Tilrettelegging av eksamen

Tilrettelegging av eksamen

Fristen for å søke om tilrettelegging på eksamen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Søknad om tilrettelegging på akutt grunnlag er unntatt normal søknadsfrist. Søknader om tilrettelegging for sesongbaserte plager og allergi har egen frist hvert vårsemester.

En student med nedsatt funksjonsevne som ikke kan gjennomføre eksamen på likt grunnlag som sine medstudenter, kan søke om tilrettelegging for å veie opp for ulempene funksjonsnedsettelsen medfører. Både midlertidige og kroniske tilstander kan gi grunnlag for tilrettelegging.

slik søker du

Søknader om tilrettelegging av eksamen kan sendes inn ved å fylle ut webskjema fra lenken nedenfor. 

Søknadsskjema Tilrettelegging

Dersom du får problemer med innsending av webskjema kan du kontakte seksjon for eksamen på eksamen@nhh.no.

 • Krav til dokumentasjon

  Krav til dokumentasjon

  Dokumentasjon må utstedes av lege eller andre sakkyndige (f.eks. logoped, psykolog o.l.) Dokumentasjonen må spesifisere hvilke tiltak som behøves for at studenten skal prøves likt. Den må være signert og stemplet av lege eller sakkyndig og være datert samme semester som man søker. Unntatt fra datoregelen er logopedrapporter.

  Beskrivelse av studentens nedsatte funksjonsevne/helseproblem må være tydelig med hensyn til den ulempen studenten har i eksamenssituasjonen.

  En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. For eksempel vil det for allergi, migrene, diabetes og epilepsi kun gis tilrettelegging for søkere som er så alvorlig plaget at det utgjør en reell funksjonsnedsettelse i eksamenssituasjonen.

  Det skal gå fram av dokumentasjonen om studentens behov for tilrettelegging er akutt eller varig, og forventet varighet.

  Hvis legeerklæringens gyldighet ikke presiseres av lege eller andre sakkyndige, vil tilrettelegging bli innvilget kun for ett semester. For pollenallergi innvilges tilrettelegging alltid kun for ett semester om gangen.

 • Hvilke former for tilrettelegging kan du søke om?

  Hvilke former for tilrettelegging kan du søke om?

  EKSEMPLER PÅ TILRETTELEGGING KAN VÆRE

  • Utvidet eksamenstid i form av skrivetid, hviletid utenfor eksamenslokalet eller ammetid
   • 10 minutter per eksamenstime, maksimalt én time totalt.
  • Eget eller mindre eksamenslokale
  • Bruk av PC eller andre tekniske hjelpemidler
  • Å skrive på papir på digital eksamen
  • Skrivehjelp eller annen praktisk hjelp
  • Forstørret oppgavetekst
  • Lydfil eller lesehjelp
  • Alternative vurderingsformer

  Studenter som på grunn av dysleksi er innvilget PC på eksamen, vil fremdeles få tilbud om å skrive i Word. Ønsker man å benytte WISEflow må Seksjon for eksamen kontaktes.

  Studenter med dyskalkuli, dysleksi eller andre lese- og skrivevansker, kan på forespørsel få vedlagt en bekreftelse på diagnosen i sin besvarelse.

  ANDRE FORMER FOR TILRETTELEGGING

  Studenter som søker former for tilrettelegging som ikke er listet over, må utdype behovet i søknaden. Dersom tilretteleggingen ikke har vært tilbudt tidligere vil Studieadministrativ avdeling vurdere om det er rimelig og mulig gjennomførbart. 

  Nye former for tilrettelegging eller svært omfattende tilrettelegging kan ikke behandles hvis søknaden kommer inn etter ordinære frister.

  Når omfattende tilrettelegging, eksempelvis eget rom eller lese/skrivehjelp er innvilget, må studenten kontakte Studieadministrativ avdeling (eksamen@nhh.no) så snart som mulig dersom studenten ikke skal møte til eksamen.

 • For hvilke eksamener kan du få tilrettelegging?

  For hvilke eksamener kan du få tilrettelegging?

  Dersom du innvilges tilrettelegging av eksamen gjelder denne for alle skriftlige skoleeksamener og individuelle hjemmeeksamener med varighet 12 timer eller mindre.

 • Varighet av innvilget tilrettelegging

  Varighet av innvilget tilrettelegging

  Du kan søke om tilrettelegging av eksamen for hvert semester, flere semestre, eller fast ut den gjeldende studieretten din. Varigheten for tilrettelggingen du er innvilget er definert i vedtaksbrevet ditt.

  Dersom du har fått innvilget fast tilrettelegging for et studieprogram må du sende inn ny søknad ved overgang til andre studieprogram ved NHH, eksempelvis fra bachelor til master. Dersom du søker om tilrettelegging på nytt for en dokumentert kronisk tilstand, behøver du ikke sende inn ny dokumentasjon.

 • Tilrettelegging på akutt grunnlag

  Tilrettelegging på akutt grunnlag

  Hvis en diagnose oppstår eller forverres etter fristen og følgelig behov for tilrettelegging oppstår, må studenten søke om akutt tilrettelegging så snart som mulig. 

  • For at vi skal kunne garantere at søknaden behandles i tide må komplett søknad være innsendt senest fem virkedager før første eksamen du søker om tilrettelegging for.
  • Dokumentasjonen som vedlegges søknader om tilrettelegging på akutt grunnlag må være av nyere dato.
 • Sesongbaserte plager og allergi

  Sesongbaserte plager og allergi

  Følgende frister gjelder for søknadar om tilrettelegging for sesongbaserte plager og allergi vårsemesteret 2024:

  • Søknader kan sendes til oss fra og med 01.04.2024.
  • Dokumentasjonen kan være datert fra og med 01.04.2024.
  • Vi kan ikke garantere at søknader mottatt senere enn fem hele virkedager før eksamensdatoen blir behandlet i tide til eksamen.

  Dersom ikke annet er presisert i dokumentasjonen vil sesongallergi gi tilrettelegging i form av hviletid utenfor eksamenslokalet.

 • Tilrettelegging på utveksling

  Tilrettelegging på utveksling

  Studenter som skal på utveksling og trenger tilrettelegging av undervisning og/eller vurdering, har selv ansvar for å melde slike behov til vertsinstitusjonen. De må forholde seg til vertsinstitusjonens retningslinjer, frister og tilbud om tilrettelegging.

Regelverk

Informasjonen på denne siden er hentet fra Forskrift om fulltidsstudiene § 4-6 Vurderingsmelding, trekkfrist og søknad om tilrettelegging. Du kan også lese mer i forskriftens utfyllende bestemmelser.

Forskriften og utfyllende bestemmelser finner du på siden for Regelverk og forskrifter.