Tilrettelegging av eksamen

Tilrettelegging av eksamen

Fristen for å søke om tilrettelegging på eksamen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Vi ønsker at du sender skjema og dokumentasjon fra din NHH-adresse. Da er kommunikasjonen kryptert.

Våren 2019 behandles søknad om tilrettelegging på bakgrunn av sesongallergi kun som akutt tilrettelegging. Les mer på denne siden.

En student med nedsatt funksjonsevne som har problemer med å gjennomføre vurdering, kan søke om tilrettelegging ved eksamen for å veie opp for de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører.

Både midlertidige og kroniske tilstander kan gi grunnlag for tilrettelegging.

Tilrettelegging vil bli innvilget på alle skriftlige skoleeksamener og individuelle hjemmeeksamener på 12 timer eller mindre.

Dokumentasjon må utstedes av lege eller andre sakkyndige (f.eks. logoped, psykolog o.l.) Dokumentasjonen må spesifisere hvilke tiltak som behøves for at studenten skal prøves likt. Den må være signert og stemplet av lege eller sakkyndig og være datert samme semester som man søker. Unntatt fra datoregelen er logopedrapporter.

Hvis legeerklæringens gyldighet ikke presiseres av lege eller andre sakkyndige, vil tilrettelegging bli innvilget kun for ett semester. For pollenallergi innvilges tilrettelegging alltid kun for ett semester om gangen.

Hvis en diagnose oppstår eller forverres etter fristen og følgelig behov for tilrettelegging oppstår, må studenten søke om akutt tilrettelegging så snart som mulig. Dokumentasjon skal i slike tilfeller være av ny dato.

Eksempler på tilrettelegging kan være:

 • Utvidet eksamenstid, hviletid utenfor eksamenslokalet eller ammetid
  • 10 minutter per eksamenstime, maksimalt én time totalt.
 • Eget eller mindre eksamenslokale
 • Bruk av PC eller andre tekniske hjelpemidler
 • Å skrive på papir på digital eksamen
 • Skrivehjelp eller annen praktisk hjelp
 • Forstørret oppgavetekst
 • Lydfil eller lesehjelp
 • Alternative vurderingsformer

Studenter som på grunn av dysleksi er innvilget PC på eksamen, vil fremdeles få tilbud om å skrive i Word. Ønsker man å benytte WISEflow må Seksjon for eksamen kontaktes.

Studenter som søker former for tilrettelegging som ikke er listet over, må utdype behovet i søknaden. Dersom tilretteleggingen ikke har vært tilbudt tidligere vil Studieadministrativ avdeling vurdere om det er rimelig og mulig gjennomførbart.

Nye former for tilrettelegging eller svært omfattende tilrettelegging kan ikke behandles hvis søknaden kommer inn etter ordinære frister.

En student med tilrettelegging må levere nytt søknadsskjema ved overgang til masterstudiet. Ved dokumentert kronisk tilstand i opprinnelig søknad, behøver ikke studenten levere ny dokumentasjon.

Når omfattende tilrettelegging, eksempelvis eget rom eller lese/skrivehjelp er innvilget, må studenten kontakte Studieadministrativ avdeling (eksamen@nhh.no) så snart som mulig dersom studenten ikke skal møte til eksamen.

Studenter med dyskalkuli, dysleksi eller andre lese- og skrivevansker, kan på forespørsel få vedlagt en bekreftelse på diagnosen i sin besvarelse.

Unntatt fra søknadsfristen er sesongallergi på vårsemesteret.

 • Søknad grunnet sesongallergi behandles kun som søknad om akutt tilrettelegging
 • Legeattesten må være datert tidligst én uke før første eksamen, og søknaden må leveres senest to virkedager før.
 • Dersom ikke annet er presisert i dokumentasjonen vil pollenallergi gi tilrettelegging i form av hviletid utenfor eksamenslokalet.

Studenter som skal på utveksling og trenger tilrettelegging av undervisning og/eller vurdering, har selv ansvar for å melde slike behov til vertsinstitutsjonen. De må forholde seg til vertsinstitusjonens retningslinjer, frister og tilbud om tilrettelegging.

Informasjonen på denne siden er hentet fra Forskrift om fulltidsstudiene § 4-6 Vurderingsmelding, trekkfrist og søknad om tilrettelegging (ekstern lenke)

Du kan lese mer i våre Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene også, i Kapittel 4.6 Vurderingsmelding, trekkfrist og søknad om tilrettelegging (PDF 582 kb).

Kontakt

Telefon
+47 55 95 92 00
E-post
eksamen@nhh.no

KRAV TIL DOKUMENTASJON

 • Må være av ny dato
 • Må spesifisere hvor lenge den er skal gi tilrettelegging
 • Må spesifisere hvilke tilrettelegging som er nødvendig
 • Må være signert og stemplet av legekontoret
 • Leverer du dokumentasjon digitalt kan vi etterspørre originaldokument som forutsetning for å innvilge tilretteleggingen