Faglig innhold

 • Modul 1: Rammebetingelser for omstilling og innovasjon

  Modul 1: Rammebetingelser for omstilling og innovasjon

  Modulen belyser hvordan eksterne rammebetingelser og utviklingstrekk påvirker ulike bransjer og sektorers utvikling på ulike nivå. Sentrale tema som belyses er økonomiske makro faktorer, teknologiutvikling og disrupsjon, utvikling av nye og bærekraftige forretningsmodeller og virksomheters konkurranseevne- og fortrinn.

  Modulens formål er å skape en helhetlig forståelse av de strategiske rammebetingelsene og endringsdriverne på samfunns-, bransje/sektor - og virksomhetsnivå. Spesielt vektlegges hvordan disse influerer deltakernes virksomheters og skaper behov for omstilling og innovasjon på ulike måter og områder.

  Modulen vil belyse strategiske rammebetingelser og eksterne drivkrefter, og virksomhetens tilpasning ut fra både samfunnsøkonomiske, organisasjonsteoretiske og strategifaglige innfallsvinkler. Særlig utdypes makroøkonomi, teorier om økonomiske sjokk og disrupsjon, resursbasert teori om konkurransefortrinn, samt forretningsmodeller. Det vil bli introduserte modeller og verktøy på disse områdene som deltakeren skal anvende på praktiske problemstillinger, og kan dra nytte av både i egen virksomhet, overfor kunder, samarbeidspartnere og eiere.

 • Modul 2: Innovasjon i praksis

  Modul 2: Innovasjon i praksis

  I denne modulen introduseres innovasjonsbegrepet og det gjennomgås med både en akademisk og praktiske innfallsvinkel. Modulen bygger videre på e strategiske rammebetingelsene og drivkreftene, spesielt relatert til disrupsjon.

  I den første delen utdypes hva innovasjon er og hvorfor det er kritisk for ulike virksomheter både i privat og offentlig sektor. Sentrale tema og innfallsvinkler er modeller som kan gi økt innsikt i og forståelse for hva som driver kundeopplevelser- og atferd. Spesielt vektlegges hvordan økt verdi for kunder og brukere kan skapes og utnyttes gjennom å påvirke kunde- og brukeropplevelsen. Det vil også tematiseres hvordan innovasjon kan anvendes og utnyttes for å utvikle og fornye forretningsmodeller og andre interne prosesser og samarbeid, og dermed bidra til økt verdiskapning og effektivitet. Innovasjon som finner sted i samspill og grensesnitt med kunder, brukere og samarbeidspartnere («co- creation») vil også belyses. Sentrale faglige tema er perspektiver på innovasjonsbegrepet- og prosesser, tjenesteinnovasjon, «Design Thinking» og kommersialisering av innovasjoner.

  Modulen vil søke å skape en nyansert forståelse for innovasjon som fenomen og den kompleksiteten innovasjon og innovasjonsprosesser innebærer. Derfor benyttes både faglige modeller og innfallsvinkler, praktiske case og metoder for innovasjonsprosesser. Samlingen vil dessuten trekke veksler på eksterne faglige og praktiske ressurspersoner, og ha en tverrfaglig og praktisk innfallsvinkel.

  Dette gjenspeiles og ivaretas også ved at modulens andre samling gjennomføres i San Fransisco- området (Bay Area) i USA. Den vil inneholde forelesninger holdt av akademikere fra velrennomerte universiteter innen innovasjon som Stanford og Berkeley. I tillegg kommer bidrag fra praktikere med utstrakt erfaring med innovasjonsarbeid og bedriftsbesøk i Silicon Valley.

 • Modul 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

  Modul 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

  Sentralt i forståelsen av virksomheters utvikling og måloppnåelse generelt, og effektiv omstilling og innovasjonsprosesser spesielt, er hvordan kollektiv atferd oppstår, opprettholdes og endres i virksomheter.

  I denne modulen belyses dette gjennom organisasjonsteoretiske modeller og teorier. Det er en sentral antakelse at organisatoriske forhold som organisasjonsstruktur og organisasjonskultur både kan hemme og fremme organisasjoners ambisjoner og effektivitet i omstillings - og innovasjonsarbeid. Det er også et viktig premiss at organisasjoner står overfor et betydelig dilemma og vanskelige avveiinger når de skal organiserer virksomheten og utvikle strategifremmende kulturer: Hensynet til forutsigbarhet på den ene siden, og hensynet til autonomi og fleksibilitet på den andre, og hvordan ulike faser av virksomheters utvikling og livssyklus legger føringer for hva som er mest effektivt organisatorisk og kulturelt. I denne modulen introduseres modeller og perspektiver på organisering og organisasjonskultur, for å belyse hvilke ofte motstridende hensyn virksomheter må ta, og hvordan dette påvirker omstilling og innovasjonsprosesser.

  Også denne modulen har en praktisk innfallsvinkel og vil introdusere konkrete verktøy som kan benyttes for å bidra til å øke innsikten i deltakernes egen organisatoriske kontekst, og som kan anvendes til organisasjonsutvikling og ekspansjonsmuligheter. Modulen vil vektlegge hvilke egenskaper og trekk som kjennetegner innovative kulturer, og kritiske faktorer og utfordringer for å utvikle organisasjoner som understøtter innovasjon, økt fleksibilitet og nytenkning. Faglig er den forankret i økonomisk organisasjonsteori, strategi og institusjonell teori.

  Denne delen vil ha klare koblinger og relatere seg til foregående modul, og settes i sammenheng med denne. På denne modulen skal deltakerne også gjennomføre en ekspansjons- workshop hvor det arbeides med en ekspansjonscase, som er identifisert og utviklet gjennom kreative prosesser i forrige modul. Disse blir kritisk og systematisk analysert og vurdert ut fra hvilket lønnsomhets- og verdiskapningspotensiale de representerer.

 • Modul 4: Ledelse av omstilling og innovasjon

  Modul 4: Ledelse av omstilling og innovasjon

  Denne modulen tar utgangspunkt i de utfordringer etablerte organisasjoner møter med når de skal iverksette mer innovative strategier, eller bedre de interne forutsetningene for økt kreativitet, innovasjon og nytenkning. Sentrale modeller og teorier på modulen er nyere perspektiver på ledelse og ledelsesstiler, innovasjonsledelse, endringsledelse og endringskapasitet.

  De første samlingene vil fokusere på effektiv ledelse og stimulering av innovasjon i virksomheter, og områder som vektlegges er distribuert ledelse, tjenende lederskap og transformasjonsorientert ledelse. Deltakerne skal også få innsikt i metodikk og modeller som bidrar til at de kan ta aktiv del i og fasilitere kreative prosesser og innovasjonsprosjekt i sine virksomheter. På de siste samlingene vil deltakerne bli introdusert for, og gjennomføre et endringsverksted i workshopformat. I den pedagogiske tilnærmingen vil det veksles mellom teoretiske innlegg, erfaringsutveksling og aktivt arbeid med deltakernes prosjekt.

  Modulen vil dra veksler og trekke linjer tilbake til de foregående modulene, og integrerer perspektiver og tema slik at det skapes en rød tråd mellom programmets ulike faglig deler og pedagogiske innfallsvinkler.

 • Modul 5: Masteravhandling

  Modul 5: Masteravhandling

  I den siste modulen vil deltakerne skrive en masteroppgave med et omfang på 30 studiepoeng. 

  Formålet med modulen er å gi deltakerne kunnskap om forskningsmetoder, datainnsamling- og analyse, som anvendes på tema innen omstilling og innovasjon.

  I modulen gis en introduksjon til tre ulike typer forskning: litteraturstudier, kvalitative og kvantitative studier. Programmet knyttes tett opp til masteroppgaven og bidrar med innspill til, og veiledning av, oppgaveskriving. Det forutsettes at deltakerne arbeider med en problemstilling fra sin arbeidssituasjon som kan utdypes i en masteroppgave, og tema skal være innenfor omstilling og innovasjon. Det vil bli lagt opp til samarbeid mellom deltakere som arbeider med beslektede temaer og problemstillinger, og åpner for at flere (inntil to) skriver oppgave sammen.

  Studiet er lagt opp som et sammenhengende deltidsstudium der alle deltakerne går gjennom samtlige moduler. Dette sikrer at alle deltakerne får innsikt i alle sentrale problemstillinger og utfordringer som reises i løpet av studiet. Fordi det er de samme deltakerne som følger hverandre gjennom hele programmet, og fordi deltakerne er en viktig læringsressurs, skapes et miljø der man lærer av andres erfaringer over et bredt spekter innen temaene omstilling og innovasjon.