Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Omstilling og Innovasjonsledelse - Brytningstid.

Målsetningen med dette studiet er å tilføre ledere og nøkkelpersoner på vestlandet økt omstillings- og innovasjonskompetanse. 

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal gi kandidatene en bred kompetanseplattform på områder av betydning og relevans for omstilling og innovasjon for å arbeide som fagpersoner, rådgivere, ledere eller styreleder/-medlem i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

  Det overordnede formålet med programmet å tilføre vestlandsregionen kompetanse for omstilling og innovasjon, ved å skape en arena og et nettverk for læring mellom deltakere og virksomheter også utenom de faglige samlingene. Programmet har også et eksplisitt praktisk mål om å gjøre deltakerne kapable til å bruke teoretiske modeller og verktøy i analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid, konkret for sine egne bedrifter.

  For å ivareta dette vil NHH, i tillegg til egne fagressurser, involvere faglige bidragsytere fra AFF og andre kompetansemiljø, så vel som ledere og ressurspersoner på vestlandet.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  • har avansert kunnskap om hvordan eksterne rammebetingelser og sentrale utviklingstrekk påvirker bransjen/sektoren, og hvordan effektiv tilpasning til eksterne drivkrefter for endring påvirker virksomheters utvikling, konkurranseevne og overlevelse
  • har inngående kunnskap om innovasjon som fenomen og nye forretningsmodeller, og hvordan denne kan utnyttes kommersielt, styrke konkurranseevnen og bidra til økt verdiskaping og kvalitetsforbedring innen offentlig tjenesteyting
  • har avansert og oppdatert kunnskap om hvordan forhold i organisasjonen som organisasjonsstruktur og kultur kan representere utfordringer for omstilling og innovasjon, og hvordan disse kan imøtekommes for å legge til rette for og skape utvikling og vekst
  • har forskningsbasert kunnskap om hvordan endrings- og innovasjonsprosesser kan initieres, ledes og evalueres i ulike typer organisasjoner

  Ferdigheter

  • kan finne og analysere relevant informasjon og data i virksomhetens omgivelser og blant kunder/brukere som påvirker dens verdiskapning og konkurranseevne, og anvende innsikten til å skape effektiv tilpasning, utvikling og vekst
  • kan initiere og gjennomføre innovasjonsprosesser- og prosjekter i egen virksomhet, og verktøy for å omsette og utnytte dette kommersielt, og for å øke kvaliteten og effektiviteten i offentlig tjenesteyting
  • kan anvende analysere og påvirke organisasjonens struktur og kultur, gjennom å anvende modeller for organisasjonsutvikling og organisering
  • kan initiere, planlegge og lede omstilling i form av endringsprosesser og praktiske utviklingstiltak.

  Generell kompetanse

  • kan anvende verktøy som introduseres i programmets ulike deler og forstår sammenhenger mellom disse, slik at kunnskapene og ferdighetene også får verdi på nye, men relaterte, problemstillinger
  • kan bruke teoretiske modeller og verktøy analytisk på praktiske problemstillinger i deres respektive virksomheter
  • kan diskutere faglige problemstillinger og analyser både med medarbeidere og andre aktører de samhandler med
  • kan bidra aktivt og ta ansvar for nytenkning og innovasjonsprosesser i egen virksomhet, og kunne være en ressursperson på området overfor kunder, samarbeidspartnere eller eiere.
 • Pedagogisk tilnærming

  Pedagogisk tilnærming

  Brytningstid er et program bestående av samlinger, workshops, arbeidsgrupper med praktiske caser, deltakerpresentasjoner, bedriftsbesøk og utenlandssamling.

  Studiet integrerer ulike fagområder innen samfunnsøkonomi, strategi, økonomisk organisasjonsteori, innovasjon og ledelse. Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skaper relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom temaene som belyses, og hvordan virksomheter blir påvirket av disse. Særlig vektlegges forhold av betydning for vestlandet, og mulighetene for å utnytte disse strategisk, organisatorisk og ledelsesmessig.

  Innholdet tar utgangspunkt i de omstillingsutfordringene privat og offentlig sektor står overfor i møte med turbulente omgivelser. Sentrale utviklingstrekk og drivkrefter er endringer i teknologi, endringer i kunde/brukeratferd- og preferanser, økt digitalisering og automatisering, samt fremvekst av nye forretningsmodeller. I tillegg kommer makrobetingelser som endret oljepris, globalisering og økonomiske sjokk.

 • Modul 1: Rammebetingelser for omstilling og innovasjon

  Modul 1: Rammebetingelser for omstilling og innovasjon

  Modulen belyser hvordan eksterne rammebetingelser og utviklingstrekk påvirker ulike bransjer og sektorers utvikling på ulike nivå. Sentrale tema som belyses er økonomiske makro faktorer, teknologiutvikling og disrupsjon, utvikling av nye og bærekraftige forretningsmodeller og virksomheters konkurranseevne- og fortrinn.

  Modulens formål er å skape en helhetlig forståelse av de strategiske rammebetingelsene og endringsdriverne på samfunns-, bransje/sektor - og virksomhetsnivå. Spesielt vektlegges hvordan disse influerer deltakernes virksomheters og skaper behov for omstilling og innovasjon på ulike måter og områder.

  Modulen vil belyse strategiske rammebetingelser og eksterne drivkrefter, og virksomhetens tilpasning ut fra både samfunnsøkonomiske, organisasjonsteoretiske og strategifaglige innfallsvinkler. Særlig utdypes makroøkonomi, teorier om økonomiske sjokk og disrupsjon, resursbasert teori om konkurransefortrinn, samt forretningsmodeller. Det vil bli introduserte modeller og verktøy på disse områdene som deltakeren skal anvende på praktiske problemstillinger, og kan dra nytte av både i egen virksomhet, overfor kunder, samarbeidspartnere og eiere.

 • Modul 2: Innovasjon i praksis

  Modul 2: Innovasjon i praksis

  I denne modulen introduseres innovasjonsbegrepet og det gjennomgås med både en akademisk og praktiske innfallsvinkel. Modulen bygger videre på de strategiske rammebetingelsene og drivkreftene, spesielt relatert til disrupsjon.

  I den første delen utdypes hva innovasjon er og hvorfor det er kritisk for ulike virksomheter både i privat og offentlig sektor. Sentrale tema og innfallsvinkler er modeller som kan gi økt innsikt i og forståelse for hva som driver kundeopplevelser- og atferd. Spesielt vektlegges hvordan økt verdi for kunder og brukere kan skapes og utnyttes gjennom å påvirke kunde- og brukeropplevelsen. Det vil også tematiseres hvordan innovasjon kan anvendes og utnyttes for å utvikle og fornye forretningsmodeller og andre interne prosesser og samarbeid, og dermed bidra til økt verdiskapning og effektivitet. Innovasjon som finner sted i samspill og grensesnitt med kunder, brukere og samarbeidspartnere («co- creation») vil også belyses. Sentrale faglige tema er perspektiver på innovasjonsbegrepet- og prosesser, tjenesteinnovasjon, «Design Thinking» og kommersialisering av innovasjoner.

  På denne modulen skal deltakerne også gjennomføre en ekspansjons- workshop hvor det arbeides med en ekspansjonscase, som er identifisert og utviklet gjennom kreative prosesser i forrige modul. Disse blir kritisk og systematisk analysert og vurdert ut fra hvilket lønnsomhets- og verdiskapningspotensiale de representerer.

  Modulen vil søke å skape en nyansert forståelse for innovasjon som fenomen og den kompleksiteten innovasjon og innovasjonsprosesser innebærer. Derfor benyttes både faglige modeller og innfallsvinkler, praktiske case og metoder for innovasjonsprosesser. Samlingen vil dessuten trekke veksler på eksterne faglige og praktiske ressurspersoner, og ha en tverrfaglig og praktisk innfallsvinkel.

 • Modul 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

  Modul 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

  Sentralt i forståelsen av virksomheters utvikling og måloppnåelse generelt, og effektiv omstilling og innovasjonsprosesser spesielt, er hvordan kollektiv atferd oppstår, opprettholdes og endres i virksomheter.

  I denne modulen belyses dette gjennom organisasjonsteoretiske modeller og teorier. Det er en sentral antakelse at organisatoriske forhold som organisasjonsstruktur og organisasjonskultur både kan hemme og fremme organisasjoners ambisjoner og effektivitet i omstillings - og innovasjonsarbeid. Det er også et viktig premiss at organisasjoner står overfor et betydelig dilemma og vanskelige avveiinger når de skal organiserer virksomheten og utvikle strategifremmende kulturer: Hensynet til forutsigbarhet på den ene siden, og hensynet til autonomi og fleksibilitet på den andre, og hvordan ulike faser av virksomheters utvikling og livssyklus legger føringer for hva som er mest effektivt organisatorisk og kulturelt. I denne modulen introduseres modeller og perspektiver på organisering og organisasjonskultur, for å belyse hvilke ofte motstridende hensyn virksomheter må ta, og hvordan dette påvirker omstilling og innovasjonsprosesser.

  Også denne modulen har en praktisk innfallsvinkel og vil introdusere konkrete verktøy som kan benyttes for å bidra til å øke innsikten i deltakernes egen organisatoriske kontekst, og som kan anvendes til organisasjonsutvikling og ekspansjonsmuligheter. Modulen vil vektlegge hvilke egenskaper og trekk som kjennetegner innovative kulturer, og kritiske faktorer og utfordringer for å utvikle organisasjoner som understøtter innovasjon, økt fleksibilitet og nytenkning. Faglig er den forankret i økonomisk organisasjonsteori, strategi og institusjonell teori.

  Modulens første samling gjennomføres i utlandet. Samlingen vil inneholde forelesninger holdt av akademikere fra velrennomerte universiteter. I tillegg kommer bedriftsbesøk og bidrag fra praktikere med utstrakt erfaring med innovasjonsarbeid.

 • Modul 4: Ledelse av omstilling og innovasjon

  Modul 4: Ledelse av omstilling og innovasjon

  Den siste modulen tar utgangspunkt i de utfordringer etablerte organisasjoner møter med når de skal iverksette mer innovative strategier, eller bedre de interne forutsetningene for økt kreativitet, innovasjon og nytenkning. Sentrale modeller og teorier på modulen er nyere perspektiver på ledelse og ledelsesstiler, innovasjonsledelse, endringsledelse og endringskapasitet.

  Den ene samlingen vil fokusere på effektiv ledelse og stimulering av innovasjon i virksomheter, og områder som vektlegges er distribuert ledelse, tjenende lederskap og transformasjonsorientert ledelse. Deltakerne skal også få innsikt i metodikk og modeller som bidrar til at de kan ta aktiv del i og fasilitere kreative prosesser og innovasjonsprosjekt i sine virksomheter.

  På den andre samlingen vil deltakerne bli introdusert for å gjennomføre et endringsverksted i workshopformat. I den pedagogiske tilnærmingen vil det veksles mellom teoretiske innlegg, erfaringsutveksling og aktivt arbeid med deltakernes prosjekt. Modulen vil dra veksler og trekke linjer tilbake til de foregående modulene, og integrerer perspektiver og tema slik at det skapes en rød tråd mellom programmets ulike faglig deler og pedagogiske innfallsvinkler.

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Det stilles krav til deltakelse. Fravær på mer enn en dag pr. samling eller 20 % av programmet vil medføre krav om en ekstra innleveringsoppgave.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Det avholdes to eksamener i løpet av studiet, en for modul 1 og 2, og en for modul 3 og 4. Eksamensform er åtte timers hjemmeeksamen.

  I tillegg skal studentene arbeide med en prosjektoppgaver. Studentene deles inn i grupper på to til fire studenter, og det gis faglig veiledning underveis i arbeidet.

  I prosjektoppgaven skal det trekkes inn problemstillinger fra studentenes virksomheter på tema knyttet til omstilling og innovasjon. Prosjektoppgaven leveres i slutten av studiet, og presenteres og forsvares i plenum.

  En prosjektoppgave skal være på totalt 100-120 sider, avhengig av gruppestørrelse.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH