoS skjema er grunnlag for stipendrekninga.
  6. Rapportera til EU-kommisjonen ved å fylla ut eit spørjeskjema om utvekslingsopphaldet ditt. Du vil få ei personleg lenke til spørjeskjemaet i slutten av utvekslingsopphaldet. Dette spørjeskjemaet er ulikt spørjeskjemaet som du får frå NHH. Du må fylla ut både skjemaet frå EU og frå NHH.

   

  NHH sitt Erasmus Policy Statement (pdf, 100kb) skildrar institusjonen sin strategi for å oppfylla pliktene i Erasmus charteret (pdf 1MB).