Bedriftsinterne program

Bedriftsinterne program

Vi utvikler program og kurs spesielt tilpasset din virksomhets behov.

NHH Executives bedriftsinterne program og kurs utvikles sammen med deg og tar hensyn til din organisasjons unike strategi, kultur, utfordringer og kunnskapsbehov.

På denne måten får du optimalisert programdesign, faglig innhold og gjennomføring.

Økt verdiskapning

Felles for alle våre program og kurs er fokus på kunnskap og kompetanse som deltakerne kan omsette umiddelbart i egen organisasjon og som bidrar til økt verdiskapning.

I samarbeid med AFF kan vi også tilby deg programmuligheter fra Norges ledende aktører innen forskningsbasert ledelsesteori og ledelsesutvikling.

Flere av landets største virksomheter og offentlig forvaltning har i en årrekke økt sin kompetanse innen finans, økonomi, strategi og merkevarebygging gjennom spesialtilpassede løsninger fra våre tyngste fagmiljøer.

Kom i gang!

Ta kontakt, så utvikler vi et opplegg sammen - enten bygd fra bunnen eller med utgangspunkt i et av våre tilbud på masternivå.

Se eksempler på hva vi har utviklet for kunder i privat og offentlig virsomhet.

Kontakt oss

 • Brytningstid

  Brytningstid

  NHH har utviklet et skreddersydd program i omstilling og innovasjon på Vestlandet, delfinansiert av samfunnsmidler fra Sparebanken Vest.

  "Sparebanken Vest ønsker å bidra på flere felt i denne situasjonen. Vårt utgangspunkt for bruk av våre samfunnsnyttige midler er å bidra til at livet på Vestlandet skal bli enda litt bedre. Det er vi temmelig sikre på at vi gjør godt ved å samarbeide med NHH gjennom finansiering av et
  utdanningsprogram som skal gi deltakerne kompetanse i omstilling og innovasjon", sier Hallgeir Isdahl, Konserndirektør Samfunnsansvar, Sparebanken Vest.

  Programmet vil ta for seg tema innen

  • Disrupsjon
  • Konkurransefortrinn
  • Innovasjon og design thinking
  • Ekspansjon
  • Innovasjonskultur
  • Transformasjonsledelse
  • Endring

  Formål

  Programmet skal tilføre ledere og andre nøkkelpersoner i vestlandsregionen omstillings- og innovasjonskompetanse.

  Programmet skal gi deltakerne nettverk, utover egne organisasjons- og bransjegrenser.

  Programmet vil gi deltakerne en «verktøykasse» med teoretiske modeller, metoder og konkrete verktøy for å kunne drive omstillings- og innovasjonsarbeid. 

 • KPMG

  KPMG

  Programmet skal bidra til å tilføre KPMGs partnere relevant, verdifull og oppdatert faginnsikt, som kan bidra til utvikling og nyskapning i egen virksomhet.

  Programmet skal legge til rette for, og inspirerer til, ny innsikt og refleksjon.

  Programmet består av fire moduler à to dager inkludert en utenlandstur til Bocconi.

 • Trainee Vest

  Trainee Vest

  NHH Executive leverer hvert år et kompetanseprogram for et traineeprogram i regi av Bergen Næringsråd.

  Programmet skal bidra til:

  «…å tilføre noen av de mest ressurssterke lederkandidatene i regionen verdifull faginnsikt utover det de har tilegnet seg gjennom sine heltidsstudier, slik at de utvider sine horisonter og bringer med seg et mer nyansert virkelighetsbilde inn i traineebedriftene»

  Programmet består av ulike seminarer med bl.a. dette innholdet:

  • Forhandlingsteknikk
  • Prestasjonsforskjeller
  • Innovasjon og verdikapring
  • Hvem tror du at du er?
  • Atferd og beslutninger
  • Team
  • Bærekraft
 • Uniconsult

  Uniconsult

  Uniconsult har, med sine rundt 55 partnere, et kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling. Gjennom et tett samarbeid mellom Uniconsult og NHH Executive, utvikler vi sammen årlige kompetanseprogram bygget rundt relevante fagtemaer.

  Programmene består av samlinger både i Norge og internasjonalt. 

 • BORI

  BORI

  Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er digitalisering og teknologiutvikling, endret kunde- og brukeratferd, og økt oppmerksomhet rettet mot bærekraft og innovasjon. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser som er forankret i organisasjonskultur.

  Programmet skal gi deltakerne bedre forståelse av hvordan målrettede innovasjonsaktiviteter kan bidra til økt verdiskaping og utvikling. Deltakerne vil tilegne seg relevant og oppdatert faginnsikt og ferdigheter i hvordan de kan jobbe mer målrettet og systematisk med innovasjon, og hvordan de kan legge til rette for innovasjon i egen virksomhet, også i samspill med kunder/brukere. I tillegg vil de få anledning til å diskutere innovasjon i ulike bransjer og ut fra ulike fagområder.

 • Eviny

  Eviny

  Eviny er en betydelig aktør i det norske energimarkedet. Med sine 1100 ansatte står selskapet midt oppi betydelige omstillinger. Som et ledd i disse omstillingene har Eviny satt fokus på utvikling av kultur og ledelse.

  NHH Executive har utviklet et lederutviklingsprogram som nå suksessivt gjennomføres i alle selskapenes virksomhetsområder.

  Programmet har fokus på ledergruppers og lederes rolle i omstilling.

 • Kunnskapsbyen Lillestrøm

  Kunnskapsbyen Lillestrøm

  Kurset gikk over 6 dager og hadd fokus på hvordan utviklingstrekk påvirker bransjer, sektorer og virksomheter, med vekt på hvilke muligheter digitalisering gir. Kurset vektla spesielt hva som kjennetegner og fremmer organisasjoner og kulturer som er lærings- og utviklingsorienterte. Det ble gitt en innføring i modeller og metodikk som kan benyttes for å tilrettelegge for en slik praksis i egne virksomheter, spesielt relatert til å utvikle kundeverdi og brukeropplevelse ved bruk av digitalisering.

  Kurset gav deltakerne bedre forståelse av hvordan målrettede innovasjonsaktiviteter kan bidra til økt verdiskaping og utvikling i både private og offentlige virksomheter.

 • Bjørnafjorden kommune

  Bjørnafjorden kommune

  Bjørnafjorden Kommune står ovenfor omstillingsutfordringer med store endringsbehov.

  Omstillingsprosessen vil omfatte både strukturelle og kulturelle endringer. Endringene har implikasjoner for ledere på ulike nivå, samt måten en forstår og leder innovasjon- og omstillingsprosesser på tvers av organisatoriske enheter. 

  NHH Executive har levert en Kompetansepakke viss formål er å styrke endringskompetansen til Bjørnafjorden Kommune.

  Kompetansepakken har til hensikt å gi ledere- og nøkkelpersonell et felles teori- og begrepsapparat samt konkrete ferdigheter innen relevant endringstematikk.

  Sentrale emner:

  • Endringsledelse og endringskapasitet
  • Mellomlederens rolle i endring.
  • Innovasjonsledelse
  • Gevinstkartlegging og gevinstrealisering.
  • Prosessfasilitering av omstilling og innovasjonsprosjekter.

  Kommunaldirektør Christian Fredrik Fotland oppsummerer erfaringen med NHH sin Kompetansepakken på følgende måte:

  "Bjørnafjorden kommune har hatt 160 ledere med personalansvar med i programmet. Vi har hatt et mål om å gjøre mellomlederen i stand til å stå i omstilling over tid, og at mellomlederen skal være god endringsagent for sine ansatte. Gjennom digitale samlinger har vi fått møte engasjerte, dedikerte og meget kompetente foredragsholdere som har klart å gjøre kursdagene relevante og nyttige for alle oss som står i omstilling. Jeg anbefaler NHH fordi de kombinerer teori med eksempler fra praksis og fordi de har klart å engasjere oss i viktige omstillingstema som nevnt over." 

 • Norsk Tipping

  Norsk Tipping

  Norsk tipping – Norsk tipping er en stor aktør i det norske sponsormarkedet. For å øke internkompetansen på dette området, utlyste Norsk tipping en minikonkurranse hvor NHH Executive ble valgt som leverandør. Overordnet målsetning for kompetanseutviklingsprogrammet var å øke strategisk- og taktisk beslutningskompetanse innen sponsing og event med følgende delmål:

  • Øke evnen til å integrere sponsor- og eventvirksomhet i øvrig merkevareledelse og omdømmebygging
  • Øke evnen til å utvikle og lede sponsorporteføljer som treffer alle definerte målgrupper
  • Utvikle kompetanse innenfor aktiveringsstrategier opp mot ulike målgrupper
  • Utvikle kompetanse innenfor målemetodikk

  Programmet gikk over 3 samlinger à 2 dager og besto av en kombinasjon av teorigjennomgang og anvendelse i praksis.

  Gjennom programmet ble det tilstrebet å gi svar på følgende spørsmål:

  • Markedsverdi: gir sponsoratene en tydelig ‘markeds-ROI’, eller er de mere omdømmeorientert?
  • Aktivering: er porteføljen for bred og gis det tilstrekkelig ressurser til aktivering?
  • Overlappende målgruppe: treffer avtalene målgruppene presist nok og/eller er det overlapp?
  • Preferanser i ulike aldersgrupper: er det noen forventninger hos yngre aldersgrupper ift hvorvidt NT bør sponse andre idretter og type arrangementer (eks festivaler) enn det som tradisjonelt har vært gjort?
  • Mål og målgrupper: er mål og målgruppe for avtalene tydelige og konkrete nok?
 • Gjensidige

  Gjensidige

  Norges største forsikringsselskap har tatt mål av seg å bli det mest kundeorienterte selskapet i sin bransje. Som et ledd i denne endringsreisen, bistår AFF og NHH med et skreddersydd leder- og kompetanseutviklingsprogram som skal bidra til å redusere siloer og øke agilitet eller smidighet i organisasjonen.

  Programmet involverer 150 ledere over 1,5 år og inkluderer et studieopphold ved HEC, utenfor Paris.

 • OBOS

  OBOS

  OBOS er, med sine over 2600 ansatte, en betydelig aktør i det norske eiendomsmarkedet. For å rigge organisasjonen for framtidig utvikling og vekst, satser OBOS på å utvikle nye ledertalenter gjennom et bedriftsinternt talentprogram kalt OBOS Extend.

  Programmet ble utviklet og levert i et samarbeid mellom AFF og NHH. Programmet var modulbasert og bestod av 8 moduler over en periode på 2 år. Programmet inkluderte også en utenlandsmodul.

  Målet med programmet var å gi ledertalentene det faglige og ferdighetsmessige fundamentet som kreves for å ta på seg sentrale lederutfordringer i OBOS etter endt program.