Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Omstilling og Innovasjonsledelse - Brytningstid.

Målsetningen med dette studiet er å tilføre ledere og nøkkelpersoner på vestlandet økt omstillings- og innovasjonskompetanse. 

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet tar utgangspunkt i de omstillingsutfordringer virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor for å tilpasse seg turbulente omgivelser. Sentrale utviklingstrekk og drivkrefter er endringer i teknologi, og endret kunde/brukeratferd- og preferanser, økt digitalisering og automatisering, samt fremvekst av nye forretningsmodeller. I tillegg kommer generelle makrobetingelser som endrede energipriser, inflasjon, globalisering og klimautfordringer. Spesielt vektlegges forhold som er av betydning for virksomheter på Vestlandet, og hvordan virksomhetene kan møte og utnytte disse strategisk, organisatorisk og ledelsesmessig. Nærliggende eksempler på sektorer som opplever brytninger som skaper mulighetsrom for fornyelse er olje- og offshorerelatert virksomhet, sjømat, media, finans og offentlig tjenesteyting.

  Studiet retter seg hovedsakelig mot etablerte virksomheter i både privat og offentlig sektor som må fornye seg og tilpasses seg endrede rammebetingelser for å oppnå vekst og verdiskaping, altså intraprenørskap. Men det vil også inneholde tema og områder relatert til innovasjon og entreprenørskap. På denne måten skal studiets faglige profil også kunne bidra til å øke frekvensen av nyetableringer på Vestlandet, og stimulere entreprenørskap.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert kunnskap om hvordan eksterne rammebetingelser og sentrale utviklingstrekk påvirker bransjen/sektoren, og hvordan effektiv tilpasning til eksterne drivkrefter for endring påvirker virksomheters utvikling, konkurranseevne og overlevelse
  • inngående kunnskap om innovasjon som fenomen og nye forretningsmodeller, og hvordan denne kan utnyttes kommersielt, styrke konkurranseevnen og bidra til økt verdiskaping og kvalitetsforbedring innen offentlig tjenesteyting
  • avansert og oppdatert kunnskap om hvordan forhold i organisasjonen som organisasjonsstruktur og kultur kan representere utfordringer for omstilling og innovasjon, og hvordan disse kan imøtekommes for å legge til rette for og skape utvikling og vekst.
  • forskningsbasert kunnskap om hvordan endrings- og innovasjonsprosesser kan initieres, ledes og evalueres i ulike typer organisasjoner          

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • finne og analysere relevant informasjon og data i virksomhetens omgivelser og blant kunder/brukere som påvirker dens verdiskapning og konkurranseevne, og anvende innsikten til å skape effektiv tilpasning, utvikling og vekst.
  • initiere og gjennomføre innovasjonsprosesser- og prosjekter i egen virksomhet, og verktøy for å omsette og utnytte dette kommersielt, og for å øke kvaliteten og effektiviteten i offentlig tjenesteyting 
  • anvende analysere og påvirke organisasjonens struktur og kultur, gjennom å anvende modeller for organisasjonsutvikling og organisering.
  • initiere, planlegge og lede omstilling i form av endringsprosesser og praktiske utviklingstiltak.      

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • anvende verktøy som introduseres i programmets ulike deler og forstår sammenhenger mellom disse, slik at kunnskapene og ferdighetene også får verdi på nye, men relaterte, problemstillinger.
  • bruke teoretiske modeller og verktøy analytisk på praktiske problemstillinger i deres respektive virksomheter
  • diskutere faglige problemstillinger og analyser både med medarbeidere og andre aktører de samhandler med.
  • bidra aktivt og ta ansvar for nytenkning og innovasjonsprosesser i egen virksomhet, og kunne være en ressursperson på området overfor kunder, samarbeidspartnere eller eiere.
 • Pedagogisk tilnærming

  Pedagogisk tilnærming

  Brytningstid er et program bestående av samlinger, workshops, arbeidsgrupper med praktiske caser, deltakerpresentasjoner, bedriftsbesøk og utenlandssamling.

  Studiet integrerer ulike fagområder innen samfunnsøkonomi, strategi, økonomisk organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skaper relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom temaene som belyses, og hvordan virksomheter blir påvirket av disse. Særlig vektlegges forhold av betydning for vestlandet, og mulighetene for å utnytte disse strategisk, organisatorisk og ledelsesmessig.

  Innholdet tar utgangspunkt i de omstillingsutfordringene privat og offentlig sektor står overfor i møte med turbulente omgivelser. Sentrale utviklingstrekk og drivkrefter er endringer i teknologi, endringer i kunde/brukeratferd- og preferanser, økt digitalisering og automatisering, samt fremvekst av nye forretningsmodeller. I tillegg kommer makrobetingelser som endret oljepris, globalisering og økonomiske sjokk.

 • Fagtema 1: Rammebetingelser for omstilling og innovasjon

  Fagtema 1: Rammebetingelser for omstilling og innovasjon

  Fagtemaet belyser hvordan eksterne rammebetingelser og utviklingstrekk påvirker ulike bransjer og sektorers utvikling på ulike nivå. Sentrale tema som belyses er økonomiske makro faktorer, teknologiutvikling og disrupsjon, utvikling av nye og bærekraftige forretningsmodeller og virksomheters konkurranseevne- og fortrinn. Formål er å skape en helhetlig forståelse av de strategiske rammebetingelsene og endringsdriverne på samfunns-, bransje/sektor - og virksomhetsnivå. Spesielt vektlegges hvordan disse skaper behov for omstilling og innovasjon på ulike måter og områder. I dette fagtemaet belyses strategiske rammebetingelser og eksterne drivkrefter, og virksomhetens tilpasning ut fra både samfunnsøkonomiske, organisasjonsteoretiske og strategifaglige innfallsvinkler. Særlig utdypes makroøkonomi, teorier om økonomiske sjokk og disrupsjon, resursbasert teori om konkurransefortrinn, samt forretningsmodeller. Studentene skal anvende modeller og verktøy på praktiske problemstillinger, og kan dra nytte av både i egen virksomhet, overfor kunder, samarbeidspartnere og eiere.

 • Fagtema 2: Innovasjon i praksis

  Fagtema 2: Innovasjon i praksis

  I fagtemaet introduseres innovasjonsbegrepet og det gjennomgås med både en akademisk og praktiske innfallsvinkel. Fagtemaet bygger videre på strategiske rammebetingelsene og drivkreftene, spesielt relatert til disrupsjon. I den første delen utdypes hva innovasjon er og hvorfor det er kritisk for ulike virksomheter både i privat og offentlig sektor. Sentrale tema og innfallsvinkler er modeller som kan gi økt innsikt i og forståelse for hva som driver kundeopplevelser- og atferd. Spesielt vektlegges hvordan økt verdi for kunder og brukere kan skapes og utnyttes gjennom å påvirke kunde- og brukeropplevelsen. Det vil også tematiseres hvordan innovasjon kan anvendes og utnyttes for å utvikle og fornye forretningsmodeller og andre interne prosesser og samarbeid, og dermed bidra til økt verdiskapning og effektivitet. Forståelse av kundebehov og endring av kundeatferd står sentralt i modulen, med en spesiell vekt på bærekraft, teknologi og merkevarebygging.

  I fagtemaets andre samling gjennomføres studietur til en samarbeidende utdanningsinstitusjon i utlandet. Samlingen inneholder forelesninger fra velrennomerte professorer og praktikere, og vektlegger spesielt geopolitiske forhold og teknologisk innovasjon.

 • Fagtema 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

  Fagtema 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

  Sentralt i forståelsen av virksomheters utvikling og måloppnåelse generelt, og effektiv omstilling og innovasjonsprosesser spesielt, er hvordan kollektiv atferd oppstår, opprettholdes og endres i virksomheter. I fagtemaet belyses dette gjennom organisasjonsteoretiske modeller og teorier. Det er en sentral antakelse at organisatoriske forhold som organisasjonsstruktur og organisasjonskultur både kan hemme og fremme organisasjoners ambisjoner og effektivitet i omstillings - og innovasjonsarbeid. Det er også et viktig premiss at organisasjoner står overfor et betydelig dilemma og vanskelige avveiinger når de skal organiserer virksomheten og utvikle strategifremmende kulturer: Hensynet til forutsigbarhet på den ene siden, og hensynet til autonomi og fleksibilitet på den andre, og hvordan ulike faser av virksomheters utvikling og livssyklus legger føringer for hva som er mest effektivt organisatorisk og kulturelt. Her introduseres modeller og perspektiver på organisering og organisasjonskultur, for å belyse hvilke ofte motstridende hensyn virksomheter må ta, og hvordan dette påvirker omstilling og innovasjonsprosesser. Det legges vekt på hvilke egenskaper og trekk som kjennetegner innovative kulturer, og kritiske faktorer og utfordringer for å utvikle innovasjonskapasitet i både offentlige og private virksomheter. Faglig er den forankret i økonomisk organisasjonsteori, strategi og institusjonell teori. Denne delen vil ha klare koblinger og relatere seg til foregående modul, og settes i sammenheng med denne.

 • Fagtema 4: Ledelse av omstilling og innovasjon

  Fagtema 4: Ledelse av omstilling og innovasjon

  Siste fagtema tar utgangspunkt i de utfordringer etablerte organisasjoner møter når de skal iverksette mer innovative strategier, eller bedre de interne forutsetningene for økt kreativitet, innovasjon og nytenkning. Sentrale modeller og teorier er nyere perspektiver på ledelse og ledelsesstiler, innovasjonsledelse, endringsledelse og endringskapasitet.    

  Den ene samlingen vil fokusere på effektiv ledelse og stimulering av innovasjon i virksomheter. Studentene skal også få innsikt i metodikk og modeller som bidrar til at de kan ta aktiv del i og fasilitere kreative prosesser og innovasjonsprosjekt i sine virksomheter. Fagtemaet trekker og den røde tråden mellom studiets ulike faglig deler.

  Bærekraftig utvikling og etikk

  Bærekraftig utvikling og etikk er en integrert del gjennomgående i hele studiet. Vi drøfter hvordan bærekraftige forretningsmodeller kan skape verdier og hvordan man kan endre sluttbrukeratferd i en mer bærekraftig retning.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Det avholdes to hjemmeeksamener i løpet av studiet, en for fagtema 1 og 2, og en for fagtema 3 og 4. 

  I tillegg skal studentene arbeide med en prosjektoppgave. Studentene deles inn i grupper inntil fem studenter, og det gis faglig veiledning underveis i arbeidet. I prosjekt­oppgaven skal det trekkes inn problemstillinger fra studentenes virksomheter på tema knyttet til omstilling og innovasjon. Prosjektoppgaven leveres i slutten av programmet, og presenteres og forsvares i plenum.

  En prosjektoppgave skal være på totalt 30-45 sider, avhengig av gruppestørrelse.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH