Økonomisk analyse

Profilen vil gi deg en solid plattform til å arbeide som spesialist, rådgiver eller leder innenfor ulike bransjer, og særlig i jobber som krever innsikt og analytisk kompetanse på høyt faglig nivå.

Profilen belyser et bredt spekter av økonomiske problemstillinger, både av bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk karakter.

Om studiet

Studiepoeng
120
Grad
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom
 • Faglig innhold

  Faglig innhold

  Profilen har tre spesialiseringer, finansiell økonomi, økonomisk styring og samfunnsøkonomi, men det legges samtidig opp til å synliggjøre de nære faglige koblingene som eksisterer mellom disse tre fagområdene. Dette gir muligheter til å spesialisere seg innen et fagområde, men også til å velge interessante og nyttige kombinasjoner på tvers av områdene.

  • Innenfor finansiell økonomi tilbys kurs i finansieringsteori, risikostyring, foretaks-finansiering og -styring (corporate finance og corporate governance), forsikringsøkonomi og makroøkonomisk analyse. Felles for kursene er at de gir grunnleggende og konsis kunnskap på et videregående nivå innen sentrale temaer for moderne finansiell analyse.

  • Feltet økonomisk styring har fokus på hvordan verdiskapningen i en virksomhet kan måles, analyseres og styres på best mulig måte. Innen dette feltet tilbys kurs i blant annet management accounting, regnskap og kapitalmarked, økonomisk organisasjonsteori, analyse og anvendelser av auksjoner og anbud, og prinsipper for dynamisk prising.

  • Innenfor samfunnsøkonomi gis det kurs i sentrale områder som mikroøkonomi, internasjonal makroøkonomi, næringsøkonomi, ressursøkonomi og skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk. Samtidig gir profilen gode muligheter for å kombinere dette med nærliggende emner i finansiell økonomi og økonomisk styring.

  Profilen omfatter også metodisk orienterte kurs i optimering, økonometri, tidsrekkeanalyse og prediksjon.

  Sammenlignet med andre profiler vil mange av kursene i Økonomisk analyse ha en mer prinsipiell og analytisk tilnærming.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidater som har gjennomført MØA med ECO som hovedprofil skal ved studiets slutt inneha

  Kunnskap

  K1: solid kompetanse i empirisk metode og økonomisk analyse innenfor et eller flere av feltene finansiell økonomi, samfunnsøkonomi og økonomisk styring

  K2: kompetanse til å anvende metoder og innsikt fra moderne økonomisk forskning innen relevante felt i en framtidig jobbsituasjon

  Ferdigheter

  F1: kunne arbeide selvstendig med avanserte problemstillinger

  F2: gode analytiske ferdigheter og faglig innsikt på et godt internasjonalt nivå innen relevante felt

  F3: være i stand til faglig oppdatering i løpet av sin yrkeskarriere.

  F4: være godt rustet til å gå videre på doktorgradsstudier i inn- og utland

  Generell kompetanse

  G1: kunne kommunisere med spesialister og andre om faglige problemstillinger.

  G2: ha evne til å reflektere over og ta hensyn til etiske problemstillinger og samfunnsansvar i forbindelse med beslutningstaking i virksomheter.

 • Anbefalte emnekombinasjoner

  Anbefalte emnekombinasjoner

  Studenter som tar profilen som hovedprofil må ta et obligatorisk felleskurs (ECO400 Decisions, strategy and information), som gir en grunnleggende innføring i viktige begreper, tilnærmingsmåter og metoder i økonomisk analyse.

  Videre må du ta et av kursene i empirisk metode (ECN402 Econometrics, BUS444 Økonometri for regnskap og økonomisk styring eller BAN430 Forecasting).

  Kurset i mikroøkonomi (ECO401 Optimization and microeconomic theory) er også anbefalt, særlig som basis for kurs med fokus på analyse av markeder.

  Forøvrig kan kurs velges fritt innen profilen.

 • Etikk

  Etikk

  Ingen godkjente etikkemner i profilen.

 • Forskningsrettet løp

  Forskningsrettet løp

  Ønsker du å ta en Ph.d.-grad eller sikter du deg inn mot forskningsrettet arbeid både ved NHH og seinere i karrieren, kan du velge å ta et forskningsrettet løp i masterstudiet.

  Les mer om forskningsrettet løp

 • Internasjonale muligheter

  Internasjonale muligheter

  Utveksling, CEMS MIM, dobbelgrad, Innovation School m.m. Som NHH-student har du mange spennende muligheter til å få internasjonal erfaring i løpet av studiet.

  Les mer

 • Jobb og karriere

  Jobb og karriere

  Profilen er velegnet for stillinger som krever en særskilt høy analytisk kompetanse. Slike stillinger finner du blant annet i bank- og finansnæringen, større foretak, innovasjons- og kunnskapsrettede bedrifter, offentlig forvaltning, og internasjonale organisasjoner.

  Profilen er også et godt utgangspunkt for studenter som vurderer et framtidig doktorgradstudium.

  Les mer om karrieremuligheter for NHH-kandidater