Verneombud ved NHH

Verneombud ved NHH

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Verneombud velges for to år av gangen. 

I virksomheter med flere verneombud skal det være hovedverneombud. Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid. 

Hovedverneombudet sitter i Arbeidsmiljøutvalget som en av de ansattes representanter.

  • Hovedverneombud: Jan Ubøe  (
  • Vara for hovedverneombud: Anne Lise Jall

NHH-ansatte kan lese mer om verneombudene ved NHH i HMS-håndboken. Her finner du også informasjon om hvem som er verneombud for de ulike verneområdene ved NHH.