Omstilling og innovasjonsledelse - Brytningstid

Omstilling og innovasjonsledelse - Brytningstid

Et kompetansegivende studium på masternivå delfinansiert gjennom Sparebanken Vests samfunnsnyttige midler.

Vestlandet er inne i en brytningstid med store omstillingsbehov- og muligheter. Dette krever at etablerte virksomheter i næringsliv og offentlig sektor utfordrer seg selv, samt utforsker og tar i bruk nye modeller og metoder for verdiskaping og vekst. Samtidig er det viktig å øke frekvensen av nyetableringer.

For at Vestlandet skal lykkes med omstillingen kreves endringskapasitet, dristighet og mot hos eiere, ledere og medarbeidere.

I dette studium er målsettingen å tilføre ledere og nøkkelpersoner i Vestlandsfylkene Rogaland og Vestland omstillings- og innovasjonskompetanse.

På denne måten ønsker NHH å stimulere, støtte og inspirere til nyskaping og vekst i næringsliv, offentlig virksomhet og i vestlandsregionen for øvrig.

Vi vil ta aktiv del i omstillingen på Vestlandet og lære sammen med deltakerne og deres virksomheter.

Pedagogisk tilnærming

Samlinger, arbeidsgrupper med praktiske case, deltakerpresentasjoner, bedriftsbesøk, workshops og utenlandssamling.

Programmet tar utgangspunkt i de omstillingsutfordringer virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor for å tilpasse seg turbulente omgivelser. Sentrale utviklingstrekk og drivkrefter er endringer i teknologi, og endret kunde/brukeratferd- og preferanser, økt digitalisering og automatisering, samt fremvekst av nye forretningsmodeller. I tillegg kommer generelle makrobetingelser som endret oljepris, globalisering og økonomiske sjokk.

Spesielt vektlegges forhold som er av betydning for virksomheter på Vestlandet. Hvordan virksomhetene kan møte og utnytte disse strategisk, organisatorisk og ledelsesmessig.

Det overordnede formålet med programmet å tilføre Vestlandsregionen kompetanse på området omstilling og innovasjon. I tillegg skal det bidra til å bygge en arena og et nettverk for læring mellom deltakerne og deres virksomheter, også utenom de faglige samlingene.

Programmet vil ha en helhetlig tilnærming og integrere ulike fagområder innfor samfunnsøkonomi, strategi, økonomisk organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skal tilsammen skape relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom de tema som belyses, og hvordan disse påvirker virksomheter på disse områdene. Programmet har også en eksplisitt praktisk målsetting: Det skal gi deltakerne forutsetninger for å anvende teoretiske modeller og verktøy til analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid, og i konkrete prosjekter i sine respektive virksomheter. For å ivareta dette vil NHH, i tillegg til egne fagressurser, involvere faglige bidragsytere fra AFF og andre kompetansemiljø, så vel som ledere og ressurspersoner på Vestlandet.

Kontakt oss

  • Et studium på masternivå som skal tilføre Vestlandet omstillings- og innovasjonskompetanse.
  • For ledere og nøkkelpersoner i bedrifter og offentlige virksomheter i Rogaland og Vestland med omstillings- og innovasjonsbehov.
  • 30 plasser.
  • Studiet er delfinansiert av Sparebanken Vest Samfunnsnyttige midler.
  • Egenandel kr. 43 000,-
  • I tillegg vil det påløpe kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlingsdager.

Oversikt over program


Campus NHH, Bergen
Introduksjon og konkurransebetingelser

Campus NHH, Bergen
Disrupsjon, konkurransefortrinn og innovasjon i forretningsmodeller

Campus NHH, Bergen
Innovasjon og design thinking

Campus NHH, Bergen
Ekspansjonsworkshop
  Hjemmeeksamen

Studietur
Inspirasjonsreise med bedriftsbesøk

Med forbehold om endringer


Campus NHH, Bergen
Innovasjonskultur, organisering og digitalisering

Campus NHH, Bergen
Transformasjonsledelse og tjenende lederskap

Campus NHH, Bergen
Endringsverksted
  Hjemmeeksamen
  Innlevering av prosjektoppgave

Campus NHH, Bergen
Avslutning og presentasjon av prosjektoppgave