Tilrettelegging av eksamen

Tilrettelegging av eksamen

Fristen for å søke om tilrettelegging på eksamen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Du får svar innen midten av oktober/mars. Vi ønsker at du sender skjema og dokumentasjon per e-post.

Sidene er under endring. Noe info er midlertidig utdatert grunnet ny forskrift. Les forskriften for oppdatert informasjon, og kontakt oss ved spørsmål.

Hvem kan få tilrettelegging?

Tilrettelegging ved eksamen skal kompensere for en begrensning eller en funksjonsnedsettelse som gjør eksamenssituasjonen utfordrende for deg. Tilretteleggingen skal veie opp for de ulempene du har i eksamenssituasjonen. Målet er å sikre at alle studenter blir prøvet likt.

Vi tilrettelegger for alle skriftlige skoleeksamener, og på hjemmeeksamener med varighet på 12 timer eller mindre.

Eksempel på TILRETTELEGGINGER:

 • Utvidet eksamenstid - 10 minutter tillegg per eksamenstime, maks 60 minutter
 • Svangerskapstilrettelegging og ammetid
 • Hviletid utenfor eksamenslokalet
 • Bruk av datamaskin eller andre tekniske hjelpemidler
 • Mindre eller eget eksamenslokale
 • Skrivehjelp, døvetolk eller annen praktisk hjelp
 • Forstørret oppgavetekst/punktskrift
 • Lesehjelp av oppgavetekst og/eller besvarelsen
 • Alternative vurderingsformer

Trenger du andre former for tilrettelegging så må du forklare dette i søknadsskjemaet. Dersom det er en tilrettelegging vi ikke har tilbudt tidligere må vi gjøre en kartlegging av denne tilretteleggingen før den eventuelt innvilges. Det er ikke alltid samsvar mellom dine ønsker og de tilrettelegginger vi kan tilby.

Krav til dokumentasjon

 • All dokumentasjon skal være datert samme semester du søker (med unntak av logopedrapporter)
 • Den må presisere hvilke tiltak som behøves for at du skal prøves likt
 • Den må spesifisere hvor lenge den er gyldig, hvis ikke er gyldigheten ett semester
 • Den må være datert, signert og stemplet av legekontoret

Vi innvilger tilretteleggingen du søker om på alle eksamener. Dersom det er en eksamen du ikke behøver tilrettelegging på så må dette presiseres i søknaden.

Etter overgang til masterstudiet må du søke om tilrettelegging på nytt selv om du har hatt tilrettelegging gjennom hele bachelorstudiet. Dersom den opprinnelige legeerklæringen spesifiserer at tilstanden din er av en varig art behøver du ikke legge ved ny dokumentasjon når du søker på nytt.

KRONISKE TILSTANDER

Ved dysleksi eller dyskalkuli er vanlig tilrettelegging utvidet eksamenstid og/eller bruk av datamaskin under eksamen. Du kan i tillegg få mulighet til å legge ved et skjema som du kan legge ved besvarelsen din som bekrefter tilstanden.

Andre kroniske tilstander som er av varig art kan også gi tilrettelegging ut studieretten. Det må da klart fremkomme av legeerklæringen.

Husk at du må levere søknadsskjema på nytt når du starter på ny studierett (for eksempel ved overgang til masterstudiet) selv hvis tilstanden er kronisk.

Akutt tilrettelegging

Hvis du blir syk eller skadet i forkant av eksamen kan du søke om akutt tilrettelegging. Vi trenger da søknad med dokumentasjon så snart situasjonen har oppstått. Fra våren 2019 vil søknader om tilrettelegging på grunn av pollenallergi kun behandles som akutt tilrettelegging. Legeattest må være datert tidligst én uke før første eksamen, og søknaden må leveres senest to virkedager før. 

Allergi

Pollenallergi

Pollenallergi kan føre til behov for tilrettelegging på vårsemesteret. I tilfelle pollenallergi må uttalelsen fra lege inneholde opplysninger om hvilke måneder din allergi medfører størst ulempe, samt om medisinen du benytter er sløvende/søvndyssende og nedsetter din yteevne. I hovedsak vil pollenallergi gi tilrettelegging i form av hviletid eller forlenget tid på eksamen. Ny dokumentasjon må leveres hver gang.

HELÅRSALLERGI

Vi innvilger tilrettelegging for hele ditt studieløp dersom det fremkommer av dokumentasjonen at din tilstand er av kronisk art. Alvorlig helårsallergi kan gi tilrettelegging for hele studieløpet. Det må i slike tilfeller presiseres av lege eller allergolog at allergien er av en slik alvorlighetsgrad at du har en betydelig ulempe i eksamenssituasjonen som må kompenseres.

eksamen i utlandet eller i en annen by

Vi arrangerer ikke eksamener på andre plasser enn ved høyskolens ordinære eksamenslokaler. Vi arrangerer heller ikke eksamener på vegne av andre høyskoler eller universitet.

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 00
E-post
eksamen@nhh.no

NB Nye regler for forlenget tid

Eksamenstiden forlenges med 10 minutter per time på skoleeksamen.

3 timer eksamen gir 30 minutter ekstra

4 timer eksamen gir 40 minutter ekstra

5 timer eksamen gir 50 minutter ekstra

6 timer eksamen gir 60 minutter ekstra

Man kan maks få én time forlenget tid.

De samme regler gjelder for hjemmeeksamen inntil 12 timer.

KRAV TIL DOKUMENTASJON

 • Må være av ny dato
 • Må spesifisere hvor lenge den er skal gi tilrettelegging
 • Må spesifisere hvilke tilrettelegging som er nødvendig
 • Må være signert og stemplet av legekontoret
 • Leverer du dokumentasjon digitalt kan vi etterspørre originaldokument som forutsetning for å innvilge tilretteleggingen